PCמדיה מגזין, גיליון 85, מרץ 1998

עוצמה קטלנית 333MHz

OCR (הסבר)
." - ( ₪ .- מוווווושיט --י.,הצאק הר ו וא 00/00 0ק ה ה שיר ץר קוו וו 2 5אוסוסחו כלעם₪ כאן בב 00 ורי איננורני: ההבטחה והאכזבה 4% 1 = | . ד'אגנומוייקה חבילוח עזרים מקצועיות 2 = ורכוח פים לראוח טרטים בפלון שלך 2 משחקים חדגוים הטפ חפוזסטוד ועוד שרח לד ביחי שה זאת בעצומך ! | הסדרה העיסקית כוללת כסטנדרט: אחריות לשלוש שנים, מקלדת 104, המחירים אינם עכבר, כונן דיסקטים ₪81.44 כוללים מע"מ | | שאששושיוון | |" שח עטקוקממו ה 0 5 ד5ה וו 0 ח5ד5ה ו 1 נוהנטו1)ת6 1461 מ010ק0-ז0665880 111- [הט 8 + 21?)/ ז%6ז56 א 8 + 40671 א ₪440 ]7-11 ופט 265% 6856 0165810081 זיכרון 1288 זיכרון 86 128 דיסק קשיח מז ו-0 9.168 דיסק קשיח או 9.168 0 54 זו 32818 2 זאיד בקר - ז0011016>) 5681 %/1+ מסך ניורון 601-611 "17 כרטיס מסך 0 מודם 8 מסך ניורון אסא 6 0 מודם : 0א 600 50551 שד 601701167 הג,1 0/100 1161 ה ומאו" 0 |0ודהד5 אסא מעבד מ0ווקכ0665501-0ז 111- [ו לוח אם 8 +61 אם 440 זזז-? וגו מארז 8 5 41% זס 0 6 86 0 ע6צוס1 [וטי 6 128 4 )ה מערכת קול 56368 /ו430+180 01 65 0 מערכת הפעלה | ם0ו)5)3 אזס\ 4 1 פאוס6תוא נותשריות 127 502 ווו-ק 1223 002 ווו-ק 12006 2 א 45010112 ווו-ק 60310167 1.3 20/100 18161 402 וו-ק 4502 ווו-?] 2 ווו-? 02 ווו-= 52 ווו-= 2 א 45011812 ווו-₪ כרטיס רשת סדרת המולטימדיה כוללת כסטנדרט: אחריות לשנתיים, מקלדת 104, עכבר, המחירים אינם כונן דייסקטים 8! 1.44, 98 פ/שססחו/ | כוללים מע"מ 0 זחפקא 70-] || זאדפסז | !] ע₪ 3000 פסד מעבד זוז-ק/11- [6)חז מעבד ז-/זז-ק [6)הז מעבד זז-ק/ז1- [6)הז מארז ו מארז אזא זופזוא מארז אז ופזוא זיכרון 43 זיכרון 4 זיכרון 12 [ דיסק קשיח 8 פצצ דיסק קשיח | 8 כ דיסק קשיח 8 פצ כרטיס מסך 8 2000 +זסקא ד כרטיס מסך 38 דאך כרטיס מסך 8 3000 111 00000 מסך ניורון "7 מסך ניורון "17 מסך ניורון "7 מודם ב מודם 58 מודם 5% ]אסא 6 0 כונן : ₪9 סצם כונן ג וגיו מערכת קול 506368 ו64+180 708/1/6) מערכת קול ₪ ).65 50098018 או430+480 מערכת קול ₪ ).5 86 80098018 או432+260 תוספות מיוחדות 3 א 10067806 תוספות מיוחדות 6 א 67804)ה1 תוספות מיוחדות 6 א 11678066 402 וו-ק 1.08 402 וו-ץ 4002 וו-₪ 2 ווו-ק 1007 4502 ווו-ק 452 ווו-= 2 ווו-ק -זבון] - - | 50083 וו-ק | 5002 ווו-ק 4- דה . . | א ₪ - ו 1 -- 2 חבות המחשנבים האישיים ו . . זגדולה בישראל - ||. 60.הסזש6ה.צח 4 רט המערכות ו/או מחירן בכל עת ללא כל הודעה מראש. מחירי המערכות בהתאם לסוג ומהירות המעבד וסדרה העיסקית של ניורון = תחנה משרדית מושלמת = | תחנה משרדית חזקה + זו פצוד560א5 ודא 0 אסוזהד5 אהסו 1 1461 1 ץ)ָ 161 זזז-ק 116 1 א 440 467 א )מז 67 א והז אז 0610/1101 מארז אז [0ז1א/קס1 6% אזצ זסווא א 32 זיכרון ו 64 648 דיסק קשיח פצ 720071 66 ג1/ 9.16 כ\ ((21,16) מ6קס) 1618 2 דא א ז6- 601 "ד דיסק קשיח 8 כרטיס מסך 88 98 +ושכא ז'דה. כרטיס מסך וא 67 מסך ניורון מסך ניורון "15 מודם מודם 8" [א0א 6 ]אסא 6 0 0 8ז68%6 א430+180% 8 לוחו \ 2 05 1 402 וו-: 402 וו-ק 02 וו-ק 2 ווו-ק 652 ווו-: 4502 ווו-= 502 ווו-₪ מערכת קול מערכת קול +04 6461/6י) 8 8צו0תו\ מערכת הפעלה 8 תו מערכת הפעלה סדרת המולטימדיה של ניורון = גוספאוזוטא | = 5 הוס>וודוטו 2000 שחו 3 מעבד 6160 ) [16ה1 מעבד -)) 1161 מעבד -) [6)ה1 מארז 1% סישו]א מארז 3 זא מארז א סיטוא זיכרון 32 זיכרון 64 זיכרון 64 דיסק קשיח פצצ דיסק קשיח 8 כ דיסק קשיח 8 פצ כרטיס מסך 30 6 (810) 752 [6)חז כרטיס מסך 98 +ז6קא זד ה כרטיס מסך 0 111 00000 מסך ניורון "5 מסך ניורון "15 מסך ניורון "15 מודם 5% מודם ב מודם 0" 1א0א 6 0 וא0א 6 0 וא0א 6 0 מערכת קול 66 ו1+120-) 0106 64 מערכת קול 50688618 או180+0160%/ 64 מערכת קול 64+1800 7046196 תוספות מיוחדות 3 א 11678066 תוספות מיוחדות 3 א 10167808 תוספות מיוחדות 3 א 101678066 1006 6 32 01 | 2 103 05 2 651 4332 | 2 71 4002 וו-ק 299 2 ווו-ק | = <5000₪|-ק | 1220 מחירי המערכות יחושבו על פי שער דולר העברות והמחאות גבוה ביום הרכישה. = המחירים אינם כוללים מע"מ = חברת |ו5 רשאית לשנות את מפ 3 שנים ברציפות זוכים מחשבי א0אוא בתואר היוקרתי "בחירת העורך" של שווגקג1 6/. 3 שנים המוכיחות את עליונותו ואיכותו של א0א\א - המחשב האישי הנמכר ביותר בישראל. "...2000 6זועת אסא אוםא של זאז₪ מספק ביצועים יוצאים מהכלל תמורת המחיר הנמוך ביותר... בנוסף לביצועים מצויינים, אתה מקבל כונן ע'ופ, כך שאתה מוכן לעולם של משחקים :3 ווידאו סיפרתי במחיר שאף מחשב אחר בסקירה לא מתקרב אליו. מסקנה: כדאי!!!" 11069 )1 - לא מוצא נתבות עבור מדור דעת הקהל. אני מנוי ותיק, למעשה החל מגיליון מספר 1. יש לי את כל הגיליונות. אולם, וזאת השאלה, איך אני מוצא את כל האינדקסים לכל הכתבות שפורסמו! בזמנו פרסמתם אינדקס כשלהו. בקשתי: האם אפשר לפרסם על גבי מדיה כלשהי אינדקס נוסף! בכבוד רב, ברכה ניסים, בת-ים בקרוב נפרסם אינדקס מעודכן במגזין. במהלך החודשים הקרובים אנחנו שוקלים לפרסם אינדקס אלקטרוני, בהתאם לפידבקים שנקבל מהקוראים. להאיץ את אינטרנט שלום! אני מודה שרק עכשיו, בעקבות המכתבים למערכת, הואלתי בטובי לבצע את השינויים שהמלצתם עליהם בסדות הכתבות על שיפור הביצועים באינטרנט. התוצאה פשוט מדהימה! כל הכבוד! עוזי, תל-אביב למערכת 6שמדיה שלום, אני רוצה להצטרף לקוראים ששיבחו את הכתבה "אינטרנט עד פי 6 יותר מהו". גם להגיב לדברי הקורא שטען שהשיפור אצלו לא היה גדול. למרות שאמרתם שבמחשב מהיר עם חיבור מהיר השיפור יהיה יותר קטן, הצלחתי לשפר את החיבור שלי, ב-א150 על מחשב פנטיום 1 4001112 במשהו שנראה כמו הרבה יותר מאשר פי שתיים. כן פי שניים, אלא פי שניים - עובד כמו גדול. תודה! רונו תוצרת הארץ שלום לעורכים. אני מנוי זה מכבר על היוחון ודי נהנה ממנו, אך יש נקודה שוציתי להעלות ולספק לכם חומר למחשבה. האם לא ניתן למצוא כותבי מאמרי מערכת תוצרת הארץ, הרי על חוכמתם של גוץ דבורק ומר סומרסון ניתן לעמוד בעיתוניהם הלועזיים, אינני מזלזל ביכולתם ובמוניטין שלהם לרתק קהל קוראים, אך היה טוב לו היו בעיתונכם גם מאמרים פרי עטם של כותבים מקומיים שלא חסרים כשרון. בכלל יש מעט מדי חומר מקורי בעיתון ורובו מתווגם כמו גם המחירים במאמרי ה -אזגווו6הג8 שנקובים בדולרים בארה"ג וזה לא אומר לנו כמעט כלום. אנא חפשו כותבים כמו אבי וייס ותבורכו. אלי יודקביץ, קורא נאמן נתחיל מהסוף - אתה מגדיר את עצמך 'יקורא נאמן", ואנחנו מקווים שזו אכן השורה האחרונה. זו המטרה שלנו. אנחנו רוצים שהקוראים שלנו יהיו מרוצים, ועל כן גס נאמנים, ומשקיעיס לשס כך כסף רב תמורת הסכם זכויות בלעדי לפרסום חומרים מערכתיים של פַווק000 20 |-טְמולַגּיָג]א 26, בעברית. המאמרים המתורגמים, מביאים אלינו ידע שנאסף במעבדות המחקר של זגפ ]ו2. אין בינתייס בישראל - בעולם בעצס - גוף שמסוגל להתחרות. במעבדות הללו ובתקציבי העתק שלהן. ההיגיון מאחורי פרסוס המאמריס הללו בעברית, הוא שהקורא הישראלי מעדיף את שפת אימו. החלטנו להקדיש שני עמודים לטורים האישיים של ג'ון דבורק, ופול סומרסון, משוס ששניהס עומדים בשורה הראשונה של הכותבים בתחוס בעולס. אנחנו משתדלים לקיים איזון נכון בין המקומי לעולמי, ובין המקורי למתורגם. מן הראוי לדייק ולומר שעדיין, 70% מעמודי המערכת של 6שמדיה מוקדשים לכתבות מקוריות. אס תעיין בטור הקרדיטיס של המגזין, תמצא יחד עם אבי וייס, חמישה-עשר שמות של משתתפים קבועים, ישראלים. בשנה האחרונה ארחנו מספר כפול של כותבים ומשתתפים אחרים, רובס מומחים בתחומם. יש מספר סיבות לכך שבחלק גדול מהמקרים אנחנו מפרסמים את המחירים בחוייל. ראשית, לא את כל המוצרים ניתן להשיג באר>. שנית, ישנס פערי מחירים שאיעם תמיד מוצדקים - נתבקשנו לא פעם לפרסם את מחירי חו'יל, לטובת מי שרוצה לקנות מוצרים בארהייב. ושלישית, סבך הנציגויות, ערוצי הייבוא, ותנאי התשלוס, הופך באר את המחירים המומלצים/רשמיים לכמעט חסרי משמעות. אנחנו משתדלים להשלים את התמונה במידע שאנחנו מפרסמים במתירון החומרה, בעמודיס האחרונים של המגזין. אנחנו מעדכנים אותו בכל חודש מנתוני מחירונים של יבואניס וספקיס מקומיים. תודה, מערכת 6?מדיה בק ו883207ת-1ם 'ך הווצ'ם גו ת.ז. אג%וו תר-אב'ב %ווו5 ||.00601806.00ק ₪6 אדיה אוקטובר 959 3 ה ענ ''נ'ם שאר הקוראים של 6קתד'ה - התוצאות עפוד %? 6 הזונים בהגרלות עתוד 2ד גילזיון 1025 אוקקצוונ-ר 19 5:05 1025 .סון + המחשבים המהירים בעולם מבחנים ראשונים למחשבי חסוח1א * 2000 פאוסשחו/ כבר (כמעט) כאן מבחן דרך לגירסת הבטא החדשה + אחסון בשליפה מהמותן על טזס, הכונן הנשלף הטוב ביותר בנמצא + מודם, רשת, ומחשב נייד מודם וכרטיס רשת בכרטיס 6816 56 יחיד + תמונות זולות ערכת עריכת וידאו חדשה של אסזו8א שוברת את הכללים * תמונה גדולה עוד צג 21 אינטש חדש שעולה פחות מ-%1000 * כוונן את המחשב שלך שלושת חבילות העזרים המובילות - מה הן מציעות וכיצד הן ישפיעו על ביצועי המחשב שלך. | הני חדע. הרבה לפני שהטכנולוגיות החדשות נוחתות על הדוכנים, אפשר לקרוא עליהם באתרי האינטרנט של חטיבות המחקר, מעצבי המוצר, והמשוגעים לדבר. אתה מוזמן להציץ ולראות את העתיד. שוקי גלילי 6 תהיוו| הה|מרה של 6קתד'ה - רא קונים בנעד'ו עתוד 85 . ₪ גול צל' לבורטלים הם נראים כמו ההבטחה הגדולה של אינטרנט. ויש בזה כסף, המון כסף. אבל האם מישהו יודע כבר לומר מהו "שער אינטרנט"? ואיך מעריכים את שוויו? ואיך מודדים את ביצועיו? ומה הם שווים באמת? יש כאן כמה שאלות לא פתורות. אבי וייס הטוב שידך מעוגח קוראים לו 100=, והוא מחשב כף-היד הטוב שראינו מעולם. לשם שינוי, הוא מבוסס על 05 פססחו/ץ, והוא מדגים לראשונה מה אפשר לעשות עם מערכת ההפעלה הזו כשעושים את זה כמו שצריך, ב-16 ביט צבע. עופר שמואלי ארבע שנים של המתנה, הפכו את חט5 חאוזסטוד לשם מיתולוגי. הבטחה שחייבים לקיים. עכשיו, כשהחלום הפך למציאות, יצאנו לבדוק מה הוא שווה בעצם. אין יותר מדי הפתעות - משחק צפוי, לא חדשני, אבל פשוט מצוין. שחר בצלאל ניד| הקולנו הביתי מערכת סטס טובה. זה כל מה שאתה צריך כדי למחוק מרשימת ההוצאות שלך את כרטיסי הקולנוע, לצמיתות. זה יעלה לך כמה אלפי שקלים, אבל זה שווה כל אגורה. אתה תבין את זה כשתצפה באינסטינקט בסיסי, פריים אחר פריים. צורי שמר סוף עידן הפציפיזם > הקנגרו מאוסטרליה ואני > איך מקימים סטראט-אפ והורסים משחק גרוע > הדרך הנכונה לבחור מסלול לימודים על-תיכוני > הקרב האחרון של גורדי. שחר בצלאל, שוקי גלילי גל ודב , 1 מגמות לאן מועדות פניו של שוק המעבדים יהודה אלידע ח 1 מעבדה עשה זאת בעצמך: שרת =ז= ביתי ארז שרמר 0 ו שו"ת טיפים מהמומחים של סיון הדרכה ומערכות נעה קליין 1 0 ו חדשות מה קורה בארט, בעולם, ובאינטרנט שוקי גלילי, אבי וייס / 0 / אתרים אתרי אינטרנט ישראליים חדשים אלון שרגאי, שוקי גלילי 8 + | לוח 6סשמדיה קונים, מוכרים, חומרה, תוכנה, אביזרים - פרסם חינם. / | התמונה הדיגיטלית אין תחליף ליתרונות שמאפשר לך שימוש בתמונות דיגיטליות. אתה יכול לקבל אותן ממצלמה דיגיטלית רבת-פיקסלים, או לסרוק בשיטה הישנה. מה עדיף ומתי? באיזו מוצר כדאי לבחור? מומחי פחוזטסח 60 00 מסבירים. דייב ג'ונסון. כריס או'מלי דיה ₪ ז'ו2 )ו הוסשוו עורך ראשי: יהודה אלידע עורך: שוקי גלילי משתתפים קבועים: גיא ברדך, שחר בצלאל, טל בן-זאב, ינאי גוז, אייל גונן, נח הורניק, אבי וייס, גיל שוורץ, זיגמונט שיידלינגר, עופר שמואלי, אלון שרגאי, ארז שרמר עיצוב גרפי: סמדר גיגי-גוליאן מנהל סטודיו: נתן אייכנבלט קדם דפוס: מיקסם טכנולוגיות בע'ימ לוחות והדפסה: אומני אופסט בעיימ בריכה ועיטוף: קורדובה מנהל מחלקת פרסום: יצחק יוספי (ספי) טל: 03-6385811 (. מנהל פרסום: תהילה סינואני 03-6385812 מנהל מחלקת מנולים: יובל שרון 03-6385865 רכזת מערכת: אלין גבאי 03-6385810 שירות מנויים: מיכל כהן 03-6385868 חידוש מנולים: שרה קטן 03-6385889 רישוס מנויים חדשים: 03-6385810 המו''ל: 6?מדיה בע'ימ מנכ''לים משותפים: דליה פלד, יחודה אלידע נתובת: יד חרוצים 13 ת.ד. 11438 תל-אביב 61114 פקט: 03-6889207 דואר אלקטרונל: .0900.00ג01טמוסת אין המערכת אחראית לתוכנן של המודעות. השמות המסחריים השוניס המופיעים במאמרים הס סימנים מסחריים של החברות. כל הוכויות שמורות 1999 69 .0 8ו60! 6ק 6 8ו|ח28 :זסחפווסטק 8 08טח6ל :00166 חו זסזו0= 8 660 וווו68 /006ח5 :זסזו0ם 6חו8082/| 8ו60ח6)ק צוט |78 .81 וחולזטז08 80צ 13 (80ז5| ,61114 טוט |8ד ,11616 אסם .0.ק 7+ +:6א8 972-3-6385810+:!89ך 6 מדיה בע''מ היא חברה בבעלות משותפת של אלידע הוצאה לאור בעי'מ ודליה פלד מוציאים לאור בעיימ 8 6 חן (חוז68קק8 1605! |₪60/1078 חו 0תפווסטכ ץ8חוףוזס 6זפעט 1081 8חו482ו! 8 76ב ,חַחטקוח60 6 ז0 חסוזו60 .0.5 18 סחוחפוופטל 8וצ6-08ו2 01 ץה6ססזס +00 8 1999 זַחתִחָוזץְק60 .ץח8קוח60 .5660 0015 | . עה8רח60 טהותפווסטק שבעת החטאים למרוח שהיינו רוצים לחעווב אחרח, ממחבר כל בעם מחדש שאין חדש תחת השומש. בימי הביניים הם השחיחו אח נעולחנו. בעיד| הלידע הם משחיתים את אינטרנט. קבל! אותם במחיאות כביים טוערות: שבעת החטאים הרעיון של שבעת החטאים הופיע בימי הביניים. הס הוצגו בתור הרעות החולות שיהרסו את חייך: תאבת בצע, עצלות, קנאה, תאווה, כעס, גרגרנות וגאווה. היוס הם חוזריס בגדול, באינטרנט, וגורמיס הרבה יותר נזק מאשר הצליחו מעולס. כך זה נראה: תאבת בצע. ביסודו של עניין, תאבת הבצע היא פועל יוצא של התשוקה להיות עשיר. את החטא הזה אפשר למצוא אצל הבעלים והמנהליס של אתרי אינטרנט, כמו גם ספקי גישה, ופחות או יותר כל שאר האנשים שמתעסקים ברשת. וה משתקף בטירוף | ההנפקות | ובייבועת האינטרנט'י. זה מתבטא באינפלציה של המספרים בהערכות השווי ותחזיות הגידול. גרוע מוה - האתרים עצמם מקדמים את העניין. כמו 1300 שהפך לאתר של מכירות פומביות | ושירותי דואר תכם. .הגוז מוכר תקליטוריס ומתנות. וטג הפך ל''ארגון''. החמדנות כובשת את הרשת, ומי שייפול טרף דינו נחר. עצלות. זה אחד מהתביבים עלי. באינטרנט רואים את החטא הזה בקצבי התקשורת, ובאיטיות שבה אנחנו עובריס לתשתיות התקשורת המהירות. אם אינטרנט הייתה מתנהלת לפי חוק מור, היינו אמוריס לקבל קצב של 100% הביתה, כבר היום. במציאות, אנחנו מקבלים פחות ממאית הקצב הזה. לכמה מאתנו יש מודמי כבלים או 4981, אבל גס הס לא מהירים כל-כך בסופו של דבר. ויש את צווארי הבקבוק. אתה יכול להתחבר במודס 56%, ובכל זאת לא לקבל קצב גדול יותר מ-₪%קא30. באירופה יהיה לך מל אם תקבל א168%. גס האתריס עצמם לא יעילים. הקוד נפוח ומסורבל. אף אחד לא לומד ]זא יותר - וה קשה מדי. קשה מדי למישהו שסובל מחטא העצלות. קנאה. תסתכלו ותחשבו איזה מעתיקניס אתרי ₪][| אוקטובר 5% שסממדיה האינטרנט הפופולריים. העיצוב הבסיסי של כולם, די דומה. כולס רוציס להיות פורטלים ולתת הכל לכולנו. טוג אופטימיים מאד מההצלחה של ג68, וחושבים להיכנס חזק לתחוס המכירות הפומביות. כך גם ₪ .תעגה ג, וגם ‏ 6%א22. אף אחד לא טורת להגות רעיונות חדשים. תאווה. מפעילי מנועי החיפוש משקיעים את רוב זמנס במציאת דרכים מתותכמות לסנן כתובות של אתרי פורנו מהאינדקסים שלהם. אתה מחפש מתכון לצלי בשר ומקבל אתר פורנו. המון גולשים מתפתיס להיכנס לאתרים הללו בכל זאת, ומבזבוּיס שס המון זמן. וישנם הצ'אטים למיניהם. (16, .401 וערוצי 186, הס רק חלק מהאמצעים שעומדים לרשות אנשים כדי לחלוק את הרעיונות המלוכלכים שלהס עם כל מי שמוכן לשמוע. הכל חלק מחטא התאווה. בזבוז זמן חסר הצדקה. בעס. אינטרנט מוצפת רעל. נסו לחפש את שמו של ביל גייטס, ותראו מה תמצאו. נסו לחפש 1000 -1וחג'". שלא לדבר על אתרי השנאה של הניאו-נאציס. נסו לומר משהו על מחתרת או מיליציה כלשהי, ותראו איוה מכתבי שטנה תקבלו. גרגרנות. וה אחד החטאים הבולטים לעין והפתטיים ביותר. הגרגרנות הבהמית, הגדלה במהירות. ההתרחבות הלא ממוקדת, הבלתי מרוסנת. יותר מדי אתרי אעטרנט רוציס להיות מנועי חיפוש, מגזינים, פורטלים, חנוות מקוונות, או אתרי מכירות פומביות. לבלוע הכל. זה יסתיים בהקאה. גאווה. הדוגמא הטובה ביותר, היא האתרים שמפרסמים את עצמם בתחרויות הסופרבול. | יש המון רציונליזציה של העניין, שנועדה להסביר מדוע פרסוס כזה יכול ליצור התעניינות ולמשוך גולשים, אבל האמת היא שוה בובוז כסף. אין שוס סיבה טובה לאתר אינטרנט לפרסם את עצמו בתחרויות הללו, וגם לא תהיה בעתיד. מחטאים אפשר להימנע. להתנגד להם. 69 היא דוגמא טובה לחברה שלא נפלה בפת של להיות הכל עבור כולם. לגבי השאר, הרבה מאד תלוי בכס. תפסיקו לגלוש לאתרים איטיים ומעצבנים. תפסיקו לצרוך פורנוגרפיה ברשת. תפסיקו לבקר באתרי שנאה. השתמשו במנועי חיפוש אמיתיים. אל תתנו לאתרי כלבו שקוראים לעצמם פורטלים, ומתקיס את 401, לעכב אתכם זמן רב מדי. תגלשו באינטרנט כמו שצריך. כשאתם מבקרים בחנות ספרים, אתס לא מבלים את רוב הזמן שלכם ליד דוכן קטן שכתוב עליו 'מציאות'". אתס מציצים וממשיכים הלאה. עשו אותו הדבר ברשת. רק המציאות אמיתית יותר אם מייד התכופפת למראה המתאגרף הסאיים והכל כך אמית' הזה, זה בגלל שהת מונה שלו הודפסה באמצעות טכנולוגיית הזרקת הדיו המתקדמת בעולם. || זםהסזסחץ קו]! - טכנולוגיית ההדפסה הרב שכבתית של היא טכנולוגיה מהפכנית, המאפשרת למדפסות למזג עד 16 טיפות צבע בכל נקודת הדפסה. התוצאה היא איכות צילום מדהימה המושגת ללא פשרה על המהירות כך שלא משנה עד כמה אתה לחוץ בזמן, תמיד תוכל להפיק תמונות מדהימות באיכות צילום. למעשה, רק החיים אמיתיים יותר. ]| ל מדפסות ופפ : עם | האוסחץ קת סבכבה>=)בס | 2055101110165] ףוחה קאם | לפרטי'ם נוספים ה''גו למרכז שירות לקוהות ארצ': 8 4 8 4 2 5 9 0 9 - 5 זר ס6.כן.אתיצ/ /:כ 1 טנא אלי יזיים למעלה סבתוה הבוליטיקאים תאב'י הבצע, חושבים איך להכנים כמה שיותר כסף מאנעוים שלא הצביעו בשבילם, ולהשחמש בו לברוייקטים מיוחרים לגמרי. מה מתאים יותר כמקור למימון מאעור המטחר המקוון? חכו, זה יגיע תחשבו על וה. הסבתא הנחמדה והמקסימה שלכם, מחליטה שנמאס לה להסתפק בפנסיה צנועה, והגיע הזמן לקצת השלמת הכנסה. היא נלחמת באומ בשיגרון שלה, ומתחילה לסרוג במר מפיות תחרה ולמכור אותן באעטרנט. הכסף שהיא עושה מזה הוא לא מי יודע מה, אבל אפשר ללכת איתו למכולת. מדי פעם היא עושה תיאוס מס, משלמת לרשויות קצת כסף, וסוגרת עניין. העתיד נראה מבטיח. אבל אז, יוס אחד... בום! טראח!! דלת ביתה נשברת ובפתח מופיעים גוביס של מס-הכנסה, מלווים באנשי 781 בסרבלים כחולים. הס מכווניס לראשה נשק אוטומטי, וצועקיס 'יידיים למעלה סבתא!'. ברקע מנגנת הנעימה של ייהסנדק". לחדר | נכנסים | דייל-חסר-הרתמיס- באמפרס וסלייד-חסלו-אותס-גורטון. שני הסנטורים האמריקנים היחידים שהצביעו עבור מיסוי מיידי של אינטרנט. 'יאהה!" אומר באמפרס ייעשית קצת כסף מהצד! מכרת מפיות בארקנסו ואלסקה! מה בקשר למיסים? ניסית לעבוד עלינו! קחו אותה בחורים!". ואס אתה אומר שוּה מעניין את סבתא שלך, אז כדאי להפסיק שתתחיל להתענייו בוה בעצמך, כי מתישהו הס יגיעו גם אליך. פוליטיקאים אופורטוניסטים ברחבי העולס, מזילים הרבה ריר על הפוטנציאל המבטיח של המסחר המקוון. מנהלי חברת 181 אמרו לאחרונה, שהס ממלאים בכל שנה כ-30,000 טפסים שוניס כדי להשביע את רצונן של כל רשויות המס השונות. המספר הזה מתייחס לארהייב בלבד - בקנדה הס ממלאים עוד 10,000 טפסים כאלה. לפוליטיקאיס האמריקנים יש שתי מטרות עיקריות בחיים: לבובו המון המון כסף על פרויקטים מיותרים לגמרי, ולהגדיל את ההכנסות שמתקבלות מאנשים שאינס משתייכים לציבור הבוחריס שלהם. אינטרנט היא מבחינתם מכונת-הכסף המושלמת. אוק טובר 99 ₪6 אדיהת משלמי המיסים מעטים, מצבס הכלכלי טוב, ורוב ההכנסות מגיעות ממדינות שכנות. בימיס כתיקונס אין להם דרך לגבות מיסים מאזרחים שאינס גריס ועובדים במדינה שלהם, פיזית. במשך שנים ניסו מושלי המדינות להטיל מיסוי על עיסקאות בדואר אלקטרוני, כמה פעמים, אבל העניין טורפד בבתי המשפט (הסנטור באמפרס ניסה אשתקד להכניס גם את נושא הדואר האלקטרוני, במסגרת הדיונים על מיסוי של אינטרנט בכלל). ווה רק מחמיר. לוחס-המס רון ויידן, שבשיתוף עס חבר הקונגרס כריסטופר קוקס שתמך לאחרונה בדחיית המיסוי על אינטרנט, הציג את העניין כך: ''נניח שמישהו שגר בוושינגטון, משתמש בשירותי 1 של וירג'יניה, כדי לקנות מתנה מהחנות של הארי אנד דיוויד בדרום אורגון, ולשלות אותה לאוהיו. ונגיד שהוא משלס עליה בכרטיס אשראי, מחשבון שנמצא בסן פרנסיסקו - לכמה מדינות מותר להטיל מס על העיסקה!'. אם זה לא מספיק, מסתבר שהמימשל פועל כדי להעלות את מחירי שיחות הטלפון ולסבסד באמצעותן את אינטרנט. וההצעה המגותכת ביותר, עלתה באו'"ים - להטיל מיסוי על דואר אלקטרוני, ולאסוף באמצעותו 70 מיליארד דולר כדי להשקיע אותס במדינות נחשלות. עוד רעיונות טפשיים! וועדה אירופאית שהוקמה לאחרונה, המליצה להטיל 'ימס ביטים" על התעבורה באינטרנט. הס חושבים שסנט אחד עבור כל מגהביט הוא מס הוגן. זה באמת לא נשמע הרבה, אבל חישוב מהיר מגלה שכשנראה סרטים באינטרנט, יעלה לנו סרט ממוצע באורך של שעתיים כ-5150. הקונגרס נהג בהגינות, כשתמך בהצעת החוק של ויידן וקוקס, ודחה את החלת חוקי המיסוי על אינטרנט עד אוקטובר 2001. אבל שמעו מה אמר, למשל, ג'וזף גוטנטג ממחלקת האוצר: "אסור לנו להרשות שאינטרנט תהפוך לעיר-מקלט של גורמים שמנסים להתחמק מתשלום מיסים, ותשאב את הכנסות המימשליי. הדבר אותו הס רוצים באמת, הוא שארהייב תעגן בתוק הפדרלי תקנות מס ערך מוסף. מבין 29 החברות בארגון הבינלאומי לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (פ080), יש רק שתי מדינות שאיןו להן מס כזה - אוסטרליה וארהייב. התוכנית נראית ברורה: בואו נחכה קצת עס המיסוי על אינטרנט, ניתן לחבריה להשתעשע קצת, ונמתין עד שנתח גדול מהכלכלה הלאומית יעבור לאינטרנט. ואז, רק אז - נטיל עליה מעיימ. מע''מ-אינטרנט. וזה יקרה, חכו ותראו. פול סומרסון הוא סגן נשיא ב-8צ08 71/1 והעורך הראשי של ש6מו)טקמ 60 26 לשנונ נברוייום בלמוהפיכה שלמחרו (2)000 פעעטסו)רוו/" עכשיו בסיון דהםקא= , מרכז ההדרכה המצטיין של מיקרוסופט, מציגה, לראשונה בישראל, מערך מקיף של קורסי התמחות ב-2000 צאוסטמוא. מהירי החלטה, יהנו ממימון ומילגות מטעס חברת מיקרוסופט. בואו להוביל היוס את המהפיכה של מחר. מילגות מיקרוסופט גם למוסמכי נובל בית הספר הגבוה להתמחות במקצועות צז)דד 1111 ופ ן * מילגות מיקרוסופט יוענקו בכפוף לתקטון החברה. םו אוק טובר 99 סשספמאדיה הלחעובים המהירים בעולם לראשונה מזה זולן, הצליחה 8!!0 להיכנם למחעובי ה-06 המהירים בעולם, עם המעבד המהיר בעולם: חסוחזג. אינטל לא טומנח אח ידה בצלחת, אבל מחכה לה הרבה עבודה כאשר הדרקון נימנס לו בנחת, באו הכפרייס בחשאי וגנבו את אוצר הזהב שלו. זהו המשל. בנמשל, הדרקון היא אינטל והכפרייס הס חברת סוא. מעבד חסוגו החדש שלה (לשעבר 7א) דילג ועבר את פנטיום 111, הן בתדר העבודה שלו והן מבחינת הביצועים. תסוזוא ומין בתדריס של ז ,500‏ 182א550, -₪82/א600, שהס הגבוהיס ביותר שניתן למצוא כיוס במחשבים שולתניים. במבחנים שנערכו במעבדות אַפווטק00₪ 76 מייד אחרי ששוחרר לשוק, הוא עלה בביצועיו על דגס ה-182א550 של פמטיום 181, היקר ממנו. אינטל. אמנס שיחררה מאז דגם ;18א600 של המעבד, אבל כשתקראו שורות אלה, תהיה זמינה כנר. גירסת -ה650%/8 של חטוגוא, והיד עוד נטויה. = נראה ש-קוא הגיעה לקרב הזה מוכנה. שס המשחק. השס מטגוא נועד ללא ספק לחקות את ההצלחה המסחרית של אינטל כשטבעה את שם המותג 'יפנטיוס" לקו המעבדיס שלה. חטוזוא מיישם שיפורים ארכיטקטונייס, כולל תכונות חביבות כמו מנוע סופר-סקלרי לחישובי נקודה צפה, תמיכה באפיק מערכת בתדר ;200-400%18, וזיכרון מטמון ראשוני (11) בגודל של 12888 (בהשוואה ל-8א32 בלבד במעבדי אינטל). כפי שהסברנו בחודש שעבר, אי אפשר להתקין את המעבד הזה בלוחות פנטיוס [ז או 11 שמשתמשיס בתושבת מסוג 1 או5. הוא משתמש בתושבת '' ו6ו8', שתומכת כרגע באפיק בתדר ;18א200. המשמעות המצערת היא שלא תוכל לתקוע אותו לתוך לוח-האם שכבר יש לך. אבל פוא השיקה יחד איתו ערכת שבביס לא רעה, ויש לה עוד כמה קלפיס בשרוול. קרוב לוודאי ש-חטוגוג. יגיע למהירות שעון של 2 לפני סוף השנה. נכון לעכשיו, זיכרון המטמון המשני של חסוזו הוא בנפח של 8א512, כמו בפנטיום 111. אבל מתוכננות גירסאות נוספת של המעבד, עס נפחי מטמון של עד 8%18 (לעומת 8 לכל היותר עס פנטיוס מטשא 111). התוספת חסוחזה סוה צוצוצצרצר בעד: המעבד המהיר ביותר, והוא זול יותר מאשר פנטיום וו. נגד: תקן המולטימדיה ווסאס3 עדיין אינו נתמך בצורה נרחבת בתוכנה. מחיר בארה"ב: החל מ-8324. השורה התחתונה: כוכב חדש נולד. הזו תהפוך את חטוגוג למתחרה מסוכן גס על פלטפורמות השרת. כמובן, הוא יעלה יותר, אבל אם הביצועים שלו ימריאו בהתאם, המחיר לא ישחק תפקיד. מה גם ש-פואג טוענת שהיא תשמור על יחס מחיר/ביצועים עדיף על זה של אינטל גם בעתיד. ואס דיברנו על המחיר - נראה כאילו גס כאן נמצאת סואג בעמדה מנצחת. היא קבעה תנאי פתיחה בהס המחיר הסיטונאי של 600182 מסו8ו4 הוא 5699, בהשוואה ל-5744 שעולה פנטיוס 11ז] ?א550. והביצועים שלו גבוהים יותר מהמעבד הזה. קרוב לוודאי שעד שתקראו שורות אלה, יחולו עוד עדכון מחירים או שניים. מה שאפשר להגיד כבר עכשיו, הוא שניתן להשיג בארהייב מחשבי חסוגוג בפחות מ-52,000. פוא ממשיכה לתמוך בארכיטקטורת שסאפ3 כאלטרנטיבה ל-א]א]א של אינטל. חטוגוג מרחיב את התמיכה ב-אסאפ3 עם 24 פקודות חדשות, שיתרמו במיוחד ליישומי אודיו/וידאו זורס, זיהוי דיבור, צליל היקפי, תקשורת 5%פ, ויישומיס אחרים שמעורב בהם עיבוד אותות דיגיטליים (ז5פ). לרוע המזל, תמיכת התוכנה בשיפוריס הללו היא דלה ביותר בשלב זה. לא רק עולס החומרה, אלא גם עולס התוכנה, תקוע עדיין עס : ניותר. נכון לעכשיו חסותוה. סוא הוא המעבד המהיר ביותר בנמצא. את הביצועים עוצרי הנשימה שלו, אפשר לקבל כבר בפחות מ-82000, וזה עוד לפני שהחלה מלחמת המחירים. מז'". כדי להפיק את המקסימוס מההרחבות של אסאפ3, על מפתחי התוכנה לעדכן את הקוד שלהם, ולהדר אותו מחדש. מכיוון שבדרך-כלל הס נמנעים מפיתוח יותר מגירסה אחת של היישומים כדי לנצל יתרונות של פלטפורמות שונות, ייתכן ש-פואג תמצא את עצמה בבעיה דומה לזו שהייתה לאינטל עס התמיכה ב-אא]א לפני שלוש שנים. היוצא מכלל זה הוא תחוס משחקי המחשב - חובבי המשחקים ירגישו היטב את היתרונות של תסוגוג, כבר במשחקים הקרובים. ולמרות הדימוי הפחות 1 ביצועים בסביבת פווסטחו/ 6 מהר יותר 7% ז01105185= א6/0018 1 מהר יותר 1 65810 חָהַק60 יתרון חשוב. יתרון הביצועים של מעבד' חסתוא על המעבדים המקבילים של אינטל, הוא כמעט זניח. אבל הוא קיים, והוא מצטרף למחיר הנמוך יותר של המעבדים הללו. נתונים ראשונים שסיפקה סווא לגבי דגם ה-650/02 של המעבד, מציגים יתרון גדול אף יותר. 0% 4 | קצב לזהום, להיות כאן וככל וקום, להתקדם 6 שכזעווני 4 פיינקל שקוין רא מיליוני אנשים גולשים מהר יותר ומגיעים רחוק יותר עם וח360 - תראה מה הם נותנים לך: קלות התקנה והפעלה (עג1 6 פַט1ק), אפשרות העכרת קול ונתונים ע"ג קו טלפון אחד, קכלת הודעות ופקסים ללא הפעלת המחשב, תמיכה כתקן המתקדם ביותר 90:, גישה מהירה 56% לאינטרנט, מהירות גבוהה בקווי טלפון רגילים, התאמה מושלמת ל- 98 5/וססאואו, תמיכה במענה ובתא קולי. עם אוטף תכונות כזה, אתה יכול לקחת את המחשב שלך רק לכיוון אחד - קדימה, לפני כולם. 006חא8] 0166 "566 7 וי 5 490 יש וח006וחא8] 0!66/ "56/6 7 31 > 90/ 100% 2% 3 חס 6זסו בינת 03-6458080 6 הראל 03.7658888 6 כלנ'ת 03-6386363 6 ת'ם 03-9278444 2ו רציני של השוק הזה, אסור לולוּל בו. אינטל משיבה מלחמה. אינטל לא נוהגת להפסיד בכבוד. בעצם, היא לא נוהגת להפסיד בכלל. היא עוד לא אמרה את המילה האחרונה, ויש לה כמה טכנולוגיות מתקדמות בקנה. אפשר להניח שעוד לפני סוף השנה תצא גירסה של פנטיוס 111, שתכלול שיפורים רדיקליים. בשלב זה, ידוע בוודאות על הגירסה המוכרת בשס הקוד 6ווזשקק60, שתיוצר באבחנה הגבוהה של 0.18 מיקרון (בהשוואה לתהליך הייצור הנוכתחי של 5 מיקרון, המקובל הן באינטל והן ב-פוא). המעבד הזה יהיה קטן משמעותית, תצרוכת ההספק שלו תהיה פחותה, והוא יפיק הרבה פחות חוס. וה יאפשר לאינטל להעלות את תדר השעון שלו מעל ;8]א700 כבר בחודשים הקרובים. במחצית הראשונה של השנה הבאה היא תטפס גבוה עוד יותר. ב-א | לא נשמעיםס מודאגיסם יתר על המידה מהתכנוניס הללו. בימים אלה הס חונכים מפעל חדש לייצור באבחנה של 0.18, ולא קשה לנחש למה הוא ישמש. בינתיים, | הכרטו | מספר חברות על כוונה להאיץ את מעבדי | תסומו | באמצעות 0 | (הרצה | של המעבד בתדר שעון גבוה מזה אוק ו בר( 9 ₪6 מ דיה המהירים בעולם. המחשבים של אאז6פץ0 וקומפאק, הם הראשונים להציע את מעבדי חסחוא החדשים. הם מצוידים בכל מה שאפשר לבקש, עולים פחות, ומהירים יותר. המהירים בעולם בינתיים. שנועד לו במקור. בדרך-כלל הטכניקה הזו אינה מומלצת על-ידי היצרן - שהוא בדרך-כלל אינטל). בעיות ההתחממות האופייניות להאצה בשיטה זו, ייפתרו באמצעות שימוש במערכות קירור מיוחדות. חברת עא010ת16 5 למשל, הודיעה שהיא עומדת להוציא בקרוב מחשב מבוסס חטוגוא שיפעל במהירות המדהימה של 2 כל זה נשמע נהדר, רק שמגבלות כושר הייצור הידועות של סואג עלולות לשוב ולצוף על פני השטח, קצת אחרי ש-חסוגוג. ייכנס לייצור סדרתי. זה אולי ייתן לאינטל קצת מרווח נשימה, אבל זוה לא יספיק כדי שהיא תוכל לשקוט על שמריה. המירוץ צמוד מאד. בשעת כתיבת שורות אלה, עמדו לרשותנו דגמי המחשבים החדשים, מבוססי המעבד 6002 חס!הוג, מתוצרת אגַּא6טץ6 וקומפאק. בהשוואה למחשב מדגם 1 גזוטש ץון המבוסס על דגם ה-;18א550 של פנטיוס 111 (המהיר ביותר בקטגוריה שלו), הובילו מחשבי פטוווא בהפרש של אחוזים בודדים. אם ללמוד מהניסיון, ייתכן בהחלט שערכות השבבים הבאות, והלוחות החדשים, יצליחו לסחוט מ-חסוגוא עוד קצת ביצועיס. האמת היא שעד היוס פואג לא הציגה הצלחות גדולות במיוחד במה שקשור לערכות השבבים. נהפוך הוא - המגבלה העיקרית של מעבדי 111 86 פואג, למשל, היא ערכת השבביס שלהם, שמוחקת את יתרון הביצועים שאמור היה להיות להם על פני פנטיום 111. אבל עס טסוגוא המצב שונה - כבר בשלב זה הוא מציע את הביצועיס הגבוהים ביותר שבנמצא. מכאן אפשר רק לעלות. כדאי לזכור שיתרון הביצועים הלא גדול שאנו מציגים כאן, משקלל הפרשים משתנים בסוגים שוניס של יישומים. ביישומי מולטימדיה כבדים היתרון גדול יותר - וזה עוד לפני שמימשקי הפיתוח הוסיפו תמיכה בפקודות המולטימדיה החדשות של חטווזוג. וחשוב מזה - המעבדים של סואג מציעיס יחס מחיר/ביצועים עדיף, לכל אורך הסקאלה. המחיר הנמוך משחק תפקיד. היוס מביניס את זה אפילו ענקי תעשייה כמו קומפאק, שנכון לעכשיו מציעה את הדגם החדש ממשפחת וז%זץ, מצויד בכל מה שאפשר לבקש, עס תג מחיר של 52,189. עכשיו נשאר לחכות ולראות האם פואג תשכיל לנצל את המצב. נריםטונך 1 זה לא מה שאתה רואה עם אסאדואוזז 6גוא אתה בצג המנצח. והמחיר כמעט ככמו צג רגיל. צגי אסחזואוחז 6גא בגדלים *15 ו-*17 מעניקים שילוב מושלם בין התכנון המתקדם, קלות ההפעלה והאמינות הגבוהה של מוצרי 6\א, לבין איכות הטריניטרון. הוסף לכך את המחיר הכדאי ותבין מדוע צגים רגילים פשוט מחווירים ליד אסחדואוחד 6אוא. לבחירתך כל דגמי 6\ בגדלים "15-"21 להשיג אצל המשווקים המורשים עם שלוש שנות אחריות. אתה בצג המנצח ₪61 נציגים בישראל: על. 03-5493231, פקס. 03-5496697 1 60.קגּה .אא צא50 0 אא ואס גאד א 5 אסאזואוחד טנא אלי 2 םל 8אוסחו) כבר (ב%עם) כאן גירסת הבטא האחרונה של מםם2 פשוססחו\ מתגלית כיציבה באובן מבחיע, אבל האם חהיה מוכן לשלם ם%8 תמורתה? חמורת הבטא זאת אומרת. לדעתנו, יבור ואד להיות עוכן. או בדבר אחד לפחות ממש אי אפשור להאשים את מיקרוסופט - שהיא ממהות מדי לשחרר לשיווק המוני את 2000 מווס6מו/. זו תהיה המהדורה הבאה של אווסטמוצ - מאבני היסוד של תעשיית ה-20, ומעוכת ההפעלה שכולם מדברים עליה. היא נכנסת כבר לשנה השלישית של ניסויי בטא בלי שניתן יהיה לומר בוודאות מתי תצא לשוק הגירסה הסופית. ובכל זאת, הגירסה הנוכחית, גיסרת ה-3 ג₪, מהווה ציון דרך חשוב. אנשי מיקרוסופט מוכנים להישבע שזה בעצם המוצו הסופי בכל מה שקשור למיפרט המאפיינים והתכונות. מה שנותר עכשיו, אליבא דמיקווסופט, הוא מקצה שיפורים ושיפוצים אחרון, שיכלול ליטוש קפדני וניכוי באגיס. בשונה מגירסאות בטא קודמות שהפצתן הוגבלה לקבוצות בוחניס מצומצמות, ומינה הגירסה החדשה עבור כל מי שמוכן להרשס לתוכנית אטוז 6וגזסקז00 של מיקרוסופט, ולשלס סכום סימלי של 560. מספר יצרני 6? חשובים, כמו ]61 וקומפאק, כבר מציעים מחשבים שתוכננו במיוחד לגירסה הזו, ונושאים את התווית "ץ8640 2000 פאסתוא'י.. יש אפילו קומץ של חברות נועזות שכבר מתקינות את גירסת הבטא של 2000 פאסואו במערכות המחשב שלהן, במסגרת תוכנית ה'התארגנות (ומטותץס1ק6 16ק83) של מיקרוסופט. האם הס יצאו מדעתם! לא ולא. למרות המהירה"י שחו 05011זסוו/ 2000 868 3 וצר רצ בעד: התקנה חלקה; שיפורים שימושיים רבים. נגד: ניהול השרת מסובך שלא לצורך. מחיר בארה"ב: 860. השורה התחתונה: יציבה באופן מפתיע. אוק טובר 99 ספמאדיה [ 120 12068 כ זט זל י (31. 06 1) תי 5 פס פס חס סק . 5 חפ 1/98/95 1008 / 50 5-1 > ₪ 5 חס ה 56 09 2= 6 אפסח1 4 = 5/0 01 2- סז ב 0 ב תו אנ 8 8 שהגירסה הזו חסרה עדיין ליטוש סופי, ולא כוללת את כל הרכיבים שיהיו בגירסה הסופית (בעיקר דרייבריס), היא בהחלט יציבה ותואמת את מרבית יישומי גאטמוּאו הקיימים בשוק. מי שמתכנן להתחיל להשתמש בסביבה הזו בשנה הקרובה, יכול להפיק תועלת רבה מכך שיתחיל לשחק בה כבר עכשיו. זה מה שאנחנו עשינו, וקשה לומר שהתאכובנו. מקצועית ויציבה. הגירסה המקצועית [גמ0ו210168 2000 פאי60ם!\ (לשעבר מסווגוצוזס/ דא) היא, ללא ספק, קלה יותר להתקנה ושימוש מקודמתה. אתה אולי זוכר איך ההתקנה של 0 1א פאסשַמוּאו העבירה אותך מסלול מכשולים שהיה דומה יותר לבחינות ההסמכה לתפקיד מהנדס מערכות מורשה (058וא). כשתתקין את 0 פאיסשַמו/, אתה תישאל שאלות ספורות בנוגע לדיסק שלך, פרטי ספק האינטרנט שלך, וכיוצא בוה. אבל משס והלאה, תוכנית ההתקנה לא תטריד אותך עוד. גם ההגדרה והתיצור של סביבת העבודה הפכו קלים יותר מכל מה שהכרנו לא בין לילה. ההתקנה והתפעול של המערכת החדשה אמנם פשוטים יותר, אבל תזדקק ללא מעט אימון וניסיון כדי לרכוש מיומנות גבוהה בשימוש בכלי העזר של 6 ףח 0705011 |-ץזסו0פזום 008 . 71271 5 וכרדו וכו רוש )זט וטיק הט -) צאיטטחו/ .2000 300%ת/ 0 645 הסקוחס6 0%6ח6! זס 800 080 טסיר 8 חמשו אסיפ 508060 3 אספ66%ח6 6ה! ןש . והשהסכוחס6 5 5שסוז6! וס 803 סד 08% , הפסוקחזס6 3 וזו ופטטוסחו 5 וו > 0 7 161ה!פחו שמ אא והשמסקוחסס שת וס ווק וח נוי 115 65 5 ה וסוה| הווחו כ 5 טחוזס)וחס] טחם. טפ חב ו כב ב[ 1 סוסו | 7 5 פַא5רו] +50 = פאאו צ=ורור וריו ] 8הוח-ו5 ![הוףחזרוו וו הל% 7[ 5 | 558760 0116 1851 )םבר = :הסווםוז650 פנים חדשות. רוצה לטעום מהעתיד? שלם 560 והוא שלך 9 2 - 0 - במסגרת תוכנית ניסוי הבטא החדשה של מיקרוסופט. | שששם ל 0 למרות שהמימשק של 2000 פווססחוו מבוסס על ופחזסוחו ו 2 . 0 זזססאם המוכר, הוא מיישם מספר לא קטן של שינויים | [ 0 ] | ושיפורים. כדאי להכיר. ב ו יו במהדורות קודמות. כלי עור שוניס, שבעבר היו מפוזרות בכל רחבי מערכת ההפעלה, קובצו עכשיו בלוח הבקרה, בצורה מסודרת. פעולות שונות של שינויי תצורה יכולות עתה להתבצע ללא אתחול. גם בעלי מחשבים ניידים יאהבו את 0 צאטטמו/ו. הס לא יודקקו עוד לתוכנות צד שלישי לניהול הספק (ות4266ח8!/ זטאסע) וכליס מיוחדים לקביעת התצורה של כרטיסי 636 76. כאשר התקנו את 2000 מאסשמוּאו על מחשב נייד עס 8105 מסוג ז096? 806 מ0וו8זטק1]ת60 08806 ([407) סגחטות1, קיבלנו פונקציונליות מלאה של כל התכונות בהן הוא תומך. הופתענו לטובה גס משלל השינוייס השימושיים במימשק. כלי ניהול הקבצים מבוססים על 0 זסטוקאם שחטו1, למרות שחלקם פועלים בצורה שונה ממה שהתרגלנו עם 95/98 פאיסשמואו. בחברות גדולות זה עלול לדרוש השקעה נוספת בהכשרת עובדי תמיכה, ובהדרכת המשתמשים, אבל בסופו של דבר זה דווקא עשוי להשתלם. ולמרות הטירדה, קרוב לוודאי שחלק מהשיפורים ישמחו את נייד + אופיס 2000 9 (5 14,224 ש"ת כולל מע 59 גלים פרסום ושיווק ה-| 7‏ שסטזוזג | וו 78 ז60פסססזק [1"וחטוזחסק סווס!!"!סוחו | 0 06 כולל הספרות ו- 60 + 1 האס 90 אוא זון: 18-58 סוללה: וחוהז.1 חזג זמן עבודה: 3.6 שעות (ניתן להכפלה | שוןמס ‏ - --- ---- 56| אמ"ת<לטוי תות העגה טל סדות 67 ודודו הפשלוס בשקלס כמ שער 606 ט"תי11 * המיר הטוי יקבל ענ מחשב נייד עובד מכל סוג שהוא =ץ החל מ-134 5 לחודש בהשכוה תפעולית ל-24 חודש (638 שַ''ח לחודש, כולל מעיימ) <8 ויק כויקיו ו בו !> הז'נוק נדור הבא של המחשבים [מצא בה'עג 'דך - ההקער ונעיו ו שאה ₪ אשי רכ | ; 44 4 7 = 8 / פזן 996 8.5 0106!55א63פד 2 יו ו - ש- / = ₪" ! יוניצק: רח' הנחושת % א.ת. חולו 1 8 4 6-₪ :1 ₪.5-00-0-פכשי-2 9 8 58 1-58 נקם. 1-5530185 וה ג ד 1006 00 1/1006 ,3108080 3/5 ,סגו קד ) |מות1 ₪010 3001 א גג 10 שג סז .תהק תוטש 00! גנ 0 וט מקודסס עובט וק - תו ל 6סקמבדוף קמוס 1 .78682 )13 ,004 תנכה ,12 תס 26 06 ,טנומהדו' .הנוז .5.1 [0ל שואי מגשק, זתג הו !וו 0 סוד וס 01 טס שטקמטט 3 1 6 |[ .010131008 טוק 0 [06 1997 פע מטווג סקט ז6וטקת01) 2611 01 זג 561166 3 45 1.86 21604 .108זקזס6) |6וח1 01 81% 06ז1 66ז1צוקסז 316 מזטו1ת? 0חג 10 1166 [טו1 106 מטו1זסקזט )308 0 170678 161100 3 15 301 08 סקס 10081 01 8 1 5א!5 ש 8 6 א|א וגז 5מם'5 שש 21 בנ" = +4 המשתמשים המנוסים ואת מנהלי המערכות. בניגוד לדיעה הרווחת, מיקרוסופט דווקא כן משתדלת לקרב את הכלים המתקדמים למשתמש. בחלק מהמקרים, מתוך מחשבה על מנהל הרשת. למשל, לחיצה על קיצור דרך של תוכנית עם הכפתור הימני של העכבר תוך כדי לחיצה על מקש ₪ווז5, מאפשרת להפעיל | את התוכנית | בתצורת| אבטחה (קַ1ו 86‏ ע56001) שונה מהרגיל. האפשרות הזו חשובה כאשר רוציס להפעיל תוכנה שדורשת הרשאת גישה של מנהל מערכת, בלי לאתחל מחדש שנה לאחו ההשקת המקורית של 98 אאס6מו\, מוציאה מיקווסופט גירסה חדשה של מערכת ההפעלה הזו. | התידוש | העיקרי;: תיקוני באגים. בניגוד בולט להשקות המתוקשרות של מהדורות צאט)מו | קודמות, יצאה לשוק 'יהמהדורה השנייה"', ם0גו01 860000 98 8א600מ1/, בשקט יחסי. מיקרוסופט נהגה בתבונה כשלא ניסתה לעשות ממנה משהו שאיננה - למרות השס הנפות, בסך-הכל מדובר במהדורת ביניים צנועה, שנועדה לספק לנו, בעיקרו של דבר, אותה מערכת בניכוי הבאגים ועס עותק מעודכן של 18. ישנס גם כמה יישומים חדשים, (כמו 3 קַתו6)(1600א |-קַתוז5(9 תסווסשתתס6 |6תזסום1), ואוסף של דרייברים חדשים לציוד היקפי ₪ 98 8אססחו\ 05061זסו/ רד בעד: תיקוני באגים מגיע עם 50 = 5 ה0ו601חח00) !סחזסחו. נגד: למה לשלם 820 אם אפשר להוריד מאינטרנט? מחיר בארה"ב: %209 לגרסה מלאה, 820 לגירסת שדרוג למשתמשי' 98 פווסטחוא. השורה התחתונה: מתאימה בעיקר למי שרוכש מחשב חדש בארה"ב. אוק טובר 99 סששאדיהת 5וסחו)): ענה חדשה, גירפה חדוה את המחשב תחת שם משתמש אחר. זו דוגמא קלאסית לתכונה שנתפרה לצרכיה של מחלקת התמיכה, במטרה לצמצם עלויות ולחסוך זמן. שות מתותכם. גירסת השרת כוללת שיפורים דומיס, וחלקס באמת יכול לחסוך זמן ולפשט תהליכים. אבל אנחנו מייעצים בכל זאת מי שחושב לנהל מערכת 2000 פאיסשמואו, לשריין לעצמו זמן מספיק כדי ללמוד ולתרגל את השימוש והשליטה בסביבה הזו, לפני שהוא מכניס אותה לפעילות השוטפת. גירסת הבטא שקיבלנו הייתה הקוש קטו56 הְָחוו53 וסחוסוח! שיצא לשוק בשנה האחרונה. 0 זטזסןקא אתזוה1 כשלעצמו, מציג אף הוא שיפורים חשובים - הוא מהיר יותר, משתלב טוב יותר במערכת, וכולל כמה תוספות של פונקציות מתקדמות. עוד תכונה ייחודית של המהדורה החדשה, היא האפשרות לקבל אותה כמוצר עצמאי ולא רק כעותק 08% שמגיע מותקן על מחשב חדש. למי שקונה מחשב חדש, כדאי לדרוש לקבל רק אותה. למי שהחליט לעבור ל-98 אאטשפואו עכשיו, כדאי לקנות את החבילה המלאה. בשני המקריס המשמעות היא חיסכון בהתקנות דרייברים, ומשיכת טלאים מאינטרנט. אבל אס אתה משתמש כבר ב-98 פאסשמו/ו, ולא חושב להחליף מחשב בקרוב, יכול להיות שכדאי לך כבר לחכות ל-2000 א60מו/. קלה להתקנה. אהבנו את כלי הגדרת התצורה של השרת, שאפשרו לנו להגדיר בקלות שרת קבצים, שרת 60 או זט!|סזוח60 מוגוחסכ, באמצעות כלי יחיד. מנהל המערכת יכול גם לבצע משורת הפקודה פעולות תחזוקה כמו טיפול בדיסק, הסרת דרייבר, ומטלות נוספות שלא היו אפשריות במהדורות קודמות של גייסופו. מצד שני, לא השתחררנו מהתחושה שכלי האדמיניסטרציה של הגירסה הזו הס ערבוביית עוריס לא ברורה. הרבה מטלות פשוטות סובכו ללא צורך. מיקרוסופט מבטיחה להחליף ולשפר את חלקם לפני שהמהדורה הזו תגיע למדפים. אנחנו מקוויס שהס אכן יעשו זאת. בכל זאת, כדאי לזכור שזו בסך-הכל גירסת בטא. איננו ממליצים להפוך אותה למערכת הפעלה עיקרית או יחידה, ולא לשלב אותה בסביבת-אמת, ‏ לפני שנבחנו | המשמעויות המלאות של העניין. תהיינה לזה השלכות, ויכולים להיות כרוכים בוה סיכוניס. מכל מקום, אס רצית לנסות את מערכת ההפעלה הוזו, וחששת שהיא תפיל כל מחשב עליו תותקן, אתה יכול לחירגע. אד בו | בישראר? בישראל לא ניתן לקבל בשלב זה אף אחת מהגירסאות החדשות של מערכות >אסשַמג\. מהדורת הבטא החדשה של 2000 פאס6מו/ מחולקת בימים אלו במספר מצומצם של עותקיס, לאחר שמיקרוסופט ישראל נערכה לספק לה תמיכה. לעת עתה, אין תאריך שחרור למהדורה עברית של 58 98 >וס6פו/, ולדברי מיקרוסופט ישראל, אם תהיה כזו היא תהיה זמינה רק לקראת סוף השנה. התופעה אינה חדשה - גםס על גירסת 582 של 95 סמו יכולנו לקרוא בעיתונים, אבל לא להשתמש. הנחמה היא ש-2000 >אסאמו\, כמו 2000 66ו018, פותחה בארכיטקטורת 886 66א שחסשו. גרעין המערכת והרוב המכריע של הרכיבים שלה, יהיו והיס בכל המהדורות, ומרגע שיחל השיווק שלה, נוכל להשתמש באותם טלאים, עדכונים, קבצי תיקון, וספריות דינמיות. ש/? ישנם דכרים שמן הראוי היה לכנות אנדרטה לככודם. מחווה לתרומתם השימושית לחיי היומיום. סוזם ק1], המחשב האישי של :!, הוא הדוגמה הטובה ביותר לאיך דכרים צריכים להיעשות. הודות למעבדי אינטל המהירים ורכיבי המחשב המתקדמים ביותר, הוא מכצע את העבודה ביעילות המירבית. בעלי עסק זיכרו: לק תרבויות רכבות שרדו בעזרת פחות מזה. |ו.0ס6.סח.צצעצעץ סה 1//] 0 1]: מעבד |!! "טוחל !| "טוחסל /"חסזס061 *1סזח! עד 0112 500 זכרון 32/8 או 64/8 עד 512/!8 /דיסק קשיח 4.368 עד 1368 /חלונות 98 או חלונות זא סו סכ ס-) ה ]0 1% 306 5060 זה || ןז 26 361 0ף0) 56| |6זח| שת ,טח 0 7 הנ >> ₪ אחטון בשוליבה מהמוחן דיסק שליף הוא תוספת חשובה לכל 26 - בין אם לצורכי גיבוי או לניוד מהיר של קבצי מולטמדיה גדולים בין מחשבים. עד עתה היה 8 1/2 108 הבחירה הטובה ביותר. עכשיו יש לו יורש, כונן נשלף 00 685460000 צוצרצרצר בעד: נפח גדול: מהיר; זול. נגד: טכנולוגיה קניינית שאינה תואמת לכוננים שליפים אחרים בשוק. מחיר בארה"ב: 8899. השורה התחתונה: דיסק שליף מהיר, גדול וזול במיוחד. 8 הפקה מקצועית של סרטי וידאו אינה חייבת לעלות לך הון עתק. 5 6ווטפועות אסזוג!א, מספק את כל הכלים הנחוצים תמורת 53,995. זה לא מעט, אבל זה עדיין פחות. כרטיס 7 0 אסזז8ו/ צר ריר צר בעד: עריכת וידאו בזמן אמת; תוכנה נהדרת. נגד: מתאם עם מספר יציאות עולה סכום כסף נוסף. מחיר בארה"ב: 83995. השורה התחתונה: הדרך הכלכלית ביותר לעריכת וידאו מקצועית. אוק טובר 99 סשספמאדיה חדש של חברת 575068 6801608006 ששמו פזס. בדומה ל-208 182, משתמש גס 0 בדיסקים שליפים במחסניות 3.5 אינצ'. אבל הפעם הנפח שלהם גדול בכ-20018. יתרון נוסף הוא מחיר הכונן: רק 5199, בהשוואה ל-5350 שתתבקש לשלם עבור 268 א[. אבל החסכון האמיתי טמון במחיר המדיה - הדיסקים של 0₪ עולים רק 520, לעומת 5125 שעולה מחסנית 208 אחד עבור כונן :18. זה לא הכל - המבחנים שערכנו גילו שהביצועים של כונן 08 כמעט כפולים מאלו של 268 12 גקטחחס1. כמובן, אין טוב בלי רע, והכונן הוה לא תואם לכונני ₪ שהם כבר כמעט בבחינת תקן תעשייה. מצד שני, אם תאימות ל-אַ10₪6 אינה חשובה לך יותר מדי, מדובר בפתרון אחסון יוצא מן הכלל, במחיר חסר תקדים. לך עליו. ג''יםו| טוט זולוח ה-01? שבלב החבילה הזו, יאפשר לך ליצור | מעברי סצעות ואפקטים מיוחדים בזמן אמיתי, בצורה קלה ומהירה מאי פעם. שני שבביס שמותקנים על הכרטיס, מאפשרים טיפול בנתוני וידאו שמגיעיס בו זמנית משני מקורות שוניס, בקצב של 8₪/א15 כייא. תוכל לטפל בשני הערוצים בנפרד, להוסיף כותרות וגרפיקה, ולקבל סרט וידאו באיכות גבוהה ביותר. אס אתה רוצה כרטיס עריכת וידאו פשוט, שייתן בידך כליס בסיסיים, תוכל למצוא מוצר מעולה בעשירית המחיר. אבל אם אתה מקצוען, שרוצה את כלי העריכה החזקים ביותר, לא תמצא עיסקה אטרקטיבית יותר. | א'ברהים גול לוד |11 מחוווב [ייד הרעיון לא חדש. ודווקא אהבנו את המוצר הקודס מהקטגוריה הזו, 6 1009( + 10 שטוו חסקג6ת של חברת ווסטזוא. הוא מציע שילוב בין פונקציות של מתאס רשת למודם, בכרטיס ₪ג6 26 אחד. החיסרון היחיד הוא שהוא מנטרל לשם כך את שתי יציאות ה-636 26 של המחשב הנייד. מסתבר שאפשר גם אחרת: % + 10/100 :0/0617 0668 של 8% הכרטיס הזה מספק אותן פונקציות (כולל חיבור מהיר יותר לרשת המקומית), ומשתמש ביציאת ₪4 26 יחידה. והוא עולה 580 פחות. שקעי ה-8111 של גחסתום מוסיפים בליטה באורך של כאינצי אחד למחשב, אבל מרגע שתקעת את הכרטיס, החיבור לקו הטלפון ולרשת המקומית פשוט ביותר, ואין צורך במחבריס נוספים. ההתקנה הייתה קלה למדי, והחיבור לרשת פעל כהלכה. המודם, לעומת זאת, תמונה אם העיניים שלך אדומות, ויש לך כאב ראש, אולי זה הזמן לעבור לצג 21 אינטש. אם אין לך כסף, נסה דגם זול כמו 216 א6ו)ז400. עבור 5999 תקבל נורת מסך מסוג זגום] 513601856 | של היטאצ'י, ותצוגת 160041200 בתדר 852. גודל הנקודה הוא 0.56 מיימ, וזה לא מפתיע מדי לטובה. למעשה, איכות התצוגה שלו בינונית למדי. הבוחניס שלנו קבעו שהתמונה נראית דהויה במקצת וגווני העור נוטים לירוק. מפצים קצת חמשת מחברי ה-088 (כניסה ו-4 יציאות), והתקן שאו של 9 שמאפשר כיול מהיר בכפתור אחד. שווה להציץ בצג הזה לפני שקוניס צג קטן או יקר יותר. אפשר היה קצת בעייתי. כאשר ניסינו להתחבר בעזרתו לאינטרנט, הוא הציג מהירות חיבור שגויה ולפעמיס כלל לא הצליח להשלים את תהליך ה-2ח81ג05הג1. זו הסיבה העיקרית לכך שאנחנו עדיין מעדיפים את הכרטיס של סטווא, אבל ללא ספק מדובר במוצר מפתיע. ‏ כר'םט!1ר 1 תו 5ע6אחו | וח006ו 566 + 10/100 צר צר צר צר בעד: אין צורך במחברים מיוחדים: נוריות מצב נוחות. נגד: תקלות בפעולת המודם. מחיר בארה"ב: 8890. השורה התחתונה: מודם וכרטיס רשת ב-0870 00 יחיד. גדולה גם לרכוש במחיר דומה את צג ה-21 אינטש של גמגץ1 ולקבל איכות דיץ' שוודיו תצוגה טובה יותר. 0 אוסו 00 זה צר בעד: לא יקר; מימשק 088 נגד: איכות טקסט ממוצעת: איכות תמונה נמוכה מהממוצע. מחיר בארה"ב: 8999. השורה התחתונה: צג 21 אינטש שתוכל להרשות לעצמך. ה בר( מחשב ע3 או1346) עולה רק כ-5% יותר מ"סתם תואם", אבל שווה הובה יותו. "את המחשב הרכיבו איפוא שהוא במזרח, המסך בהזדמנות... לא חשוב מאיפה ואת העכבר בכלל תפסו כאן בחצר... העיקר שזה תואם." אם אתה לא אוהב הפתעות מהסוג הזה, אם אתה רוצה לקבל בדיוק את מה ששילמת עליו (ושיהיה שווה את זה), אז אתה יודע למה אתה מתעקש לקנות מחשב 30 פ55ואסהזטג. תק ממחועביים בע"מז המה שב'ם טלקוד>> 6 חיפה, החרושת 86, א.ת. קריית ביאליק 6 תל-אביב, רח' תוצרת הארץ 10 8906 - - - ש הטו'נבצה את 8 /או2910). גם אם הוא עולה כ-5% יותר. כשאתה קונה 2816/9) אתה יודע בדיוק מה אתה קונה. 8/ש2916) היא מחברות המחשבים המובילות בעולם בתחום הפיתוח הטכנולוגי. למעשה, היא אחת מחמש החברות הגדולות בעולם. החברה מייצרת מגוון רחב של מוצרי מחשב, החל במחשבים ניידים וכלה בשרתי %. 1, עסקיים וחזקים. המחשב +6מדיאוק 6 חיפה, רח' משה דיין, מפרץ חיפה ₪ הרצליה, בית מרכזים, משכית 32 6+ העצוכלם שקנית מזכה אותך ב-3 שנות אחריות. השירות, האיכות והאמינות הם חלק בלתי נפרד מן המוצר. כך, מאמינים ב-ץ9/ש2916) , הגיעה החברה להצלחותיה הרבות. כך תהפוך גם אתה ללקוח נאמן של החברה. מלצר'בה את כוטןס טא קל זכ רטסט 18 [ופסק [8080 טנס [נטקסנטטנצפ סן כוטןסט 0006* ז[טסי פרסום שפי בוו אח המחעוב עולר חבילות עזרי המלערכח החדעוות, 'יאבעורו לך לתחזק ביעילוח את המחעוב שולך, יסבקו לך הגנה טובה מבני אפונוח ממעומששים, אבר המבחנים שלנו מגלים שהן גם בוגעוח בביצועים. למחשבים מבוססי אאסוַמו/ו יש נטייה לאבד עצמס לדעת ברגע הכי פחות מתאים מבחינתך. ואס אתה ווצה לא למצוא את עצמך עם המכנסיים למטה, כדאי להצטייד במערכת החייאה מתאימה: חבילת תוכנה לתתזוקה ולתיקון תקלות. חבילות העזרים בנות ימינו, יכולות להגן עליך מפני וירוסים, לאתר ולזהות תקלות מערכת רגע לפני שהן גורמות נזק, ולשקס את המערכת והקבצים במצבי קריסה. לשימוש בהן יש מחיר כמובן. קודס כל, מחיר התוכנה. המבחנים שלנו הוכיחו שאתה משלס לא מעט גם בביצועי המחשב. בדקנו שלוש חבילות טובות ופופולריות: את 99 טוווווט ו1-אות של חברת אוחץןו]א, את 2000 01065 6!ג6א של 83 אזסאושא, | וגירסה קדס-מסחרית של 0 >8ז0/מז6)ץ5 מסוזסא מסימנטק. ערכנו את הבדיקות על מחשב איטי יחסית, אבל לא ממש מיושן, מבוסס מעבד פנטיום ;233%18. ביצענו התקנות 66זקא8, בלי לערוך שינויים בברירות המחדל של המפתחים. בחנו את הביצועים לפני חסוזס! 160ח8וחץ 0 0188/\ח6/910 צר צר צר צר צ'ר בעד: כלים מעולים, כולל ערכת 4.5 08065 חסוזסא שהיא הטובה מסוגה. נגד: פגיעה בביצועי המחשב. מחיר בארה"ב: 870. השורה התחתונה: כלים מצוינים ואינטגרציה הדוקה בין הרכיבים - המוצר הנבחר למחשבים חזקים. 68 = סז 0 08ו211) 6106 צר צר צר בעד: מסך שליטה מרכזי; כוללת כלי לאבחון בעיות שנת 2000. נגד: לא יודעת לבודד קבצים שחשודים כנגועים בוירוס; פוגעת בביצועים. מחיר בארה"ב: 860. השורה התחתונה: פוגעת בביצועים פחות מנורטון. אבל האינטגרציה שלה פחות טובה. 9 0005 ]!-או= אוחסןן/ ורצ בעד: כמעט אינה משפיעה על ביצועי המחשב. נגד: תוכנת אנטי-וירוס מליגה ב': חסר מודול להסרת התקנות. מחיר בארה"ב: 840. השורה התחתונה: לא מושלמת, אבל מתאימה מאד למחשבים איטיים ומיושנים יותר. אוק טובר 99 שספמאדיה ואחרי, וקיבלנו תוצאות מפתיעות. אלופה במשקל כבד. 0 6%ז0)נ6!צץ5 מסחסא נותנת היקף עצום של כלי עזר. זו גירסה טרייה לגמרי, שכוללת את כל העזריס המוכרים של 8 תסתסא המפורסמת. אתה מקבל שליטה טובה במצאי התוכנה במערכת שלך, ודיוות שוטף על הנעשה בה, לפי דרישה או באופן אוטומטי ומוגדר מראש. תוכל לטפל במגוון רחב של מטלות תחזוקה מתוך מסך מרכזי אחד. רכיבי הגירסה החדשה פותתו ועוצבו באופן עקבי, באינטגרציה טובה יותר מאשר בגירסה הקודמת. הס נראים דומים, ומיישמיס אותס עקרונות וכללים. אגב, את העדכון אפשר לקבל, על כל מרכיביו, בעזרת שירות העדכון המקוון (066 6אג1) של סימנטק. החבילה כוללת ארבע קבוצות. כלים, שהבולטת | בייהן | היא כמובן ערכת 6% מסחסא, שהיא ללא ספק הטובה מסוגה בעולס. היא תתקן עבורך תקלות דיסק, תבצע אופטימיזציה של הכונניס, תתחזק את קוב הרישום (עזוק86), וכיוצא בזה. תוכנת האנטי- וירוס, שנחשבת אף היא לטובה מסוגה, תוהה ותחסל את כל הוירוסים הרגילים, סוסים טרויאנים, יישומוני גוג[ עויניס, ועכשיו היא גסם יודעת לטפל בקבצים שמצורפים להודעות דואר אלקטרוני. ערכת 08%6ג:61 (לשעבר, מוצר עצמאי של חברת 668זטחגנו)) מאפשרת לך להסיר יישומים מותקנים, לדחוס ולארכב אותס, לנקות את המערכת מקבצי .11 מיותמים, ומפסולת אחרת שמצטברת בדיסק שלך. החלק הרביעי של המערכת היא תוכנת 3:860816ז6, שפועלת ברקע ונכנסת לפעולה כשהיא מאתרת בעיה פוטנציאלית, כדי למנוע קריסת מערכת. ארבעת | מרכיבי החתבילה| מלוטשים ומהוקצעים היטב, וכמעט שאין חפיפה ביניהס. יש בה מספר עצוס של פרמטרים שתוכל לשנות ולכוון, כדי להתאים לצרכיך. תוכל לפקח על המערכת שלך מתוך מרכז פיקוד שיוצג על המסך, עס לוח שעונים ונוריות בקרה דמויות רמזורים. תוכל גם לבקש הפעלה אוטומטית של חלק אסדסא בדיקה בבקשה. 2000 66זסו/6ו5/5 חסוזסא מציעה את עזרי המערכת הטובים ביותר, אבל היא פוגעת בביצועי המחשב עליו היא מותקנת. 066% וח9%6ץ9 הסוזסו! 5 זס)6סס הו הסצוסון !סז 60%9חו זס) 86% סו וח שו וה זס006% 018% הסאסא | " ; וו | אאחה חן 0 20 856ז חש . מהכלים, בתנאים מוגדרים, כדי שיבצעו פעולות תיקון ותחזוקה ללא מעורבותך. במלוא הכנות, אין חבילת תחזוקה טובה מזו. ועם זאת, עלינו להוהיר מראש - עבור כל היתרונות הללו תצטרך לשלס מחיר כבד במשאבי מערכת. התקנת 0 >>>אז0/וז6)%ץ5 מסוזסא, בתצורה הסטנדרטית שלה, דורשת נפח דיסק של כ-88א110, וכל חיישן ומשגוח רקע שתפעיל יטרוף זיכרון !אגא נוסף. תוכנת האנטי-וירוס, למשל, תבלוס כ-1.5%8 זיכרון (כבר שיפור ניכר לעומת ה-4.5%8 בגירסה הקודמת). ואתה תשלם בביצועים - החבילה הזו זוללת את משאבי המחשב ומאטה אותו לא במעט. יותר משתי המתחרות האחרות בסקירה הזו. במבחני 99 6סוצפואו מצאנו פיחות של יותר מ-18% בביצועים לאחר התקנת 0 גזס\6וע5 בהשוואה למצב לפני ההתקנה. כבר לפני שנה נחשב המחיר המומל> של םסוזסא ביצועים בסביבת פשוסטחו/ 8 מהר יותו 0 5516700768 חסז'זסא 7 מהר יותו 0 011166 61166 9 ו סש 1%-או] אוח6ךוא 5 מהר יותו בסיס הערה: הנתונים מבוססים מבחני הביצועים ממשפחך 99 6חסופחו)), שמשתמשים בקוד אמיתי של יישומי 32 ביט פופולריים. אין ארוחות חינם. הפגיעה בביצועים משמעותית מאד. כשניסינו אותן על פנטיום 233%, הורידו התוכנות של נורטון ו-6166א את הביצועים בחמישית בערך. .גר וו רשת מחשוב הכוללת: 5 300] 6קספזסאוסק 26008.8 |]]] 3 תהנות עבודה מסדרת .611 אש וקוד :וו 71 "66550סיןק ]|| "ומטו+ח6ק "[66ח! 1 4002 665501סיוק || "מ גוו+ח6 "!6+חו 11 "יס55ס6סיז] !]1 "וחגו)חסק *661ח! 6 זכרון 6418 6 דיסק קשיח 4.3685051-72008 1 "60550סיוק ]1 "וחטו4ח6 "61+ח! 6 זכרון 8ז32 6 דיסק קשיח 4308 6 כרטיס מסך פוא וז 6-6 32א4! פתוכנה שו אשקס לו 6 10100 ופדאו פ 6 דפא 9 6 תוכנה 1188 95 צאטמואו 6 10100 3-00(4 דפא 6 מסך '15 . החל מ-5299 לחודש בהשכרה תפעולית ל-24 חודש (1420 ש'יח לחודש, כולל מעיימ) מעוכת הפעלה 0 ₪ 60|; = 0 זו זא בכ ל ה ה ג ה!|! התקנת הרשת בא תר הלקו ח מדפסת ל''זור אל פסק לשרת-תוצרת גמאטרוניק שירות באתר הלקוח לשלוש שנים <<8 ויוכויזיוו הו >> הז'נוק רדר הבא של המחעב'ם [מצא בה'שג 'דך - החקשר ענשיו ו -3 | | 4 - ה % | פזן 996 8.5 0106!55סאה6פד 8% . ט שש שש 62" | יוניצק: רח' הנחושת-א א.ח. חולוו [י חפט 007 הס פד א 58000 יה 9 858 3 13-5580155 - 30 7 00% ו זו 35 000008 |שום] .6+ 6 ט) וססןלטפ וסט .צשותגקה יז || .8 0 ב 9 8 4.1 מש ,12 ספ ,אד 00 391 - ופ על קה 0 1161 0 זגו 0 55 אופטם 6 א ו א |גז וש התטלום בשקלים לפי טער 4.06 ש'ח= ₪851 2 זס\מטוץ5, שהיה 570, לנמוך עד כדי אבסורד. היוס, בלח התחרות, שוקלת סימנטק לתת התזר בסך 510 למי שיעבור להשתמש בתוכנה שלה, כדי להשוות את המחיר לזה של 6)ג6וא. לא היינו מעיזים להתקין את חבילת התוכנה הזו על מחשב איטי, אבל אם אתה משתמש במחשב חזק - נגיד, פנטיום 11 :₪8וא350 ומעלה, עס 18א32 זיכרון לפחות 06620000 פחות תובענית. 2000 01008 63168 גוזלת אחוז אחד פחות של ביצועים מאשר 66וזס\חפופץ5 של נורטון, אך בזה פחות או יותר מסתיימים היתרונות שלה על החבילה המתחרה. - החבילה הזו היא הטוב ביותר שתוכל לקבל, והמחיר שלה מגוחך. במשקל קל. 99 טוווווט ו[-גו של חברת אווש( לא תחבל בביצועי המחשב שלך יותר מדי. בין השאר, משוס שהיא אינה מניחה מראש שאתה וקוק להגנה מתמדת. היא לא תפעיל על דעת עצמה שוס תוכנת רקע - היא תיתן לך להחליט מה להפעיל ומתי. היא גס אינה גוזלת נפח דיסק גדול. אפשר להתייחס אליה יותר כאל תוכנת שירות אינטגרטיבית לטיפול בכונניס ולתחזוקת המחשב, ולא כאל חבילת תוכנה. אבל וה לא אומר שמדובר במוצר לא רציני. רחוק מזה - מהרבה בתינות היא עולה על שתי המתמודדות האחרות. ניכר שהושקעה בה יותר מחשבה. הרכיבים השונים שלובים היטב זה בזה, והנדסת האנוש שלה עקבית וטובה יותר. היא תאפשר לך לתזמן תור ארוך של מטלות תיקון ותחזוקה, כמו איחוי כונניס, איתור סקטוריס פגומים בדיסק, חיסול וירוסים וכן הלאה. והיא מציעה פונקציית 066 כלל-מערכתית, שמאפשרת לך לחזור ולהשיב לקדמותו כל תיקון או שינוי אוטומטי שביצע רכיב כלשהו של התוכנה. בדומה לכלי תוכנה דומים, גם )1-1 מספקת לך תוכנה לתיקון תקלות דיסק, מאחה דיסקים, אוק טובר 99 56 עאדיה וב ./ כלי דיאגנוסטיקה שמאתריס תקלות, כלי עזר לשחזור קבצים שנמחקו, אפשרויות גיבוי וכלי ליצירת דיסקט הצלה ואתחול. על התקליטור תמצא גס תוכנת אנטי-וירוס, מודול להגנה מפני קריסות מערכת (ז0פוסז? %גז6) וכלים לטיפול בקוב הרישום. יחד עס זאת, ו1₪-או= ללא ספק פחות מתוחכמת משתי מתחרותיה וחסרה תכונות מתקדמות שהאחרות מציעות. אינך יכול, למשל, להכתיב ל-ו1-או= היכן למקס את התיקיות בדיסק בשעת האיחוי. גם אינך יכול לאתחל את המערכת מכונן ?21 או לבודד קבצים שחשודים כנגועים בוירוס, כפי שאפשר לעשות בתוכנה של נורטון. וחסרה גס תוכנה להסרת התקנות. אבל לגישה השמרנית של !₪-אות לנושא התחזוקה יש יתרונות. היא פחות תובענית מבחינת משאבי המערכת. גם לאחר שקבענו את התצורה שלה כך שתפעיל אוטומטית את רביעיית הכליס המומלצת לפעולה בזמן-אמת - הגנה מפני וירוסים (ת%60פחו), הגנה מפני קריסות (מ8ו18ג6 881ז0), '"צילוסיי מערכת הקבצים הדיסק (זטג]( ‏ 186 אצוע) ומעקב אחר הדיסקים (ז6(66 אאוע) - ירדו הביצועים ב-5% בלבד. נפח הדיסק הדרוש: 8)א22 בלבד. זו פשוט חבילה קומפקטית. במשקל בינוני. את החבילה 0 0/0066 6416א אפשר למקס בליגת המשקל הבנוני. יש לה יותר כלים מ-ו1-גות והיא טיפה פחות תובענית במשאבים מאשר נורטון. מבתחינה חיצונית היא מזכירה מאד את זסשמפוץ5, אם כי רשימת ערכות השירות שלה קצת יותר ארוכה. תמורת 860 תקבל את הערכות הבאות: :8010 8 פוא (אוסף עזרים שדומה מאד ל-0111₪₪6 מטוזסא), האנטי- וירוס םו6פפו, 46 זוע (תוכנת דיאגנוסטיקה לאבחון תקלות מערכת), 0188 011 (כלי לעדכון מקוון של התוכנה מתוך האתר של 64/66א) וערכת הישרדות לאיתור בעיות פוטנציאליות של המעבר לשנות ה-2000 (ווא |גאוחטפ א2ץ). בתצורה בצעדים קלים. 99 ₪665 )|-א כמה מהכלים המתקדמים של מתחרותיה, אבל היא לא תשפיע לרעה על ביצועי המחשב. הבסיסית שלה, היא תופסת יותר מקוס בדיסק מאשר ₪ס\מ6ופץ5 תסוסא, | סך-הכל 144%8. האינטגרציה בן המרכיבים השונים פשוטה ויעילה למדי. 16ג6א למדה משהו מנורטון והיא מציגה עכשיו מסך מרכזי אחד ממנו ניתן לנווט לכל אחת מתת-המערכות. מצד שני, העזרים עצמס אינם עשוייס באותה עקביות כפי שמצאנו בחבילה של נורטון. 0 01106 16166 עומדת יפה בתחרות מול \מטוצץ5 מסחטא, לפחות במה שקשור לרכיבים העיקריים שלה. היא מציעה את זטו!גוצפוט להסרת התקנות, את הג6זגו0 6% למניעת קריסות, את קט 6ת3 אצוש לאיתור ותיקון תקלות בכונניס ובקוב הרישוס, את זטקמוק0 אאופ לאופטימיוציה של הכוננים, ואת תושפוחו לטיפול בוירוסים רגילים, תוכניות 6\ מזיקות, ו- ות 6גווג. אבל הכלים של 64/6 שיודעיס לעשות כמעט כל מה שעושה נורטון, לא בהכרח עושים זאת טוב יותר, או אפילו טוב באותה המידה. איחוי הדיסק נמשך זמן כפול, תוכנת טסוו נראית כה מיושנת עד שאתה עלול להתגעגע ל-08פ. וערכת עדכון התוכנה א6אַתגו61 011, דורשת הרבה יותר מעורבות שלך מאשר 6 16 של 68סלמ6ופע5 מסחטא. אמנם יש =ווסז! ו0! 660%64 מצבה 0] הפוא נוסע [6)5א 16 0) ואסח אסכ %ססה6 סו סו - 0/0005 6ח) הו )0‏ ואס4 סוק וטס 2000 58/ ₪0 אספת: בק אפר וטוה קט 80% 8 0 55| הפוטע 5886 ₪2 67 01 טטחזו קטאסה ₪ 06806 2 ₪] ה ₪ 3 > וס סו פפאום ₪ 83 ב[ טסוו וו 5690 2" 5 ע1000500 חנו סוחסה ₪2 7 ו סוט א 2 למ ל 0 ו = אולי אינה משתייכת לאותה ליגה, וחסרה ל-16ג 6‏ יתרון מזערי, אפילו זניח, מבתינת ההשפעה על ביצועי המחשב (99 6מטוצמוּאו הצביע על ירידה של 17% בביצועים). אס בעבר עלתה גוא על נורטון בתחוס, הרי השיפוריס שהוסיפה האחרונה פשוט מחקו את היתרון הזה. כדי לקחת את כתר האליפות מהמערכת של נורטון תצטרך 646 להתאמף קצת יותר. | גךג יזר במצבי מתח אסור לסמו תח סק פ:|אסש פאז 6אוא5א ס ך על המזל האל-פסק היחיד שאפשר לסמוך עליו באמת. בזמן אמת. חפ/95/70ו0ם + טנסוו = הביטחון שלך טנסור הנה חברת מערכות האל-פסק הגדולה והותיקה בישראל. מהגנה על אתרי מערכת הבטחון, תחנות הכות, מרכזיות בזק וחברות הטלפון הסלולארי ועד הגנת אלפי מחשבים אישיים ושרתי רשת בכל מגזרי המשק . טנסור הינה הבחירה של המקצוענים. כאשר המחשב שלך חיוני באמת כדאי שתדע שרק לטנסור הניסיון והיכולת המוכחת לתת לך מענה מלא לכל סוג של מערכת אל-פסק, בכל הספק ובכל התקציב. 5/70/5085 סש מונע תקלה עוד לפני שהתוחשה מאז 1973, טנסור מוכרת היטב בשוק הישראלי כחברה המספקת את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר של מערכות אל פסק. מערכות 88 ג\108/20/8א₪ פועלות בשיטת 5₪א11-א0. השיטה היחידה המבטיחה הגנה מירבית, לא רק בעת הפסקות חשמל אלא כל הזמן. מערכות 8 שוח /10/20א₪ מייצבות ומסננות באופן רציף את מתח החשמל ומבטיחות שהמחשב מזמן כבר לא מדובו בעוד מעוכת אל-פסק. אד 6 טנסור מערכות רתח' האומנות 1 פארק פולג, א.ת. נתניה דרום. טל: 990 09-8656. ||.00.ז50ח50:618ח18 :|81 6 שלך יוזן תמיד בחשמל נקי ומיוצב. רק למערכות האל-פסק שמשווקת טנסור תוכנות בקרה ותקשורת מתקדמות המאפשרות קישוריות בזמן אמיתי, דיוות מלא לבקר הרשת על כל אירוע והתראה מוקדמת המונעת נפילה לפני גמר פריקת המצברים. עם מערכות טנסור- אתה תמיד בשליטה. וח /0ק/95ואפ אמעות מושלמת. לנצת. כשאתם קונים מערכת אל-פסק, אתם מצפים לאמינות מושלמת. ובצדק. טנסור משווקת את עילית מערכות האל פסק של 858 ג/ו10/0/₪8א שנבחרו להגנת הבנק הפדרלי האמריקאי, בסיסי נאטו ברחבי העולם ואתרי הפיקוד של מערכות הביטחון בישראל. המערכות מגובות ע"י צוות טנסור הנמצא בכוננות 24 שעות ביממה, מלאי ענק של חלפים, מערכות חילופיות ומעבדות שרות ברמה בינלאומית. עם טנסור אתה יודע שאתה מקבל הובה יותר מאשו וק מערכת אל-פסק. 24 הלילה האחרונה רוצה להציץ לעתיד בעיניים? הוא נמצא בה, לא רחוק. אתרי האינטרנט שור מבחחים, בעלי עניין ומווגעים לדבר, יאבעורו לך להכיר אח ההומצאות החדשוות ביותר, ברגע עובו הן מבטיקות להיות טודיות. לעיתים קרובות, חידושים טכנולוגייס לא צציס כך סתס פתאום, יש מאין. להשקה המסחרית של מוצר חדשני, קודמים חודשים ושנים של מחקר ופיתוח, שלל אבות-טיפוס ומבחנים. גם כשאתה קונה מוצר שהוא המילה האחרונה, אתה יודע תמיד שהמוחות הקודחים שמאחוריו עוד לא אמרו את המילה האחרונה שלהם. בינתיים, אם אתה רוצה להשביע את סקונותך, תוכל לעשות ואת באינטרנט. מהרגע בו מוסר מעטה הסודיות, ועד הרגע שבו מודבקת תווית המחיר, אפשר למצוא את רוב החידושים וההמצאות ברשת. כמעט כל יצרן שמכבד את עצמו מפעיל ייאתר מחקר'י, ובדרך-כלל הס מעניקים להם שמות צפויים מאד, כמו 00₪.ם63680.5. שא או 60 חקז60. וו0ז6808ז. ואואו, ‏ למשל. ישנס גם אתריס של משוגעים לדבר, כמו חובבי גאדגיטס או אנשי קהיליית ה-1893א. הס עוקביס אחרי הטכנולוגיות והמוצרים החדשים, ולפעמים מצליחים לחשוף מהם טפח, כשהם עדיין סודיים למחצה. וישנס אתרים של מעצבי מוצרים, שלעיתיס קרובות עומדיס מאחורי ההברקות העיצוביות שעוטפות את ההברקות הטכנולוגיות. הפעם, נציג כמה חידושיס שחלקס הס המילה האחרונה, ואחריס הס המילה שאחריה, וגס נספר איפה אפשר למצוא אותם. רק נגיעה באתר המחקר של 18% אפשר למצוא מידע על כמה וכמה חידושים מעניינים של החברה, בתחומי פיתוח שונים. תוספת מעניינת של הזמן האחרון, הוא מחקר רציני בנושא מוזיקה דיגיטלית (יש גם תוכנה שאפשר להוריד). | אבל הנושא המעניין ביותר הוא ללא ספק טכנולוגיית ייהרשת | הבינאישית" (אז סו 168 [8ת80ז26), או . בקיצור = אג?. הטכנולוגיה הזו תשתמש במוליכות של עורנו, כדי להעביר | נתונים = בין אנשים וחפצים. למשל, אוק טובר 99 6 מאדיה בשלבי אב-הטיבום הראאשוניים. שוקי גלילי להעביר את פרטי כרטיס האשראי בלחיצת יד. התקן זעיר שיונח בכיס שלך הוא כל מה שצריך. אפ מבטיחה שלא רחוק היוס שנשתמש בהם גס עם | המכונית | שלנו, | טלפונים ציבוריים, כספומטים, ומה לא. אם להאמין למה שהס מספרים - לא רחוק היוס שבו נתקשה מאד להבחין בין האקר לסתם סוטה. הכתובת: 00 וז19. [1656810. ארארע. קט| שבקטנים כמובן, יש דרכים להעביר מידע גם בלי לגעת. כמו וטג שאפשר להגדיר אותו כסייען האישי הקטן ביותר בעולם. קטן מספיק כדי להוסיף אותו למתזיק המפתחות שלך: 0.681.787 סיימ. אין לו מסך, מקלדת, מיקרופון, או שוס אמצעי קלט/פלט אחר, מלבד משדר/מקלט רדיו 900%82, שיודע להחליף מידע עס התקני ₪046 אחרים. אתה מניח אותו בכיס, וקולט באמצעותו נתוניס מכרטיסי ביקור, משדרי 68, וכיוצא בזה. את הנתוניס הללו ניתן למשוך ממנו באמצעות מתאם, לכל מחשב. ההתקן המוזר הזה הוא עוד הברקה מבית היוצר של קומפאק, שמצטרפת ל-עצו1 שהצגנו כאן לפני חודשיים. כזכור, מדובר במחשב כף-יד שגדול אך במעט מכרטיס אשראי, ומציע אוסף מפתיע של תכונות | ומימשקים: | רמקול, מיקרופון, | אינפראדום, | יישומי אינטרנט ודואר אלקטרוני, ואפילו גירסה קומפקטית של המשחק ווסספ. כל זה ר על 3204200 פיקסלים, עם גירסה ייעודית של לינוקס. את שני החידושים הללו אי אפשר למצוא בחנויות, והס גם לא צפויים להגיע אליהן משוס שהם ניסיוניים מאד. אבל אפשר לראות תמונות ולקרוא עליהם באתר המחקר של קומפאק, בכתובת ומסס.40קו00. 01ז16509. אואוע. ברקוד קטלני ואם כבר לאסוף מידע בדרכים, או המילה האחרונה היא ללא ספק זטְשַחוַתוּעָזם 200% של חברת 2פגז[צפ60 ת%6ז06הג.. המכשיר הזה, שפותתח בשיתוף עס 181ג, הוא קודס כל טלפון סלולרי חכם, עם כל מה שהיית מצפה שיהיה בטלפון חכם. ויש בו דבר נוסף: קורא ברקוד. הרעיון פשוט מאד - אתה תוכל להיכנס איתו לחנות ספרים, לסרוק ברקוד של ספר כלשהו, ולקבל מייד רשימה של תנויות ספרים מקוונות שמציעות את הספר הזה במחיר נמוך יותר. ולשאלה המתבקשת - למה דווקא חנויות ספריס! כנראה כי היה צריך להתחיל מאיושהו מקוס. כשחושביס על זה, יכול מאד להיות שהברקוד יהפוך לאויב הגדול ביותר של חנויות הספרים. ואולי של החנויות בכלל. נכון לעכשיו, אי אפשר לקנות את ו 0 פתרונות אינטרנט לעסקים אעטרנט והב, חברת האינטרנט מס' 1 בישראל, הקימה את אעטרנט זהב 280 - מחלקת עסקים מיוחדת, המתמחה במתן פתרונות אנטרנט, לעסקים בכל גודל ובכל נפח פעילות. קישוריות מהירה וקבועה לאינטרנט, מסחר מקוון, פרסום באינטרנט, ובניית אתרים. אם אתה רוצה להפיק מהאינטרנט את המקסימום, חייג לאינטרנט והב 80? - האינטרנט העסקי, הזמין, היעיל והמשתלם בישראל. המומחים לאתרים אתר אינטרנט בונים רק אצל מומחים באינטרנט! רק הס יכולים לתפור אתר בדיוק לצרכיך, לנצל את כל האפשרויות ולהפיק מהאתר את המקסימום בשבילך. המומתים של אינטרנט זהב ₪0 יבנו את האתר שלך, וישלבו בו את הטכנולוגיות החדישות ביותר. יוע אישי, מקצוען אינטרנט אמיתי, ילווה אותך לכל אורך הדרך, ויספק לך תמיכה וסיוע, בניהול האתר ועדכונו. אתה יכול לבנות על המומחים לאתרים של אינטרנט זהב 80. כל היתרונות בוא ליהנות מחבילת שירותים מושלמת, הנוללת: ייעוץ, בנייה, אחסון ופרסום באינטרנט ₪ ייעוץ עסקי ובניית אתר בהתאמה לכל גודל וצורך ₪ מיטב המתכנתים המעצבים והגרפיקאים ₪ ליווי ותפעול שוטף גם לאחר בניית האתר ₪ ניסיון בהקמת אתרים מהמובילים בישראל ₪ הציוד המשוכלל והמתקדם בעולס ₪ אחריות עם גב חזק של יורוקום- חברת התקשורת המובילה בישראל. וח אש חח חח אש א חח אמח חח אא חח שא תא מש חן ו אני מעוניין ביעו מקצועי חינם וללא התחייבות. שם ומשפחה: / טל |וגו: ] חברה: תפקיד: | ו לקבלת ייעו מקצועי, מלא את פרטיך ופקסס דף זה ל-03-9024222. ]!/ 0 00855 | חק שחופו6ש6-0 | רק 6סזפוהוהסס-6 | סק 6565 קת העפקים שכ5 אינטרנט זהב | מקבוצת יורוקום סָ / 5 - 2 הטלפון הוה בשוס מקום, אבל יש כבר אב-טיפוס שעובד. הוא בדרך. אולי. בינתיים, בכתובת: 00/0 0 אראו צ. מולטני ה-3!ו המקוס הטוב ביותר לחפש בו נגני 3וא הוא - איןך לא - האתר של חברת ₪ 3.60ק]א. הס לא מפספסים אף חידוש בתחום, ובדרך-כלל יודעיס לספר עליהס קצת לפני שהם הופכים מסחריים - ולמכור אותס מייד אחרי. כרגע אפשר למצוא שם, בין השאר, מידע על ץגת, נגן קוא שמציע פי שניים נפח אחסון מאשר 0 של 6מסחזגוס, מתאים גס להעברת קבצים, ועולה 5179 בלבד. וישנו םג[-1, שהוא נגן ה-3וא הקטן ביותר בעולס (קצת יותר מ-2א5א8 סיימ), ומגיע עם טיונר | אץ. מוצר שנראה מבטיח במיוחד, הוא שגמטא, הנגן החדש של 6א640ז6, שמגיע עם 18א64 זיכרון גוז וכולל גם טיונר, רשמקול ואקולייזר, במארז מגנזיוס נוצ. באתר יודעיס לספר שהוא מגיע גם עם חבילה יפה מאד של תוכנות. כולל מקודד 93וא. בכל אופן, 8250 ב-ו3.60קות. אואוע. ואס כבר מגיעים לאתר הזה, שווה להציצ בעמוד "ותסמ 116 01 אשזס6חזסו'', שמציג מערכות אוק ש ובר 9 9 ₪6 מ דיה א תוצרת בית - אגב משוגעים לדבר. כל מיני התקני 3קוא שעשו אנשיס שישבו בבית, הלחימו, הדביקו, התקינו וארזו. מערכות סטריאו, נגנים לרכב, מכונות קראוקי, מכונות קפה שמנגנות מוזיקת נשמה, ואלתורים מבחילים דומים. אבל יכול מאד להיות שיוס בהיר אחד יופיע שס הדבר הגדול הבא. לראה עיניים ואי אפשר לדבר על מוצרים עתידניים, בלי להזכיר את 8086 חּטָוטע. החברה הזו מככבת בשמי תעשיית העתידנות, לא כמפתחת של אביזרי חומרה חדשניים, אלא כמעצבת דווקא. היא עומדת מאחורי העיצובים של כמה מהמוצרים העתידניים המענייניסם והמפתיעיס ביותר, כשברוב המקריס העתידניות שלהס היא פלסטית, או קוסמטית, וייחודית בעיקר בהנדסת האנוש שלה. אחת ההפתעות העיצוביות והטכנולוגיות שאפשר למצוא באתר החברה, הוא. שא שוץ, שהיצרן הטקסני שלו, סש 8666, מגדיר כיימתעד חוויות''. והו התקן שמאפשר להקליט ולצלם, לטעון לתוכו אודיו ותמונות, וגס להשמיע ולהציג אותן. מין גירסה משופרת של טייפ מנהלים אישי, בשילוב עם מצלמה דיגיטלית. חדשנית לא כל-כך מבחינת הטכנולוגיות שהיא מציעה, כמו בעיצוב הקומפקטי והנוח. מוצר מפתיע אחר שאפשר למצוא באתר הוא הצג השטוח הדו-ראשי של חברת 6₪ו631. כמעט פי שניים יותר מרשים מצג שטות רגיל. הטכנולוגיה דומה למדי, אבל הוא גם מתכוונן בכל צורה ולכל כיוון - צריך לראות כדי להבין, והאתר עושה את זה יפה מאד ומזוויות שונות. מומלץ מאד לבקר, ולו כדי לראות איך מעצביס אתר אנטונט כמו הכתובת: 26.60₪1 0651266 ערארא. שצריך. איך אדוני רוצה את המחשב הנייך שלו..? החל ת- 1 1 פ (החל מ-9116 ש"ת כולל מע"מ) ₪ הממוקמת השנה במקום הוביעי ברשימת החברות הנעוצות באוה"ב, מתמחה באספקה יש'וה ומהיוה של מוצוים, המיוצוים על פ'י הזמנת הלקות! שיטת "המודל הישיו" מאפשרת מכירת מחשבים אישיים ישיוות לצוכן, החזקת מלאים נמוכים ויעול תהליכים, המצמצמים את העלויות כשהנהנה העיקרי הוא אתה. הצרכן..! 0 / הזינוק לדור הבא של המחשבים נמצא בהישג ידך - החקשד ענשיו 7% 7-7 : שיא : . ₪ ₪ א הח החשמ מ 4 3 4-. . פזן 99% 8.5 0106155א568ד ופט וט ₪60 שד ו איע 5-0 5-8 יוניטק: רח' הנחושת > א.ת. חוכון מל 01-5588858 בקם. 11-5530188 18 .04 טסה .12 0% או אומגהג' .זו 1.2 5.3 0 6 קט שק 0 ג זו בי ינ !5 או5 88 6אואןוגז 055 1 0 <8 ויו כויקיו ו הו > גלים פרסום ועויווק התשלום בשקלים לפי שער 4.06 ש"ח=41* * המחיר הסופי יקבע עפי"י שער הדולר היציג ביוס המשלות (הטקהשההתההההטרלהה=9%]-3--2- .=- ..- ..- החמונה הד'גיטליה 2 "בלחיצת בבתור"? כן, בטח. הומצלוה שלך חצרם, והטורק יטרוק, העואלה היא מה חקבל. חלק ולהדגלים האחרונים שר הולצלמות הדיגיטליוח והפורקים הששולחניים, יבחיעו אוחך לא רק באיכויוח שלהם, אלא גם במחיר. בארה"ב חוכל לרכוש היום מצלמה דיגיטליח מבירה בהחלם, תמורת בחות מ-םם6. ותוכל לולצוא מצלמה מעולה, תמורת לא הרבה יוחר מזה. מחירי הטורקים צונחים בהתמדה (היום אבור למצוא אוחם בבחוח מ-םם81), ואינך צריך עוד להתבשר ער רזולוציה או עומק צבע. אבר יש הבדלים, ויש גם חששיבוח לדגם שחבחר. וחעווב גם איך אתה משחומעו בהם. בכחבה הזו, ובכחבח ההולעוך, גלד אוחך לבחור אח הצרמה /או הטורק הומחאימנים לך, ולעשוח בהם עוימועו נכוו 28 6> עדיה פרונ:ין יורזר ננדיף 3 34 שנות אחריות ושירות פוא פרסומאים / עיצוב: גיא אלדר 0 ₪ ב שו אסק שת? ק קָ'אק היום, בעידן בו אתה ומשפחתך מבלים שעות על גבי שעות מול המחשב, עולה חשיבות איכותו של המסך המצוי ברשותך. מסכי פרוביו, מבית אחת משלוש יצרניות המסכים הגדולות בעולם, הפכו כיום להיות המסכים הנמכרים ביותר בישראל. מסכי המולטימדיה של פרוביו מאפשרים לך להנות מחוויה מוחשית בסטנדרטים גבוהים ובמחירים אטרקטיביים. ואם כל זה לא מספיק, הנה עוד כמה סיבות טובות, שיענו לך על השאלה למה המסך הבא שלך חייב להיות פרוביו! + שלוש שנות אחריות ושירות על כל הרכיבים + תצוגת תמונה חדה, ברורה וצלולה ובאיכות צבעים חסרת תקדים. מיקרופון פנימי מובנה לשימוש רב תכליתי, לרבות גלישה באתרי האינטרנט, כל זאת בנוסף על האופציה לחיבור מיקרופון חיצוני. כל תקני הבטיחות המחמירים ביותר, לרבות תקן 11 ?וא להגנה מקסימלית מפני קרינה לשימוש אינטנסיבי וממושך. מידי חברת ספרינט מחשבים (ישראל) בע"מ. כוונון מקסימלי לכל הפרמטרים של התצוגה עד כדי תצוגת מסך "מלא", כולל אופציה בחזית המסך לשמירת הכוונון בזיכרון. ניתן לשמור עד 10 זיכרונות כוונון למשתמשים שונים. 7 דגמי איכות מובילים בגדלים כמפורט: "סו "14 "5ו, ‏ "לו, "19 "ו2. להשיג | אצל | המפיצים | המורשים ובחנויות המחשבים המובחרות. 60 בל 2-6 086 66 6 6 60 60 3 2 |פאפ | = 46 ₪ ו ( 54 005 זאי/חמק5 ספרדינט | מחשבים | (שרא₪ בע'מ יבואנית| מסכי /ו80%]8ת בישראל מפיצים מורשים: סי-אייטש-אס - קרמה (ישראל) בע"מ -- סניף ראשי - העמל 17 פארק-אפק, ראש-חעין 03-9033382 5 ספיריטוס סחר (1992) בע"מ -- הנביאאים 55, רמת-השדון 03-5405162 ₪ מידי-קוס טכנולוגיות בע'מ - בית גירון 2000, א.ח חדש, ראשל"צ 7 ₪8 דור לדור מחשבים (1998) בע"מ - בית גירון 2000, א.ת חדש, ראשל"צ 03-9626905 6 מור לוי טכנולוגיות בע"מ - ההתגנה 23, ראשל"צ 03-0618310 ₪6 טופ-פליי מחשבים בע"מ - בו-כוכבא 14, בנכברק 03-5780929 6 גרנד אדוונס בע"מ - חי-אדס 9, ח"א 03-6962105 ₪ טיצ'ר סופט בע"מ - חי טייב 2, בני ברק 03-5785901 6 א.א. גונן בע"מ - ינאי 3, י-ס 026231619 ₪ א.ד.ס. סודרי מחשבים בע"מ - כנפי נשריט 68, גבעת שאול , =-ס 026536540 6 סי-אייטש-אס - קומה (ישראל) בע"מ - סנ חיפה - שד' ההסתדוות ו27, מפרץ חיפה, ק. תחיש 04842220 8 אואמ.סי מחשביס בע"מ - התמו 2, ק. ביאליק 049779090 6 מחקר מחשביס בע"מ - הנשיא 83, חדוה 06-6343338 שו חב הרזולוציה אם אתה משתמש במצלמה דיגיטלית, שם המשחק הוא רזולוציה. ככל שהיא גבוהה יותר, כך עולה רמת הפירוט של התמונה. זה לא אומר שיותר פיקסלים זה תמיד יותר טוב. קח הצצה בתמונות שלפניך, והחלט איזו מהן היא הטובה ביותר בשבילך: תמונת ה-64א (768א1024), תמונת המגה-פיקסל (960א1280), שני מגה-פיקסל (1200א1600) או תמונה שצולמה בסרט 35 מ'"מ. אמיתיים. ב קבצים קטנים יותר: זמן העברת קובץ מתקצר; קל יותר לאחסן. [גד: שוליים לא אחידים גווני עור לא השורה התחז!ו1ה: האיכות מספיקה לתמונות שיוצגו על מסך. אם אתה רוצה להדפיס אותן. ייתכן שזה לא יספיק לך. תמונה דיגיטלית טובה, מתחילה בבחירה נכונה של סורק אופטי או מצלמה דיגיטלית. בכתבה הזו, נציג בפניך את הדגמים העיקריים בשתי קבוצות המוצרים, ונלמד כיצד לבחור. בכתבת ההמשך, נלמד אותך כיצד להפיק את המקסימוס מהסורק ו/או המצלמה שתקנה, באמצעות שימוש נכון. אז מה זה יהיה - סורק או מצלמה! כן, בטח, שניהס יאפשרו לך ליצור תמונות דיגיטליות, אבל שס פחות או יותר מסתיים הדמיון. הבדל בולט לעין, היא העובדה שמצלמה דיגיטלית היא התקן נייד, ורוב הסורקים האופטיים נייחים למדי. את המצלמה הדיגיטלית תוכל לקחת איתך לטיול או מסע העסקים הבא שלך. לארוז את הסורק ולקחת איתך! לא, זה לא רעיון טוב כל-כך. במיליס אחרות: אם אתה רוצה לצלס תמונות - של מוצרים, נופים, אנשים, וכוי - אתה תעדיף | אוק טובר 99 ספמדיה מצלמה דיגיטלית. סורק מתאים, קודם כל, כדי לייצר עותקים דיגיטליים של תמונות קיימות. החונה הנכונה כמובן, ישנס יתרונות גם לשימוש במצלמה אנלוגית רגילה. היא תהיה בדרך-כלל זולה יותר ממצלמה דיגיטלית, והיא תיתן לך תמונות באיכות גבוהה יותר, שתוכל לסרוק אחר-כך למחשב. מצד שני, זה תהליך ארוך יותר, והרבה פחות גמיש. יהיה עליך לשלות את התמונות לפיתוח, לתכות זמן עד שתראה אותן בפעם הראשונה, ולהתפלל שיצאו כמו שרצית. כשהן יגיעו, הן עלולות להיות מטושטשות, שרופות, או סתם לא מוצלחות - ואתה לא תדע על וה דקה אחת קודם. מצלמה דיגיטלית מציגה לך את התמונה מייד, ומאפשרת לך לצלס מחדש אם היא לא לטעמך. מ גה-ביקטר 1: הצבעים ברורים ויפים; גווני עור נראים טוב יותר. [ג: קבצים גדולים יותר; עדיין לא מתחרה בסרט צילום. השורה התחחונה: התמונות יראו מצוין על המסך, ובסדר בהדפסה. החלק המסובך ביותר לגבי מצלמה דיגיטלית, הוא שלב הבחירה. יש כל-כך הרבה סוגים, בכל גודל, איכות, מחיר ורזולוציה, שפשוט קשה לבחור. בכתבה הזו, החלטנו להפריד את המצלמות הדיגיטליות לשתי קטגוריות: מצלמות אישיות, שמחירן פחות מ-5600, ומצלמות מקצועיות שעולות עד 51200 (מחירי ארהייב. למעשה, מדויק יותר לקרוא לדגמים הללו חצי- מקצועיים'י, משוס שישנן מצלמות דיגיטליות מקצועיות באמת, שמיישמות טכנולוגיות אחרות ועולות פי עשר בערך. אנחנו נקרא להן פשוט ''מצלמות מקצועיות"י). מצלמה דיגיטלית אישית היא הבחירה הנכונה אס התמונות שלך מיועדות להצגה על מסך. בין שמדובר באתר 66או, או מצגת - צג מחשב סובל רזולוציות נמוכות. כשמדובר במצלמה שתומכת ברזולוציית 04א (768א1024 פיקסלים), אתה יכול "5 2 מגה-ב'יקםר ב - ב: תמונות ברורות ואיכותיות: הנוחה ביותר לשימוש. [גד: אין ושסוופזק. תצטרך לחכות לפיתוח. השורה התחחו[ח: איכות התמונה תלויה רק בצלם, אבל יש פשרה במידת הגמישות. 1 קווים אחידים וצבעים עשירים; האיכות הקרובה ביותר לסרט שאפשר להשיג היום. [141: קבצים ענקיים, בעיקר כשהם לא דחוסים. השורה התחחונה: תמונות מעולות, אבל בדוק שיש לך מספיק מקום לאחסן אותן. להיות סמוך ובטוח שהתמונה תראה טוב. מצלמות מגה-פיקסל בסיסיות (רזולוציה של 464 א|ן 1280960 אן 1024א1280) ייתנו לך תמונות באיכות סבירה בהחלט, שבדרך-כלל יראו טוב גם אם תדפיס אותן על נייר - בעיקר אס תשתמש בנייר מיוחד, מאיכות גבוהה. אס אתה רוצה לצלס תמונות איכותיות יותר עבור עבודות גרפיות רציניות, פוסטרים, פרוספקטים, וכדומה, אתה תרצה מצלמה מקצועית. הרזולוציה האופיינית היא 16 עד 2.3 מיליון פיקסלים (כלומר, 153641024 עד 1200ג1800), והיא מספיקה כדי שתתקבל איכות קרובה מאד לאו של סרט צילום. איכות גבוהה מספיק, לפעמים, בשביל לשלב את התצלומים במסמכים שיווקיים ברמה גבוהה. ואתה מקבל גם שפע של תכונות מתקדמות כמו פוקוס ידני, כוונוני חשיפת-אור קבועים, איזון צבע-לבן, וזום אופטי. התוספות הללו מאפשרות לך לקבל תצלומים נקיים, חיים, איכותיים, ויפיס יותר. מריקה טובה או למה לסרוק בעצס! קודס כל, משוס שמצלמות דיגיטליות לא מסוגלות לצלס מסמכים ותמונות קיימים. אם יש לך תמונות ומסמכים שאתה רוצה להעביר למחשב, אתה זקוק לסורק. רוב הסורקים החדשים מציעים רזולוציית סריקה של ק6000 לפחות, ועומק צבע של 30-36 ביט. הס גם קלים מאד לשימוש, ואתה יכול לקבל סריקות שנראות טוב מאד גם אס אתה לא מומחה גדול בנושא. מחירי הסורקים נמצאים בירידה מתמדת, ותוכל לקבל סורק טוב בפחות מ-5100. אלא אס כן אתה זקוק לתוספות מיוחדות, כמו סריקת שיקופיות, סרטים או שקפים. סורק אופטי יכול לשמש אותך למטרות שונות, ולהתגלות כרכישה משתלמת ביותר. עס קצת תושיה - או עם דגם ייעודי - תוכל להשתמש בו כמכשיר פקס, כמכונת צילום, וכיוצא בזה. ואס עד היוס הרתיעו אותך ההתקנה המסובכת, או ומן הסריקה הארוך, אז דע לך שגם וה השתנה. הדגמים המקביליים ודגמי 8081, מוחלפים בסורקים במימשק 88ט, שההתקנה והסריקה שלהם קצרים וקלים יותר. קשה לך להחליט! אולי לא תצטרך, משוס שגם המצלמות וגם הסורקים מוצעים היוס במחירים אטרקטיביים מאד. ייתכן שתוכל לרכוש גם סורק וגם מצלמה, בלי שיכאב לך מדי בכיס. כדי לעוור לך להחליט מה לקחת, נטלו מעבדות פָווקו60 26 לבדיקה 17 סורקים אופטיים, ו77- מצלמות דיגיטליות. בהמשך הכתבה, נספר לך מה כל אחד מהדגמים יכול להציע, במונחים של ביצועים, איכות תמונה, ונוחות שימוש. > םש מ דיה אוק שובר 99% וב 2 -.=ההח-ר- צילום מועולם בחוץ מחכה לך עולם גדול שתבוא לצלם אותו. בטח, יש גם תוכנות איור ואוספי קליפים, אבל אין מה להשוות לעוצמה שנותנת בידיך מצלמה דיגיטלית. אתה לא צריך להיות צלם גדול, כי המצלמות הללו בסופו של דבר פשוטות מאד לשימוש. גם לא עשיר במיוחד, כי יש דגמים זולים שתוכל בהחלט להרשות לעצמך. כל מה שנשאר זה לבחור. כמו עס מצלמות רגילות, גסם מצלמות דיגיטליות זמינות ברמות שונות של מחיר ואפשרויות. תוכל לקבל מצלמת כיס פשוטה ולא מתוחכמת במיוחד, או מצלמה מקצועית שתיתן לך תוצאה איכותית מאד. בשני המקרים, יש מרחב בחירה לא קטן, שיתבטא גס במחיר שתשלס על המצלמה, וגם באיכות שהיא תוכל לספק לך. 'וחר ביקטל בחות על בדרך-כלל קל לשייך מצלמה. דיגיטלית לקטגוריית המצלמות ה''אישיות" או לקטגוריית הי'מקצועיות'', לפי המחיר והרזולוציה. המצלמות האישיות | מוצעות בדרך-כלל במתיר של 0, ומציעות רזולוציה של ג6א או יותר. המצלמות המקצועיות מציעות רזולוציה של 2 מיליון פיקסלים או יותר, ועולות בהתאם: 0 (נ(נ(יוצא דופן בסיווג הזה דגם גטוצגוא של ץֶ50, שמציע שימוש נוח בדיסקט בתור מדיה, יש 5 שנים של ו עם מצלמות רגילות, ואתה רוצה שן אותו עם מצלמה דיגיטלית. רזולוציה גבוהה היא תנאי הכרחי, אבל לא י למצלמת כיס. דוגמא משכנעת לאיך קוד [כו|. עדשות זום אופטיות * מאפשרות לך להתמקד בעצם המצולם, להבחין ביותר פרטים ולהיפטר מרקע מיותר. תוספת אופציונלית של עדשות, מוסיפה לגמישות שהמצלמה מעניקה לך. אוק טובר 99 שפמאדיה אבל מספק רזולוציה של מצלמה אישית במחיר של מצלמה מקצועית. זה שילוב שמשאיר את הדגם הזה מחוץ לשתי הקטגוריות). האס הרזולוציה עד כדי כך חשובה! אס אתה מתכוון להשתמש בתמונות שלך למסמכים מקצועיים, כמו הצעות מחיר, עלוניס שיווקיים, פרוספקטים או ספרים, התשובה היא בהחלט כן. אס תשתמש במצלמה מקצועית, ותצלם ברזולוציה גבוהה, תוכל להשתמש בתצלומיס הדיגיטלייס בחומר מקצועי שמיועד להדפסת אופסט באיכות גבוהה, או פשוט להדפיס אותס על נייר מצופה (66ו004) במדפסת הזרקת דיו טובה. ברוב המקרים, התוצאות לא יאכזבו אותך. יותר פיקסלים, אומריס שתוכל להדפיס את התמונות שלך בהגדלה, לגודל 57 אינטש למשל, בלי ויתור מורגש באיכות הסופית. המצלמות המקצועיות בדרך-כלל נותנות צבע איכותי יותר, ורגישות מדויקת יותר לאור. התמונות שתקבל תהיינה עתירות פרטים, ותראינה אמיתיות מאד. יה %אה. הבקרים המתקדמים של מה מאפשרים לך לשלוט בפוקוס, לאור, באיזון הצבע, ברגישות, ועוד. לי מאפשר לך לתכנת הגדרות ותאימות למצבי צילום שונים = כקבצי וד ללא דחיסה עשרת המצלמות המקצועיות שבתנו, הציגו תוצאות מרשימות מאד. הבחנו בהבדלים קליס ביותר באיכות הצבע ובעושר הפרטים, בין תמונות קטנות לבינוניות. בתמונות הגדולות יותר, ניתן לחוש בהבדל, אבל התוצאה עדיין טובה. מבין כל המצלמות שניסינו, הציגו הדגמיס 950 אוק6001 םסאוא, 6-2000 אטקממץו0, ו-2700-א1( מ!ו!ושת את התמונות המפורטות והחדות ביותר. דגס 286 | ג-זטטץ6 של 80 ו- 5 008%א, הציגו את הצבעים התיים ביותר (למרות הרזולוציות המעט יותר נמוכות), מה שהופך אותן למתחרות ראויות. בשרוח באיבות רזולוציה אינה תמיד הדבר הכי חשוב. אס התמונות שלך יסיימו את דרכן בעמודי ₪או, מצגות, או כשהן מצורפות לדואר אלקטרוני, תספיק גם רזולוציה נמוכה יותר. למעשה, י סיכוי טוב שתמצא את עצמך מוריד במכוון את ראינוח מקטימלית. תוכל לשמור את התמונות שלך (במקום 6פקנ), ולהבטיח מדוע אס = עדיף? כי מסך ה- 'ווסחדגז' של 16 הינו היחיד שפותח בטכנולוגיה חדשנית ,המונעת תופעות עייפות ומאמץ מעיני המשתמש. כי מסך ה- ")וסמדג ח' של 16 הינו היחיד המונע, החזרי אור והשתקפויות, מציג תמונה מושלמת ללא עיוותים ,ריצודים והבזקים. אמכסלז דב/ ו-] 2 - 6 - .% " 0 6 0% 8 צדוםעסצו ח95/7 דג 8 פְחופְּחו ובּזוטוים הטוב ביותר בעול - ותי ביותר למשתמש עפ"י המגזין הגרמני המ : | - היחיד שהוכר כידידותי לסביבה "קן64" (אוגוסט 99) ולמשתמש, (מאי 99 -560-טם) היחיד בעולם ₪ -> | -4. החדשני בתחומו שהינו שטוח לחלוטין (100%). > | עפ"י כתבי עת מקצועיים (מרקע חיצוני ושכבות פנימיות) . בארה"ב, יפן, קוריאה, קנדה ועוד ח.י. מחשבים בע"מ נציגים בלעדיים טל 09-7661515 פקס. 09-7661516 ו.6.00עח.צו\ כי לפ]ניום אין ולי 24 אם אתה מצלם את התמונות שלך בשביל לשלב אותן בהצעות מחיר או פרוספקטים צבעוניים, אתה תרצה מצלמה רב-פיקסלית. כמובן, המשמעות היא קבצים גדולים יותר, ואתה --.<שששש שש -- 05 במימשק ה-₪88 מבטיח שהקבצים יועברו למחשב במהירות. חריב מהיר. מצב סופר-מו מאפשר לך להתקרב עד - למרחק של חמישה ס"מ מהעצם שאתה מצ הרזולוציה למצב 0 (6404480) כדי להקטין את נפח קבצי התמונה שתקבל. אחרת, הגולשים ונמעני הדואר האלקטרוני שלך, יצטרכו לחכות לתמונות הרבה זמן. וחשוב לומר גם, שהמצלמות האישיות החדשות - בניגוד לדגמי אשתקד - כבר מסוגלות לספק פלט מכובד בהחלט בהדפסה על נייר. פצוקְוץו0 הציגה את התוצאות הטובות ביותר מבין המצלמות האישיות, בעקביות. מעט מאחוריה, היו 3/א-28? 10% ו-20200 6ג806 וות, שהשיגו תוצאות דומות מאד. גם המצלמות מדגם 70008%-)() של 6380 (-630 חגוופסוסגוק ק1ו, סיפקו תמונות חדות ונקיות. אף אחת מהן לא מסוגלת לצלם תמונות גדולות באיכות גבוהה, ואף אחת מהן לא מסוגלת להתחרות במצלמה אנלוגית - בניגוד למצלמות המקצועיות. מכל מקום, הן מציעות איוון סביר של תכונות, שמתאים להצגה על מסך, ולקבלת פלט על נייר. ושוב, הפיקסליס מציגים רק חלק מהתמונה - גם לשימוש בזום אופטי, למשל, יכולה להיות השפעה מרחיקת לכת על התמונות שלך. הוא מאפשר לך להתקרב לעצס המצולם, ולהתרכז בפרטים החשובים. בדרך-כלל תקבל אותו עם המצלמות המקצועיות, אבל תוכל למצוא אותו גסם בכמה מצלמות זולות, כמו 3א-98? 7000 או 200 45 20018101 מסמג6). אגב, זוס דיגיטלי - אותו מציעות המצלמות האחרות - הוא בעצס הגדלה מלאכותית של הפיקסלים, ולא נחשב זוס אמיתי. רוב המצלמות הדיגיטליות, מציעות פונקציות נוספות כמו מיקוד אוטומטי, מסך גביש נוזלי, פלאש רב-מצבי, ויציאת וידאו. אבל ישנן אוק טשובר 99 סש מאדיהת [ של 2 מיליון מונות שתצלם | על נייר. פונקציות נוספות, שאינן קיימות בצורה דומה בכל המצלמות. המצלמות המקצועיות, מאפשרות לך לשלוט בפוקוס, בחשיפה לאור, ובאיזון הצבע הלבן. ויש חשיבות גם לסוג הבקרים, לקלות השימוש בהם, ולאיכות הנדסת האנוש שהס מיישמים. 950 אוק!סט6 חסאוא היא אולי הגמישה ק ער הולסך כשתמונות מוצגות על המסך בלבד ₪ מדובר באתר אינטרנט - הרזולוציה פחות קריטית. אבל עדיין חשוב לבחירה מצוינת. ערוך אוח]. כלי התוכנה המצויו שמצורפים למצלמה של חח לך לערוך, לעבד ולתקו כשאתה רוצה תמונות על המסך בלבד. = ביותר באפשרויות שהיא מציעה. 26265 %ג₪06, היא הקלה ביותר לשימוש הודות לתפריט הדיגיטלי שלה. חשיבוז הגודל רוב המצלמות המקצועיות מגיעות עס 8%18 או 68 של זיכרון, שמספיקים לאחסון של מרבית התמונות. בדרך-כלל הן נעורות במדיה נתיקה מבוססת זיכרון גצג1ת, כמו כרטיסי (801718ק600 או צר (צֶת50 משתמשת בדגם ‏ 006-ז0טץ6 בהתקן קנייני בשם 8066 עְזט6א). = המצלמות האישיות מגיעות עס מחצית מכמות הזיכרון הזו. כדאי לרכוש מצלמה עס יציאת 058, שתאפשר העברה מהירה של קבצי התמונה למחשב שלך. בסקירה הזו, רק הדגמיס המקצועיים של ₪זזון, %, סושות [-98וו!צ10 מציעים כזו. חלק מהדגמים מוסיפים יציאת אינפראדוס להעברה אלחוטית של הקבצים מהמצלמה למחשב. נכון לעכשיו, המצלמות האישיות קטנות יותר, ודגמים כמו קוו של מ0הג0 יכולים להיכנס בקלות לכיס שלך. אבל יש מגמה דומה גם בין הדגמיס המקצועיים. מובילה אותה 2700-א]א מ!וו₪. השורה האחרונה היא זו: אם תיכית שהמצלמות הדיגיטליות יהפכו טובות יותר, קטנות יותר, וזולות יותר, אז זה קרה כבר. הדגמים החדשים מציגים תמונה אחרת לגמרי. ג לפירוט הדגמים, ראה טבלה בעמוד 40 ות, 0 ושיהיו - כלים = עכשיו תוכל שת זום אופטית, אפילו כ להרשות לעצמך | מקצועית יקרה. סו גליונות 216 ףַג3] 6 + חן גיליונות 6מדיה מ דר ש] | במחיר₪95 | = דיה ה החדהה הרה הדחה .+ היה חן חן ? הההחה.ן אהלההן. החהה. | ההההה-ן חן החדה החדהה .ןהה חן חן החה-אהן. החדה הההה- ה יחה החה-ויהן. הקהלה הדחה דה" דה חן" הההחן> | ההק ההחה: היחי חאה הדחה מתנה לכל חותם 5 / | בחר אחד מתוך ספרי האיכות של חטוך ד ש 1 | כקדיה 8 וקבל אותו הביתה =-= | מדריך לאאוטלוק אקספרס לפרטים: 03-6385868 קורס מהיר לחלונות 98 "+ 10 גליונות במחיר ₪295. חתימה % מבוע' חיפוש מידע באינטרנט שם משפחה שם פרטי .... טל בבית % קורס מהיר לפאואר פוינט כתובת מיקור %ספר 0 0-2 חברה טל בעבודה פקס + ספר מדריך 0 = | תשלום בשיק 295 ₪ בנק חשבון וק בכרטיס אשראי | ]ויזה | |ישראכרט = | |דיינרס | |אמריקן אקספרס מספר בתוקף עד | | 1 ₪ 1 | ועד 45ש" וקנל את הנ מ ּ . , [ 1 קב תו הביתה תנה דכף חותם הי ₪ ו ו 6 מהדורה ישראלית ספר האוכות עו לוס מחשבים: ]( = 5 = לפרטים: 03-6385868 - לוק אקספרט %* 10 גליונות במחיר ₪295. חתימה --/-/ זור הור לחלונות 9 | % || שם 00965 ה שם פרטי . טל בבית : -- חיפוש מידע באנטרנט אש 2 = מיקד. - , 0 לפאואר פוינט תבר = טל בעבודה פקס % ו ₪ *ספר מדריך \0פ! | | תשלום בשיק 295 ₪ במ? = חשבון - - | בכרטיס אשראי | |ויז ן ₪3 | 73 [ | ווזה | ישראכרט = | |דיינרס | = אמריקן אקספרס ₪ מספר <> 0-- בתוקף עד...... לה תגוביינא אין צורך בבול אישור מס' 6103 לכבוד 6מדיה, מח' שירות מינויים באמצעות סניף הדואר זמנהוף ת.ד. 11438 תל-אביב 61114 תגוביינא אין צורך בבול אישור מס' 6103 לכבוד 6סמדיה, מח' שירות מינויים באמצעות סניף הדואר זמנהוף ת.ד. 11438 תל-אביב 61114 החל מ-586 ועוד 599 ( החל מ-5136 לחודש בהשכרה תפעולית ל-24 חודש (670 ש'יח לחודש, כולל מע"מ) |ק6 =סטדוזג.! 614 00 ז0ס0655סזק |] והטוח6 6ווססו וסזחו | עם נייד כזה, (ו' צריך תחנת עבודה..? לקתנו את תחגת העבודה הכי מהירה שלנו, הגדלנו לה את המהירות, הוספנו לה זיכרון ומעבד חזק יותר, כיווצגו אותה וקיבלגו את המחשב הנייד החזק בעולם! 4 א וזסח-65 6% א%א4408 מולטי מדיה-כרטיס קול+ומקולים+מיקוופון+סטויאו "|.4] אוז+13] 6צו+6 תמיכה מלאה ב- סש צפ כולל !1 56 קוא 258 יציאת סםס!צ-5 (7 פין) דיסק קשיח: 8+ סוללה: וחטוח+.1 ח+זגּ זמן עבודה: 3.6 שעות (ניתן להכפלה) כרטיס מסך: % 256) 2562 13216]5160/3!] 6וק3וח ס6צן משקל: כ-2.8 ק"ג זכרון מסך: פוי4 אופציות לכל סוגי העגינה של סדרת 67 =סש דודה .1 הז'נול לדור הבא של המחשבים נמצא בהיעוג 'דך - התקשר ענעיו ו ₪ ₪ חס מק פז] 996 5.א 1)06!55סא 2 56ך 'וניםק: רח' הנחושת 4 א.ח. חולון 6 6 ]₪ 6 8כסר) א-ש -00 6-5 5-2 858 בק 85ו1-55390ם מ אפגקחטס 50|[ ו פטס קמוס וק - ו( ל 4סקמרחה הג[ 78682 )₪013 4פטסה .12 508( 051 שת ,אומבדג\ ו ג ,05.1 61 ואי טסוק אופנהבי (₪)מו! 01 סשומרעגן זו 01 קלס וק ב 1 וטק ) 18161 01 185 וג מעג61ל 36 100 189166 |פום] 16 .מסו1גחסקזס )300 01 +1ג300זו 101910166 5 35 30 8 0 ו 30 6 |[ .חס !5 5מאו5 8 6 אוא וגז = מ'=ש 22 גלים פרסום ועויווק ב טריקות בעוניות תמונות דיגיטליות לא חייבות להגיע ממצלמות דיגיטליות. הרי יש את מגירת התצלומים שלך, שיכולה עוד להביא הרבה תועלת. ולפעמים יש איזו גרפיקה על פרוספקט צבעוני, שיכולה להשלים את המצגת שלך בצורה נהדרת. בקיצור * אתה זקוק לסורק אופטי. והיום אתה יכול לקבל אותו תמורת הרבה פחות, ולהפעיל הרבה יותר בקלות. פעם הם היו נחלתם הבלעדית של הגרפיקאים, אבל היוס יש סורק שולחני בכל משרד שמכבד את עצמו. המצב הזה לא ישתנה כל עוד ישנן תמונות שאינן מופצות דיגיטלית. משוס כך, השאלה היוס אינה האס לקנות סורק, אלא איזה סורק כדאי לקנות. כיוס, אתה יכול לקנות סורק במחיר של ארוחה בינונית | במסעדת יוקרה (כמו ק1236 503006 של 16 6חוטגק, שעולה 890). מצד שני, אתה יכול להוציא 5800 על סורק מקצועי יותר, כמו דגס 800 מסו6זקאת של חספקם. אם אתה זקוק לסורק פשוט, אמין, קל להתקנה, שיודע לסרוק מסמך אחד או תמונה אחת בכל פעם, אתה תוכל בהתלט ללכת על אחד הדגמים הזולים, וקרוב לוודאי שתהיה מרוצה. אתה תקבל סריקה ברזולוציה של עד :ק6006, עומק צבע של 36 ביט, ואוסף בסיסי של כלי תוכנה כמו 008 וכלי עיבוד תמונה פשוטים. אם אתה נוהג לסרוק כמויות גדולות של מסמכים, קר אותם ולסרוק, זה אחר זה, במשך שעות - האם א של סוּ. אין שום סיבה לעייף את היד. זינדו| דברים. הגדר את ההגדרות הנחוצות, - הנח את המסמכים שלך במזיןן לחץ על הכפתור, ולך להכין לעצמך ספל קפה. האכל אוזח'. תמורת %199 נוספים, תוכל לקבל מזי מסמכים אופציוגל תוכל להזין באנ את הסורק ב-25 מסמכים זה ) רן= | אוק טובר 959 ספמדיה כמובן, הסורקים הללו מתאימים לסריקת ניירות בגודל סטנדרטי (ז6ו1), אי אפשר להרחיב אותס בשוס צורה, לא לחבר אליהס מזין מסמכיס אוטומטי, והם לא יעילים במיוחד לסריקת שקפים. כדי לקבל תכונות כאלה, תצטרך להשקיע בסורק יקר יותר. שאלה שר אינות לא משנה איוה סורק תיקח, איכות הסריקה תהיה אחד השיקולים שלך. האיכות הזו, משמעותה עד כמה דומה הסריקה לתמונה או המסמך המקוריים. רוב הסורקיס שבתנו היו בעלי מפרט דומה בכל מה שקשור לרזולוציה ועומק צבע. אבל זה לא אומר שהתוצאות שלהם דומות. מעבדות >פוווקוז60 26 הרכיבו צוות בוחניס והטילו עליו להעריך את האיכות על סמך הסתכלות. הממצאים הצביעו על הבדליס וביס ברמת הפירוט, בהבדלי אור-וצל, הקונטרסטיות והדיוק בגווניס. רוב הסורקיס קיבלו ציון ייעובריי, אבל בודדיס הצליחו להציג סריקה איכותית של גווני עור ומעברי צבע עדינים, ולספק העתק מדויק שהצבעים שלו אינס חמים או קרים מדי. דגם 32006 56316 ?₪ הוביל את המבחנים שלנו בין הדגמיס הזולים. למרות המחיר הנמוך (599 בארהייב), הסורק הזה היה עקבי מאד באיכות שלו, וסיפק עותקים סרוקיס שהיו דומיס מאד למקור. 1236088 גמזווט של שוזג, היה קרוב מאד באיכויות שלו, וכך גס 6200 78 םג050ח63 של ת0מג6. בקצה השני של הסקלה, הפתיעו הסורקים של 10326 230116 |-זטשחסופו), עם סריקות דהויות מדי, לא חדות במיוחד, ולא מספיק קונטרסטיות. בכל אופן, בשביל איכות אמיתית צריך לשלם. הסורקים היקרים יותר, מציעים מעברי צבע עדיניס ומאוזנים, ואיכויות הסריקה שלהם גבוהות באמת. עליך ביותר בעולם. להניח נים, כמו 52000 56846 אם אתה הפו מסמכים מודפסים חזרה לטקסט דיגיטלי, תוכנת ה-008 המצורפת תעשה בשבילך עבודה טובה. 0 ! שים עין אם שמו לך 1 במחשב ל 5 ש נה אחוי שנה, דור אחרי דור, שולטים כרטיסי התצוגה של 411 בעולם המחשבים, שנה אחרי שנה, דור אחרי דור, זוכים המאיצים .הגרפיים של 411 בכל פרסי האמינות והביצועים. שנה אחרי שנה, דור אחרי דור, מפתחת 411 כרטיסים חדשים יטיהלל יי ייה דרוש כרטיס 411 מקורי עם אחריות ‏ אמטל' !₪56 . בין מוצרי זז המשווקים בישראל: 6 כרטיסי תצוגה 6 מאיצים גרפיים 6 כרטיסי 32 6 כרטיסי 6מס-ח11-1 נציגים בישראל: אמטל מחשבים בע"ס הנביאים 61 רפת השרון על. 60,03-5493231.ת41166./ושועו גס כאן הובילה ץא₪, הפעם עס דגם 52000 563016 שסרק תמונות חדות, בהירות, מדויקות ונקיות. לא הרחק מאחור, אפשר היה למצוא את 24008 גזו של אגוז0 ואת 800 מסווצטזקאם של מסצסם. שניהם עשו עבודה טובה מאד, למרות ששניהם השתמשו מדי פעם בהגזמה מסוימת בצבע הכחול - דבר שאפשר לתקן בקלות בעוזרת תוכנה. ביצועים הם שיקול אס אתה לא סובל בובוז ומן, אתה תשים לב גם לביצועים. נכון, כמה שניות פה וכמה שם לא נשמעות הרבה, אבל הן מצטברות והופכות מתסכלות מאד כשאתה מחכה לסריקות שלך. בין הסורקים הזולים, דגם 6200 718 40018088 של זג היה המהיר ביותר. הוא סיפק תצוגה מקדימה של הסריקה בתוך 9 שניות, ועותק 30 סרוק בתוך 46 שניות בלבד. חבל רק שאיכות הסריקות שלו לא מרשימה כמו הביצועים. 32006 16חג56 ?א, לעומת זאת, הציג איוון מפתה בין ביצועים מעל לממוצע (58 שניות לסריקת ק3000) לבין איכות הסריקה הגבוהה. בין הסורקים היקרים יותר, הציג | דגס 0 חסצצטזקאם ם%60ק2 את התוצאה היפה והמרשימה של 35 שניות בלבד, לסריקת עמוד 3001. יחד עם האיכות המצוינת של הסריקה שלו, הוא נראה כמו בחירה מצוינת לאנשי מקצוע בתחוס הגרפיקה. כמובן, יש כאלו שיתעקשו על איכות מקסימלית, גם במחיר של פשרה מסוימת בביצועים. 52006 516 ?4 מציע פשרה קלה מאד בביצועים (נדרשו לו 44 שניות לסרוק את העמוד), אך כפי שאמרנו כבר - אינו מתפשר על איכות. במקרה כמו של דגם 12366 46ת50 של 6ווטג?, הזמן הבלתי סביר של 123 שניות, הופך אותו לקנייה גרועה, כמעט ללא קשר לאיכות הסריקה שלו - הלא מרשימה בפני עצמה. שמור אובציוח בתוחות וישנס עוד כמה דבריס שכדאי לשים אליהס לב. ההתקנה למשל - תהליך ההתקנה של הסורק יכול להיות פשוט וקל, או ארוך ומייגע. במבחניס שערכנו לסורקיס אשתקד, היה רק דגם 088 אחד. היוס כמחצית הדגמים מבוססים על המימשק הזה, מה שפותר הרבה בעיות. אם אתה רוצה לסרוק טקסטים, חשוב לשיס לב לנושא ה-06%. 7600 00610060 זששמטוצו. מגיע תוכנת 068 (אנגלית) טובה מאד, שעולה על כל מה שמציעים הסורקים הזולים האחרים. בין הסורקיס המקצועיים יותר, הדגם של ?א מציע את הפתרון הטוב ביותר (בישראל הסורקיס של זו משווקים כולס עם תוכנת ה-008 העברית- אנגלית של ליגטורה). הדגמים של 82 |-זשטחסוגו, כוללים פונקציה 1:1 | אוק טובר 959 ספמדיה תמונות המוצרים שלך נראות נפלא על הקיר, אבל הן יראו טוב יותר באתר האינטרנט שלך. מה שאתה צריך, הוא סורק שעושה עבודה טובה בסריקת תצלומים. אנחנו מציעים לקחת את 1236088 החוווט של 60וזג. נל' ער'נה. עם הסורק,. - תקבל את 6ושפסוסחכ שימושית נוספת, של סריקה בלחיצת כפתור. כשאתה משתמש בה, המחשב מפעיל אוטומטית את התוכנה, ומבצע את הסריקה מייד. ולבסוף, אס אתה רוצה לסרוק שיקופיות 35 מיימ, כדאי להשקיע בסורק שמתמחה בכך. דגס 71 חז7ל0ווק0 של אטוצטוו? הוא בחירה מצוינת לשם כך - הוא מגיע מזין שיקופיות, וחוסך לך אם אתה רוצה סורק שישמש אותך למגוון מטרות, תוכל לקחת את 7600 חסטסדפחס של זסטחסופו. הוא יודע לסרוק, להעתיק מסמכים, ויכול לשמש כפקס וכמנהל מסמכים. והוא יודע לעשות את כל זה בלחיצת כפתור. חוכנה שמצורפת לחיצה אחח. חמישה כפתורים על הפאנל, מאות דולרים בקיצור, כל דגם והתכונות המיוחדות לו. המבחנים שלנו הוכיחו שאין קשר ישיר בין המחיר לתמורה שתקבל, ובכל מקרה - תוכל לקבל סורק טוב, במחיר שתוכל לעמוד בו. א לפירוט הדגמים, ראה טבלה בעמוד 42 לם, להדפיס ולפקסס. מאפשר לך לבצע את כל עבודת הסריקה בלחיצה. 1 ו 1 ) / ו 1 1 ) 1 1 ) 1 1 1 ו ו ו 1 ו ו ו 1 1 ו 1 ) ו ו 1 ו ו 1 1 ) | ו 1 1 ו ) 1 1 1 ו 1 1 1 ] 1 ו ו ]96 |טןפן, |ופוקט ך050 טטכ 6טמחטו, טנס (60ופן סק סקסנטסו5 סן |טופן סנסנטןוסט וט [9 טוק 5966 טטק סןן286 ססתטןו50 מתרון הויורו בוטהים מחשב שרות תוכנה 5 ) 0% "+ וס" דואר אנקטרוני אינטרנט 3 שנים ברציפות. השרות - 3 שנות שרות באתר הלקוח, בסטנדרטים הגכוהים ביותר. בלי ריצות וללא טלטולים. באמצעות נקודת השירות המקומית הקרובה אליך. הבכ הרחב- יפתרון הניורון' עם גיבוי ו= - חברת המחשבים האישיים הגדולה בישראל, הממפיצה הראשית של מחשכי ניורון בישראל וכאמצעות המשווקים הנכחרים בכל רחבי הארץ, שהוכשרו על ידה. ו יהמטהפק המחטב-קו 40 ו6חזגד חסזווי6א , מהסדרה העסקית של מחשבי ניורון. אשר זכו במקום הראשון במבחני הביצועים ובכחירת העורך של פחוַחָ!/ 0 החדישה ביותר. חובה לכל עסק. מערכת הפעלה 98 פאוסטחו/) 0501זסו | הדואר האלקטרוני- מובנה בכל מחשב, כולל תא דואר אישי לכל תחנה. ₪ | //, . . 25 האינטרנט - חבילת 'אינטרנט עסקים' מושלמת עם אפשרות שימוש בלתי מוגבלת בשעות העבודה". כולל תמיכה למשתמשים. * בין השעות 19:00-07:00 ניורון צפקים-מונז חידע אוצי 5 -ן| | חן - השעמנון יפתרון הניורון' הוא שיטה חדשה וכדאית לרכישה שף מוצרי טכנולוגיית מידע. במסגרת התכנית אתם מגדירים את הצרכים - ואנחנו נכנה לכם 'חליפה' המותאמת לכם. בין המוצרים המוצעים - מחשכים ותחנות עבודה, שרתים, רשתות תקשורת, תוכנה, ציוד היקפי (מגוון מדפסות, טורקים וכד'), כולל התקנה, הטמעה ושירות באתר הלקות. 'פתרון הניורון' מוצע לעסקים וארגונים בכל סדר גודל. התקנה ואספקה יבוצעו בכל רחבי הארץ באמצעות משווקי ניורון העסקיים שאושרו על ידי (!!ם. 0 המחשב האישי הנמכר ביותר בישראל ור כ מתוון הניורוןי הטפהה הנדאית בישראל 9 + מע"מ לחודש (189 ש"ח כולל מע"מ) בתכנית מימון ל- 36 חודשים ואתם מקכלים את החבילה הנזכרת כאן. את כולה. למפרטים ומוצרים שונים עשויים להיות שינויי מחיר כהתאם. פרטים על הפתרון הממתאים לכם בדיוק - במרכז המידע הארצי. מחושב ע"פ שער דולר 4.1 ש"ח%15 טנא אלי לבחירתך מטלול תשלומזים דולרי או שקלי. / מצלמות דיגיטליות מחיר 1-00 שם הדגם 0-3403 פטקוחץוס 5 0/815006 הסח08 9 70005%-/0 0880 009 ₪8 00200 40086 009- 0-3 וחד 09 0 זזותפססתק <] 00| 0 00 סזגוסק 0 או000|0) חסאוא! 0 חווזןט= 00 09| 09| 5 600846 1.009 0 פטקוחץו0 099 0 סח0 09 0 0 600010 וט 9 0 |20/7500] ח0ח0 109 2 0000 חספסם 9 5 )0007800 עח0 1-09 4|-: 8וה8סדך יי כוון ולחץ. זה כל מה שאתה צריך עם העדשה המתכווננת של דגם או600/0 חסאוו. םא אוק טשטובר 99 56 אדיה נפח האחסון הנוסף של המצלמה וס הסח68, מגיע על כרטיס נשלף קומפקטי. רזולוציה, זיברון, -₪ ₪5 תמונוח מקט'מלי ל ם = 2 5 רגירוח/אינוח גנוהה) 5 ₪ ₪ ₪ ₪ 5 > השורה התחתונה 0, מו 2020 ₪ ₪ צרצרצרצרצר איכותית, זולה, אבל אין זום אופטי. לרצדצרד זולה ונוחה, רק הרזולוציה נמוכה. לרצרצרצר תמונה טובה, צג פס אבל היא יקרה. צרצרצ צבעים נהדרים, חסרים זיכרון וזום. לרצדצרצ/ זום 3 ותמונה מצוינת. יקרה. רדר תמונות יפות, אבל מעט מדי זיכרון 8, ו 2000 ו צרצר הרזולוציה נמוכה ]₪ 750 8 0 0, 8!₪0, 8/35 8 צרצרדרד איכותית ונוחה, אבל אין זום. הל ו וינ חן | ₪ צרלרצרצר איכות מעולה ועושר תכונות, זום 8א. 8 צרצרצרצרצד הטובה ביותר בקטגוריה שלה. 88 ₪ּ ו ו וו ו | 8 צרצצרצ זום 3ּא, נוחה ואיכותית. 0, מו 938 א פּ צרציצצ עדשת זום, נוחה, איכותית וקומפקטית. 0 ₪8ו8, 12/96 צרצרד זום 3ּא, מיקרופון, איכות סבירה. || 5 ₪0 לרלדדר מרשימה ואיכותית, אך גדולה ויקרה. ּ | | 00 678 א צרצרצר זום 3א, איכות סבירה, מחיר נוח. 0 ,480 ,8/15 ך]] צדצוצ איכות טובה, תומכת 6שסון אבל מעט זיכרון . 0 .88 ,8/16 . ךר צרצרדר איכות ומחיר טובים, אבל אין זום. צג פס! גדול הוא מה שהופך את 70008%-/0 6980 לאחת המצלמות הנוחות בשטח. המתאם לכונן דיסקטים של 8 פטסחעוס, נוח במיוחד להעברת תמונות למחשב. החל מ-5136 לחודש בהשכרה תפעולית ל-24 חודש (670 ש'יח לחודש, כולל מעיימ) |?6 =סעדודא.! 644 ג ה | !| [11010] זס655ססז !1 והטוזח6 6ווססו "!6זחו נייד עם של תחנת עבודה! לקחנו ות תחנת העבודה הכי מהירה שלנו, הגדלגו לה את המה'רות, הוספנו לה ז'כרון ומעבד חזק יותר, כיווצגו אותה וק'בלגו את המחשב הנייד החזק בעולס! מעבד: 72 !31 וחטו+ח6 105116 %!%6ח1 4 א וסאח-65 6 4408% מסך: "14.1 א1ז136] 6016 זכרון: 8 דיסק קשיח: 2+ סוללה: וחט:ח+/.1 ח+זג זמן עבודה: 3.6 שעות (ניתן להכפלה) ק משקל: כ-2.8 ק"ג אופציות לכל סוגי העגינה של סדרת 67 פפשדודה 1 - <8 ויק כויקיו ו הו > זו הז'נוק דור הבא של המחשב'ם נמצא בהישג 'דך - החקשר נכשיו וה ו]עהם ₪ אס אע 6 פזן 996 8.5 0106!55א68שד יוניצק: רח' הנחושת 4 א.ה. חולון ]זפ 60 א 56 זו א ט 6 55 5 8 53 ₪1-5580156 שק ג 7 1/0 306 סמ .0808 כ;31 15 מ וכח ) טו] 0 0ם ו שגר 0 וכל ).קרס ₪00 וג 0 אמקמוטס קמוט| עדו - 20 ל (סקמגד הפס 1 7682 5043 0מטסו/ 12 308 61 06 ,א ומבחג .מו .1 5.3( 61 וי ספשוכטומגדבאי !| 01 שותבחגו וס 0 סט ט|קס ג 1 סז |[ .ססקט ) 0116 |[ 1997 קט .וסקס זשוטקמוס6 [261 01 זג 561166 8 45 6מ1.1 זכ מסגוגזסקזס) [6וה1 01 00143 :1 161516166 שזג מו וה76 386 1020 185166 116 16 .מסו1זסקט) 01 3 01 17806134 161510166 5 15 מ 3 .10 ) 005011 1 !5מאו5 ע 8 6אואוגז 5=ח'5 שש 21 גלים פרסום [ש!21] = עלס קלס פי ער 4 ט"ח:11י * המחיר הסופי יקבע עפי"י שער הדולר היציע בום המשלות. חורקים עוולחניים שם הדגם . 0 60800061 לו 8 אוו( 60)זה 00 8 0808088 הסח 0 0000 אופטוק ((620 88זק ז00 6 6088001 א6וסזסוו 63608 ח808ו] 80% וחד 000 58 אאוח 0 הסט 1 8חכ) 681חסוו/ 12360 508006 806 סוזוסהק . 6 158 אפוח( הפו 0 )6080066 לה 4 ז860//ה508 0%)סזסוו ]0 88 00 0 ח88500זקא= חספכם 5 1200 ח0ף9ז8ק 6)פטו 8010 |06 508/06 65 האידיאלי. אוק טובר 99 6< מאדיה 42 מחיר 9 ג |20 |09 1 1 1-009 1 השילוב המושלם בין זמן סריקה קצר במיוחד, משטח סריקה גדול, ואיכות סריקה גבוהה, הופך את דגם 5 אזופה של אגואט לסורק השולחני רזולוציה, עווק צבע, מימעוק 0 30, מקבילי השורה התחחונה צרצצרצרצד התצוגה המקדימה לא מוצלחת, והיא לא הכי מהירה, אבל איכות התמונה שלה היא הטובה ביותר, והמחיר אטרקטיבי. צרצרצרצר תצוגה מקדימה לא טובה, אבל איכות הסריקה מצוינת, והוא לא משתמש בספק 088 ,346 ,0 0, 36, 098 צרצרצרצר עושה עבודה טובה, מהירה, ונוח מאד לשימוש. 0 36 מקבילי 2 לרלדלד קל להתקנה, מהיר, ואיכות הסריקה סבירה צדצרצרנוח יחסית, אבל איכות הסריקה בינונית. לרצדצרהתוכנות טובות, הסריקה בינונית צדצרצרהתוכנות טובות, הסריקה איטית. צרצדדגמיש, רב-שימושי, ומגיע עם תוכנות מצוינות, אבל איכות הסריקה לא גבוהה. 0 56 מקבילי 2 ל יי צרצרצרלרדד מהיר, איכות גבוהה, ושטח הסריקה גדול. זהו ללא ספק הסורק הטוב ביותר בשטח צרצרצרצר איכות הסריקה הטובה ביותר. קצת איטי יחסית, אבל עושה עבודה מצוינת. צדצרצצד איכות סריקה טובה, ואפשרות נוחה לסריקת תצלומים ושקופיות. צדצרצר קל להתקנה, מצוין לסריקת שקופיות 35 מ"מ, וזול במיוחד. צרזרד הרזולוציה הגבוהה ביותר, סריקה מהירה. חבל שהוא יקר וקשה להתקנה. צר הסריקה מהירה, אך לא מושלמת. תמורה סבירה למחיר 0, 346, 8081 רדר זול ונות, אבל איכות הסריקה לא מספקת 8091-] 46 ,0 לא בגלל האיכות כדאי ללכת על הסורק הזה. גם לא בגלל הביצועים. היתרון של ] הסורק של זספחסוט/, הוא הקלות שבה ניתן לשלוט בו בלחיצת כפתור אחת. איכות הסריקה היא הצד החזק של דגם 0 )508006 של סו הוא גם קל להתקנה בזכות מימשק ה-8פט, וקל לשימוש בזכות כפתור הסריקה המהירה שלו. ומצ'אות הולכים ביחד והפופטסדווו ב 4 מקצוען לא יכול להסתפק במסך רגיל קו המוניטורים החדש של מיצובישי עם שפורפרת "8 הסז!ח00וח3:כ (1!81 וזטזהה). היחודית המפיקה תמונה ללא עיוותים ברזולוציה גבוה בקצב ריענון גבוה עם 058 מובנה, בגדלים"19"/22. מסך ז;ד-60.! החדשים של מיצובישי בגודל של "1 תומך ברזולוציות עד 1024 א 1280 ו "15 תומך ברזולוציות עד 768 % 1024. כו כן ישן ] סכ יז ן "ן / '7ו שוח ] 1000 מקרני המולטימדיה של מיצובישי המשלבים מיגוון רחב של תכונות ועוצמת הארה יחודית המאפשרת הפקת תמונה בהירה וחזקה. ני לשששט. נציגה בינוראל + ת"י / רה' כנרת 15, בני ברק 51201 2 10 5 מל:03-5782254 פקט: 03-5782253 7 2 וח69/1060561.00 58165 * איבות 2" גול עצמי נשערים ‏ " מובטור 'ש התעניינות אמיתית של קהילח העסקים באתרי האינטרנט, והשערים (5|זסזק) הם הבייבוריטים. העואלה היא האם הומטברים מרוב' הטברות, לא יוצרים ציביות יחר. בבלכלת האינטרנט טמון בוטנציאל עצום, אבל בדא' לקחח דברים בברובורציות עוד לא שכחו הדי ההנפקה הסנסציונית של שער האינטרנט וואלה, וגל חדש של פורטליס שוטף אותנו. בכלל, שערי אעטונט הפכו מצרך מבוקש. וואלה נקנה לפי שווי של 20 מיליון דולר על-ידי בוק. נטקינג עומד להימכר לפי שווי של 1 מיליון דולר לחברת רשת. אחלה נמכר לסאני אלקטרוניקה (יבואן של המכשיריס הסלולרייס של סמסונג) לפי שווי של מיליון דולר. " ה..-ץ.-....--/--3-3-33-77₪ּא3ב ּ3א3 3 בה 05 בו ג . : 8 |אוקטובר 59 ספמדיה | וגו חש המספרים הללו מרשימים, אולי משמחים, אבל קודס כל מעוררי השתאות. בסך-הכל השיגעון הזה הוא כלל עולמי. פשוט אצלנו הוא מתעורר קצת באיחור, בומן | שבארה"ב כבר מתחילים להתייחס לנושא במעט יותר זהירות. בטור החודשי שלו, המתפרסם בגיליון זה (ראה עמוד 6) מטיל גיון דבורק ספק בעתיד של האתרים שמנסים לתת הכל לכולם, או להיות משהו שהם אינס באמת - מגזין מקוון, מנוע חיפוש, חנות מקוונת או פורטל. אנחנו מכיריס את התופעה הזו גס אצלנו. בארהייב ניכרים כבר סימני התפכחות ראשונים לגבי ההבטחה של הפורטלים. מומחים רבים בעולס מנבאים ירידה בכוחס במהלך השנה הבאה. להלן כמה מהנימוקים שהם מביאים: התחרות. כבר עכשיו יש יותר מדי פורטלים, והתחרות נוגסת בכולם. נראה כאילו כל מי שיש לו שרת חזק ומתכנת ואזא חושב שהוא יכול 10 61 וו והז 60/00 (18 "18.1) "1.1 111 1171 יוהד 61146 1חגו!11 1660 16ק ווק 16 06 0 קוו 7 1 = 11 75 ₪ 1024 א 1280 8 י7071006550 116 11011231 5666-מ 0 - | (11515) 1506 [ה1'ו90 661 1/1 3160וש16ון - ה קנון 1205285 ,101 15 - 6 60 צג ןי 6 16 מה "6 - 6 ות 60 ה0ו188וח6- וס 95' כ0)?) - זסשוסכן *)\ 90-264 [ג8ז6עוח - 6.4" - 1/0] 0 א 40 א 040 ,/:)/ - )3.0 ,זא 150 - (60671)1- 50016 111 101 1 15.1" )15,1% /15( . וק 111 אויו1גות 36116 )מגו]!ויוי - 66 6[שמהג: שהנו6ו 106 - 0 כו סק 5 05 תושח 1-5ו1ו - . 7 75 6 768 א 1024 דח 11010231 660-ה 6 - 6 קת 60 ג[ הג קוווין 0:285ככ , הפפ - 6 /135/ 0חה 5107 עקו6ח/] ג - ו 0 606 מ618810- 10% 95" כ)<)ן - וס ?)ג 4 167841 - | [ו-1/1042 - "10.4 א 1 - 4.0 ,11 200 - 6 א 640 ,2 - .גל == 7 עיצוב גרפי : ץז61צסצן םא להיות פורטל. ההשקעה הראשונית קטנה, וההבטחה לרווחים גדולה. אבל אם לא עושים את זה נכון, זה פשוט לא עובד. חלק מהפורטלים החדשים מזיקים לדימוי של התחום כולו. האינות. יותר מדי שערים אינם עשוייס במקצועיות. העיצוב שלהם אינו מושך, או לא נעשה בחוכמה, הס לא ממוקדים, והגולשיס מוסחים עליהם בדרכם לאתרים שעוסקיס בנושאים שמעניינים אותס באמת. הניסיון להעשיר אותס בתכנים ושירותים, לא מוכיח את עצמו. יותר מדי גולשיס מעדיפים לקבל את הערך המוסף של שירותי החינס, ומתעלמים מהתכניס והפרסוס אליהס רצו למשוך אותס מלכתתילה. ביצועים. חלק מהאתרים כבדים מדי בגרפיקה, יישומוני אוג1, ופרסומות. הסטטיסטיקה אומרת שהגולש הממוצע לא ימתין יותר מ-8 שניות לטעינת אתר - הוא יגלוש הלאה. תחת עומסים גדולים, זמני התגובה של הפורטל יורדים, ושיפור הביצועיס באמצעות מאגרי עְאסו? לא תמיד מפצה על כך. התחליפים. המשתמשים באינטרנט הופכים יותר מנוסים, ‏ ועובריס לשימוש במנועי חיפוש מתוחתכמים. עומדות לרשותם גם תוכנות חיפוש מיוחדות, שמספקות תחליף נוח לשערים הכבדיס (כמו תוכנת אפושא הישראלית, שאפשר למצוא בכתובת 60.1.אפוטם. אאוא). וישנם גם אתרי החיפוש הכלליים, שהם פחות יומרניים אבל נוחיס מאד (אני ממליץ לנסות את האתר 81.60.11 שחביב עלי אישית באופן מיוחד). הוווחיות. המודל העסקי של ביסוס שערים על פרסום, עדיין טעון הוכחה. חלק מהמפרסמים מחפשים פילוח שוק יותר ממוקד וברור. השעריס של ספקי האקטרנט הגדולים, ‏ וגורמים בינלאומיים חשובים, אמנם אפקטיביים יותר מהשערים האחרים, | אבל מידת היעילות האמיתית של הפרסוס ברשת עדיין לוטה בערפל. הקונספציה. אינדקס מקוון אינו מקום בילוי, כפי שיידפי זהב" איננו ספרי קריאה. ברגע שהמידע נמצא, המשתמש לא זקוק לו עוד. העתיד טמון כנראה לא בפורטלים אופקיים כמו אלו שקיימים היום, אלא בפורטלים אנכיים, כמו אתר הילדים של אסם, או אתר הפורוס הישראלי למסחר אלקטרוני. שערים בישראל בשנה האחרונה אנחנו עדים לאינפלציה של שערי אינטרנט ישראליים. בין השמות המוכרים אפשר להזכיר את: וואלה, תפוז, נטקינג, ‏ 101, | אוק טובר 959 ספמדיה | | רשת, נענע, |00.1.חגו5, והו-זה, / זולו, שארקס, אנליסט, אינטרנט זהב, בזק בינלאומי, גלובס, דפי זהב, קו מנחה. וזה לא סוף הרשימה. הנתונים הטריים ביותר על מידת ההצלחה שלהם, מקורס בסקר שערך מכון 161 בהזמנת רשת שוקן (בעלת / השליטה ב-/1]0) ביוני 1999 (ראה הטבלה בעמוד זה). ככל שניתן לשפוט מתוצאות הסקר, הגולשיס הישראלים אינם מעדיפים את השעריםס הישראלים על אלו האמריקניים, ורובס אינס נאמניס לשער זה או אחר. הטבלה בעמוד זה, מציגה את האתרים המובילים מבתינת כמות המבקרים. השאלה העיקרית שאני שאלתי את עצמי, היא לאן נעלמו אתריס מרכזיים כמו אלו של נטוויזין, אינטרנט זהב, אתרי החדשות של אנליסט וגלובס, דפי והב, אתר מודיעין בוק, בוק בינלאומי (ו₪א-א185 לשעבר), עמוד הכניסה של בוק-נט! ומה קרה לאתרי הסקס וההימורים? יש לי נתוניס יפים על כמה אתרים שלא מופיעים בטבלה, והמספריס בחלק מהמקרים גבוהים יותר. הסקר של 161 שימש בסיס בהנפקה של וואלה, ומככב בדפי ההסבר של התשקיף. אני נוטה לחשוב שהייתה בעיה בניסוח השאלות, לאן גולשים בישראר? מנתוני סקר 161 וואלה בו [גווקו גופ'גו|ה תפוו 0 נטקינג 0-4 00000 ₪00 5 06 סאה -- (₪ פְףָ המודל העסק' של ביסוס שערים על ברפום, עדין טעון הוכחה. חלק מהמפרפמים מחמשים פילוח שוק יוחר ממוקד וברור. השערים עול ספקי האיוטרנט הגדולים, וגורמים בעלאומיים חעוובים, אמום אמקטיביים יוחר מהעוערים האחרים, אבל מידת היעילות האמיתית של הפרפום ברעות עדין לוטה בערפל >" באוכלוסיית המדגם, או בהצגת הנתונים. בכל אופן, השאלה שכדאי לנו לשאול את עצמנו היא האם ייתכן שתוצאות כאלו נתקבלו מסקר שנעשה בצורה מקצועית, והאם השימוש בו כדי לקבוע שווי שוק של שער אינטרנט הוא רציני. זוויח אחרת על העניין לדעתי, השווי המוערך של שערי אינטרנט כיוס, אנו משקף הרבה מהמציאות. במידה רבה הוא פרי של משאים ומתנים. | לכמה מהכוחות הבולטיס בתחום, אין שערים עדיין (ביניהס: ברק, בוק והב, בוק בינלאומי, חברות הסלולר, חברות הכבלים, ורוב ספקי האינטרנט). בימיס אלה ממש, הס מחפשים 'ימציאות'י ומעלים את שווי השערים הקיימים. הפורטלים הישראליים מציעים היוס את המידע שלהם חינם, כך שלא ניתן לדעת מה שוויים האמיתי של האתרים. השער היחיד שגבה כסף מלקוחותיו היה 1. היו לו קרוב ל-16 אלף מנוליס בתשלום, אבל הוא נכנע ללח התחרות, וביטל את דמי הרישוס. עד כמה הערכות השווי שמתבססות על כלי מדידה שונים, יכולות להיות אמינות! לנתוניסם כמו מספר הדפים הנצפים, ו 0 ד מותד, תחנת העבודה התכווצה.. לקחנו את תחנת העבודה הכי אמינה הגדלנו לה את המהירות, הוספנו לה זיכרון ומעבד חזק יותר, כיווצנו אותה ך א(פיס 2000 וקיבלנו את המחשב הנייד החזק בעולם! ב-%299* לכל הרוכש מחשב |ק6 "שסטדודא.ו 1 זספפסססזק !1 הזטוחסק סווטסו"1וחו החל זשכרה (470 לוח: % א4408% מולטי מדיה-כרטיס קול+ומקולים+מיקוופון+סטריאו מסך: "|.4] אוז130] 6צ6%1 תמיכה מלאה ב- ם טפ כולל |! ₪6 קוא זכרון: 8 3-5 יציאת 0=סוצ-5 (7 פין) דיסק קשיח: 8+ סוללה: וחט:ח+/.] ח+זג זמן עבודה: 3.6 שעות (ניתן להכפלה) כרטיס מסך: (800 256) א2562 1136816012 306 60 זכרון מסך: פוא4 אופציות לכל סוגי העגינה של סדות 67 =סש דודה ו ְ ור הבא של המחעבי ה'שג 'זון; ה ! - וזווהנ , המחשב'ם [מצא בה'שג ידך > ונשיו ו אשב א אס אע , / מ 1 / %4%4. סז 996 8.5 0:06!55א68פד : ₪ ) יו" יו ?"₪ שש ₪2 - יוניטק: רח' הנחושח % א.ה. חולון ופט 60 א 56 זו א ט 60 55 2 ג 5 8 1-88 בק 81-5580185 5 ₪ או 5 ע 8 6 אוא וגז 5=מי'5 עה 214 עם נייד כזה, מי צריך תחנת עבודה..? גלים פרסום ושיווק ומספר הכניסות, אין לדעתי משמעות יתר. | | מעניין יותר מי הס הגולשים, והאס הס חוזריס לאתר. האס הם מפתחים כלפיו י'נאמנות". כדי להשיב על השאלה הזו, צריך לבדוק את מספרי ה-ץז של הגולשים - משהו שרוב בעלי האתרים לא עושים, ובכל אופן, הס לא מוסרים את המידע הוה. השעריס המתותכמים יותר, | מציעים אפשרות של פרסונליוציה - התאמת מראה האתר לטעס ותחומי ההתעניינות של הגולש. הגולש מספק את פרטיו, מקבל 60066 למחשב שלו, ורואה שער מותאם אישית בכל פעם שהוא מבקר. וזה נשמע מצוין, רק שבפועל, מעט מאד גולשיס משתמשים באפשרות הזו, אלא אס כופים אותה עליהס (למשל, באמצעות חסימת תכנים למי שלא נרשם לאתר). חלק גדול מהפרסוס בשערים הוא באמצעות בארטרים - לא עובר כסף מיד ליד, וכמובן שאין רווחיס לאף אחד מהצדדים. השאלה היא מה מידת האפקטיביות של הפרסוס הזה, ונתוני המחקרים אינס מעודדים מדי. מה שברור הוא, שפרסוס יתר דוחה גולשים, ומבין אלו שמוכניס להיחשף אליו בכל זאת שיעור הגולשים שמקליק על הבאנרים אינו מגיע לאחוזים בודדים. זה יכול ההנבקה עול וואלה להלן הטבלה שהוצגה למשקיעים טרס ההנפקה: להסביר, למשל, את ההתעניינות הרבה סביב תוכנת | ₪6ם] | שהצגנו | כאן לאחרונה (ממ00. טז]/ת16תג. איאיש). זו תוכנה שעיקר השימוש שלה הוא לסנן את הפרסומות והבאנרים, מעמודי ה-60ו אליהם אתה גולש, ושיפור הביצועים שהיא משיגה הוא חסר תקדים. בתוצאות הניסוי שהצגתי כאן לפני חודשיים, חסמה התוכנה הזו בתוך 10 דקות של גלישה בוואלה, 103 פריטים. קרוב לחצי מהתעבורה הנכנסת בפרק הזמן הזה. אם היתרון העיקרי של הפורטל, אמור להיות בכך שהוא מקצר את דרכו של הגולש לאתריס שהוא מחפש, מה ההיגיון בלהעמיס עליו כמות כזו של פרסוס! המציאות המרה היא, שהשעריס פשוט אינס רווחיים. האתרים המובילים הפסידו בשנת 1998, בין חצי מיליון למיליון דולר כייא. השנה כנראה ההפסדים שלהם עוד יגדלו. | הדבר היחיד שמציל אותס הוא החיזור | מצד בעלי. עניין, שמוכניס לשלס מחיר שההצדקה הכלכלית שלו | מוטלת בספק. חאויד = דגים נצבים חר שוק פ לומ > שוי שוק 945 שוי שוק להון עצוי שוי שק למכירות ] 5 / ]6 ₪ |[ 5 0 7 ממוצע שנתי 50 מכירות (/8%) 10 רוות נקי (/א9) (05) כפי שניתן לראות, מדובר בחברה קטנה מאד, אפילו בקנה מידה ישראלי. עס מכירות של מיליון דולר ב-1998, והפסד של חצי מיליון דולר על המכירות של מיליון הדולר הללו, ועס תחזית גידול ל-1.6 מיליון ב-1999. התשקיף טוען (ציטוט): ייבהסתמך על אינדיקציות משווי שוק של חברות אמריקאיות דומות, טווח השווי של פורטל וואלה! בבעלות החברה, נע בממוצע בתחוס הרחב של 8 מיליון דולר, לפי אינדיקציות של מכירות וחשיפות, וכ-60-48 מיליון דולר לפי אינדיקציה של שווי מנוי. לשווי זה יש להוסיף את שווי פעילות בניית האתרים (כמיליון דולר), האתוקות בבילון (כחצי מיליון דולר) ופעילות טלסייטיי. סוף ציטוט. למי שלא הבין, הביקוש האדיר של 70 מיליארד ש'יח בהנפקה אמור היה להבהיר את התמונה: מוכריס כאן חלומות. המציאות המרה היא, שהשערים פשוט אעם רווחים. האתרים המובילים הפסידו בשות 98פו, בין חצ' מילין למיליון דולר כ"א. הווה כוראה ההפסדים שלהם עוד ודלו. הדבר היחיד שמציל אוחם הוא החיזור מצד בעלי ענין, שמוכנים לשלם מחיר שההצדקה הכלכלית שלו מוטלת בספק הוויוויוייווווויוווי. ו -- התוצאה היא, שהבעלים של אתרי התכנים בישראל, הופכים אותם לשערים על-ידי גיבוב אינסופי של קישורים, דפים, מנועי חיפוש, אתרי מסחר אלקטרוני, פורומים, וכיוצא בוה. כולס רוציס להיות פורטלים, כדי שישקיעו בהם. בפועל, מה שקורה הוא שרק שערים ישראליים בודדים זוכיס להתייחסות רצינית מצד הגולשים (בעיקר וואלה, תפוז, נטקינג ו-01. כגודל הציפיות, כך עלול להיות גס גודל האכובות - לדעתי המגמה הזו תביא בתוך פחות משנה לרוויה, ואינטרנט תיסתף אחרי שיגעון תורן אחר. שיגעון ההנבקה בין המדדים שמשמשים את המומחים להערכת שווי של פורטל, אפשר למצוא את כות הקנייה והאפקטיביות של הפרסום. במקרה של וואלה, ההערכה לפי שווי למנוי הייתה של 200 דולר למשתמש, המוביל להערכה של 48 עד 60 מיליון דולר. אינדיקציה אחרת היא מכפיל חשיפה שנמדד לפי כמות הדפים הנצפים ליום, ומכפיל מכירות, שמשמעו כמות ההכנסות, בעיקר מפרסום ועמלות מכירת מוצרים. שימוש באינדיקציות אלו מוביל להערכת שווי של 38 עד 4 מיליון דולר לוואלה. הבסיס לחישובים היה, כמובן, המודל האמריקני לפורטלים. נתח השוק שהוערך לוואלה במועד ההנפקה היה 40%, הן וקור 08 ריוור רוידו 7777 /ר ו ו [חוב-מובהרים-. ה מוקום- מחעובים ב-מפד ע"ח ּ 0 %ז6+ח| > ליא אצ א % ) אססוזטס וה 4 .₪ מדריך למתכנת שש ₪0 ות (וקליטור הולטאה לור המאה רקט מם' ו ד סוס ועוד.. ד ה דגס המובחרות. ןד מוקד הזמנות: קטלוג מצורט 8 8 |ו.10605.60.אא 05 |!.06050010605.60] = בנגבדית 9 8 כל הזכויות שמורות טל: 03-6773898 תקליטור המאה (בשווי 49 ש"ת) יינתן במתנה עם כל קנייה של ספרי מחשבים מעל 150 ש"ח במוקד ההזמנות הטלפוני, בתערוכת פיס ובתנויות הספרים/המחשבים ת"ד 863,ר"ג 52188 בקם: 5748513 -₪3 המיבה טכנית 5 בתקליטור המאה אספנו עבורך למעלה ממאה תוכנות חופשיות ושימושיות מהטובות ביותר מסוגן, על סמך המלצותיו של אתר האינטרנט הנודע רח61.60ח20 של פוטסכ 6ו2. באמצעות תקליטור זה תכיר את מיטב התוכנות החופשיות בישראל ובעולם: יוטיליטיס למחשב ולחלונות, אינטרנט, גרפיקה ומולטימדיה, אנטי-וירוס, משחקי חשיבה, עזרים לבית ולמשרד אין כפל מבצעים 8 בתוק ף עד גמר המלאי ורי ועו = = בואו לראות אותנו בתערוכת בים בגני התערוכה בח"א בין פד ל-21 באוקטובר המרמטר של כמוח דפים וצמית, מאד לא משכוע בעני. האם המרמטרים עוהוצגו לציבור עומדים בקריטריונים של זהירות עסקית הראויה להופקה? בעזרת תוכנות מדידה כמו זו של ושפח שמוזכרת בהמשך המאמר, ניח| ליצור באופן מלאכות' ותון של עשרות אלפ עמודים וצבים במשך שעה >" מהכנסות מפרסוס והן מהכנסות ממסחר אלקטרוני. אפשר לחשוד כאן בלא מעט שגיאות לוגיות ומתמטיות בחישובים, אבל נתון אחד קופצ לעין מייד - כיצד חברה עם הכנסה צפויה של 1.6 מיליון דולר ב-1999, ועס הפסד מתמשך, יכולה להיות שווה כל-כך הרבה! וכיצד הכנסות צפויות של 1.6 מיליון דולר הס 40% מהשוק בישראל! ואס הזכרנו מסחר אלקטרוני - נכון לעכשיו, הקלקה על ייקניות'' בעמוד הבית של וואלה, מובילה לעמוד של חברת 4%%6. שאלתי את עצמי מהו היקף הקניות דרך האתר הזה. בחיפוש אחר תשובה, עיינתי בתשקיף של חברת ארט-אין, הבעלים של 4846, ומצאתי את המשפט הבא: ייהכנסות החברה מהפעלת אתרי המסחר האלקטרוני, לרבות ממכירת מוצרים ושירותיס, שירותי פרסוס וגביית דמי השתתפות, אינן מהותיות בשלב זה". כפי שנראה להלן, בנייר שהוכן על-ידי חברת משוב מחשבים שיווק, הבעלים של וואלה, רוב הנתוניס שאובים מהעיתונות ומסקרים. לא ברור אס המשקיעים הקדישו תשומת לב לכך, שתחזית הרווח של החברה מצביעה על הפסדים בטווח הזמן הנראה לעין. הפרמטר של כמות דפים נצפית, מאד לא משכנע בעיני. אינני רוצה לרמוז להתנהגות לא אתית מצד מנפיקי וואלה, אבל מן הראוי לשאול: האס הפרמטרים שהוצגו לציבור עומדיס בקריטריונים של זהירות עסקית הראויה להנפקה! בעזרת תוכנות מדידה כמו זו של אגא שמוזכרת בהמשך המאמר, ניתן ליצור באופן מלאכותי נתון של עשרות אלפי עמודים נצפים במשך שעה. שוס הנפקה בתחומי הכלכלה המסורתית לא תצא לפועל כאשר המדד העיקרי להערכת שווי הנכס הוא סטטיסטיקה שניתן לייצר במידת הצורך במחשב ביתי, באופן מלאכותי, ללא מאמץ. גידול ההכנסות הצפוי לעתיד, מבוסס בעיקר על הנחות, ציפיות, תחזיות ותקוות, אבל לא על נתונים. אינטרנט איננה דבר סטטי. המתחרים מעתיקים יוזמות, כל הזמן, ולפעמים משפרים אותן. לדעתי, יותר מדי נתוניס כאן, אינם מבוססים, ולכן גם התחזיות הן בלתי מבוססות בלשון המעטה. מיליוני אלביםים אתם מוזמנים לבצע את הניסוי הבא: לפרסס מודעה אטרקטיבית באחד או יותר מהפורטלים - גם בלוחות המודעות וגם בפורומים הרלוונטייס - ולהמתין לתוצאות. אני מניח שרובכס מנחשים את התוצאות גם בלי לבדוק. אין זה סוד שרוב הגולשים הס צעירים, ובתקופת הקיץ הגיל הממוצע של הגולשים צונח. נראה שהכוח המניע איך בוחנים בורטר? בשערי האינטרנט הישראליים, הוא תרבות ההווי של הצעירים. זו שמתרכזת סביב מין, הכרויות, עוד פעם הכרויות, קצת מוזיקה, קצת כדורגל ורכילויות, ומין כמובן. יש בעיה עס המספרים שמספקים לנו, אבל אפשר למצוא לה הסבר. במאמר שפרסס מגזין ₪א/6, נשאלה השאלה הבאה: אס ב-ססוג+ רשומים 65 מיליון משתמשים, ב-שוטאם רשומיס 8 מיליון, ב-14608 רשומים 27 מיליון, וב-60 רשומים עוד 14 מיליון משתמשים - זה מסתכס לכדי 144 מיליון גולשים. וזה לפני שספרנו את לקוחות א8וא של מיקרוסופט, משתמשי רשת א16 של 4181 (לשעבר |א8]) ועוד. לפי נתוני 190 יש בעולס 142 מיליון משתמשים, מהס 63 מליון בארהייב. ברור שיש חפיפה מאסיבית. אז עד כמה המשתמשים רציניים ביחסם לכל אחד מהפורטליס! בבדיקה קצרה שערך הכתב באחד הפורטלים, הוא מצא אלפי משתמשים שרשומים תחת השס אלביס פרסלי, והכתובת שלהם היא אחוזת אלביס פרסלי. מלך הרוק האמריקני היה מתהפך בקברו. מסקנה אפשרית היא שהשווי של הגורמיס שיקבעו את עתידם של שערי אינטרנט, הוא זמני התגובה. הדבר הנכון למפעילי לעשות, הוא להריץ סימולציות שבהן תיבחן תגובת האתר תחת עומסים שונים, ויתבצע ניתותח ביצועיו. מומל להשוות גס למתחרים, כמובן. הדרך הטובה לעשות זאת, היא באמצעות תוכנה ייעודית, שמדמה כניסה של גולשים רבים לאתר ושימוש בו במקביל. במהלך הבדיקה, תבצע התוכנה סימולציה של פעילויות כמו קנייה מקוונת, השתתפות בדיוני פורומים, מעבר בין עמודים וגלישה בתוך האתר, וכן הלאה. הפרמטר החשוב ביותר שנבדק הוא, כמובן, זמן משיכת כל עמוד. את המוצרים המקצועיים ביותר בתחום, מציעה מרקורי אינטראקטיב, חברה ישראלית שנחשבת למובילה בעולס בתחום של כלי בדיקה (מסט.ופו-טטמו.אאא). הנוגעים לענייננו הס זס קת 5116 גזוג בשילוב עם זשמת(ת1030 גזוצא. מהאתר אפשר למשוך גירסת התנסות של זג 6ו51, שמדמה פעילות של משתמש אחד, ומבצעת בדיקה מעמיקה ומקצועית מאד של האתר. הגירסה המסחרית יכולה לדמות פעילות בו-ומנית של עד עשרות אלפי גולשים. אס משתמשים בציוד חזק מספיק, אפשר לדמות משיכה בו-זמנית של מאות אלפי עד מיליוני דפים, ביום אחד. למוצריס הללו התווסף בימים אלה מוצר חדש של מרקורי בשם טופז, והוא ישלב תכונות חדשות ומתקדמות יותר. גם חברת הסטארט-אפ הישראלית א6ו/0ג8 פיתחה כלי בדיקה בשם 1036ט6או. התוכנה הזו מאפשרת לדמות כניסה בו-זמנית של מאות משתמשים לאתר, ומבצעת מדידה יסודית של 5 פרמטרים שמעידים על טיב השירות שהוא יכול להעניק לגולשים. מי שרוצה לנסות אותה, יכול למשוך ללא תשלוס את גירסת ההתנסות 3.01 601044/, מאתר החברה (הז0. ו1ו86ז. אואוש). הגירסה הזו מוגבלת לעד 25 גולשים, אבל היא עושה עבודה יפה ומשכנעת. מדובר בתוכנה כבדה, שמיועדת למקצוענים והסביבה הטבעית להריץ אותה היא 1א אאספַמוּאו, אבל להדמיה של לקוח בודד מספיק מחשב עם 8 8או00ת!\. ורוי ויו ה ו הוור 4 0 0 . . | 1 . סוף, סוף ! תוכנה עם כל הפונקציות שעושה מה שצריך : מכלי להיתקע ! | 00סזא מותקן בפשטות ומהירות ! תומך כמערכות הפעלה: ,1% ,98 ,95 פ/שססחו/ ,א.3 דא 0ח3 4 דא ,005 6ח8 05/2 | תומך גם בכל פרוטוקול דייייייייייח טסץ 615 "00ו ע8 חס ע661זו0 אזסעט השעש חפט 0 8/8 ]5/1 זוסץ !סש 6חז סהטסז8 .-.......-.""ן טח זכ 6 זנ תו זמוחטם תקשורת: פסוז6 6%חחזסזחו קן/ססד 080 אספו ,וג ד ו '" : ,וחסססו/ ,אפו. 1 הזדדדדדדדדדדדידיירדידדדדדדת והחשוב כיותר, תוכל לנסות את | ּ 7 י : התוכנה חינם למשך 30 יום ! . %-. י י 1 5-59599999995..41-- 0 חסופז9/ סוסא - מהר, רף ויציכ 2 0 -- - לסתחות של שזיטה מרחוק כל אם אתה צריך להיות המחשכים האישיים שאתה צריך לטפל כהם. כצובי מקומות כו-זמנית, ו00ח50 600 הפתרון לשליטה בכיתות הדרכה שכוכשת את כתי הספר, ו אוניכרסיטאות ומכללות בארץ. זה הפתרו / ₪ ס6וחוז ז5]165 6 6 מז 0 7 1805008 0/0 00/08 8/8)-0ח06-8ד 60 /1800/87 ח6185 -- 6000006800 אזסעצז6ח 8 זפצס זז ץס /685 800 ]185 80 ,6חסו0 ,6סוח זוססקו5 זסז ו008/ 86 ו 00ז079-800-0 5 260וח00חץ5 5הסוזסחנ 500 זס ".95 5/טססחוצ/ זססחוש ל ה מס 6ו32ה3/ 6 50 |חשעעס 0 זסו וססז 80 78051015 5 החזססום / סז 6וסוח/5. 6 אסו0-0ח8 חסו61החס6 הזמינו את גרסת הניסיון עם כל הפונקציות היום |5.0600.1ץ5א6.ששש | | ו | . | 0-0 |08וש/0ח/ / 7 | | זז זס 5ש00חוש 2 | 1 5006-ו -/-- . ן >" ח86ז50 800 ,56טס ,סזהספקפא זוסץ עח8 חו החסס2 | חח 85/ש ז)טוסוחס6 6חז הסטסת! 85 אזסעע חסוטו1950 / ו זטסץ ]8 סחסתז |5.60.1 צץ5 א 6. ש ש ש אקסיס בצימ הנגר 8 כפר סכא טל: 09-7666388 פקס: 09-7666387 2 6:0א ו.5.00ץ5א8100626ח :]וח [10מ0<) 56016 01 זג ₪806 6מך ₪ 2 ד- 7 חברת המחקר יופיטר מצאה שלהיקף התוועה העצום בפורטלים אין כל קעור להיקף מכירות. םם אחוז מהפוחרים המקוונים שמפרסמים בהם, דיוחו שבחות משוליעו מהקונים מג'עים ממורטלים. להערכת ופיטר, | | תרומת הפורטלים לתעבורת | הקוים היא אחוזים בודדים מכלל הכוסות הסוחרים הפורטלים, נגזר מנתונים שהקשר שלהס למציאות רופף ביותר. המפרסמים מסתמכים על נתוניס אלו כדי לפתח ערוצי פרסוס ממוקדים, ובעלי המניות בונים מגדלים פורחים באוויר סביב אלביס פרסלים. אפשרות האחרת, היא שיש המון אנשיס שמשוכנעיס שהם אלביס פרסלי. מה שקורה הוא, כנראה, שהגולשים נרשמיס בפורטלים שונים, לעיתים קרובות תחת שמות שונים, כדי להשיג הטבות כמו תאי דואר חופשיים, גישה לפורומים סגורים, והנחות שונות. זה לא מבטיח נאמנות לפורטל זה או אחר. מחקר מעמיק על הרגלי גלישה של 50 אלף משתמשים, נערך על-ידי חברת גוזוגו( גו66ו, והראה שלרוב הגולשים אין נאמנות לפורטל. למעשה, אם סטוגצ טוען שבחודש יוני 1999 היו לו 37 מליון מבקריס ייחודיים, ו-₪6א8 נוקב במספר של 17 מיליון מבקרים, אז המציאות היא שישנה חפיפה של 13 מיליון גולשים לפחות. שחיד המלשחר המבורטל כדי להצדיק את הערכות השווי, התבסס התחשיב של וואלה לשנת 2003, על הנחה שהיקף הפרסוס באינטרנט בישראל יעמוד אז על 35 מיליון דולר. אם חלקה של וואלה הוא 30 אחוז מהשוק, או הכנסותיה מפרסום יהיו 10.5 מיליון דולר. התחשיב צופה גס שהמסחר האלקטרוני בישראל יגיע בשנת 2003 להיקף של חצי מיליארד דולר. אס מתוכן ההכנסות מעמלת המכירה אוק טובר 9 ;₪ אדיה יעמדו על 25 מיליון דולר, ואס חלקה של וואלה הוא 30 אחוז, אזי צפויה לה הכנסה של 7.5 מיליון דולר בסעיף הזה. סך כל ההכנסות הצפויות בשנת 2003 מפרסוס ועמלות מסחר: 18 מיליון דולר. אני יכול לשוב ולהטיל ספק בכוח הקנייה של הגולש הישראלי הצעיר. אבל הבא ננסה נקודת מבט אחרת - מה גרס למחברי התשקיף להנית שהגולשים יקנו דרך הפורטלים דווקא? נשוב לנתוני :תוא( 668א. | היא בדקה את הסטטיסטיקה של מיליון קוניס מקווניס בחודש יולי 1999, מתוכם: ₪ 7.6 אחוז קנו דרך 401. ₪ 4.1 אחוז קנו דרך 0טגגץ. ₪ 3 אחוז קנו דרך 46ו6א. ₪ 2.4 אחוז קנו דרך שושאם. מה קרה ליותר משמונים אחוז מהקוניםס! פשוט מאד - הס גלשו ישירות לאתרי המסחר האלקטרוני, בלי לעבור דרך הפורטלים. הס מכירים כבר חנויות מקוונות כמו חגא או עָ6, ולא זקוקיס לתיווך כדי לגלוש אליהן. ליתר דיוק, 67 אחוז ממיליון הקוניס שנבדקו, הגיעו לאתרי המסחר ישירות. אם לא די בזה, מתברר שערך הקנייה הישירה הממוצעת, שלא דרך הפורטל, היה גבוה ב-14.6 אחוז. ואפשר להוסיף את נתוני חברת המחקר יופיטר. היא מצאה שלהיקף התנועה העצוס בפורטלים אין כל קשר להיקף מכירות. 60 אחוז ויוי המיד שנותן לך יתרון 7 סקודיה 7-1 = 4 4.. ---א.. | : חן סק המהדורה הישראלית 6סמדיה מגזין הירחון הישראלי פס המקר הסמכותי ביותר למידע מחשבים בישראל. - למי שחי 6ק, נושם 06 ואוהב 0ס. | ה- וח ב ו אל: 0קמדיה בע"מ, ת.ד. 438וו, תל-אביב 4ווו6 טל': 03-6385868 פקס: 03-6889207 ב חותם חדש ב >או 6 60/המהדורה הישראלית. 10 גיליונות - 295 ש"ח. ב חידוש מנוי קיים ב 6סמדיה מגזין. 10 גיליונות - 295 ש"ח. ב אני רוצה לחתום על: ב שני המגזינים. 10+10 גיליונות - 495 ש"ח. שם משפחה > שם פרטי 0 = = טל בבית 0 כתובת 00 מיקוד חברה 5 טל בעבודה 00000 > פקס ב ב ב תשלום בשיק ‏ בנק = חשבן [) בכרטיס אשראי ב וזה ב ישראכרט ב דיינרס ב' אמריקן אקספרס מספר 00000 = ה בתוקף עד מהסוחרים המקוונים שמפרסמים בהס, דיווחו שפחות משליש מהקונים מגיעיס מפורטלים. להערכת. יופיטר, תרומת הפורטליס לתעבורת הקוניס היא אחוזיס בודדים מכלל הכנסות הסוחרים. פחות מחמישה אחוז ממנהלי אתרי המסחר אמרו שהס מרוצים מתנועת הקונים שהגיעה אליהס מהפורטלים. והנתוניס הללו מתייחסים לפורטלים המובילים בעולם. בפורטלים מהשורה השנייה ומטה, המצב עוד פחות מעודד. אין להס כל סיכוי לייצר תנועה של מסחר, או לגרוף רווחיס ממסחר אלקטרוני. חלק מהסוחרים המקווניס בארהייב הגיעו כבר למסקנה שהפורטלים לא משחקים תפקיד בהבאת מאסות של קוניס. הס הולכיס על פרסוס חוצות, פרסוס בעיתונות מחשבים, דיוור ישיר, או טלוויזיה. נמצא גס, שככל שהפורטלים מושכיס את הלקוחות לשהות בהם זמן רב יותר, כך קטן הסיכוי שהם ימשיכו לאתרי מסחר. רוב הפורטליס דווקא כן מנסים להאריך את הזמן שהגולשים נמצאים אצלם, וקרוב לוודאי שבטוות הארוך יתברר שהגישה הזו הייתה שגוית. אינטרנט מפרנסת הרבה גופים, שניזוניס מלקוחות ומשקיעים שלא מבינים מה זה אינטרנט, ומוכניס להשקיע בכל דבר עם סיומת א0). השאלה היא, האס בטווח הארוך זה לא יתנקס בכולנו. כלכלת האעטרנט לא תמשיך להיות מטורפת לעד. יש בה פוטנציאל עצוס, אבל בואו ניקת דברים בפרופורציות. האם מישהו יכול להגדיר מהו בעצס פורטל! ואיך אפשר לקבוע האס אתר מסויס ראוי להיקרא פורטל או לא! קשה לענות תשובות חד משמעיות. המודל שאומצ על-ידי סטגג, מיקרוסופט, 401 ואחרות, כולל אינדקס אתרים ומנגנון חיפוש, סל שירותי חינס מקווניס, וערימה של שרתי אסזץ. בין השירותים אפשר להזכיר חלוקת כתובות דואר, חדשות, תחזיות מזג אוויר, פורומים, לוחות מודעות. לפעמים גםס צ'אטים, או מידע פיננסי. לפעמים מפות, מדריכים מסווגים, שירותיס קהילתיים. הכל הולך בעצס. אולי נכון יותר להסתכל על שערי האינטרנט מנקודת מבט תכליתית: הס נועדו לשמש את הגולשים כשער כניסה לרשת. המקוס שממנו הם יתחילו לגלוש. החלוס הרטוב של כל פורטלאי, הוא שתהפוך את עמוד הבית שלו לברירת המחדל של הדפדפן שלך. האמת המרה היא, שכנראה רוב הגולשים לא יודעים בכלל איך לעשות את זה. מכל מקום, כדי להבטיח שתהיה לגולשים סיבה טובה להשתמש בפורטלים, מחזיקיס בעליהם מאגרי עאסז? גדולים. המטרה היא, כמובן, לשפר את ביצועי הגלישה לאתרים פופולריים. .401, למשל, מחזיקה מערך של עשרות שרתי עאסז?, וזו כנראה אחת 4 האושאורר 55 ספמדיה הסיבות המרכזיות לכך שלקוחותיה מקבלים ביצועים גבוהים | בעשרות = אחזים מהממוצע בארהייב. באר הנושא פרוץ קצת. לא כל מי שקורא לעצמו פורטל, מתאים להגדרות ה'ימקובלותיי. לא כל מי שמתאים להגדרות, קורא לעצמו פורטל. ומכיוון שממילא אין הגדרה חד משמעית, החלטנו לכלול ברשימה להלן את כו-לם. כל מי שקורא לעצמו 'יפורטליי. כל מי שמציע דבריס שהס ייכמעט פורטליי. ואת האתרים הנושאייס שמתאימים לדעתנו (או לדעתס) למודל של פורטל אנכי, כפי שאנחנו (או הס) מביניס אותו שוק גלילי 11/1006 60. 00ה121. עוער 101 0 ור בבר .60.00.11 /ו, שער ועט בורטלים אינטרנט זהב 0 2008 ו גוגו ו דפי רשת ששב .11 00. 165101 וו זאפם ו 2 ישראלינק שר ---ב---------ב----.[1,00.1ת151311. הארא סטואט 00 או סבגה .00.11 5010808 וצר ו תפוז ה 4 1 60 ו ...00.11 82). שואוצ 6 לבב .11 00, 011106 1. שעור בורטלים אנכיים אטוף בילוייס --[1 00 81131 ור אנליסט פיננסיס .00.11 81181 8. שור אתחלתא לציבור הדתי 112 1.1000 ביזנס פורטל עסקים ...00.1 [1200718כ. ערו בננה בוס צעירים.... גלובט עסקים ופיננסיס .-------..210065.00.1. שור האמר אתריס בגיאוסיטיס 08/4 /260011108.601. שעור הרשימה אתריס יהודיים..ו00. 11106318 שש זולה צעירים ו מנזה סטודנטים .00.11 28תסם. ואר נטו חייטק ס*ון מחשבים 001.ם51/8. אואוער סקסי סקט 0 שער הממשלה מימשל .11 20% 110. שור סקים עסקים. ילדים... וגו אתריס יהודיים 0 א בריאות ורפואה ו הזת ו -א06ת60.1]/1. 610ת. אראוצר לוגזני | המחעובים הזאובילים בישראל )ממגזין |-6קמדיה. המגזינים הנקראים ביוחר על ידי אנעו' המחעובים, ההי'-טק, התקעוורת והאינטרנטו. יש עכשיו אח למציאח אנש' מקצוע מנוםים בתחוול' החומירה החוכנה התקששורת והאינטרנט. מנהל' צווחים, אנשי שיווק ומכירות בתחום הממחעוב, וסטודנטים מצצטיינים ברםו! בלוח דרושים ב'טק 6קמדיה 4 הלוח יחברםם לראאשונה החל מ גליון נב%בר 1885 = =₪ששאיקסה ספ א התקשרו עכשיו לתהילה טל 03-6385811/2 פקט 03-6889207 החי יד הרוצי0 12, .ת?ד. 11438 הת "א 111% |1. 20.60 0 01|2 16 וב שידך מעוגה חםו= 68510068 הוא מחעוב כף-היד החדש של חברת 0ו085. הוא קטו, הוא סטריאובוני, הוא צבעוני מאד, והוא הדבר הכי גדור שראינו בתחום הזה עד כה. זהו, ללא סבק, מחעוב כף-היד הטוב ביותר כיום םם אוק טובר 99 ₪56 עדיה מרגע שיצא את פס הייצור הדגס הראשון של 0, עולם מחשבי כף-היד לא ישוב להיות כשהיה. ההשוואה הראשונה שעלתה בדעתי היא למחשבי |₪74!0!ג? הראשונים. זהו עוד במוצר שמראה איך צריך ויכול להראות אורגנייזר חכס, נכון לעכשיו, למרות המגבלות האובייקטיביות. 0 קובע רף חדש למוצרים בתחוס. תצוגת 6 ביט, ויכולות מולטימדיה, הולכים להפוך לדרישות היסוד של כל מחשב כף-יד שיכבד את עצמו. במבט ראשון הוא מזכיר את אחיו המונוכרומטי 815, קצת ארוך ממנו, וקצת יותר דק. אבל עם הלחיצה על כפתור ה-זאאס? התמונה משתנה לגמרי - המסך של 8100 מציג 65,000 צבעים, בהיריס וחייס על 320200 פיקסלים. קל לקרוא ממנו (בכפוף לתנאי התאורה כמובן). נראה נהדר. 256 צבעים נראים עכשיו דהוייס קצת. תצוגת מונוכרוס היא ענתיקה. החידושים העיקריים 0 6000 הוא מחשב כף-יד מבוסס חרט (ווץו5), שמגיע עם 168 זיכרון, רשמקול, וצליל סטריאופוני (ישנו גם דגם-אח בשס 8105, שמגיע עם כמות כפולה של זיכרון, אך אינו משווק באר לעת עתה). אחת התוספות החשובות למימשק שלו (היא הוצגה כבר ב-815) הוא לחצן הניווט העגול, שמאפשר גישה מהירה ליישומים. הוא נות גם למעבר בין יישומים, ובמשחקים הוא מהווה תחליף מצוין לג'ויסטיק. תוספת חדשה, הוא ה-ז9000/חסו₪ג, אמצעי שליטה בצורת גלגלת עדינה, שניתן להשתמש בה בצורות שונות - לפי הגדרתך - כולל לשליטה ברשמקול למשל. בדומה לשאר המחשבים החדשים בקטגוריית 6, המחשב הזה מגיע עם 1 65 פאסשמו/. החידוש בגירסה הזו - מלבד כמה שינויים קוסמטיים, והתמיכה במעבדים חדשים - היא התמיכה בתצוגת צבע גבוהה. כל הנושא אינו פשוט, משוס שהתצוגה הצבעונית משפיעה על הביצועים, המחיר ובעיקר אורך חיי הסוללה (זו הסיבה העיקרית שמוצרים רצינייס כמו וו או מסוצ? אינם מציעים צבע). אבל 5100 מציג לא רק שלב חדש באבולוציה של התוכנה והמימשק, אלא גם בכוח העיבוד. בעיית הביצועיס נפתרה באמצעות שימוש במעבד המהיר 00 ו קר | | : (1% " 2 - | 1 | 2 | / לולת המחשבים הבינלאומית 5 צוצ | 1999 ,2 זסם 000 - 30 זסמההוסטסו! ז 0 הסו 006 8 5זוה:] 6ווהזד |סב'ז5! סחד ו | 00 0 808 367 06 זט הז ו ב וי ל הַ)\ .8 081165 - סקס 8 58105 06או0!זס ופ || - וזו חב 5951 10016 = 550018165 00 - 0007 סו 066 0 70-00 40/6% 00/1 7 5 5 ₪7 3 66 655חופנול 65 05 חסופפ6]סיזס 177 1 |,06087] 50866 ה0|זותוהא6 זש0ץ %צז454מ זו 300 ,605 גח סו1 זה ,הטוס 20 6 860% .0 000105 8 60016 5 02494-2722 || 600 86 | שווה-וטד 7 1% ,781-409-1592 161 זג הזג 16| 972-3-638-5802 ,972-3-638-5898 :6 זה 61107 6 .00 ו ו :|| 6 |ו. 115.00 6-80-60 קוו .17000 :גר 1 אפ 185 בגירסת ה-82]א131 שלו. בהשוואה לדגם 420 000[ ?₪ מצאתי את 8100 מהיר בכ- % נבפתיחת יישומים, ומעבר בין יישומים. כדי לקבל נתונים מדויקים ככל האפשר, ביצעתי את הבדיקה עם יישומי מולטימדיה תובעניים. 5100 התמודד איתס בצורה מעוררת ההערכה. זהו מחשב כף-יד מהיר באמת. הסוללות של ₪100 מספיקות ל-6 שעות עבודה, אבל ניתנות לטעינה חוזרת - וזה פלוס גדול מבחינת ההוצאות. מה שמפצה קצת על המחיר הלא זול של המחשב עצמו (2900 שייח לא כולל מע'ימ). אבל לפני ששופטים את המחיר, כדאי להבין מה אפשר לעשות אס המכשיר הוזה. שימושים חדשים כמו מחשבי 68 פאסשמוו אחרים, גם 8100 585 5רחב זכוסזוק 2 + זאד בסכאיז זברוטוב 6 .. נוחסוא 53 |: ₪ לבל הומוצרים מםוגו, מםו= הוא הבוגר והבעול שראיתי. הוא קובע רף חדשו למוצרים בתחום: תצוגח 18 ביט ויכולות מולטימדיה, יהבכו לדריעוות היפוד של כל מחעוב נך-יד שיכבד את עצמו או קש ובכר 99 ₪6 אדיהת 58 מאפשר לך להשתמש בגירסאות הכיס של היישומיסם המשרדיים של מיקרוסופט. הוא מצויד בגירסה 2.2 של תוכנת המכתבה 8 605 פוא. הסנכרון עס המחשב השולחני יכול להתבצע בעזרת תוכנת 6מץ68צו6ג. (גירסה 3.0 של התוכנה יצאה לאחרונה, וניתן למשוך אותה מאינטרנט). מלבד היישומים הרגילים, מגיע 8100 עם שתי תוספות בולטות, צרובות ב-א80: חנריט לשיגור יישומים. תומך בעד 12 יישומים או מסמכים בתפריט אחד, עס אפשרות להעניק להם מסט1-ים שונים, ולהריץ בנגיעת חרט אחת. ברטיש גיבוי חיצוני. שימושי במיוחד כאשר הזיכרון נמחק בגלל תקלה. 0 מלווה בתקליטור עמוס כל טוב, מדפדפן 6 ועד משחק גולף צבעוני. למרות שאת ההפתעות האמיתיות אפשר למצוא בתקליטור הנוסף, שניתן לרכישה בנפרד: זהַץְ!קס0!. מאפשר להציג וידאו 6 ולהשמיע קבצי קול. זזה 600וצסו. ממיר קבצי וידאו מפורמטים שונים, עבור זשץג[?טוץסו. זסץגוק סו0ט1 6וופסוא. נגן לקבצי אודיו. זסווסו / 6הָוח! 015. דפדפן לקבצי תמונה בפורמטים שונים. מחיר התקליטור הזה בחו"ל 565 (הוא עוד לא זמין בארץ, למרות שבוודאי יהיה עד שתקראו שורות אלה). שוב, לא זול, אבל משתלם, משוס ש-8100 מציג וידאו באיכות מפתיעה, ומספק צליל סטריאופוני שמתאים להאזנה ל-83א. עוד שאלה המעניינת, היא מה תהיה % ההצלחה של הדגס הזה בכל הקשור וו = 2-2 1.60 60.שוו כמו ל-ו8ו₪7וגק, גם לקו מוצרל 906 קמה קהילה של אוהדים מושבעים. הם מקדישים להם אתרים, מפתחים עבורם תוכנות, עוקביס אחרי ההתפתחויות ומציעים קבצי וידאו ואודיו שמתאימים לצפייה והאזנה בהס. הופעת 1100 חוללה סערה לא קטנה, וישנה התעניינות עצומה. מומלץ לבקו ולהתרשם. ווח 08810 האתר של חברת 086 מפתחת 8100. עצות, רעיונות, והרבה חומר על המוצר הזה ועל דגמים נוספיס במשפחת המוצרים שלו. ך", | 9%- ריין -- בגה -] 41 - - וו ..₪!זסצו 6וסח/צ 0 פוטס תוא שפאי / 9+ וז 4 6 זס ופסכ 108 חם. 6 פאוססחו/ בחסח זווסץ חו כאן אפשר למצוא את היישומיס האיכותיים והמרשימים ביותר עבור מחשבי אאקטו044, כולל דפדפנים, נגניס, ואת גירסת ה-226 של המשחק מטספ. 5 ה ליישומי צד שלישי. אין זה סוד 5 שהיצע התוכנות של מחשבי כף-יד הוא גורס מרכזי בהשפעה על פה האתר הזה מציע עשרות סרטוניס וקבצי אודיו עבור 8100, וגס מספר לא קטן של מאמרים שסוקרים את אפשרויות המולטימדיה של המוצר. הצלחתם, ועד היוס לא היו יישומיס רביס למחשבי 226. מצד שני, נראה ש-8100 מצית את דמיונס של מפתחים רבים, וניכרת התעוררות גדולה באינטרנט. סופסוף אפשר לראות תוכנות מדליקות - לא גליונות אלקטרוניים, או תוכנות לניהול הוצאות, אלא גירסאות 26? ליישומי מורפולוגיה ולמשחק מסספ, כלי מולטימדיה : וגרפיקה, תוכנות תקשורת. - מבין כל המוצרים בתחום, 8100 61063 הוא הבוגר והבשל ביותר שראיתי עד כה. הוא לא נראה כמו תחליף דחוק למשהו אחר, או כמו הכלאה לא מוצלחת של רעיונות בוסר. נכון לעכשיו, זהו מחשב כף-היד הטוב ביותר. כב 2 חן 52071601.60ו| 0 ווצ וצ זו ו בחרק זה: שמשו אדומה על משחק המחעוב שהבך לאגדה עוד בטרם לידתו עידן הקולנו: הביח' מה אבעור לעשוח עם ערכח ספ וכה זה עולה בוחרים מכונוח מלחמה, אמולציות, קנגורו, מטלולי לימודים, וגורדי - ל ו : 2-2 6 ו ל > - א יי א - - <> שש -- . " --- 8 א - --- ו = ה . - - - - - . - . - - ₪0 אי - - - יי - יי ]| הר התהסלאק8תחה 2 ה תתטלטטוטטטטהמתתתתחתה | חן מש . --. .ו ה - 4-ו = - | ו - .ו חהה ה הההההחאטאדה הקט חטטה 00 וייל איהה הלחחטחרחחטחרוה הלשרה ...... סטוה חיהח חפה וי 7 -- טי שיק הטחטירה | הטרה" 9 ור ייאלקן) 3 2-ו הההה חל טחקחה טהלה - הלל טטוחלת ו ב 0 / יריה 0 . / אש לטה ויה 0 [ לאט ליה שש 1 י 5 -- : י את = : : ו / 11 1 ו ארבש שנים של המחנה הבכו את חטפ חהוזסטוד לאחד הומיחוטים הגדולים בהיםטוריה של מעוחקי המחעוב. המתח הלך ונבנה, הציביות הרקיעו שחקים. היו שהטיל! בק באבעורוח שאכן יהיה מעשחק כזה אי בעם. עכששיו הוא באן 77 6פ מאדיה פשפטטמבר 99 פם 0 הוחו 60 חטפ חההוז6טוד - 2 זסטח60 60 4 הד-אדךצי חלק ניכר מחיינו עובר עלינו בהמתנה. אנחנו מחכים שהילד ילמד לדבר. אנחנו מחכים שהוא ילמד להקשיב. אנחנו מחכים שהוא ילמד לשתוק. אנחנו מחכים שהסרט יגיע לבית הקולנוע. שהבחורה תבוא. שהבחור ילך. אפילו ל-צשטשחוו חיכינו. ככה אנחנו רגילים. מפתחי המשחקים, נאמנים למסורת, נותניס לנו לחכות גס הס. לפעמים נראה שאחת מדרישות הקבלה לצוותי הפיתוח שלהם, היא חוסר יכולת מוחלט להתחייב לתאריך יעד. או לעמוד בו. מפתחות משחקים שונות הוכיחו זאת שוב ושוב, אבל הגדילה לעשות מכולן חברת 6 /, שמשכה אותנו באף במשך ארבע שנים, בהמתנה מתמשכת ומביכה למשחק ההמשך 2 600 46 6תגתזמוט6, הלא הוא תט5 פגח6פוך. חדי העין ורענני הזיכרון שבין זקני השבט, זוכריס וודאי איך בסוף של 168 ₪4 קיבלנו הבטחה חגיגית, שאו-טו-טו נקבל לידנו את 6662, המשחק המדהים ביותר מאז 6861. השנים עברו. בניגוד לחברות אחרות שזורקות את תאריכי היעד שלהן לסוף הגלקסיה, 006א/64/ המשיכה להבטיח מדי פעם שהנה המשחק מעבר לדלת, באמת נשארו לנו כמה פרטים אחרוניס והכל מוכן, ולא לדאוג, וכו'. משחק! יוק. למזלנו לכל תעלול יש סוף. תטלונת ציביות היתר בשעה טובה ומוצלחת, ‏ 3 שנים אחרי 66, נחת תט5 פגוחזשטוד על המדפים. בתקופה שחלפה, יצאו עשרות משחקי אסטרטגיה שניסו לחקות את 416 864, לעלות עליו, להמשיך את הדרך שהתווה. אבל אף אחד לא היה "יזה". עכשיו, ''זה'י הגיע, והשאלה היא מה הוא שווה בעצס. רמת הציפיות שנבנתה סביב 6862 היא אולי הגבוהה ביותר שעמה אמור היה להתמודד משחק מחשב חדש מעולם. זה ה-1 ₪706 של משחקי המחשב. המדדים לפיהם יימדד יהיו שוניס לגמרי מאילו של משחקים אחרים. השורה התחתונה, הן השאלות שרובנו נשאל לפני שנשלת את היד לכיס: האם המשחק הזה שווה את ההשקעה הכספית שלי! האם שווה לצמצם עבורו את חיי החברה שלי! לאכול רק עְג4 6גז! קשה לי לענות חד-משמעית. אולי נכון יותר להסביר במה מדובר. נתחיל בהתחלה. תוכנת ההתקנה היא שינוי מבורך ראשון. במקוס חלונות טיפשיים, יש לנו סדרת מסכים גרפיים נהדרים, שיעבירו אותנו את השלב המדכא ביותר בכל משחק, בצורה נעימה ומעוררת ציפיות. לאחר ההתקנה מתברר למרבה ההפתעה כי קוד המשחק, כולל קבצי המוזיקה והדיבור, מסתכם ב-160 מגה בלבד. שינוי מרענן בעולס של ערמות דיסקים בעלי קיבולת של אלפי מגה והתקנות של שעות. זה, כמובן, לא מונע מהמשחק להגיע על שני דיסקים, שכמובן מלאיס בסרטים - אבל על כך בהמשך. המשחק עולה. מהרגע הראשון אפשר להבתחין שהשיטה בה נקטה 06פאצ6/ו, תוצר עמל של שנים רבות, היא לעשות את מה שעשו בפעס שעברה. אין כאן שינויים רדיקליים. נראה אפילו שהושס דגש מיוחד ומכוון על שמירת הצביון המוכר של המשחק. לא ברור אם זה נעשה על מנת להבטית נאמנות מצד כל אלה ששיחקו במשחק הראשון, או אולי מתוך המחשבה שאם זה כבר עבד פעס אחת למה שזה לא יעבוד עוד פעם. מכל מקוס - זה נות. אין פה תפריטים מצומצמים או מוחבאים, והגישה לכל אפשרות נוחה וקלה, ומוכרת. האפשרויות העיקריות שלך הן למשחק משימות (קַאג6), או משחק בודד מול בני אדס או המחשב. משחק המשימות מורכב מעלילה לא ברורה במיוחד. ג'יימס ארל ג'ונס יצא מאחורי המיקרופון של דארת' ויידר, וסופסוף רואיס אותו בגודל טבעי. הפעם הוא עומד בראש ארגון ה-691 (הטובים. זהו, זה מספיק. יש טובים, יש רעים - למה לסבך את התיים). בשלב כלשהו, הוא מגלה סימני תוקפנות מצד כוחות פסא (הרעים, ברור! אין פה לוחמי חירות או פרטיזנים. הס רעים. נקודה). מה עוד ששדר מקיין (האיש הכי רע בעולס וביקוס, ובכלל. אם הייתה לכם בת היא לא הייתה יוצאת איתו, ולא משנה כמה סקסית הקרחת שלו) שבכלל אמור להיות מת, מערער את בטחונו העצמי של ג'יימס, והוא מזעיק מייד את החייל המצטיין כדי שיצא לקרב. ישנו גס ה-חסוזשפוד, שהוא האמצעי החדש לעבודות הקצירה והכסף שלכם, שלטון עולמי ושלוס עולמי וגס משחק. כרוח ערביים כאמור, מי ששיחק בקודמים, ירגיש בבית - מבט על ברזולוציה של 640480 או 600א800, שליטה עס העכבר בלי תפריטים מסובכים, פאנל צד לשליטה בכל הבנייה של מבנים וכוחות. זהו בעצם. הייתי אומר שבזה העניין מסתכס פחות או יותר, אבל זה לא מדויק (חוץ מזה, העורך לא יסכים בשום פנים ואופן לקבל טקסט קצר כל- כך). קשה לי להשוות את 6862 למשחק קיים. שאלות בסגנון 'ימה יותר טוב'' הן בעייתיות קצת. 0 טומסלוג\ הוא משחק 30 מלא, שבנוי בגישה שונה. גם משחקים כמו |גז6זגו הס השוואה בעייתית. הס אמנס התפתחו מ-6801 -חטן ₪60, אבל בכיוון אחר - ואולי זה בדיוק העניין. לטוב ולרע, 6862 לא מנסה להתמודד עם אף משחק קליים. ארבע שנות משחקי אסטרטגיה עברו לידו כרוח ערביים קלה. חברת 6ספאו6/ לקחה את המשחק הקודס ושיפרה אותו. הגרפיקה היא גרפיקת ווקסוליס (בהתחלה בהתחלה, דובר על שימוש במאיצים גרפיים אבל הרעיון הזה נזנח), ונראית טוב מאד בכל רזולוציה שתבחר (המשחק מגיע עס שלוש רמות רזולוציה, אבל ברשת מתרוצצות תוכנות שמנצלות את יכולות המנוע ומאפשרות לך לקבוע איזה רזולוציה שתרצה, בהתאם לעוצמת המחשב שלך, הכרטיס הגרפי, והמסך שיש לך כדי להציג עליך את המשחק). נעשה שימוש נבון בתאורה דינמית, שדות ה-ממטוזשטוד יזרחו בגוון ירקרק ומנורות דרכים יפיצו אור לבן סביבן (עד שמישהו יפוצ אותן). אתה יכול לבחור לשחק כאחד הצדדים - 1 או פסא (רואיס מה קורה כשאין דובר עברית בצוות הפיתוח. או שדווקא יש). למרות שבגדול יש תאימות בין היחידות הבסיסיות, עם ההתפתחות הטכנולוגית של הכוחות ההבדל הופך ברור יותר. אם אתה נהנה מכוח אש ועוצמת 6פמדיה 2 - ₪1 2 שריון, לך על 691. יעמדו לרשותך טנקים, זגו 16 רחפות. אס אתה מעדיפיס לוחמת גרילה חמקנית, ערמומית וזהירה, אתה פסא טיפוסי. יחידות מתחפרות ומוסוות יקנו לך את היכולת לחדור את קווי ההגנה התזקיס של האויב, ולפגוע בבטניהס הרכות של הבניינים. כל אחד מהכוחות מחזיק כמה יחידות מיוחדות, שמאפשרות לעשות שמות ביריב. הפעלה מחוכמת של יחידה אחת כמו ]1 ₪8( וטממגוא או 0ותוט) קַזסטץ'), יכולה לשנות את התמונה. לא תוכל לבנות יותר מיחידה אחת כזו בכל זמן נתון, מה שמכריח אותך לחשוב לפני שאתה יורה. מוכשרת ככל שתהיה, יחידה כזו יכולה להיות מחוסלת על נקלה על-ידי כוח של 20 חיילים. ככלל, כמות היחידות במשחק עלתה משמעותית מזו שהכרנו לפני ארבע שנים. אל תתפתה להקים אחת מכל סוג וליצור מישמש של יחידות. תתמקד ביחידות שאתה צריך לביצוע המשימה. עשוי בתבונה מנוע המשחק החדש, הופך את השטת ליותר אוק טובר 99 ₪6 אדיה מפלטה עליה מתנהלים הקרבות. אתה תוכל לשנות את ייתנאי המגרשיי - אם גשר מוביל לנקודה חלשה בהגנה שלך, אתה יכול לפוצ> אותו. מצד שני, המהנדס שלך יוכל לתקן גשריס הרוסים. פיצוץ עז ישאיר מכתש בתוואי. הריסות שלא פונו יבלטו על פני הקרקע. יכולת חדשה של עְגו, תאפשר לך לכפות על היחידות מסלולים מוגדרים מראש, ולקבוע האס יפתחו בקרב אם לאו. תוכל להשתמש בה גסם לארגון פטרולים - כדאי ללמוד את העניין היטב, משוס שערכו לא יסולא בפו. הדבריס הקטנים הללו מוסיפים לערך האסטרטגי של המשחק. נראה כי ימי ה-וצות אמגד (שיגור 400 טנקים לעבר האויב, במכה אחת) תמו. תפעילו את הראש ילדים. נתעכב עוד קצת על דמות חשובה, שגס לה נודעת השפעה מהותית בעיצוב העידן החדש במשחקי האסטרטגיה - המהנדס (לא, לא זה מעוה, דמות המהנדס במשחק). מלבד תיקון גשרים ומבנים, תוכל להשתמש במהנדס בודד כדי לכבוש כל מבנה אויב. הוא נכנס אליו, ותוך זמן קצר משנה את המשך המשחק. התיסרון העיקרי הוא האיטיות והפגיעות של המהנדסים. אבל תוכל להתגבר עליה ולנצל את יכולותיהס במזימות מתותכמות. למשל, להעלות חמישיית מהנדסים על נגמייש, ולשגר אותס למרכז בסיס האויב. המהנדס הוא גם זה שיציל אותך כאשר אחת הבניינים שלך נכבש. המלצה: שמור תמיד כמה מהנדסים בצד, למקרים כאלו - אס יקרו. והס יקרו. המהנדס הוא ישות רבת ערך ומשקל. מאז מספר 8 של ייטקטיקויי לא היה דבר כזה. וכאן אולי המקום לדבר על הבעה המלאכותית. היא אולי הדבר החשוב ביותר במשחקים מסוג זה, וכאן היא מוצגת במיטבה. החיקוי של הבינה האנושית לא מושלס - אי אפשר לצפות למופרעות כמו זו של מפקדים בשר ודס. אבל זה גם אומר שיהיה קשה הרבה יותר להילחס מול המחשב. הוא יערים עליך בתקיפות מלקחיים, ירכז התקפות בצד אחד וישלח ראשי ח בעורף שלך. אס תתמהמה זמן רב מדי בריכוז וביצור כוחות, צפה פגיעה - בדרך-כלל יירוט ישיר של הבסיס שלך. כזה שיכול להרוס מספר לא מבוטל של יחידות ובנייניס. ויש קשר עז לעובדה שגס סיפור המשחק אינטליגנטי. שני הדיסקים עובדים קשה מאד. כל משימה מתברכת בסרטון שמסביר מה אתה עומד לעשות ולמה. לעיתים יוקרנו סרטוניס קטניס גס תוך כדי המשימה - ישירות מהיחידות בשטח. המשימות - בהתאם - קשורות לא רק לחיסול כל כוחות האויב (למרות שפעמיס רבות זאת המטרה) אלא גם לעזרה בפינוי אזרחיס או גניבת טכנולוגיה, למשל. אלו מבינינו שיגמרו את משחק המשימות, יוכלו לבחור במשחק גוחזו5 מול המחשב. במשחק כזה אתה יכול לקבוע את כמות המשתתפים, רמת הטכנולוגיה, המפה וכל שאר הגורמיס שיוצרים משחק שכזה. אפשר אפילו ליצור מפות רנדומליות. ואם אחרי כל זה תודקק עדיין לחידוש, תמיד תוכל להתחבר לשרת של 06 ולצאת לקרב מול אנשיס מטורפיס כמוך, ויותר. אני אהיה שם. םור דבר 2 הוא בן תערובת מוזר. קשה להגדיר אותו כחידוש קונספטואלי ייחודי, או כמשחק חדשני שישנה את כל הפרספקטיבה על עולס האסטרטגיה, או בתור המשחק שישנה את מדיניות הכדורגל באזורנו. אף לא אחד מהסופרלטיבים המקובלים, האהובים, החביבים, והמתבקשיםס קצת, אחרי שנים של המתנה. המשחק הזה איננו חדשני. מה שאי אפשר לקחת ממנו, הוא את עובדת היותו משחק מהוקצע לחלוטין, מדויק, מוקפד. משחק שניתנה בו תשומת לב לפרטים הקטנים ביותר, וגס הגדוליס ביותר. בקוד ובעקרונות, ביישוס ובגימור. וה משחק שכיף לשחק בו. זהו משחק שקל להתמכר אליו, ושלא יגרוס לך לחשוב על הזמן שאתה מבזבז. עס כל המשחקים המחדשים והחדשניים, שמפתיעים על הימין ועל השמאל ומנסים להמציא את הגלגל, המשחק הזה בסופו של דבר מרענן. 646006 זנחה את החדשנות לטובת ההנאה, ומה שהתקבל הוא משחק שללא ספק תרצה לשחק. | בל - קולנוע ה<בירוי עזוב אותך ממכשיר וידאו חדעו. וכח מטלוויזיה עם צריר טטריאובוני. וגם לייזר דיםק הוא באסה. אם אתה רוצה לראות ולעולוע אח הטרטים החדעוים על מבח הסלון שולך, כמו בקולנוע, חוסיך לרעוימת הקניות עולך את ערכח ה-פצס אמרה ידועה טוענת, בצדק מסוים, שההורים בעצס קונים לילדיהס צעצועים שהיו רוצים לקנות לעצמם. כעת, אחרי שהגמדים התובעניים כילו את חשבונות הבנק של הוריהם בקניית כרטיסי 100000 מסכי 17'י, פנטיום 3, גיויסטיק רוטט, עשרות גביעי מילקי וכרטיסיס להופעות של היי פייב, מגיע השיגעון החדש: מערכות קולנוע ביתיות. פעם התענוגות הללו היו שמורים למאיון העליון, שיכול היה להרשות לעצמו מערכות לייור שש מאדיה אוק טובר 959 בם 4 אוק טובר 99 << אדיה דיסק, למשל. כיום, כולנו רוציס לשבת בבית ולצפות בסרטי קולנוע באיכות משובחת, ואס אפשר גם ליהנות מסאונד קולנועי, או קצת יותר. וזה אפשרי בוזכות ה-פצפ. הוא החל את דרכו כפורמט שנועד להחליף את התקליטור כאמצעי לאחסון נתוניס. אבל מהר מאד הבינו קברניטי התעשייה שהדרך המהירה ביותר להכניסו לכל בית, היא לאחסן עליו סרטים. ואכן, קונסורציוס החברות האמונות על פיתוח הסטנדרט כלל, בנוסף לחברות המחשבים והאלקטרוניקה, גם את ענקי קולנוע ונציגי חברות הפצה גדולות. לא אתעמק כאן בנתונים טכניים יבשושייס ובלתי מובנים. אצא לידי חובה בזה שאומר ש-פצפ פועל בטכנולוגיה דומה מאד לזו של כונן התקליטורים הרגיל, אבל מציע צפיפות גבוהה מאד של נתונים, לייזר מסוג שונה, ושימוש בטכנולוגיה של שכבות שקופות. השילוב הזה מאפשר לדחוס לתקליטור עד 1708. התקליטוריס בפורמט פטס הנפוצים כיום, מספקים נפח אחסון של כ-668 בלבד. אבל זה מספיק בהחלט לסרט קולנוע באורך מלא, עס פסקול איכותי ותוספות ייחודיות כמו זוויות צילוס משתנות, וסצינות נוספות. הרעיון הוא לאפשר לצופה ליטול חלק בהשתלשלות העלילה, ולבצע ייעריכה" בזמן אמת של הסרט שהוא רואה. וכמובן, תקליטור פופ יכול גם לשמש לאחסון נתונים רגיל - כאשר יוסכם פורמט אחיד לצריבה, נוכל להשתמש בו גם לגיבוי של דיסקים שלמים לתקליטור, וגם להחלפה של תקליטורים כאלו בינינו. מה שמבהיר את כפל התפקידים של הטטככולוגיה הזו, ומדוע המקוס הטבעי שלה הוא במארז המחשב ולא מתחת לטלוויזיה. קולנוע שר םס השנה הבאה (בהנחה שנשרוד את באג 2000) תהיה, לפי כל ההערכות, שנת ה-פשפ. בארהייב מדווחים על שבירת שיאי מכירות והמפיצים באירופה מתכונניס לגל רכישות לקראת חג המולד ולאחריו. מדובר על כמה קטגוריות שונות של מוצרים, שהתקנים עליהם הס מבוססים והשימושים להס הותאמו, משתנים. בכתבה ייצורביס לנצח'' שהתפרסמה בגיליון 100, הסברנו את ההבדלים בין תקני פופ השונים. בלי להיכנס שוב לנושא הזה, נזכיר רק שתקני ה-פפ שומריס על תאימות אחורה, לתקניס המסורתייס של התקליטורים. המהירויות שלהם נמדדות אחרת, כך שכונן פופ במהירות פי 6 יכול לנגן תקליטורים רגילים במהירות של 32א. רוב הדגמים החדשים תומכים גס בתקן א058, ויודעיסם לקרוא תקליטורים שנוצרו בכונניס לצריבה רב-פעמית. ישנה ההפרדה האקוטית מאד, בין כונני פס לקריאה בלבד, ובין כונניס לקריאה/כתיבה, שכמובן עולים הרבה יותר. אבל האבחנה שמעניינת אותנו הפעם, היא בין נגני אפער לירכועו נהן פשפ ייעודי, וכלדובר אורוו כלינלערכת שאונד טובכה, בעיקר אנ ליקרורו עעוכנרוא בבכעוביכי זה. אצעור ליהרכייב עערכת פטצכ לבבד, עצהרוכיק;יםטו השובינו ביותר. אבככי היהיש הרודעו, הוא גו הדרךד הזוליה והשכליה ב יורתר כייהאנורו נפאורוו הדבר - ערכות קולינוע ב-ירוניורו נכוכנורו, נכב-וכוטוורו פשטפ פצם ייעודיים, המופיעים בתצורה סגורה ומיועדים לחיבור ישיר למסך טלוויזיה, לבין כוננים שמותקנים במחשב האישי ומשמשים גס לקריאת נתוניס רגילים (קבצים, תוכנות וכו'). או מה צריך הבנאדס כדי להרכיב לעצמו מערכת קולנוע ביתי! אפשרות אחת היא לרכוש נגן פס ייעודי, לחבר אותו למערכת סאונד טובה, ו... משכנתא קטנה מהבנק תועיל, היות והתענוג יכול לעלות עשרות אלפי שקלים (מבלי להביא בחשבון את עלות הצג או הטלוויויה). האפשרות השנייה, היא לשלב בין כונן פצפ, כרטיס פריסה (ראה המסגרת מה זה כולל!), ומערכת רמקולים איכותית. מחיר השילוב הזה, נשאר בגבולות הסבירים יותר, של כמה אלפי שקלים. אז איפה המלכוד! טוב, צריך גס מחשב אישי. לא משהו - גס הפנטיום 166 הישן (חבל לורוק-לא שווה לשדרג) שלכס יתאים למשימה. חו מזה, הכל אותו הדבר בעצס. אין מלכוד. עד כמה שאפשר להתרשם מצפייה, אין הבדל באיכות התמונה שמתקבלת וגס הצליל נשמע נפלא. אפשר לבנות מערכת כזו לבד, אבל הלהיט החדש הוא ערכות מוכנות. כרגע יש בישראל שתיים כאלו. הערכוח המוכנות היטאצ'י דאטה סיסטמס, היושבת בישראל, תפרה מערכת שמבוססת על כונן פצפ מדגס 0 של היטאצ'י. הס צרפו אליו את כרטיס הפריסה | של חברת | סיגמא, | מדגם 5 6ססשץ!1101 טגּ1א8631. השילוב הזה מבטית תמונת וידאו ברוולוציה גבוהה וללא מריחות, ופענוח סאונד באיכות גבוהה בשיטות שונות. לשמחת הילדים, מצורפים למערכת משדר ומקלט אלחוטיים שמאפשרים להעביר את התגיגה לכל מכשיר טלוויויה בבית (עד טווח של 100 מטר). וגם שלט רחוק רב שימושי, שמאפשר לשלוט על המערכת גם אם אתה צופה בסרט על הגג והמחשב המנגן מותקן במרתף הבית. לקינות, תוכל לצרף לסיפור מערכת רמקוליס איכותית של 1.8 66ו1. מדגס 42310. זוהי מערכת שכוללת מגבר ומפענת 463 שְטוסס, שני רמקולים צדיים, ורמקול סאבוופר. הרמקולים הצדיים מעוצביס באופן שמבטיח פיזור עם אפקט של צליל היקפי, כמעט סראונד. האפקט הזה מתקבל על-ידי חטיה של הצלילים השייכים לרמקוליס האחוריים והחורתם מהקירות, וסינון מדוייק באמצעות אלגוריתמיס שפותחו במיוחד למטרה או. כל הסיפור עולה כ-4000 שיח (כולל מעיימ) ונמכר כמותג בשם ג868₪ו6?. אפשר לרכוש את המערכת ביחידות מודולריות (כונן וכרטיס, כונן בלבד, לה זה נולל? % הרכיבים שומרכיבים ערכח זפ ביחית כונן פופ. כונן תקליטוריס לכל דבר ועניין, שיכול לנגן גם תקליטורי מוסיקה, תקליטורי מחשב רגילים, תקליטורי פ6ץ, וכמובן תקליטורי פופ שכוללים סרטים או נתונים. כונן כוה עולה כ-5200. כרטיס פריסה. הסרטים ששמורים בתקליטור דחוסים בפורמט 80-2קוא. הפסקול מקודד במקביל, בדרך-כלל בפורמט |גווקות עטוטס בשיטת ושטוסוץ או 403, ולאחרונה גם %דפ. את הפורמטים הללו קשה מאוד לפרוס בתוכנה, והמעבד יקלל אותך נמרצות אס תעמיס עליו את המשימה. הפתרון הוא להשתמש בכרטיס שכולל רכיבים ייעודיים לפריסת הנתוניס הדחוסיס. מערכת סאונד. איכות הצליל המופקת היא תוצר ישיר של איכות מרכיבי המערכת. חבר את המחשב שלכם למערכת קול איכותית ומקצועית, ותקבל צלילים מעולים ונקיים. יש מספר חברות שמתמחות בייצור רמקולים איכותיים למחשבים (כמו 1909 6ו[4, 808, 686ז0ג6) וחלקן אף מציעות מגברים ייעודיים. המערכות הללו פועלות בדרך-כלל בהספקים נמוכים יותר ממערכות רגילות, ולכן גס עולות הרבה פחות. אבל איכות הצליל שלהן אינה פתותה, והעוצמה מספיקה כדי לפוצ את הבית ולחסל מערכות יחסים טובות וארוכות שניס עם השכנים. מסץ. ההנאה מהסרט לא תהיה שלמה ללא מסך טוב שיציג לעיניך המשתאות את הפלא. אפשר לצפות בסרטים על מסך המחשב, אבל יייותר עדיף' לחבר את המערכת למסך הטלוויזיה להנאת כל בני המשפחה והחברים. גדול יותר הוא טוב יותר, כמובן. סוטים. כן. הגענו ללב העניין. ישנס כיוס אלפיס רביס של סרטים שנמכרים בפורמט פץפ. באר התבשרנו על כ-200 סרטים שכוללים כתוביות בעברית, ועוד היד נטויה. מחיר סרט כוה בארהייב נע בין 9 ל-25 דולרים, ומחיר השכרה בספרייה דומה לזה של השכרת קלטת וידיאו. כרטיס וערכת שידור, או ערכה מלאה). עס המערכת תקבל תוכנות לשליטה על הנגינה והשלט רחוק, ובונוס: שובר השאלה לחמישה סרטי פצפ. איסטרוניקס, נציגת קריאיטיב באר), משווקת את ערכת שטטחפ. הערכה הזו כוללת כונן סצפ של קריאיטיב וכרטיס פריסה מקורי של החברה. הכרטיס מתוגבר בטכנולוגיית 3פאע של קריאיטיב, שמספקת צליל חלק במיוחד ותמונה איכותית ונטולת הפרעות. איסטרוניקס מציעה אותה עס מערכות הגברה מתוצרת 0666 ג6, ברמות שונות של איכות והשקעה. לקולנוע הביתי, ממליצים אנשי איסטרוניקס על ערכת 1 6זזגטו!1 קסואצט, מערכת סאונד שכוללת מגבר ומפענת ש6פָס/1סזק גוו עטוסם, שמניע מערך של 5 רמקולים לקבלת צליל היקפי מלא, ועוד סאבוופר להדגשת הצלילים הנמוכים. למרות מימדיהס הצנועים של הרמקולים, הצלילים המופקיס נקיים וברורים. המערכת של קריאיטיב נמכרת לצרכן ב-1250 שייח (כולל מעיימ, לא כולל רמקולים). את מערכת ההגברה צריך לרכוש בנפרד ולהשאיר בחנות בסופו של דבר קרוב ל- 6 ₪ מ דיה אוק טובר 99 5ם 0 שיית. כמו כן, המערכת - אינה כוללת שלט רחוק או מערכת שידור לטלוויזיה (תוכל לחבר כבל אס תרצה). אבל רק לשס ההשוואה - אם תתפוצ בנגן פצפ ייעודי, של סוני למשל, תאלף להיפרד מחבילת מרשרשים כוננים מוגנים על הגנות, זכויוח יוצרים ואזורי שידור מפיצי הסרטים היו מאד לא רגועיס בקשר ל-פשפ, והתחילו לשתף פעולה עם יצרני הכונניס רק אחרי שהיו בטוחים שהפורמט מוגן היטב מפני העתקות. כך קרה שסרטי פופ מוגניס בשתי שיטות שונות במקביל. מובן שיש כבר פיצוחים להגנות הללו, אבל מכיוון שהעלות של מדיית פצע ממילא גבוהה, אין עודף מוטיבציה לצריבת עותקים של כותרי פצפ. אמצעי הגנה נוסף, משמש את מפיצי הסרטים כדי לעקוב ולווסת את ההפצה: בתקליטורים נשתלו קודיס מיוחדים, בהתאם לאזורים (08וק86) בהס הסרטים מופצים. ארהייב היא י'אזור 1'', וישראל שייכת לייאזור 2'י. וכמובן, גם במקרה הזה דעת הקהל משפיעה, ונגני ה-פצפ הפופולריים הם אלו שמוגדריס כ''תטוקטת ווט!א'', ואינס מוגבליס על-ידי הקודים האזוריים. מי שמשתמש ב-פצפ במחשב, יכול להתגבר בקלות על מגבלת האזורים בעורת תוכנה קטנה שאפשר למשוך מאינטרנט. גם היטאציי דאטה סיסטמס וגם איסטרוניקס, נשמות טובות, מפנות | לקוחות לאתרי האינטרנט להוריד את התוכנה המדוברת אך מדגישות כי ייהאחריות | בשימוש בתוכנה חלה על המשתמשיי. מכל מקוס, התוצאה היא שהמשתמשים יכולים לצפות בסרטיס חדשים מייד אחרי שיצאו בארהייב, בדיוק כפי שהם רוצים. ₪ |אוקטובר 959 ספמדיה במשקל של כ-5000 שייח, כך שהכף בהחלט נוטה לכיוון המערכות הממוחשבות. האם זה בדאי? המבינים, יאמרו לך שאין תחליף למערכת שהורכבה מי'חלקיס'י. המערכות המשולבות לא יכולות להתחרות במערכת בידור ביתי שהרכבת בעצמך, מהרכיבים הטובים ביותר. אבל בעולס המשונה של המחשבים, אנחנו יודעים כבר שוה לא תמיד עובד. קודם כל, משוס שאתה יכול להרכיב על הנייר מערכת-על, שבמציאות פשוט לא תעבוד. חוץ מזה, תמיד טוב שיש אבא למוצר שבו אתה משתמש. אבא אחד. שתי הערכות האמורות, עברו בדיקות יסודיות לפני שהפכו למוצרים מסחריים. החברות מאחוריהן יכולות להעניק תמיכה גורפת לכל רכיבי המערכת, ולפתור כל בעיה שתהיה לך. מי שיכול להרשות לעצמו, לא יצטער. איכות התמונה מהממת, הסאונד עוטף אותך מכל עבר, והבאסים יזעיקו את מומחי המכון הסייסמולוגי הקרוב למקום מגוריך ויאיימו על שלמות איבריך הפנימיים. הוסף לזה את האפשרות להריץ את הסרט במהירות גבוהה או איטית, ללא הפסים המעיקים שמופיעים כשמבצעים תרגיל כוה במכשיר וידאו, וההחלטה תהפוך קלה יותר. אחרי שתראה את שרון סטון ב'יאינסטינקט בסיסייי, פריים-אחר-פריים, לא תרצה לחזור יותר לראות סרטים בשוס דרך אחרת. חוץ מאשר בקולנוע, אולי. תאמין לי, בסרט הזה עוד לא היית. 5 גלו ו" + קטבך-ובטבר 99 מו 1 ו.60.%ז60)ט 60-6000%הג 6 בב האם הם ימעלן באסצעות סולקולות ס? 7 "= להם בינה סלאכותיח? חיר מ מנטיום \- פב לחסטת המחטבים החולים ביוחר שנס יכול לקנות - / ור משב נוי ₪ 4 - 0 *בטי תב מידע ב איזה שרוחי - נוזנת מ ברה האם זה שימווי? המדריך כל החברות * כל החבילות * כל הסכשירים . וו25 % בבי השכלולים, החידושים חו הטול ₪ והצעצועים האלקטרוני ים ועכשיו בחבילת היכרות 7 + ה = מושבכף היד הצבעוני של 0 הערכה החדטה טל | 07 עם ססך רחב | מצלמת הווידיאו הדיגיטליה של שרפ - סרטונ' 0ספו | עפשי!! ו או 0973| 03-6889207 -1ו ש"ו לגו | | יוך היכרות נ ליוו | | נן, אגי העוניין בג ו ו | שם פרטי שה -- ה | | 5 רדה והההאאמממה 7 8 | | | | | | | |וְגוח-= | | בבדדד ד - ו | נא חייבו את כרטיס האשראי שלי ססוג 8[ | /- -- וושה | | 0% הלאה המציפיזם שם הכוחר: 3 זסוזז) חש ביז חובנה: 06 )| 0ז4500ח, 0508ז1!0!, 056זקסזסוו ']: 056זקסזסווו! מביץ בישראל: הסברו ישראל מלחמה זה לא חינוכי, נכון?! אז למה זה כל- כך כיף! משחקי מלחמה, כמובן. חס וחלילה משהו אחר. משחקי מלחמה עתידניים, עס בהמות מתכת אימתניות, שעמוסות בנשק כמו נושאות מטוסיס בערך. ההתחלה הייתה במשחק לוח, דף ועט מבית 484/. אחרי זה הגיע 2 זסוזזג\ ג660א, סימולציית מפלצות המתכת המצוינת מבית מסופואוו | (חשוב להסביר: לא היה מעולס 1 זטוזג\ הטטוא. פשוט ככה). אחרי זה 554 לקחו מ-תטופוצווש את הרשיון למשחק, וקיבלנו את 3 60| מבית היוצר הכללי שמופיע למעלה כאשר זוא עומדת בראשו. או מה הס עשו שס! הקונספט נשאר דומה. אתה נוהג מפלצת מתכת ענקית לקרבות דמים. העניין הוא פחות במה ויותר באיך. נתחיל באיך שוה נראה: הגרפיקה נפלאה. פני השטח, האגמים, ההרים, היחידות - שלך והאחרות - 6 ₪ מ דיה הכל מבריק ומצוחצח כמו כלי כסף על שולחן חג. אבל זה לא נשאר ככה. כשתצא מהקרב, אתה תשאיר סימנים על הרצפה. עצים יושמדו, מתכת בוהקת תשחיר, חלקים יתעופפו לכל עבר. הזכוכית של הקוקפיט תיסדק. אם תהיה טוב, או גרוע במיוחד, ההתפוצצויות יאירו את החדר באור עו מאור יוס. נעבור לאיך שזה נשמע: כדאי להשאיר לשכנים פתק. משהו בסגנון ''אני בסדריי, או "לא, זאת לא מלחמה כוללת, הסורים לא פלשו לגולן". לא בטוח שזה יעזור, אבל זה מינימום. כיסוי התחת שאתה חייב לעצמך. צליל המנוע שלך ירעיש עולמות. הרתע של המקלעים, רובי הלייזר, הטיליס והתותחים, יעיף את הרמקולים שלך מהמקום. אפילו הצליל המתכתי של צעדיך יעורר חיל ורעדה בכל מי ששמע פעם את המילה יירובוטיי. זה לא הצעצוע של יאצק. יש גם סיפור: יחידת הלוחמים אליה אתה משתייך הייתה אמורה לרדת על כוכב אויב כמעין ווריאציה על הנושא ''צנחניסיי. לרוע המזל מפלצות מתכת שמרחפות באוויר הן מטרה קלה. בפרט אם מחכים לכם. נשארתס אתה ועוד מעטים. עליך להשלים את המשימה בכל זאת. מזכיר אולי את 2 ₪ אבל איזה הבדל. הסיפור מושך אותך אחריו בכל שלב ומעדכן בסיוס כל משימה. אתה חלק ממשהו, ואתה גורס לו לקרות. אתה תורצה להשלים את המשימה. המשחק הזה יסב לך אושר אמיתי. סרטיס נפלאים יציגו לך את הצדדים היפים של המלחמה. סרטון המשימה יציג לך מפות, ותמונות אחרונות מהשטח. תוכל להשתעשע שעות בהתאמה של מכונת המלחמה שלך עד הבורג האחרון. תוכל לתקן ולחמש את עצמך תוך כדי קרב. התענוג הגדול ביותר הוא לחסל רובוט אויב על-ידי פגיעה ברגליו, כי אחר-כך תוכל לתקן אותו ולצאת לקרב הבא חזק יותר. מבנה המשימות מעניין, וניתן לנצל את תוואי השטח בצורה שלא נראתה עד כה. הכוונת הטלסקופית ₪ איך ניתן לחסוך כסף בגלישה באינטרנט: ₪ איוה ספק הכי זול, מהיר ואיכותי! ₪ מה הס החידושים והסיפורים החמים ברשת: ₪ איוה תוכנות כדאי או לא כדאי להוריד מהרשת! ₪ מה הן החדשות המעניינות ומי בכותרות בעולס האינטרנט! ₪ כמה אתרים ישראליים מעניינים נוספו החודש! ₪ איפה כדאי להתחיל לגלוש! ₪ איפה, מתי, כמה ובאיזה מחיר כדאי לקנות! ₪ איוה דפדפן עדיף ולמה! ₪ איך ניתן לחסוך כסף בהורדת תוכנות מהרשת! אתה חייב לעצמך את חבילת אינטרנט וורלד, .ישכווו, ארבעת כלי העבודה של כל גולש. 1. כל חהודעו את הירחון הבינלאומי איונטרנט וורלד ישראל ₪ סקירות, תחקיריס, כתבות וחדשות בתחוס האינטרנט מהארצ והעולס ₪ ריאיונות עס האנשיס שעושים את האינטרנט בישראל ₪ תוכנות, אתרים, מודמים ועוד מבחניס ממעבדות כ 1אס0או זפאאפזאז בארהייב המקצועיות ביותר בעולס ₪ כתבות מגזין א המוביל בעולס 2. כל חודעו את התקליטור הייחודי אינטר5פ6 העדכני ₪ תקליטור האינטרנט היחיד בישראל שחוסך לך זמן וכסף ₪ לפחות 150 התוכנות הטובות, העדכניות והחשובות ביותר לאותו חודש ₪ כולל שיריס בפורמט 3פו 5. כל הודעו עכברועו מדריך לאחרים הדעוים הדואר האלקטרוני הראשון ₪ כתבות מעניינות ברשת ומדריך בלעדי עס נתוני קצב בישראל ובעברית הגלישה שנותן בפועל כל ספק ₪ חדשות ₪ בידור ₪ עסקיס ₪ ספורט ₪. כל עובוע עדכון בדואר אלקטרוני ₪ צ'אטיס ₪ שידורים חייס ₪ קח עדכנט כל סוף שבוע תקבל לתיבת הדואר עדכון ובו חדשות לשבועייס כשי חינס! ₪ הרשמה באתר אינטרנט וקישוריס לאתריס חדשים ומענייניס זראו םד נעה בחלקות נפלאה. אס יש לך חיבור אינטרנט חזק, תוכל אפילו לשחק ברשת באחת מכמה האפשרויות - הגנה על בסיס, תקיפת בסיס, לחימה בגליס של רובוטים, ועוד. את כולס תוכל לשחק לבד מול המחשב המרושע, שלא יעשה לך יותר מידי הנחות. בהתחלה כל הסיפור מסובך קצת, אבל אחרי משימות הלימוד, וכמה משימות-אמת ראשונות, אתה תרגיש בבית. נהוג לסיים ביקורת במשפט סיום. אין לי הרבה להגיד חוץ מזה שזה טוב. ממש טוב. המלחמה מעולס לא נראתה טוב כל-כך. שחר בצלאר אני והקנגורו שו הבוחר: חברים בטבע, הקנגורו חברח התוכנה: סמדיה הביץ בישראל: הד-אדצי אני מוצא את רוב מוצרי-הילדים מרתיעים למדי. רובס משאיריס בי תחושה לא נעימה, שהילדים בעצמס הולכים והופכים למוצרים בייצור המוני. כל ניסיון נוסף להדביק אותס אוק טובר 99 שש אדיה למסך, מגובה אמנם באיזה סיפור כיסוי שמשכנע את ההורים שזה ''חינוכייי, אבל בי וה לא מעורר הרבה אמון. חוץ מזה, שהמוצרים הללו, כמיטב המסורת הישראלית, בדרך-כלל מחופפים - תרתי משמע. | רוב | ה'יצרנים"י, = ה''מפתחים" וה''מפיקים'', יוצאים מתוך הנחה שהילדים הס בין כה וכה אהבלים, ולא יהיה קשה לעבוד עליהם. ככה יוצאים מוצרים עלובים ונחותים, שלעיתים קרובות מדי נמכרים במחיר מופרז. ההקדמה הזו נועדה לומר באילו מגרעות 'יחברים בטבעיי לא ניחנת. מדובר בסדרת כותרי מולטימדיה לילדים, שמציגה להס בעלי חיים בליווי תמונות וסרטונים, שעשועונים, חידות ומשחקים, פרסים, ו'יפיקוח צמוד של מיטב הזאולוגיס בארציי. זה נשמע כמו מתכון בטות למוצר מעצבן וגרוע. אבל הכותר שניסיתי, דווקא הפתיע בהחלט לטובה. גרפיקה פשוטה ופסקול איכותי, מלוויס תסריט ילדותי ותמים, אבל בהחלט אינטליגנטי. מספרים על הקגורו, ועל אוסטרליה, ומראים אותס. מגליס איפה אפשר למצוא קנגורים בישראל (גני חיות - למקרה שלא ניחשתם. כולל כתובות וטלפוניס). הטקסט לא % .. שש מדינות % מנוקד, וזה אולי חיסרון, אבל מפצה הקריינות הנעימה של השחקן דב רייזר. יש גם קצת חומר רקע, וההסברים לא שטחיים מדי, לא מתחמקים, שלא נראים כמו משהו שנעשה כדי לצאת לידי חובה. אין ספק שהושקעה כאן מחשבה. המשחקים בנויים בעיקר סביב חידות, פאזלים, והרכבת מילים. הצלחתי להרכיב 12 מילים מאותיות חמילה ''יקנגורו'י, למדתי על הרגלי הקינון של הוומבט, ושהקונגורו הוא מתיראי מסדרת הכיסאים. זה לא רע, אס מביאים בחשבון שהכותר הזה עולה 29 שייח בלבד. יש גס על הברדלס והחתוליים, השועל והכלביים, ועל השימפנזה והקופים דמויי האדם. שווה. שול' גלילי בחות מאמולטור שם הכותר: 81866 / 6ת/ ₪826 ביח חוכנה/מבי]: אוד מביץ בישראל: באג מורטיטיטטם יום ב'. אנחנו מקימיס חברת תוכנה חדשה - אני ועוד כמה חברה מהמתנייס. אני יודע קצת בייסיק אז אני המתכנת הראשי. האנס הוא איש הכספים שלנו. ליורגן הייתה עד אתמול חברה - הוא איש יחסי הציבור שלנו. אנחנו מרגישים צעירים ורענניס. גונתר 08, נשמע טוב לאז יום ג'. יורגן הגיע היוס קצת באיחור, אמר שהייתה לו פגישה מאד חשובה בנוגע לעסק. הוא היה מרוח בליפסטיק והסריח מבושם זול. אין דבר, אין מה למהר. התקנתי להאנס חשבונייה בתוך פחות משעה והיא נפלה רק אחרי שיורגן נפל עס הראש לתוך העציץ. בצהריים הוא יצא עוד פעם. ארוחת עסקים. בינתיים סידרתי להאנס את החשבונייה במצב מאוזן. יותר מודולרי וארגונומי. הוא טען שהחרוזים לא זזיס, אמרתי לו שיפנה ליצרן. יורגן חזר, כולו חיוכיס ועס פנס בעין. אמר שאוטוטו הוא מרכך את המשקיע שלנו. אתמול הוא נפגש עס המזכירה שלו והיוס כבר עס המוכיר. נפנפתי אליו בעידוד, הוא חייך וחזר לעצי. יום ד'י. הגיע המחשב הנייד של האנס. ממזר. יומייס בסטארט-אפ וכבר מחשב נייד. הוא כל הזמן מסתובב איתו בגאווה ומציק לי בשאלות. מאיפה אני יודע מה זה 2 אמרתי לו שזה הכי טוב והוא נרגע קצת. אחותו של יורגן הגיעה. אמרה שהיא שמעה על החברה שלנו ורוצה לתרוס. ראיינתי אותה. היא רוצה להיות במחלקת הגרפיקה. היא הציגה לפני עבודת אומנות פלסטית אמרתי לה תודה אבל אין לנו צורך. קרטון של ביצים כואב יותר ממה שהוא נראה. לא להאמין כמה כוח יש לילדה בת 4. יש לנו גרפיקאית. לי יש פנס בעין. יורגן לא נראה כל היוס היוס. מנהל הבנק התקשר ואמר שיורגן משך כסף מחשבון הבנק שלנו. האנס התעלף. רק מלמל כל הזמן משהו עם פורשה וארמאני. שפכתי עליו מיס הוא קס והציע שנחזיק את אחותו בת ערובה. אני לא בעסק. לא צריך לחשוף ילדים לאלימות. חוץ מזה עוד כואבת לי העין. אני חושד שהיא מחזיקה במחוגה. יום ה'. יורגן הגיע בפורשה חדשה. האנס ניסה להרוג אותו אבל אחותו דקרה אותו בברך. הוא התקפל מייד והתחיל לבכות. יורגן פתת מזוודה קטנה שהוא הביא - מלאה במארקיס! הוא אמר שכל בעיותינו נפתרו - אני נוטה להסכים. תמיד רציתי אוטו חדש. הוא אמר שיש לנו משקיע. שאלתי איזה תוכנה אנחנו צריכיס לפתח הוא אמר שאין בעיה, מה שאנחנו רוצים - רק כדאי שנעשה את זה מהר. רייציל רוצה שנעשה משחקים. הסברתי לה שאנחנו חברה רצינית - וה היה קרוב. המחוגה שרטה לי את הברך. משחקים, אין בעיה. מה עם שס! ישבנו שעה על שם אבל לא הצלתנו. בסוף לקתנו לרייציל את השב-נא וזרקנו את הקוביות. יצא 0ז. סבבה. קצר, קליט ולא ברור - שם מצוין. החלטנו על משחק בעל אפוס רחב יריעה, הרפתקאה גרפית או משהו כזה. עם מאי1, מאי תמיד הולך טוב. הלכנו לישון. יום ה' בלילה. יורגן כמעט שבר לי את הדלת, הוא ועק כמו חיה פצועה. הוא אמר לי שהמשקיע שלנו קצת לחוץ ואנחנו צריכים כבר לסיים. אמרתי לו שכזה דבר לוקח לפחות שנה - לפני העיכובים. הוא צחק צחוק עצבני ונפל לעצי. יום ו'. טוב אין ברירה, מסתבר שכבר עובדיס על 8 שגות |גחום, שמעתי על משהו שנקרא מ0גוגו5 21 לקחנו איזה משחק מחבר של רייציל. 0 36 66ג81. שכרנו כמה ילדים שבנו איוה אמולטור של תסווגו8 גול ל-26. הס בנו לנו תוכנת התקנה שדורשת 2.5 מגה בסך-הכל. הכל נמצא > השך בע' דד שק מ דיה אוק טוברר 99 לפני כעולועוה חודשווים שרננן משאל מקיף בין קורא' 6 מגזין | -6קמדיה מגזין במטרה לברר מה הם רוצים לראות בירחונים שלנו ואיך נוכל לעופר אותם. ההענות היתה פנטסטית. אלפי קוראים, מנויים וקוראים מזדמנים הגיבו לשאלון. תוצאות חלקיות של המשאל מופיעות בגליון זה. תוצאות נוספות יעזרו לנו לתכנן את הק! המערכתי בעתיד. אנו מודים לכל המעותתפים ומבטיחים לעעוות את השיפורים המתחייבים פנינה הר), זוכה בצג "20 מהמשאל בהקדם. מקצועי תוצרת 61% מתנת פייב אקזיטס בע"מ בין המשותתפים הוגרלו 10 פרסים: 2 צג' מחשוב מקצועיים "20 תוצרת חברת אד6 מתנת חברת מייב-אקזיט, מפיצת אד6 ביעוראל. 5 תקליטורים שת-60 תוצר !תוזז 8 508 מתנת חברת כלנית בע"מ, מפיצת ץ!וח6וז] 8 5 ביעוראל. 5 מגוים ונים משולבים ירובט סק תמי ו-קמדיה ממ | ממ מקבלים צורבי )6-8 מאלון סקרבין, מנהל שיווק בכלנית מר איסטנר מקבל את תעודת הזכיה משוקי גלילי, עורך קמדיה מגזין צג '20 מקצועי פנינה הרץ - דרך הים 127 חיפה מנויה ל-:20 מדיה צג "20 מקצועי איסטנר בני - יחיעם 4/8 קרית שמואל חיפה, מנוי משולב צורב תקליטורים שי ברזילי - רפידים 59 ראשלייצ, מנוי ל-26 מדיה צורב תקליטורים סאבי פטשון - אנילביץ 26 חולון, קונה 6 מגזין צורב תקליטורים גבי ליברמן - פרופי שור 39 חולון, מנוי משולב מנוי משולב לשנה מיכאל ספיר - 422/2 אילת, מנוי ל-6 מדיה מנוי משולב לשנה ישראל אורגד - תד 3659 ירושלים, מנוי משולב מנוי משולב לשנה יששכר חזן - הלפר 14 ירושלים, מנוי משולב מנוי משולב לשנה אריה אקסלרוד - בני ברית 10 חיפה, מנוי ל-6 מגזין מנוי משולב לשנה רונן גיספן - היובל 4/8 רעננה, מנוי משולב משאל הקוראים השנתי של 6שמדיה, הוא האמצעי החשוב ביותר שיש לנו, כדי ללמוד ולהכיר אותך, הקורא. במהלך כל השנה, אנחנו משתדלים לשמור אצבע על הדופק, ולהיענות לבקשות הקוואים בכל מה שקשוו לבחירת התכנים. הצוכים והטעמים משתנים, בהתאם לתחומי העיסוק, להרגלי השימוש, ולהעדפות אישיות. וישנה גם דינמיקה של תחלופה והתרחבות בקהל הקוואים. חשוב לנו לשמוו על הקיים, אבל גם להעשיר את המגזין בחומרים ובנושאים חדשים, למקד ולשפר, ולהתאים אותו בצורה הטובה ביותר לדרישות שלכם. בשאלון שצירפנו לגיליון 100 של 6סמדיה, ביקשנו פרטים דמוגרפיים ומקצועיים, כמו גס את חוות דעתכם על האיכות הכללית, ועל איכות הכיסוי הספציפית של כל נושא. ביקשנו לדעת גם במה אתס משתמשים - המתשב, מערכת ההפעלה, הציוד ההיקפי. באילו יישומים ולאילו שימושים. למותר לציין שהסודיות מובטחת, והמידע הזה ישמש לשיפור והתאמה של התוכן בלבד. את הנתונים שבחרנו להציג כאן, ריכזנו וניתחנו בעזרת תוכנת נמלייה של חברת רן מערכות; כלי תוכנה מתקדם שפותח במיוחד 6 |אוסטובר 59 סשמדיה | למשימות ניתוח מידע כגון אלו. מ אחה קורא 6סמדיה רוב הנתונים שקיבלנו על הרקע האישי והמקצועי של הקוראים, לא הפתיעו אותנו. רובכס אנשי מחשבים - או לפחות משתמשים במחשב באופן יומיומי - שכירים, בעלי השכלה על תיכונית. רובכס גברים - מעל 90% ממשתתפי המשאל. אנחנו מקווים שהחלוקה המינית האמיתית קצת יותר מאוזנת, למרות שככלל העניין לא חדש לנו, ומדובר בתופעה מוכרת - > נשים קוראות עיתונות מחשבים פחות מגברים. הקוראיס שלנו באים מכל מגזרי המשק, ועוסקים במגוון מקצועות. שלא במפתיע, מסתבר ש-47.9% מכס עוסקים במקצועות מחשב, מחקר, פיתוח והנדסה. בין הקוראים האחרים, יש 31.5% שעוסקיס במקצועות מתחומי הכלכלה והכספים, רכש, שיווק ותפעול. 33.9% יכולים להיקרא יימקבלי החלטות'' - אתס מנהלים בכירים או זוטרים, בעלי עסקים או שותפים. כ-15% מכס לא עובדים בכלל, בדרך-כלל משוס שאתס חיילים או סטודנטים. כמה נתונים הפתיעו בכל ואת. התפלגות העובדיס במקצועות מחשב, למשל. 34% מתוכס עוסקים בהקמה וניהול של אתרי טטאו. אס הנתון הוה תקף לא רק בגבולות אוכלוסיית המדגם, אלא בכל קהל הקוראים שלנו, המשמעות היא שאין אדס בישראל שעוסק בתחום ואינו קורא את 6מדיה. עובדה מעניינת נוספת שמשכה את תשומת הלב שלנו, היא שכ-33% ממשתתפי המשאל הם אנשי מקצוע בתחומי פיתוח התוכנה וניהול רשתות, או מנהלי מערכות מידע. % מכם מנויים על 6זמדיה. 11% קוראים בקביעות, ו-12% קוראים רק מדי פעם. ל-16% מכס יש בוס נדיב שמממן את המנוי שלהם על המגזין. אנחנו חושבים, כמובן, שזה יפה מצדו, ומקוויס שהבוסים של החברים שלהס ילמדו ממנו. ישר כות. המאחעוב שלך תוצאות המשאל הפתיעו אותנו קצת בכל מה ל שם: קורא 6/מדיה מין: וכר | גיל: 36 השכלה: אקדמית מעמד מקצועי: שכיר | תחוס עיסוק: מחשבים כנית/הנדסית/מדעי הטבע שימושים עיקריים במחשב: תוכנות 0/86, מולטימדיה, משחקים מערכת הפעלה: 95/98 פאס6מו או ₪86 תחביבים: צורבים, ניידים, אעטרנט | שכירים: 66.5% עצמאיים: 12.6% | לא עובד: 15.4% / טכנית: 24.7% הנדסה: 16.3% מדעי החברה והרוח: 13.9% מדעי המידע: 115% 9.0% + ְּ טבע: 6.4% שיווק ומכירות: 6.1% | ניהול רשתות: 18.7% טכנאות מחשבים: 7.4% תמיכה והדרכה: 17.9% | הקמה וניהול אתרי 6!: 34% פיתוח תוכנה: 11.8% מנהלי מערכות מידע: 4.1% שקשור לאפיון סביבת המחשוב והרגלי השימוש שלכם. אפשר לומר שבהתלט הופתענו לטובה. קודס כל, לפחות 84% מכס מחוברים לאינטרנט. יילפחות'"', מפני ש-16% ממשתתפי המשאל, לא ענו על השאלה באיזה אופן הס מחוברים = לאינטרנט. ייתכן שהמספר גדול יותר. מכל מקום, הנתון הזה גדול פי 8-10 מהממוצע בכלל האוכלוסייה בישראל. מה גס שיותר מעשרה אחוז ממשתתפי המשאל, מחוברים לאינטרנט מביתס באמצעות קו אפפ1. קרוב למחצית מקוראי 6?מדיה מצוידים בחומרה עדכנית: מעבד פנטיום 1]/ז, צג 17 אינטש, וכרטיס גרפי שתומך בהאצת תלת-מימד. כשליש משתמשים בצורב תקליטורים, סורק מדפסת הזרקת דיו %.1 | מאיץ תלת-מימד 5.2% סורק אופטי | | מסך "17 או יותר 52.0% 220% שו 6 = | שי -% ען = ₪ > 5= [פן באיזו חומדה אתה מחשב ל משחמש בביחך? תוכנות משרדיות | 5% 5% מולטימדיה/וידאו משחקים ולומדות שפות/וסביבות פיתוח 200% 1% שרת/לקוח 8 בבית : ₪ בעבודה באילו יישווים אחה שחש בביח ובמשורד? ₪6 עדיה אוק טובר 99 | | 5 אופטי, דיסק קשיח בנפתח 868 ומעלה, או שלושתם גם יחד. ל-76% יש מדפסת בבית (71.8% הורקת דיו). מעל 20% משתמשיס במחשב נייד. % מהם גם שילמו בשבילו (או קיבלו אותו במתנה). | 9.9% ממשתתפי המשאל שלנו, משתמשיס במחשב כף-יד, וזה נתון מרשיס מאד. אתס משקיעניס. אתס משתמשים מתוחכמים בהרבה מהממוצע ואפשר להבין זאת גם מהתוכנות בהן אתס משתמשים: שלא במפתיע, 74% מכם משתמשים בתוכנות משרד. אבל יותר ממחציתכם, מריצים גם יישומי וידאו, מולטימדיה, וגרפיקה. % מכם, מתכנתים, כמקצוע או כתחביב. קרוב ל-10% משתמשים בכלי תיביים והנדסה. כ-20% משתמשים ב-1א פאסשואו בעבודה או בבית. ה אתה חועוב עלינו ולאור הנתוניס הללו, קשה להאשים אותנו שהסמקנו בתענוג כשראינו את שאר התוצאות, שהשורה התתתונה שלהס היא זו: 98.2% מכס מרוצים מהמגזין. פנטיום וו אחר 8 פאוס0חו/ 1 פאוססחו) חיבור בחיוג חיבור קבוע םד | אוק טובר 59 ספמדיה | "ק או יותר 8 או יותר מאיץ הלל | מאיץ תלת-מימד שמחנו ללמוד גם את העובדות הבאות: 8 87.3% מכם חושבים שאיכות הלשונית והסגנון הכללי של המגזין טובים. 8 91.3% אוהבים את העיצוב, וחושבים שאיכות האיורים והתמונות טובה. 68 99% מכם אומרים שהשפה המקצועית בה אנו משתמשים מובנת תמיד, או בדרך-כלל, ורק אחוז אחד אומר שהיא קשה מדי. אבל אנחנו לא מתכוונים לנוח על זרי דפנה, לכן עיינו היטב גס בשאר הנתונים. ביקשנו אתכס להתייחס ספציפית לאיכות הכיסוי של הנושאיס השונים: חומרה, תוכנה, אינטרנט, כיסוי נושאים טכניים, עסקיים ובידוריים, והכיסוי של חדשות בישראל. 91.4% עד 99.5% מכם חושבים שהכיסוי שניתן לכל הנושאים מספיק, ואף יותר מוּה. בכל הנושאיסם יש רוב מוצק (64-94%) של קוראיס שחושב שהכיסוי ייטוביי או אפילו יימעולהיי. את הציוניס הטובים ביותר הענקתם לנו על הכיסוי של חומרה, תוכנה, אעטרנט, ונושאיס טכנייס. בשאר הקטגוריות (כיסוי חדשות בנושאיס "5 או פחות - פחות מ-888 פנטיום ווץז | אחר 8 פאוסטחו) דא פשוססתו\ עסקיים, בידור וחדשות מקומיות), כ-65% מכם חושביס שהכיסוי טוב או מעולה, אבל כ-30% מכס חושביס שהכיסוי ''מספיקי'' בלבד. וזה משהו שניקח לתשומת ליבנו. בהתייחסות כללית לטיב המידע ולשימושיות שלו, אמרו 88.2% ממשתתפי המשאל, שהוא עוזר להס בהחלטות רכש. שאלנו אתכס גס האם תמליצו על 6מדיה, ולמי. רובכס הסכמתס שהמגוין | מתאים לסטודנטים, משתמשים חובבים, ולכל מי שמשתמש במחשב במקום העבודה; וגס למקצוענים, משווקים ומפיצים בתחום - אם כי פחות. התמונה הכללית שקיבלנו, מתאימה לחתך הקוראים, ומלמדת אותנו שרובכס מרגישים שהמגזין מתאים פחות או יותר למה שאתס רוציס ואוהביס. אבל כמובן, אתס מוזמניס לספר לנו מה אתס רוצים ואוהבים, גם בלי קשר למשאל. מה מעניין אתכם, ממה אתם רוצים יותר וממה פחות, אילו כתבות אהבתם במיוחד וגם אילו לא. בינתיים, תודה על ההשתתפות, ולהתראות במשאל הקוראים הבא. "ק או יותר = "15 או פחות - . 8 אן יותר = הושך מע וד כבר בפנים, לא שינינו כלוס. ממילא אף אחד לא ישים לב. א מה אם יש לך דיסק קשיח! שיחקתי קצת. הסאונד על הפנים. גם הגרפיקה לא משהו. אבל מה זה משנה, העיקר שזּה עובד. גס המשחק האמת לא ממש מעניין. אין דבר, יותר טוב מכלום. צילמנו באוניברסיטה את העטיפה ונתנו לדפוס. הס אמרו שייקח עוד שבוע לפחות. יורגן קרא למשקיע שלנו שידבר איתס קצת. מסתבר שהם טעו והתכוונו לעוד שעתיים. משקיע טוב יותר חשוב מהכל. המשחק יוצא לדרך. יוס שבת. נסעתי עס רייציל להוציא את האנס מבית החולים. אחר-כך נסענו ללונה- פארק. אין כמו סטארט-אפ במחשבים. עובדיס קשה והרבה אבל קוצרים את הפירות מהר. לקתנו לתבר של רייציל את כל המשחקים. יש לנו מחויבות לקהל שלנו עכשיו. אנחנו נוציא משהו באמת טוב ל-26. אם נספיק אולי אפילו נוציא את סימני הגציסטיק של ה-טואו8 זגו מתפריטים של המשחק. החיים יפים. מדי פעם מגיע איושהו בית תוכנה ומחליט לעשות קיצורי דרך. למה להשקיע - שואל את עצמו המפתח הקטן - בסך-הכל כולנו רוציסם לגמור את החודש. מכונת המשחק של 50 הידועה בכינוי חטווגופ ְג? מהווה באר לא רעה בכלל לעולס ה-6?. חלק מהכותריס שס הס משחקים מצוינים ולחלקס המעבר ל-20 עושה רק טוב. בשורה התתתונה - מחשב 26 חזק הוא יותר טוב ממכונת ה-258%. משחקים כמן 8066 טחוסך ו- 64 סע 606 הופיעו על שתי הפלטפורמות, ולרובם עשה המעבר רק טוב - כאשר המעבר עצמו נעשה טוב. המחשב האישי הוא פלטפורמה גמישה בהרבה, שמציעה כוח חישוב, תצוגה טובה יותר, ולוח מקשים. אבל זה לא תמיד עובד. 6 6תג 9128 הוא משחק אע שבדומה ל-7 גוח [גחוע מבוסס על הרפתקה גרפית עתירת דמויות יפניות גדולות עינייס וחסרות אף או פה, כמו אלו שריפדו את ילדותינו העשוקה. הסיפור לא רלוונטי. מישהו עשה משהו, שדיס השתחררו מכלאם ועלייך להציל את העולם. עוד יוס. מכל מקוס, הגישה המולולת בה הוכנס המשחק הזה לעולס ה-6? פשוט מעצבנת. חשוב להבין - כל העבודה נעשתה על מכונת ה-א8? של עֶ80: תכנון המשחק, קידוד הגרפיקה והסאונד, המפות, המצלמה, האנימציה וכולי. עבודת הצוות של 0חד כללה שינוי הקוד הבסיסי ביותר, ותרגוס משפת אמו של הקיסר הירוהיטו לאנגלית וגרמנית. יש מקרים בהם שיטת העבודה הזו פחות מורגשת. וה לא אחד מהם. כל השליטה פרט לכפתורי החצים נעשית באמצעות ארבעה כפתורים. זה טוב ל-א8?, אבל לא נוח ב-104. יותר מדי פונקציות נשלטות באמצעות מספר קטן מדי של מקשים. הגרפיקה נראית פשוט רע, בכל צורה - תוכנה, חומרת א59פ3 או פוטשווע. איכות הסאונד מדכאת לחלוטין, בכל שלב. לעיתיס תהיתי אם הקוד המשוכלל משתמש ב-6ג9ק5 26 כשאני לא שסם לב. השיא הגיע בשלב קביעת מקשי המשחק. האייקון ליד תפקודי כל מקש הוא זה מהסטיק של ה-א2%. אם המשחק עצמו היה קצת למעלה מבינוני אז אולי הכל היה נסלח, אבל הוא למטה מבינוני כשלעצמו. טוב, לא הכל גרוע - ההתקנה | חשרב לי מקצרע שאותד מעריכים בחברה: חשוב לי לעסוק במקצוע חינרכי - להרחיב ולעופר את הידע טיש לאנעים: הייתי ררצה מקצרע ממ שרדי כמר רדאה אר מנהל חעובונרת, שרטט, מנהל כוח-אדם אר מזכיר: אדם מרגיש טרב עם עצמר אם במקצרער הרא בעמדה של פיקרח או יערץ לאחרים: מעניינים ארתי מקצרערת נויפרליים כחד פיסירתרפרסט אח בבי'ח אר ערבד סוביאלר חשוב לי לעסוק במקצוע עויגרום לי להרגיש חזק ונחרץ: השוב לי מקצרע שכרלל עיסרק בחרמרים אר מכרנרת עואני אחראי לבנייתם אר הפעלתם: | | ₪ חפוס הקצוע מתאים | 5% שמור שאלון | 3ץ טנן שאלון | חוד 30| אבר | במקצוע הכי כדאי ?בחור בתחרם ₪מאפשר ראייה ברללת רמקיפה של תחום רוחני כלשהר: | הרררת הגדרל בירתר ממקצוע הרא באעור מתאפשר לנסרע ולהכיר מקרמרת תדשים הייתי ררצה מקצרע ניהדלרי בגרן מנכ'"ל חברה אר מנהל מחלקה במערכת חשובה: | אנ" וקרק למקצרע שבר ארכל להסתרבב בחרע ולא אצטרד לשבת כל חיום במשרד: 1 השימדש בר. אין להסתמך על מידע זה בלבד. ריע את נכונרתר ישירות אצל מוסדות הלימוד והרשויות המוסמכות תופסת רק 2.5 מגה ולכן ההסרה קצרה במיוחד. לאותם שחקני 26 המתקנאיס ב-א8?: יש אמולטור 78% קטן, מצוין וחוקי, בשס מששו8, שמריץ משחקי א%? על 26 בצורה נפלאה. ועולה בערך חצי ממחיר המשחק הזה בתנות. שחר בצלאר לאן שוב בניך מועדות? שם הכוחר: קוו ואדים, לאן מניך מועדוז? ביז הזוכנה: קוגנינוו הצגנו כבר במדור הזה את הגירסה הקודמת של המוצר, כשיצאה לשוק בראשית השנה. אס לקצר - מדובר במאגר מידע שנועד לקצר תהליכים ולחסוך לבטים, בדרך לבחירת מסלול לימודים. יש מידע מפורט על מוסדות הלימוד, על החוגים, | המחלקות, הקורסים, התארים, התאריכים, תנאי הקבלה, שכר הלימוד. זה בדיוק סוג המידע שהיית מצפה למצוא במידעוניס של האוניברסיטאות והמכללות, כמו גס באלו של בתי-ספר למשחק, מכללות ללימודי מקצועות המחשב, 000 / 8008 = מכוני | הכנה לבגרויות | ולמבתן ה | 5 | 69]| 9 | 9 | חכ 1]| [ לאמת 6פם מ דיה אוק שובר 9 9 >|8 הח הפסיכומטרי, ופחות או יותר כל מקוס שאפשר ללמוד בו משהו על משהו. היתרון הפשוט של השימוש בכותר הזה, טמון בעובדה שאתה משלםס רק פעסם אחת. תמורת סכוס כסף דומה למה שעולה מידעון יחיד (69 ש'יח), אתה מקבל התוכן של כל המידעונים. יתרון שעשוי להיות מהותי יותר, היא העובדה שאתה יכול לעיין במידע הוה כשאתה חמוש במגגנון חיפוש מתותכם. הגירסה החדשה והמשופרת של הכותר, נותנת פחות או יותר אותו הדבר, עס כמה תיקוניס ועדכוניס מתחייבים. התוספת המשמעותית יותר, הוא שאלון מקצועות בשיטת יאמור לי מי אתה ואומר לך מי אתהיי. מין מבחן התאמה מקצועית, שבנוי מ-85 שאלות בסגנון "האס אתה חושב שרק עבודה למען אנשים אחרים יכולה להסב לך סיפוק!'י. נתתי לשרה, עמיתה לעבודה, לנסות אותו על עצמה. שרה השקיעה זמן במענה יסודי על השאלות, בסיומן מצאה התוכנה 80 מקצועות שמתאימים לה. ביניהס דפוס משי, וצילוס (שאכן נראיס מתאימים, משוס ששרה בוגרת לימודי צילום, ועוסקת בתחוס בהנאה רבה). אבל היו שס גס התקנה של מערכות ממטוג אוויר, איפור, ומבנאות אלומיניוס. מה שהפתיע את שרה, הוא שהכותר בחר עבורה כמה תחומים שמענייניס אותה במיוחד, ושבהס היא עוסקת כבר כתחביב, כמו גרפיקה, פיסול, או נגרות. מצד שני, חשבתי, מה היה קורה אם הייתי נותן לה את הכותר לניסיון לפני ארבע שנים, והיא חייתה הולכת לעסוק במבנאות אלומיניום?! וחוץ מזה - 80 מקצועות! זה אמור לעשות את הבחירה קלה יותרז אגב, עבורי הכותר בחר רק ב-35 מקצועות, וגם אצלי ההצלחה הייתה חלקית למדי. מטרת מבחן המקצועות היא לעזור למשתמש לבחור. הרעיון הוא, שאחרי שידע למה הוא מתאים, יוכל לחפש מסלולי לימוד בתחוס. הרעיון יפה, אבל הביצוע לא מושלם, מה גם שאין חיבור בין שאלון המקצועות, מאגר פרטי המקצוע, והמאגרים של מסלולי הלימוד והקורסים. את הזמן שהשקיעו בכמה תוספות - חביבות בפני עצמן - של אנימציה למימשק, ראוי היה יותר להשקיע בהנדסת האנוש שלו, ובקישור נכון בין החלקים השונים שלו. חלק מהחיפושיס ₪6 מ דיה שהכותר מאפשר לבצע, עדיין לא אינטואיטיביים, ואני חושב שזיהיתי גם כמה באגים. ועדיין חסרים פרטים שוניס שמתייחסים לדרישות הקבלה, איפיוני ההתמחות, ועוד. מצד שני, הכותר הזה עדיין מציע המון, תמורת סכוס שהוא חמישית בלבד מדמי הרישוס ופחות מאחוז משכר הלימוד המקובל לתואר ראשון. כך שאפשר בהחלט לקבל בהבנה את ההחלקות, ולהודות שבובוז לא לשלס את הכסף שהוא עולה. במיליס אחרות: עדיין מומלצ. שוקי גלילי אורדי עוד חי שם הכוחר: קרב בחלל חברת החוכנה: קודיה הבצה: קודיה בחודש שעבר סיפרתי כאן על ייחשיבה המצאתית'', הכותר החדש והמרענן של קומפדיה. בינתיים נשלח אלי עותק של הכותר "קרב בחלל, משחק פעולה ללימוד כפל וחילוק'י מסדרת גורדי קלאסיק. העיתוי הספציפי קשור למבצעי ההנחה במסגרתס נמכרים עכשיו מוצרי קומפדיה ברשתות היפר-טוי ואופיס דיפו. אבל נתחוור לי שהלומדות הללו קיימות עוד מטרס היות מדור כותרים. החלטתי לנצל את ההזדמנות כדי לומר עליהן משהו, ולבחון את תפקידן בעולס הלומדות המשתנה. בשנה האחרונה, אחרי תקופת יובש יחסית, החל להופיע במקומותינו דור הרנסאנס של הלומדות. אפשר לסכם ולומר שימי הביניים של המוצרים הנמוכים, האינפנטיליים, חלפו עם הופעתס של מוצרים מתותכמים ואינטליגנטיים יותר. לפחות חלקם כאלו. קרב בחלל, וסידרת ''גורדי קלאסיק'י אליה הוא משתייך, נראים כמו פרה-היסטוריה. הגרפיקה מפוקסלת, הפסקול פחות מאלמנטרי, ואין מה לצפות לתתכוס. במקרה הסנציפי הזה, מה שתקבל הוא גירסה חינוכית למשחק מסגומ1 5206, שמאלצת את הילד לבצע חישובי כפל וחילוק בדרך לחיסול האויב. זה נשמע לא הכי מרשים, ובאמת, זה לא כותר מרשים במיוחד. הוא לא עומד בסטנדרטים החדשים של קומפדיה עצמה. מצד שני, לא לכולס יש מחשב פנטיום ]11. לא ניסיתי, אבל אני מניח שהמשחק הזה ירוץ גם על מחשב 386. והוא אולי מלהיב פחות מכמה מוצרי מולטימדיה שראיתי לאחרונה, אבל הוא מיועד לילדים בכיתות ב' עד די. והכי חשוב - באמת השתכנעתי שאפשר ללמוד ממנו כפל וחילוק. במילים אחרות: גס למוצרים כאלה יש זכות קיום. בעיקר כשמציעים אותם בהנחה. שולי גלילי יהודה אלידע הצרות של אינטל נולם יודעים שלאינטל יש שפן גדול בכובע - מעבד םזסחפוו וארכיטקטורת 64-חו. ויש עוד שפנים, אבל בינתיים ענק הסיליקון תקוע עם כמה באגים, ותקלות טכניות, ותחרות חדשה מצד םואה. קשוה לומר שאינטל בצרות, אבל בעיות יש לא מע הפריצה של סגו למוקד התודעה של משתמשי 6 מתוחכמים, היא רק קצה הקרחון של הבעיות שמשבשות את התוכנית האסטרטגית של אינטל בשנה האחרונה. לאחר שנתיים בהן הכל דפק כמו שצריך עבורה, לאחרונה חלה הצטברות מדכאת של בעיות במספר תוכניות קריטיות לעתידה. לא, לא צריך לחשוש שענק הסיליקון יהפוך לצל של עצמו בעתיד הקרוב. עדיין אין הרבה מנגנונים יעילים יותר להפיכת גבישי סיליקון גולמיים לזרס הכנסות בטות. | אבל הגיהוקיס והשיהוקים שעולים מהמנוע הוה מעוררים אסוציאציות של דינוזאורים, ואזכוריס של משברים היסטוריים בחברות | אחרות שבעבר נחשבו לחסינות מיתון. כמו [א8] בשנות ה-80, למשל. מסוו, | שכבר מתואר בהרחבה במגזין זה, הוא המעבד החדש של קואג. פעם קראו לו 7א, אבל הביצועיס המצויניס שלו - בערך 30 אחוז מעל הביצועים של פנטיום זוז שווה מגהרצים - הצדיקו מתן שם מותג המציין התחלה מחדש. סואג השיגה את היתרון על-פני אינטל בדרך הפשוטה, שמהנדסים | קוראים | לה "כות ברוטליי (שזט 6ונח8). אס אינטל בונה על השבב שלח מנוע לביצוע 5 פקודות במקביל, פא תבנה מנוע. ל-9 פעולות סימולטניות. אינטל מסתפקת במטמון 11 בגודל 2 קילובייט, אז פא מכפילה את הנפת ל-128 קילובייט. = וכך | הולכת רשימת השיפורים ומקיפה כמעט כל אספקט של החומרה. | החל במספר השלבים בצינור הביצוע (ה-שוּוטקו?), דרך רוחב הפס של אפיק הזיכרון, וכלה בפרטים טכניים מאוד של תזמון ותמיכה בריבוי מעבדים. שאלה של תועלת מונחת המחיר של שכלולי חומרה הוא, כרגיל, גידול בשטח השבב (כתוצאה מריבוי הטרנזיסטוריס הדרושים לפונקציונליות נוספת) ועליית מחיר המעבד בהתאם. גידול בשטח השבב מקטין את מספר המעבדים שקו היצור יכול לפלוט בזמן נתון, אבל הגידול המקביל במחיר בסך-הכל סוגר פעריס מול אינטל, שתמיד דרשה הרבה יותר כסף תמורת רמה מסוימת של ביצועים. גם עם כ-22 מיליון טרנזיסטורים על שבב גדול פעם וחצי מזה של ללגמות -]].. 2 המעבדים והטכנולוגיות העתידיות של ₪ אינטל, וכיצד הם קשורים למצב השוק המורכב של היום. = על כותרות תלת-מימדיות, עברית בתוכנת פוטושופ, איך להעלים את תפריט האתחול, ועוד. מעבדה <> שרת סז - זה נשמע כמו משהו שצריך הרבה כסף ידע, ועבודה כדי להחזיק בו. עם קצת הדרכה, תגלה כמה זה פשוט. ))= חדעוות ה בעולם. בארץ, באינטרנט. חדשות, מוצרים, ארועים. חידושים, מחקרים, סיפורים. וירוסים, הפתעות, מבצעים. סממדיה האוככוכ. --|ףך פנטיוס ‏ 11, | עדיין | סאג מבקשת עבור הטסוגוא פחות ממה שאינטל דורשת עבור המעבד שלה. בסופו | של דבר כל השכלולים אמורים להתבטא בשיפור | הרצת | יישומים ה ומשחקים על מחשבים שונים, החל בתחנות ביתיות וכלה בשרתים מרובי מעבדים. במבחנים שערך 8ּגגקָג!א 6? מתברר שבשורה התחתונה היתרון הראשוני של 30% מצטמצם לפחות מ-3 אחוז תועלת מוכחת. וגם אז לא ברור מי בדיוק צריך את התוספת הזאת לביצועים. בוודאי שלא מדובר במי שמעבד כל ימיו תמלילים, וגס לא במי שמבלה את לילותיו בשוטטות אינטרנטית. מבחינת 90 אחוז מהמשתמשים ב-6? מרו הביצועים הגיע לגבהים לא מציאותיים. כפי שעבור 90 אחוז מהנהגים אין הבדל האס המהירות 1% 5 זו צס 16 או שובר 99 ספ מדיה יפויה דוכי!/1 המירבית של מכונית היא 200 או 210 קמייש. באינטל יודעיסם את זה כבר שנתיים, אבל הם ממשיכים במרוף מטעמים של יוקרה. אלא שליוקרה הזאת יש מחיר גבוה. המעבדים האולטרה- מהירים עולים הרבה. נכון שהמשתמש הסופי רואה רק מחירים יורדים, אבל המחירים היו יכולים לרדת הרבה יותר אילו ניצלו את מלוא הפוטנציאל הטכנולוגי לצורך הקטנת עלויות השבב, ולא בזבזו אותס על הוספת שכלולים שערכס המעשי שולי. שינויים מרחיקי לנת שלושה פרוייקטים מרכזיים באינטל מכווניס להורדת עלויות, של השבב ושל המערכת בה הוא 135 הוז55+0 הזח(ה11 3 זז 15 דד כ ג צס ₪06.13 צס 9+ גצט צל 64 את גז 1015 200 מותקן, = על-ידי = שעויים | מרתיקי | לכת ו 011170116 1ז55+61 8% אנת א זט זר 7567 זג +-- 5 161 | *-- 7 8 בונג1ו1 מצסההד :0116 031 )+ 5 [מנונתך ,ספת 1 טנרב טוונ 8 | 6 ואס בארכיטקטורה. הפרוייקט הראשון, הוא ארכיטקטוות 66-1. מעטים מתייחסים ל-60ז6 כפרוייקט פיתות שנועד להוריד עלויות ייצור, אבל הרבה אספקטים טכנייס שלו ממוקדים בדיוק כאן. לדברי אינטל, קבוצת הפקודות המיוחדת הנקראת 'יפקודות רחבות-מילה מאדיי (ווזזץ), מאפשרת לבצע בתוכנה (ברמת קומפיילר) תהליכי אופטימיזציה שבפנטיום נעשים בחומרה. למשל, עריכה מחדש של סדר הרצת הפקודות. כידוע, היציאה של 6₪6וא לשוק באמצע 0 מהווה איחור של יותר משנה בהשוואה ללות הזמנים המקורי, וגם אז לא צפויה לו קבלת פניס נלהבת. האימפקט של ארכיטקטורת 1-64 לא יגיע לפני היציאה לשוק של גירסת השיפורים, שידועה היוס בשם הקוד 6₪מוא6א בשנת 2001. מהלך השנתייס הקרוובות אינטל תמשיך לבסס את מעמדם על צאצאי משפחת הפנטיום, המעבדיס שמפותחיס היוס תחת השמות זטוצס, וחק 60, 116 ,= (-63580060%. כל המעבדים האלה, מעצס היותם מבוססים על הארכיטקטורה הישנה ‏ 1-32 (שהוחדרה לשוק בשנות ה-80 עם 386), חשופים להתקפות של מתחרים ובראשס פואג. וכפי ש- טוג מוכיח, אינטל צריכה להיות מודאגת מאוד מהתחרות הזאת. הפרוייקט השני, הוא זה של טכנולוגיית הזיכרון 1805( או 1גאפפ. הטכנולוגיה הזאת יוצרת קשר ישיר יותר בין המעבד לזיכרון מכפי שקיים היוס בין המעבד לרכיבי |א8פפ. בטכנולוגיית 541808 מצטמצם התפקיד של ערכת השבביס כגורס מתווך בין שני רכיבים לא תואמים. כתוצאה מכך ניתן להכפיל ולשלש את מהירות העברת הנתונים בדיאלוג שבין המעבד לויכרון. העברת נתונים ברוחב פס של 16 גייגהבייט לשנייה (כפליים מהאפיק של פנטיוס על לוח 100 מגהרף) דורשת אפיק בעל 30 קווים בלבד, כרבע ממספר הקווים של אפיק הפטיוס. טכנולוגיית 5411805 אמורה להוריד עלויות על-ידי הקטנת הצורך במטמון להאצת הגישה לנתוניס. אלא שלאנטל יש בעיות קשות עס %4%8808. מצד אחד, יצרניות רכיבי הזיכרון מתקשות לייצר את הרכיבים החדשים במחירים אטרקטיביים (אינטל עצמה לא מייצרת רכיבי זיכרון. החברה בה אינטל שותפה, שמחזיקה בזכויות הפטנטים על 5, מוכרת רשיונות יצור תמורת 5% ממחיר הרכיבים). כיום מגהבייט אחד של פטםואת עולה כ-50 אחוז יותר ממגהבייט |%%פ8. המצב ישתפר הסחגזע > ומד וזו 60 ' רק כשיתתיל יצור רכיבי וו0וא128, כנראה בשנה הבאה. מיליוני לוחות-אם לפח מצד שני, ‏ יצרניות לוחות-האס מתקשות להטמיע את הטכנולוגיה | החדשה. יצרנים טאייוונים שנאבקים בנושא כבר שנה, מתלונניס על קושי לפתור את כל הבעיות החשמליות של לוחות האס החדשים. מהירות העברת הנתוניס הגבוהה הופכת כל פס נחושת באפיק לאנטנה המשדרת וקולטת רעשים מהסביבה. בעיות התזמון חמורות בסדר גודל ביחס לאלה של אפיק הפנטיום, ובנוסף, קשה להסם לבדוק את הלוחות בציוד סטנדרטי למעבדות. נתח לוגי המסוגל להתמודד עס קשיי הבדיקה עולה כרבע מיליון דולר והרבה יצרניס קטנים לא מסוגליס לממן אותו. גרוע מכל, ערכת השבבים 820, שאינטל יעדה לתמיכה בזיכרונות 1808א/8, סובלת מבאג תכנוני קשה, שיגרום למיליוני לוחות-אס חדשיס לסיים את חייהם בפח. הבעיה היא חשמלית. הערכה תוכננה לעבוד מול 3 שקעים למודולי ויכרון, שבכל אחד מהס ניתן להתקין 256 מגהבייט זיכרון 5 הערכה הייתה אמורה לצאת לשוק בשבוע האחרון של נובמבר ומאות יצרנים כבר הכינו מאגרים גדולים של לוחות-אם עבורה. יתר על כן, לקוחות מועדפים של אינטל כבר קיבלו את 6 וח9)0ץ5 הערכה והס בנו מחשביס המבוססים עליה, כדי להתחיל את האספקה לתנויות וללקוחות ביוס השחרור הרשמי. פחות משבוע לפני היוס הקובע הודיעה אינטל ליצרנים שיש בעיה עם 820. הערכה עובדת בסדר גמור עס 2 מודולי זיכרון, כלומר עד 512 מגהבייט, אבל השקע השלישי דופק את היציבות החשמלית. לא רק שאסור להתקין בו מודול נוסף - צריך לסלק את השקע עצמו מלוח-האם! ההודעה הואת סו בזבז סו ו5 ודוס+145 |שזה | חכ החסה זם+ צבּזוהּ חוק 55 45ום - 5/5160 פגעה ביצרנים כרעם ביוס בהיר. מבחינתס מדובר בצורך לפרק את המחשבים, להחליף את לוחות- האם ולהרכיב את המחשבים מחדש. העלויות הישירות מוערכות ב-300 דולר למחשב והעקיפות מי ישורן. הרבה יצרנים קטנים יוציאו כנראה לשוק מחשבים שאמינותס לא מושלמת, משום שהאלטרנטיבה היא פשיטת רגל. כבר מזמן לא נכנסה אינטל לבו עמוק יותר. העבד ושמו תמנע לפרוייקט השלישי קוראים 'תמנע'י. השם הישראלי מסגיר את העובדה שמדובר בפרוייקט שמפותח במרכז המוייפ של אינטל בחיפה. קבוצת הפיתוח הישראלית קיבלה את הרסן להכוונת המשך ההתפתחות של משפחת פנטיוס בשנים הקרובות. התרומה המקורית שלה היא רעיון האינטגרציה. המידע שדלף עד כה לעיתונות זעוס, אבל הכוון די ברור - מדובר על מעבד משולב שבנוי סביב מנוע פנטיום 11 או 1ז1, עס מטמון 12 על השבב (128 או 256 קילובייט), מאיץ גרפי אינטגרלי (המנוע הגרפי עדיין לא ידוע) וחלק מהפונקציות של ערכת השבבים (מה שקרוי ייהגשר הצפוניי). תמנע ממשיך את הכיוון האינטגרטיבי שנציגו בשניס האחרונות היה המעבד 16486% של אץס. בעבר היותר רחוק היו ניסיונות אינטלייס לאחד מספר פונקציות על שבב יחיד, החל במעבד הקדוס 6 וכלה בגירסה אינטגרטיבית של 486 למחשבי מחברת בראשית שנות ה-90. עכשיו, אחרי שנים, בו סקוק +83 השס וי הו וק סו הק טסו 35 הק סט קיז | 06 זטיסם ₪ 6 ם עדיה אוק שובר 99% 1 22 נראה שאינטל חוזרת אל התפיסה הזו. אבל, שלא במפתיע, המשקיפים לא אוהבים את תמנע. רשימת ההתנגדויות שלהס ארוכה, והם נתמכים על-ידי לחישות של יצרני 26 אנונימיים (אף אחד לא מוכן להתראיין בגלוי מחשש מזעמה של אינטל). הטיעונים העיקריים נגד המעבד הזה: 8 ניסיון עבר עגום עס מעבדים איטגרטיביים. חיבור של מספר מערכות על שבב אחד יוצר שבביס גדולים ויקרים מדי, עס קשיי יצור ניכרים. הרווח העיקרי, הקטנת עלויות הציווד, או טובר 99 שכפמאעדיה אינו משמעותי. 8 הרחבת מעטפת הפונקציונליות של המעבד המרכזי על חשבון מערכות היקפיות, פוגעת קשה ביצרניות של רכיבי עזר, מדכאת את התחרות, וסופה להביא לסטגנציה טכנולוגית. | ההתקדמות המהירה בגרפיקה תלת- מימדית, אותה ראינו בשנים האחרונות, תהייה הקורבן הראשון של תמנ. 8 אינטל רוצה לבסס את המעבד תמנע על מימשק הזיכרון של 06פ]גת, אבל, כפי שכבר ראינו לעיל, המימשק הזה גורס הרבה בעיות ליצרנים ואף אחד לא בטוח מתי הרכיבים יהיו תחרותיים מול רכיבי א8884. 8 המנוע הגרפי של תמנע יתבסס ננואה | על הארכיטקטורה של השבב 740 ויצרנים רביס חוששים מכך. השבב הזה יצא לשוק ברוב שאון לפני שנתיים - וגרס אכזבה עצומה לכל מי שחיכה לו. בינתיים, יצאה אינטל עם גירסת שיפורים בשם :752, אבל הביצועים עדיין רחוקים מאד מאלה שמשיגים מאיצים שמבוססים על ערכות השבבים של גוח (עייע 2-א) או א)36 (3 100600). לפרוייקט הפיתוח העכשווי של המשפחה הגרפית, קוראיס גּווקֶ64, אבל המשקיפים כבר לא מצפים מאינטל לפריצת דרך משמעותית בתחום הזה. 8 ולבסוף, קיים המילכוד הבלתי נמנע: כאשר קושרים מאמצי פיתוח של קבוצות שונות למוצר יחיד, קשה לעדכן חלקים של תכנון משולב והתוצאה היא שהוא מפגר אחרי מה שניתן לבנות מחלקים מודולריים נפרדים. מערכות שיתבססו על מעבד כזה עלולות לפגר טכנולוגית אחרי מערכות קונבנציונליות, ומן קצר לאחר שישוחררו לשוק, בלי שיהיה לכך מענה. כל הקשיים האלה מצטרפים לתחושה הרווחת של עייפות ממרו> הביצועים. השיפורים הדרמטייס בחומרה שראינו בשלוש שנים האחרונות הביאו מעט מאד תועלת למשתמש העסקי משוס שאין חדש בחזית התוכנה. אף אחד לא יודע מה לעשות עם גרפיקה תלת-מימדית ביישומים משרדיים, גירסאות חדשות של יישומים ישנים לא מוסיפות תפוקה אמיתית לעובד הממוצע. כל הדיבורים על מהפכות הסתיימו בקול דממה דקה והתאשר החשד כי מעבר לסף מסויים אין הרבה הבדל בין מחשבים שונים. אינטל חייבת לשבור את התחושה הזאת ולהחדיר רוח חיים חדשה לשוק, אס היא רוצה להמשיך במסלול הגידול אליו התרגלה בעבר. לשם כך צריך אולי להחזיר לשורות עובדיה את עקצוץ הפאראנוייה, ששימש כמוטו הניהולי של אנדי גרוב. א 10 מז החיבור שלי לרשת | אמיר רוזנטולר, מנכ"ל נובל ישראל יצרנית תוכנות הרשת והאינטרנט מהמובילות בעולס ||פצסא נובל ישראל - יש אנשים, יש מחשבים, יש שבועון. מהו התחום ששווה 300 מיליארד דולר! מהם החידושיםס האחרונים בעולם מנוי היכרות המחשבים? האם שוקי הטלקומוניקציה באירופה מצליחים?! מיהן החברות ל :3 הודשי'ם שהשלימו מיוג ביניהן! מה היה המבצע החזק של השנה! איזה שוק חדש מתעורור! כל התשובות, כל שבוע, רק ב-66%\ת040:0ח0ס1ם1 שבועון אנשים ומחשבים. להיות מעודכניס במידע השוטף, לדעת את החדשות החמות, את הסקופים ואת ההתפתחויות האחרונות בעולס ההיי-טק והעסקים. אל תישארו בלי אינפורמציה עדכנית. בענף ההיי-טק, יותר מכל ענף אחר, אתם חייבים להיות בעניינייס בזמן אמת, לדעת על המתחרים ו ולקרוא את החידושים. א66\ם10וגוזס]מ1 ל מנתח את שוק ההיי-טק בהובטיס ₪2 ]י'ג עכעויו 9 * אנר טוח הארוך זה בטייחי ב ו ומהווה כלי עבודה מרכזי. הצטרפו עכשיו ספלקום, 86ה98ז0 או בעניין חלונות 88 מיקרוטומט ושח אגרסיבית חר יותר = | יי ל - 55,000 קוראי %66%ם0וו8מזס]ת1. 8 5- 8 5- 8 3 - 5 0 שבועון החדשות להיי-טק ועפקים, המהדורה הישראלית שו 2% ארז שרמר הקרצ'ם עשוה זאת בעצמך: שרת ;זז הקמת שרת ;זז אינה מעוימה מסובכת במיוחד, והיא לא תעלה לך כסף. אחרי שתקים שרת כזה, תוכל לגשת למחשב שלך מכל מקום, להציע קבצים ותוכנות לכל העולם, וכולם ירצו להיות חברים שלך. אין מה להגיד - שרת זז עושה אותך מלך 4 ו שוברה 59% שספעדיה כמה טוב להיות מלך. אנשים משתחווים לך, קוניס לך מתנות, ונוהגיס בך כאילו היית לפחות החבר הכי טוב שלהם. ואם מישהו מעצבן אותך, אפילו קצת, סימן קטן עס האצבע מספיק כדי לדאוג שלא תראה אותו יותר בסביבה. אז טוב, נכון שהחלום הזה הוא כנראה משהו שלא תגשים בקרוב - קשה להניח שתהפוך מלך. אבל אתה יכול לקבל תחושה דומה מאד, אם תנהל שרת <זץ. אתה תקבע הכל, ותשלוט בלעדית בממלכת ה-קזץ שלך. המון אנשים ירצו נורא להיות חברים שלך. אתה עצמך, תוכל לגשת למחשב שלך מכל מקוס בעולם, וכמובן - לשתף אנשים אחרים בתוכן הדיסק הקשיח שלך. להקים שרת ?זע נשמע לך אולי מסובך בערך כמו להמליך את עצמך למלך, אבל זה הרבה יותר פשוט ממה שאתה חושב. כל- כך פשוט, שבקרוב לכל החברים שלך יהיה כזה. למה שלא תהיה אתה הראשון? מה זה בעצם שות זז] שרת אינטרנט הוא מחשב שניתן להתחבר אליו דרך אינטרנט, כדי לקבל שירותים שונים. הדוגמא המוכרת יותר לכולנו, הס שרתי ₪7 שמאחסניס עמודי 6 שאתה מושך למחשב שלך באמצעות דפדפן. ישנס גם שרתי הדואר, שמשמשים למשלות וקבלה של דואר אלקטרוני. שרתי ?ץז מיישמים את פרוטוקול העברת הקבצים של אינטרנט ([2101000 . 8/61תאז'1 ,)116‏ ומאפשרים למי שמתחבר אליהם למשוך קבצים. למעשה, בכל פעס שאתה מושך מאינטרנט תוכנה, אתה מקבל שירות משרת ץז (גם אס הדבר נעשה דרך אתר >6\, שמשמש מימשק בינך לבין תוכנת ה-ץז). המונח יישרת ץזע'י עשוי להתייחס לתוכנת השרת בלבד, או למחשב שמשמש בלעדית להרצת תוכנה כזו. כשאומרים יאתר ?דעיי מתכווניס בדרך-כלל למחשב שמריץ תוכנת שרת <זש, ומסוגל לשרת גולשים רבים בו-זמנית. לקוח ה-ץזץ משמש כחלון אל הדיסק הקשיח של השרת. אתה מתחבר באמצעותו לשרת ה-פזש, ורואה על המסך רשימה של תיקיות וקבצים, דרך מימשק שמתנהג בצורה דומה מאד לסייר >אסופואו. ההבדל העיקרי הוא שהקלקה אינה מריצה את הקוב, אלא מושכת אותו למחשב שלך (סגסוחשספ). לחלופין, הקלקה על קוב שנמצא במחשב שלך, מעבירה אותו לדיסק של שרת ה-פ1" (044וק0). הבדל נוסף הוא שהגישה שלך לתיקיות ולקבצים, מוגבלת על-ידי הכללים שקבע מפעיל השרת. למשל, השרת יכול למנוע ממך לטעון קובצ לתיקייה אחת, למנוע ממך לצפות בקובצ בתיקייה שנייה, להגביל את המשיכה של קוב מתיקייה שלישית לבעלי סיסמא בלבד, ולאסור לגמרי את הגישה לתיקייה רביעית. 'ימקור מערכת הקבצים'' (מאוצעף 16 )0טא) היא התיקייה על הזיסק הקשית של השרת, שהמשתמשים שיתחברו לשרת יראו אותה כתיקייה הראשית. אם מפעיל השרת הגדיר לצורך וה את התיקייה ץזץ:6, המשתמשים שיכנסו לאתר ה- ד ינותבו לתיקייה הזו אוטומטית, והיא תוצג בלקוח ה-ץזץ שלהס כתיקיית השורש (). תת- התיקיות שלה, יוצגו כתיקיות רגילות. למשל, תיקייה בשם טטץפז1ע:6 תוצג כ-טו?. בשפת אזאט, מקובל לקרוא לתיקיית השורש 'נקודת התלייה" (ומוט? ומטסוא) של התיקייה ?6::1, והתיקייה פש> היא נקודת התלייה של התיקייה טט>ע1ץ:6. ההתחברות לשרת מתבצעת באמצעות סיסמא. מנהל השרת יכול להגדיר לכל משתמש שם, סיסמא והרשאות ספציפיות - לאילו תיקיות הוא יוכל לגשת, סוג הפעולות (קריאה, כתיבה, מחיקה וכוי) שיוכל לבצע בכל מקום, פרק זמן מקסימלי שבו המשתמש יכול להיות מחובר לשרת, ועוד. אפשר גס להגדיר שם וסיסמא כלליים, שבהם יוכל להשתמש כל מבקר באתר (מקובל להגדיר את שס המשתמש "פטס ץחסח " באמצעותו יכוליס להתחבר כל מי שרוצים בקבצים החופשיים שהשרת מציע). מנהל השרת יכול גם לקבוע מהו מספר המשתמשים המקסימלי שיכולים להיות מחובריס לשרת במקביל; לראות את המשתמשים שמחובריס 116 6018 תפטוש 1999 5 |" 2 ו 0 0 סט אס 28 חו ₪5 <- 118 21268144 080% 20 = 3 34 < 4 שו א 8 00:00:00 26 טסח גמד פפמעם 100 6 מף50ץ5 1999 17:14:00 26 עבא גץץ 65סעט 100 8 00:00:00 10 260 טתך 65סעס 2 עש0םססטות 1996 00:00:00 26 טכא גמד ץמ0זה6ְוס 1999 13:16:00 12 מט 956 ע0סק6זות 1998 00:00:00 26 צסא גתך שפד תוהוץ 1999 20:39:00 16 גטט ג:ך 4 - צע60:0תות 1996 00:00:00 26 צטח ד שד מ161? 1999 17:13:00 29 עאא בצץ כמ 6 0 9 19:40:00 20 מטל תשר ₪ 12 גג 6% מ191ת פפפן 6:00 . הפע 230 צפ00ס0ע1ס 1998 00:00:00 27 צסא געץ צפססססזגס 1095 ₪ 26 טס גמד שפססססטגת 1998 0 26 לשא גמד 18 04 סשת גפ" ספל 63 טומ נסתפוחחקה 5060 מש שו תמ % ל ₪ 2 - | 1 יססחצ והשקה לש סט 98 ל . 4 >< ₪ ₪ 0ב | 5151 | | [ 5660 || אס ₪ | 005 שש 1 נן ופ 8 8 32.07 52" ופא = || 160 ₪6 מע דיה או ₪ ו 24ב ר תיקייה בשרת זזז חי שהיא נראית בחלון דפדפן. כל הדפדפנים תומכים בפרוטוקול זזז, אבל הם אינם מציעים את האפעורויות המתקדמות של לקוחות פד ייעודיים. לקוח ;זז ייעודי, יאפור לך לשמור נתובות עורתים, סיסמאות, וכדומה. הוא יתחבר בקלות יחסית גם לשרתים עמוסים שדפדפן אינו מצליח להתחבר אליהם. וטווהם ?זז חמור היוג תוכנת שרת ?ד נוחה וידידותית, שתעניק לך את מרבית האפשווויות המתקדמות שמספקות תוכנות מעין אלו, חינם אין נסף. אליו בכל רגע; ובמידת הצורך גם להעיף משתמשיס מהשרת בכל דרך שאפשר לחשוב עליה - מניתוק חד-פעמי ועד נידוי גורף. המשתמשים ה'יאנונימיים'י, שמתחברים בשס משתמש שמור כמו וסווץחסתג, הס בעצם יימבקריס לא רשומיסיי בשרת. לעיתים הס מתבקשים להזין את כתובת הדואר האלקטרוני שלהס כסיסמא, אבל לרוב אפילו זה לא נדרש מהם. מנהל השרת יכול לקבוע האם השרת יאפשר כניסה של משתמשים אנונימיים, וגס להגביל את המספר המקסימלי של משתמשים כאלה שיוכלו להיות מחוברים בו-זמנית לשרת (בלי קשר למספר הכללי של משתמשים שיכולים להיות מחוברים אליו בו- זמנית). מקובל לתת למשתמשים אנונימייס חופש פעולה קטן יחסית, ולהגביל את פעילותס לתיקייה מסוימת אחת. למשתמשים המוכרים והרשומים, שמתחברים לשרת באמצעות סיסמא אישית שניתנה ממפעיל השרת, יש זכויות והרשאות אחרות לגמרי. כאשר מדבר בשרת ?1 מסחרי, הס משלמים כסף תמורת זכויות השימוש שמוגדרות בהתאם למסלול שבחרו (למשל, נפח כולל של קבצים שמותר להם למשוך בחודש). כאשר מדובר בשרת פרטי של חברה, בדרך-כלל ישנה גישה מוגבלת של משתמשים מסוימיס לתכנים וקבציס מסוימים, בהתאס לתפקידם. וכאשר מדובר בשרת זז שאתה מקים, ההחלטה מי יכול לגשת לאיפה, ולעשות מה, נמצאת בידך. כשהשרת שלך יציע כמות נאה של קבצים, אתה תגלה שהמון אנשים רוצים להיות חברים שלך. הקמת רת ד רוב שרתי האינטרנט אליהס אנחנו מתחברים ביומיוס, הס מחשבים חזקים עם חיבור מהיר מאד לרשת. אבל הם לא חייבים להיות כאלה. יש גם שרתים שרצים על מחשבי פנטיום ביתיים, ומחוברים לאינטרנט בקווי אפ1% או אפילו מודמים. אפשר להפעיל שרת ץז אפילו על מחשב 6, למרות שהוא עלול להיות קצת יותר איטי. במילים אחרות: המחשב שלך מתאיס. הוא לא יוכל לשרת עשרות גולשים בו-ומנית, אבל אתה יכול לחבר אותו לאינטרנט, להריץ עליו תוכנת ץדם, ולהציע באמצעותו תוכנות לגולשים. כדי להקים שרת ?1? בסביבת 95/98 ס6מו, עליך להצטייד תחילה בתוכנה מתאימה. לא חסרות תוכנות כאלו. אני ממליץ על תוכנת החעם הסג 17 זגאו (אפשר למשוך מהעמוד שבכתובת או שובר 995 6 עדיה 6 0:64 4660190 58196 %ם) 8 הסוס לד 6 שפח 0! פתסאסס עומפ א 6 6 יס 5 6 0 שטנ פוו וממאט ל 0 5 מכווהושס ש וס סט הפו עמומים. -ז | 14 3 5600006 - 1 5 | ו ו ו פומ | וטאמי ידייה *|+ [48 5 | : 8 אחד היתרונות בהפעלת שרת זדו, הוא שאתה ינול להחליט מה מותר ומה אטור. כעומשתמש נלשהו עושה שימוש לא לגיטימי בורת שלך, למשל, אתה ינול פוט להעיף אותו. למשותמשים המורעוים של שרת ה-פזז שלך, תוכל להעניק זנויות שימוש מוגדרות היטב, שנמובן יחרגו בהרבה ממה שיקבלו האורחים. תוכל להגדיר זנויות שימוש למבקרים אנונימיים, ומבקרים "מיוחדים". כולל וגי קבצים שאינך מונן שיטענו [₪ וקש לשרת שלן, נמו תוכנות וקבצי 3פוו!. רב של ניסיונות רצופים). חונ[ו ?57 מכל הסוגים והמיניס אפשר למשוך מהעמוד המתאים באחד מאתרי גאסטוו' (אני ממליץ על זה של נטוויז/ן בכתובת 1. ושת. מסופוץוטת. פאוסטווו). מקום טוב נוסף לבקר בו, חיא קטגוריית ה-17ץ של האתר 00₪1086.00. לקוח ?1" הוא הדרך המומלצת להתחבר לשרתי ץזז, והוא נוח בהרבה לשימוש הזה מאשר דפדפן. תקבל גם כמה אופציות שימושיות, שאינך מקבל מדפדפן. למשל, אס אתה מנסה להתחבר לשרת זע עמוס במיוחד, תתקשה > מאד לעשות ואת עם דפדפן, ולקוח ץד יעשה ואת בקלות (באמצעות מספף.. =] [זובח ק1וה הכרחית כדי שאנשים אחריס יוכלו לבקר באתר שלך, בלי תאום מראש. חיבור בחיוג (מודס או אפצו) מקצה לך כתובת שונה בכל פעם. תוכל להתמודד עם הבעיה בעזרת תוכנה בשם קומעע. היא תיתן לשרת שלך שם קבוע, שתוכל לספק לחבריך. אפשר למשוך גירסת התנסות (30 יוס) מהכתובת 60. קוחל אשוצו. מחיר הרישוי הוא 536. במוז] חל'3' הוא להשתמש בתוכנת רקע, שמעדכנת את כתובת ה-ען שלך לעמוד פא על-פי - בחירתך, בכל פעם שאתה מתחבר לאינטרנט. קיימים מספר מוצרים חופשיים ושיתופיים שיודעים לעשות את זה. את חלקם תוכל למצוא בקטגוריה 0%6₪? ?1 של פאסטד. וזו 10860800 אי60/מזסט. ההן. יאוי | גודל = הקוב כ-3.5%8. שים לב שאתה מושך את גירסה 1.70 ל-1386 ולא את הגירסה למחשבי קוא 86ע). תהליך ההתקנה פשוט למדי. החלק החשוב הוא לקראת הסיום, כאשר תתבקש להזין כמה פרמטרים חשובים: שם השרת (שטצג בכל התחברות), ההרשאה להתחברות של משתמשים אנונימיים, וסיסמת מנהל השרת (שתתבקש להנין בכל פעם שתפעיל את השרת). מעתה והלאה יופיע סמל התוכנה במגש המערכת. (ע18 שמפופץ ,)5‏ ותוכל להפעיל אותה בהקלקה כפולה. אחר-כך עליך להקיש את הסיסמא, וללחוף על כפתור גו5. בשלב הראשון, כדאי לך להגדיר הרשאות למשתמשיס בחלון זג זט לחיצה על הכפתור המתאים, תציג חלון שבשמאלו ע משתמשים, מחולק לקבוצות, ובימינו רשימת ההגדרות שלהם. כדי להוסיף משתמשים, הקלק עם הכפתור הימני של העכבר על קבוצת המשתמשים המתאימה, ובחר זט 406. הקלקה על משתמש או קבוצת משתמשים בע, מאפשרת לערוך את ההגדרות הרלוונטיות להם. ההגדרות של משתמש בודד תקפות רק לגביו, וההגדרות של קבוצת משתמשים חלות על כל המשתמשים באותה קבוצה. ההגדרות שכדאי לשים אליהן לב הן: [ים!א (28884010). ניתן לשנות ולהקצות סיסמה רק למשתמשים בודדים (ולא לקבוצות של משתמשים). פרט למשתמשים אנונימיים (עבורס אפשר לקבוע אם לדרוש כתובת דואר אלקטרוני בתור סיסמא או לא לבקש סיסמא כלל), עליך להגדיר סיסמא לכל משתמש. גה (200688). סוג הפעולות הכלליות שמותר למשתמש לבצע. למשתמשיס שאינס מורחקים מהאתר צריך להופיע הערך אטווא לצד הפרמטר וס לד הרשאות (ץו]900). בחלון 40066 16 50000 ניתן להגדיר את התיקיות אליהן המשתמש יוכל לגשת, ואת הפעולות שיותר לו לבצע בכל אחת מהן. שדה ה-גוא? מגדיר תיקייה אמיתית על הדיסק הקשית שלך, ושדה ה-ו8ו0? ומטסא מגדיר עבורה את נקודת התלייה. אם אתה רוצה ללכת על בטוח, עדיף שלא לאפשר לאף משתמש למחוק קבצים מתיקייה כלשהי. את שאר האופציות והפעולות לא תתקשה להבין וללמוד. מדובר בתוכנה אינטואיטיבית למדי, ואת התמונה הכללית כבר קיבלת. עכשיו מה שיישאר הוא לאסוף קבצים, ולפתות אנשיס לבקר באתר שלך. הפעלת השרת לפני שאתה רא להתקשר ו/או לשלות דואר אלקטרוני לכל מי שאתה מכיר, ולהזמין אותם לבקר באתר ה-12? שלך, כדאי שתבדוק שאתה יודע כיצד הס יכוליס לעשות זאת. טוב יהיה אם תנסה לעשות ואת בעצמך - ממחשב אחר ובאמצעות חיבור אחר לאינטרנט, כמובן. כתובת אתר ה-עדק שלך, היא כתובת ה-ץן שמוצגת בחלק העליון של החלון הימני של התוכנה בומן שקיים חיבור והשרת פועל. אס כתובת ה-ץ1 שלך היא 212.65.129.110, למשל, הגישה לשרת מדפדפו תתבצע באמצעות הכתובת 0 אפשר להתחבר לשרת על-ידי הקלדת הכתובת הזו בכל דפדפן או לקות ץז/. אבל שים לב, שָאם אינך מחובר לאינטרנט בחיבור קבוע אלא באמצעות מודם או אע8!, כתובת ה-ע1 שלך תשתנה בכל פעם שתתחבר, ולכן גם כתובת שרת ה-קזץ לא תישאר קבועה. אס חשוב לך להשתמש בכתובת קבועה - וזו הדרך היחידה להזמיו מבקרים לשרת שלך על בסיס קבוע - אפשר להשתמש בשירות כמו הצע (ראה המסגרת בעמוד זה). ברירת המחדל של כל הדפדפניס היא להתחבר כמשתמש אנונימי. כדי להתחבר לשרת ה-?זץ עס שס משתמש אחר עליך להקליד את שס המשתמש בין ה'"//:קוו'' לכתובת השרת, ולהפריד בסימן 6. למשל, | כדי להתחבר | לשרת שכתובתו 0 עם שם המשתמש אסצ, עליך להקליד את הכתובת 10://2088/69212.65.129.110. לאחר ההתחברות, הדפדפן יפתח חלון שבו תתבקש להכניס את הסיסמא המתאימה. כדי לקצר ולהכניס את הסיסמא לשורת הכתובת, הוסף אותה בי שַס המשתמש והפרד. בקודותיים: 0 החיסרון העיקרי של השיטה האו, הוא שהיא חושפת את הסיסמא לכל מי שנמצא בסביבה, בעיקר אם הוא מצליתח לעיין ברשימת ה-ץזטו₪ו של הדפדפן שלך (אתרי ₪ רבים עושים ואת). מצד שני, היא נוחה לחיבורי גטסו/ווטה. ארז שרמר ]00.88.1הו16500 6 א דיה או שוב 9 27 [עה קל''| 60₪.ה8צו80!)0:658 מתוך בורום גרביקה ומולטימדיה שאלה: אני מעצב אתרים באינטרנט וזקוק לתוכנה לעיצוב כותרות. בעבר עבדתי עס תוכנת פייר-וורקס של מקרומדיה, אך אני מחפש תוכנה 'ותר קלה ופשוטה המתמקדת בעניין. חשונה: נסה את פנגגזגא. התוכנה הזו מייצרת כותרות תלת- מימדיות ומאפשרת לעצב אנימציות מעניינות. תוכל למצוא אותה בכתובת ממסס.גזגא. שוואו. שאלה: אני משתמש ב-5 0800ו? שאין לו שום תמיכה בעברית. מהיכן אני יכול להשיג תוכנה שתתמוך בעברית כך שכשאני אכתוב בפונטים עבריים זה לא יראה הפוך ומשובש! חשונה: ישנה גירסה עברית (מסומנת 8וא 5.2) שתספק לך מענה שלם. לחלופין, תוכל להשתמש בפונטי אינטרנט כמו 6108, ולכתוב בכתב ראי (למשל, במקום יילדיי יש לכתוב 'ידלייי). אם אתה רוצה לכתוב טקסטים ארוכים יותר, תוכל להשתמש בתוכנה ששמה טטמּצגג₪ כדי לכתוב רגיל, ואז להפוך את הטקסט. זה מה שעליך לעשות: 1. הקלד את הטקסט שלך בתוכנת 80/86 2. לחץ על כפתור ההמרה (לתוכנה מעט מאד כפתורים, לא תתקשה למצוא אותו). 3 פתח את תוכנת קסטפטוטוץ. 4. פתח חלון מלל והדבק את הטקסט לתוכו. את התוכנה תוכל להשיג בכתובת: זו 001086 00אול11/685. זסת. ת1510סם. 108105011 // :זו אס אחרי כל וה העברית עדיין הפוכה, ייתכן שישנה בעיה במערכת שלך. נסה למחוק את הפונט 830698866 תגחחסת אסא פפחזוד מלות הבקרה (לשם כך עליך להיכנס להתחל / הגדרות / לוח הבקרה / פונטים). הפונט הזה יוצר לפעמים בעיות עס עברית. ואגב, אם אתה משתמש גם ב-06ג6611ז₪, הדבר הפשוט ביותר שאתה יכול לעשות הוא להכין את הטקסט שלך שם ולייבא אותו בתור תגו8. מתוך בורום חורה ותצורה שאלה: איך מעלימים את תפריט ה-9/802 1800 ₪1 מקוב ₪60.48 יש למחוק את הפקודה 1=שחש!אוסט8, או לשנות את הערך לי0י'י. שים לב שזהו קוב לקריאה בלבד, וצריך לבטל את ה-שטפחזווג של ה-ץְ08 866 ממאפייני הקובצ כדי שתוכל לשמור אותו עם השינויים. לחלופין תוכל להשתמש בתוכנת >ַת00פ!( (בכרטיסיית 0606 לת על 66טהגז6ג, ובטל את הסימון מתיבת 866( 5800 6פגמם). תוכל לעשות אותו הדבר בעורת תוכנת 196801 (היכנס לכרטיסיית 800 ובטל סימון מתיבת שם6]א )200 0ג8 עָ4[₪8). תור בורום 0%!וק ח|גק שאלה: אני מחפש תוכנה שמאפשות הכנסת 506806 שנתי קבוע לפלאם, למשל תכנית משחקים שנתית של קבוצת כדורגל. אם מישהו שמע או מכיר אשמח לקבל פרטים. חשונה: התוכנה שיכולה אולי לענות על הצרכים שלך היא תוכנת 8 היא מאפשרת טעינת בסיס נתונים פשוט, שמכיל מידע תלוי-תאריך (כמו משחקי קבוצה במשך עונה שלמה). מי שעושה רישוי לתוכנה, יכול לקבל חינס בסיסי נתונים מוכנים מסוגיס שונים. שאלה: האם יש דרך להתקין את מערכת ההפעלה 68 >וס6מוו במחשב הפאלם פיילוט שלי! למה בדיוק מערכת ההפעלה הזו מיועדת! האם היא תומכת בעברית! מה עדיף! ₪ 65 פאוסומו'\ נועדה להכות את הפיילוט הפופולרי. היא יכולה לרוץ על מחשבי כף יד שונים, שמייצרות חברות כמו 60 או שו היתרון שלהס הוא שהם תומכים בכרטיסי ג20%/01, מגיעים עם גירסאות של יישומי ₪ו₪זו0, וחלקם צבעוניים. מצד שני, חס יקרים ב-50-100%, ומחסלים סוללות במהירות. ולגבי עברית - לאחרונה הוכרוה תמיכה עברית, אבל היא אינה זמינה עדיין כמוצר מסחרי. בקרוב צפויה גירסה חדשה של 66 ויסמואו, שתתמוך בעברית, אבל עד אז לפיילוט יש יתרון בתחום הזה. הוא גם מהיר וזול יותר, ומציע יותר יישומים, בהשוואה לרוב מחשבי 08. מבוסט על הבורומים של טיון הדרכה ומערכות 00 וה600.ה8צ|5.5התשזסז ₪4 | אוקטובר 99 ספמדיה שיון מקבוצת פורמולה ₪ שוקי גלילי המהפכה של ₪11 חברת וו6פ, המובילה בעולם בתחום שיווק המחשבים הישיר, מתחילה למכור מחשבים במקוון גם בישראל. באתר האינטרנט הישראלי החדש שלה, נוכל להשוות מחירים, לקבל תמיכה ושירותים, ולקנות מחשבים בעברית. סיו | ו סו וש 0 הש 3-4 )-- 0 וצרי קנה מחשב .641 מתקדם אפיין מחשב בדיוק לפי דרישותיך ודשות מ + 0500855 1 ופלהץ 0 וס אוד התקשר אלש מורריך לאחר | תגו'כה בי חנות. אתר האינטרנט החדש של חברת וש יאפשר לנו לקנות את מוצרי החברה במקוון, ולקבל את כל המידע והתמיכה הרלוונטיים בעברית 0 4 החלה למכור מחשבים באינטרנט ב-19%6. בשנת 1998 קבעה שיא עולמי במסחר המקוון, עם מחזור של כ-2 מיליארד דולר. קצב המכירות הנוכתחי שלה באינטרנט, עומד 0 "ז6םת!ום ]8 9 ודוס6. ![06.שזצ/צ על כ-30 מיליון דולר ליום ועוד היד נטוית. המכירות באינטרנט מהוות כ-40% מהכנסותיה. באמצע ספטמבר הודיעה !261 באר על הקמת בוצרים. אתר מקומי (661:.00.8. שעועו) שירכז את המסחר המקוון שלה בישראל. האתר יציע סל שירותים דומה לוה שמקבלים הלקוחות המערב אירופאיים של |6, ויספק בין השאר: מידע מפורט על מוצרי החברה, תמיכה מקוונת, ואפשרות לקנייה של מחשבי ]6 במקוון. האספקה תתבצע באמצעות חברת = יוניטק, | הנציגה המקומית. בשלב זה, בכפוף למדיניות | השיווק | של החברה באירופה, לא נוכל לקנות | את המחשבים מהסדרות העממיות יותר של |61 (סידרת המחשביס השולתנלים מסופחפממוס, והניידים ממשפחת מטווקצגן). האתר החדש מאוחסן על שרת אירופאי ולא בישראל, ורוב עמודיו עדיין אינס כתוביס עברית. יש מקום לשיפור, אך עדיין זו ללא ספק אחת היוזמות החשובות בתחוס המסחר האלקטרוני בישראל עד היוס. האתר החדש יאפשר לנו לראשונה לקנות את ייבחירות. העורכיס'י, בלי לצאת מהבית. ₪ > || 06 מ סף אע ₪8 6 | 9 .₪ : | טסקט 6 וס 6 06 9 קוו הועופת: 65תזוו באמצע העונה הבאה היולט פקארד חשפה לאחרונה תוכניות לשילוב המעבד 16066 בשרתיה, כבר באמצע שנת 2000. החברה תציע את 066ז6!א בשרתיס משולבים, מרובי מעבדים, שיתמכו בארכיטקטורות 1-64 ו/או 6, הם יריצו את גירסת ה-64 ביט של זַא ואת אט-קא, וישמרו על תאימות אחורה למערכות אינטליות והמערכות הקנייניות של ?א. או עתידה להיות, ככל הנראה, טבילת האש המסחרית הראשונה של מעבד ה-64 ביט החדש. אטוווו - עכעויו גם מוטורולה קבוצת מוטורולה מחשביס העולמית הכריוה לאחרונה על אסטרטגיית אום1 חדשה. בכוונתה להציע ללקוחות ה-א08 שלה מגוון רחב של פלטפורמות אטםו1, תוכנות 6זטס5 תשק0, ושירותי הדרכה, יישוס, הטמעה ותמיכה ל-אטחו1. מוטורולה מחשבים היא מהמובילות בעולס בתחוס של אספקת שירותים לסביבות משובצות מחשב. האסטרטגיה החדשה מכוונת למגזר העליון של שוק זה, ותתבסס על הסכמי שיתוף פעולה נרחבים עם 60₪הו1 עם 6₪צץ8 031668, שתיים מהחברות הבולטות בתתום ה-אוו1. משקיפים מציינים את ההצטרפות של מוטורולה לתחוס כצעד אסטרטגי משמעותי, שמצטרף ליוזמות דומות של ענקי תעשייה כמו ואפ! ו-אטפ, על רקע הנתונים החדשים על ההצלחה הגוברת של מערכת ההפעלה הזו. סקר חדש של 6 מלמד על גידול משמעותי בהיקף השימוש ב- אםו1. כ-13% ממשתתפי הסקר אמרו שהם משתמשים ב-אטםו1. ואת כהמשך לנתון על הנתת של המערכת הזו בפלטפורמות השרת, העומד על %. הערכות אחרונות מדברות על כ-10 מיליון משתמשי אטמו1 בעולס. אופים בעויטת וו50 ב-31 לאוגוסט חשפה חברת אש8 עיסקה שנחתמה שלושה שבועות קודס, במסגרתה רכשה את חברת םסופוצוע זגו5 הגרמנית. זמן קצר אחר-כך, הודיעה על כוונתה להציע את חבילת היישומים המשרדיים של זג5, חינם, באתר האינטרנט שלה. ו היא חבילת יישומים מוכללת, שמציעה בין השאר: מעבד תמלילים, גיליון אלקטרוני, ש6ש=מדיה אוק פובר -:> ףמפהא אתרים חדעוים תערוכת קומדקם .0 הספירה לאחור בעיצומה המחשבים החשובה ביותר אפשר למצוא עליה פרטים באתר ו משתתפים 0 על כנסים, ואפשרו וה 1909 ,2 0 - 30 ו 1 06 ד של ₪ 06 +000 5% 0 000 56/5 צי ו |.00 ו ו וו אתר הקניות החדש הזה, מבטיו הכללים, ונראה משכנע מאד. א מחוט ועד שרוך נעל, כולל מאובטחת (/58), מבצעים מפתיעים כמו עזרה בהגשת | למס-הכנסה. מומ [ סוס ו [י [ מ מ ןויות 1 שי - | 000/ו /|,00 ו ו אינטל ישרא במזל טוב, השיקה אינטל :ו ועמוס כל טוב. חדשות, ת עצות מועילות ועוד. יש גם ומשתמשים, ועצות להורים ! תהיה חברת סטארט-אפ. מ |161.60.1ח1. ור |אוק טובר 59 ספמדיה תוכנת מסד נתוניס, כלי יומן ודואר אלקטרוני, דפדפן ותוכנת עיבוד תמונה. אוסף הכלים הזה, מגיע בהתקנה מלאה לנפתח הצנוע יחסית של כ-88א65, והוא זמין בגירסאות עבור סביבות 8אסשפו), אטתו1, אותט, 08 6 ו- 2. חחתבילה זמינה גם בגירסת |ח6ו[0. פווך ייחודית, על טהרת ה-גּיג!, שתוכננה במיוחד עבור סביבות הטרוגניות. הכוונה המוצהרת מאחורי הרכישה, היא להציע אלטרנטיבה לכלים של מיקרוסופט, ולתקוף אותה בשוק חיישומיס המשרדיים בו היא נהנית כיוס מהגמוניה. לדברי א80, היא אינה מתכוונת לחזור על הטעויות של 6061 ולוטוס. היא רואה את ההפצה של יישומי 5910/86 כצעד אסטרטגי בדרך להגדלת בסיס ההתקנות של השרתים שלה. א%0 מתכוונת לסייע למפעילי אתרי 66ו גדולים, לבסס סו 537018066 שו | 8 6, תופץ חינם באינטרנט ותשמש בסיס לשלל שירותים מקוונים. אטפ מתכננת להשתמש בה כדי לנגח את מיקרוסופט במסגרת התחרות על שוק היישומים המשרדיים שירותים מקוונים על יישומי החבילה, בדומה לשירותי היומן והעבודה מרחוק שכמה אתרים מציעיס כבר. את גירסה 5.1 של 51016 אפשר למצוא ב: ₪1ו18/51101106/961.0סו0סזק /מזס0. טפ שואועו. תקדימים מעופטיים באינטרנט רגע לפני תביעות חמילניוס הגדולות, הוצפנו החודש בידיעות על תביעות משפטיות ופסיקות תקדימיות הקשורות לאינטרנט. לאחרונה נתבשרנו על מספר ניסיונות להחיל תקנות מס מקומיות של מדינות ארח'ייב גם על אתרי אינטרנט במדינות אחרות (ראה הטור של פול סומרסון, עמוד 8 בגיליון זה). בינתיים, בא בית-המשפט במדינת ניו-יורק, ופסק כי חוקי החימורים של המדינה חלים גם על שימוש באתר הימורים באי אנטיגואה. בפסיקה תקדימית נוספת, קבע בית-המשפט העליון של בריטניה כי לספקי אינטרנט יכולה להיות אחריות משפטית על תכנים שיתפרסמו באתריס שלהם. הוא הרשיע ספק גישה שלא נענה לבקשה להסיר הודעה משמיצה שיש בה משוס לשון הרע, מאחד הפורומים שלו. תיאור וניתוח של המקרה מופיע באתר תפוז, בעמוד שבכתובת צוג12.18007.00.11/1. באורגון, הורשע סטודנט בן 22 בביצוע עבירת זכויות יוצרים באינטרנט. זהו היישוס הראשון של חוק וכויות היוצריס ברשת, הידוע בשס זשא (46 1166 סוחסזוסטום סא) שנחקק ב-1997. הסטודנט הודה כי הציע באתר שלו לקהל הרחב תוכנות, משחקים ועותקים דיגיטליים של סרטים ומוזיקה. גזר הדין יימסר בתחילת נובמבר, והוא עלול להיות חמור - העונש המקסימלי הקבוע בחוק על עבירה זו הוא עד שלוש שנות מאסר, וקנס של עד 0 דולר. בינתיים, | מאיימים - 17 סטודנטים למדעי המחשב באדינבורו, בירת בסקוטלנד, לתבוע את האוניברסיטה שלהם בבית-המשפט המקומי, אחרי שפסלה חד-צדדית תוצאות מבחן שעברו. טענת האוניברסיטה: הס החליפו ביניהס תשובות במהלך המבחם, באמצעות דואר אלקטרוני. זהו מקרה מעניין שבו עשויים דיני הראיות לעמוד למבחן קשה בין כותי בית- המשפט, כאשר נושא התביעה קשור לאירוע שהתרחש במקוון. שותי שמונה העבדים חדעוים דיווחנו עליהס כשהס היו קוריוז. לאחרונה הס הולכים והופכים לחלק אינטגרלי מהנוף של סביבות המחשוב הכבדות: שרתי שמונה מעבדיס. השרתיס החדשים מתבססים הפעם על מעבדי החדשה חספטזסזס של אינטל, בשילוב עם מעבדי 5502 ח0ס8א |ו| הטוזחסק ת60א 111 תזטומ26, ומנצלים לראשונה את ערכות השבביס החדשות של אינטל. היטאציי דטה סיסטמס, הכריוה על שרת 8 המעבדיס מתקדס בשם 88908 08846ו18, שמותאם במיוחד למשימות קריטיות. השרת החדש מתבסס על ערכת השבבים מסוצטוסז? החדשה כדי להשיג מהירות תיאורטית גבוהה בכ-23% בתקשורת מעבד-ויכרון, באמצעות אפיק מערכת בעל רוחב פס של 1.66806. השרת החדש מיישם גם שיטות קירור ייחודיות, תומך באשכול (פַפוזטו61), ובמגוון רחב של מערכות אחסון ייעודיות. במקביל, החל באר שיווקו של שרת 8 המעבדים 8540 066מז6א20 של |6ש, פלטפורמה חוקה שמיועדת למשימות של מסחר אלקטרוני, עיבוד טרנסזקציות, אפגא או קבוצות עבודה שרת 8 המעבדים החדש של היטאציי דאטה סיסטמס. הוא אחד הראשונים שמתבססים על ערכת השבבים גדולות. גס השרת הזה מבוסס על ערכת תסופט!סזע, ותוכנן לתמוך ב-2000 גאסשמו\, אזאט 860 או 8 הטפ חברת ץצומ הציגה החודש נתוניס על תוצאות | שהשיג | השרת | החדש 8 הותוף במבחני ביצועיס בהרצת שתגוטא 5א. השיא החדש שקבע הוא 31 אלף יחידות 8!אוא (המדד המקובל במבחנים אלו), ובעברית: כשלושים אחוז מהר יותר מהשיא הקודס במבחן הזת. אינטל מעודדת יצרנים נוספים להציג בהקדם פלטפורמות דומות, כדי לבסס את מעמדה בשוק הגבוה של פלטפורמות השרתים. לאחרונה נוסף גורס מזרו חשוב - הנוכחות המטרידה של המעבד חסוווג סואג. בשלב זה, הוא מתחרה מסוכן פחות על שוק השרתים הכבדים, למרות התמיכה בעיבוד מקבילי ובאפיק מערכת מהיר. בגירסאות הבאות שלו, הוא יתמוך במטמון משני גדול יותר, שיהפוך אותו מתאים יותר למשימות כאלו (לפרטים נוספים על המעבד ותכונותיו, ראה מדור חדש, עמוד 10 בגיליון זה). הדפסת ביתית חדשה מ-קוו 6 616 ץג היא מדפסת הורקת- הדיו החדשה של היולט פקארד לסביבה הביתית. הדגם החדש מחליף את דגס 0 0616 הפופולרי, עס מספר רב של תכונות ושיפורים, ביניהם: מימשק 088, תמיכה בסביבות 6/א/26, הדפסה בקצב של 7.5 המדפסת החדשה מדגם 8150 )68606 של סו מציעה לראשונה לשוק הביתי, מימשק 8, יותר עמודים לדקה, ותמיכה בטכנולוגיית ההדפסה וו דשחסוסחש המי"ל אתר המרכז הישראלי לניהול, מציע מידע אודות הפעילות הענפה של הארגון (בעיקר הרצאות, ימי עיון וכנסים למנהלים) וגס גישה מקוונת לספריית המיייל. אפשר גס לרכוש ספרים, אבל רק באמצעות הדפסת טופס ההזמנה. יש מקוס לשיפורים, אבל הוא מעניין ונוח לניווט. | 8 בין צבא לישיבה אתר שמנסה להציג את נושא גיוס בני הישיבות מנקודת מבטו של הצעיר החרדי. הוא חדש עדיין, וקצת עני בתכנים, אבל מפתיע ומעניין באופן הפשוט והכן שבו הרעיונות מובעים. כדאי לבקר שוב אחרי שהקמתו תושלם. אתר חשוב. עמותת אלצהייחר בני משפחה של חולי אלצהיימר וקשישים חולים, ימצאו כאן מענה ואוזן קשבת. האתר מציע מאמרים ומידע על המחלה, על פעילויותיה של ייעמותת אלצהיימר ומחלות דומות בישראליי, אמצעי טיטול, ועוד. 4/58/10 5 וט 85וח// כו | ממ 1 0 0 8 אלצהיימר ומחלות דומות בישראל 9 ( ו שפם מ דיה או2 שוב 9 ופ אתר התששבצים תמצאו כאן את תשבצי ההיגיון של סוף השבוע, מכל העיתונים, המגזינים והמקומונים. הס מוגשים כקבצי תמונה, ללא אפשרות לפתרון מקוון, וחסריס פתרונות, אבל ניחא. ישנן גם חידותיו של יגאל שילון, וקישורים לאתרי תשבצים אחרים. יוזמה ברוכת. ו כ יש 0 6 0 |לותה] גידי גוב הולך לאכול כמו בסדרת הטלוויויה באותו שם, תוכלו לעקוב כאן אחר מסלול נדודיו של גוב בעקבות הנופים והאוכל הישראליים. התוכניות, המתכונים, המסעדות - כמה עמודים חסרים עדיין, אבל מה שיש בהחלט נראה טוב. 3% - הד 0 - 5 0 את 35ות? 0% %/9) '2(7)אי 690 יו 0 |ו.10110%.00. 0060 תור הועדון חבר צרכנות חבר במועדון חבר? אם כן, תוכל לרכוש מוצריס שונים דרך האתר המאובטת הזה. הגלישה נוחה, העיצוב נאה, ויש הרבה פרטים, מבצעים ותלושי הנחה. ככה זה כשאתה חבר בחבר. אתר נחמד שיש מה ללמוד ממנו. לאתר הקניות 4881 עמיתים יקרים! כאן מוקם האתר החדש של מועדון "חבר" לף | אוק טובר 59 ספמדיה עמודי שחור-לבן או 5 עמודי צבע לדקה, הדפסת ראי והדפסה דו-צדדית. אחד מהיתרונות החשובים של הדגם החדש הזה, הוא היישוס של טכנולוגיית ההדפסה המשופרת ‏ 11 [םתסוטוו?, | שהצגנו כאן בעבר. הטכנולוגיה הזו מאפשרת לראשי ההדפסה להפיק טיפות צבע בגודל משתנה, כדי להשיג מעברי צבע פוטוריאליסטייס ברמה גבוהה. מחיר המדפסת: 0 שיח כולל מע'ימ. חדש בפורטלים החגים עשו טוב למסחר המקוון היקף המסחר המקוון בישראל עלה בתקופת החגיס בשיעור של למעלה מ-500%. את הנתון הוה מסר זאב זאבי, מנכייל חברת קומרסנט. לדבריו, עיקר הפעילות הורגשה בקנייה של מתנות ומוצרים לבית, במיוחד באתרים של חברות המפעילות מועדוני לקוחות. סכוס הקנייה הממוצעת עמד על כ-900 ש''ח. 8 חברת נטקינג חשפה החודש את פניו החדשות של הפורטל שלה, שמועשר עתה בתכני חדשות ובידור, כלכלה, טכנולוגיה, פיננסים ועוד. במסיבת עיתונאים שערכה במשרדי טמיר-כהן, הודיעה הנהלת החברה כי עמודי האתר זוכים בתקופה זו לחשיפה של 12 מיליון עמודים נצפים בחודש, וכי יש בידיה עד כה 150 אלף כתובות דואר אלקטרוני של מנויים. במקביל, פתחה במסע פרסום בכל ערוצי התקשרות. העלות הכוללת של ההפקה ומסע הפרסום: 400 אלף דולר. 8 אסס חשפה את פורטל הילדים שלה, ק100, שיציע מגווו שירותים ותכנים ייחודיים, בסיוע מומחים ופדגוגים. מנכ'יל אסם דן פרופר, הודיע על השקעה ראשונית של כמיליון דולר ביוומה ובמסע הפרסום ויחסי הציבור. הוא גס הבטית חגיגית, שהמודל הבסיסי שמאפיין את הפורטל כיום - וכולל נפח פרסום מינימלי - יישמר גם בעתיד. מבטח שמיר אחזקות הודיעה על כוונה להשקיע בחברת ון מדיה, מפעילת הפורטל תפוז, באמצעות חברת הבת מבטת שמיר השקעות. בשלב ראשון תשקיע בחברה 785 אלף דולר, תמורת אחזקות בהיקף של 10%. ההסכם כולל גס אופציה להגדלת האחזקות לכ-20%, תמורת 1.6 מיליון דולר, בתוך שנה. ההסכס כפוף לבדיקות נאותות ולאישור דירקטוריון מבטח שמיר אחזקות, שיושלמו לקראת אמצע אוקטובר. 8 סיון הדרכה ומערכות החלה משקיעה משאבים ניכרים בהרחבת פורטל המחשבים שלה, ומעדכנת את תכניו על בסיס יומי. התוספת האחרונה והאטרקטיבית, הס חומריס מערכתיים מתורגמים מענק עיתונות המחשבים 6פז (המו''ל של ₪!זט\ט!ח[, 6|זסא6וטקתס) ואחרים). חינם: הגירםה החדשה של בנילון חברת בבילון הכריוה על גירסה חדשה של תוכנת התרגוס שלה, שתחולק חינם. הגירסה החדשה תציע מילון משופר, פונקציות של חיפוש אוטומטי במנועי חיפוש ובמאגרי מידע מקוונים, ואפשרות לעדכון אוטומטי של התוכנה ושל מאגר המילים. את הגירסה החדשה ניתן למשוך באתר החברה: ווסט.תסוץטג0. איצואו. לפרטים: מיכל פרנקל, בבילון 03-5389413. גירסה חדשה ל-80 5880 זוווהק חברת ברניסופט, הנציגה המקומית של חברת 6, החלה לשווק החודש בארף את גירסה 6.0 של תוכנת עיבוד התמונה השיתופית 60ז? קסג8 ומוג7. הגירסה החדשה כוללת את תוכנת האנימציה 2 81000 מסוואוזוחא, ומציגה עשרות שיפוריס שמעמידים אותה בשורה אחת עם מוצרי. עיבוד התמונה המובילים בעולס. בין השיפורים והתוספות 50 בק | הבולטים ‏ ניתן | למנות | 2 " | מימשק משופר. וכלים ₪ -- ! חדשיםס לניהול קבציס גרפיים; שכבות בעלות תכונות ווקטוריות; פונקציה של הוספת טביעת מיס; תמיכה בטקסט ווקטורי; אינטגרציה משופרת עס תוכנת האנימציה; תמיכה מובנית במעל 120 דגמים של מצלמות דיגיטליות. כלי הטקסט - במיוחד לבקשת חברת ברניסופט - תומכים בכתיבה עברית מימין לשמאל. המחיר: 9. מחתיר עדכון: 569. בקרוב: 51 ביעוראל לאחרונה, לאחר חודשים רבים של הכנות, החל הניסוי של בוק להפעלת חיבורי 4051 לאינטרנט. בינתיים, מדווח כתבנו אבי וייס, משתתף בניסוי מספר מצומצם של מנויים נבחרים (בעיקר עובדי בוק). במהלך אוקטובר יחוברו כמה מאות לקוחות נוספים. המשתמשים הראשונים מדווחים על קצבי תקשורת גבוהים במיוחד של עד 8% ויותר םי לאתר במקרים מסוימים (כלומר, פי 250 לערך ממודס אנלוגי). הקצבים האופייניים יותר, יהיו עד 1.507 בתקשורת הנכנסת, ועד 384%008 בתקשורת יוצאת. הניסוי יסתיים עוד השנה, בכוונה להתחיל לספק את השירות באופן מסחרי כבר בראשית השנה הבאה. אין עדיין תמחור לשירות, וככל הנראה ניתן הוא לא יהיה זמין בכל האר, אבל זו התחלה יפה. שירות חדוו: מפקס לדואר אלקטרוני אגזו10 הוא שמו של שירות חדש למשלוח פקסים מכל מכשיר פקס בעולס לכל כתובת דואר אלקטרוני. המשתמש מוסיף על הדף המוביל את הכתובת הרצויה, ומשגר למספר השירות המקומי. הנמען מקבל את המסמך כשהוא מצורף למסמך דואר אלקטרוני. את השירות מציעות חברת 18א6 מהוד השרון בשיתוף עס חברת ₪ מ 00 5005 06 האמריקנית. השירות יוצע בשלב ראשון תעם, בישראל ובארהייב, לתקופת ניסוי על- ידי מספר מוגבל של משתמשים. המעוניינים להשתתף יכולים לפנות החברה | כדי להירשם: 0 ווצ. לפרטים נוספים: משה בראון, 6% %6, זהירות: וירוסים חדשוים בגיליונות האחרונים דיווחנו על תג6.2סוקאם (- 1/6118 שני וירוסי מאקרו שפועליס בשיטת הייתועלת'' - מעתיקים את עצמם בתוך מערכות, ומשתמשים בספרי כתובות הדואר האלקטרוני שלהן כדי להפיץ את עצמם. רוב הוירוסים מסוג זה אינס מסוכניס, משוס שהם מתגלים בקלות יחסית על-ידי תוכנות האנטי-וירוס החדשות, ומנוטרליס בשלבים מוקדמים. מוגניס פחות המשתמשים הביתיים, שאינס מצוידים בתוכנות אנטי-וירוס עדכניות שיודעות להתמודד עם וירוסים כמו הני'ל. וירוס נוסף שמחקה אותם ומשכלל את השיטה, הוא 4118000416 /א7פאו, | שנתגלה ודווח ב-3 לספטמבר על-ידי חברת 4850086 אזסעווא. מדובר בוירוס מאקרו שתוקף את 97/2000 אזסשו ומדביק את כל המסמכים שנטענים מרגע ההדבקה והלאה. הו סיגרים, יינות משובחים, שמן זית כתית וגבינות. זו חנות היין והגורמה הוירטואלית הישראלית הראשונה, מעוצבת יפה מאד, ומדיפה ניחוחות עוים. 2 : הּ ין וכהיליםם |באים בונו אתר חדש לילדים, שמציע לימוד באמצעות משחקים, עזרה בשיעורי בית, אפשרות לצבור נקודות ולזכות בפרסים, ועוד הפתעות. נרשמנו, וההפתעה העיקרית שהייתה לנו, היא שלא כל- כך הצלתנו להיכנס לאתר. בכל פעם שהקשנו את מספר תעודת הזהות (מה לעשות, אלה התנאים) והסיסמא, חזרנו אחר כבוד לעמוד הראשי. מישהו רוצה להסביר לנו מה הענייו! ם ב הזו אתר חביב ביותר, שמאפשר לך לאתר כתובות, ומוצא עבורך את המסלול הקצר ביניהן. בינתיים, הס לא הביאו בחשבון את חוקי התנועה (מבטיחים שזּה יקרה בקרוב), אבל יש הגרלה בין אלו שישלחו הערות והשגות. 4 53 0 ₪ אתר המפות של ברוכים הבאיש לאתו הספות של ישדאל 62/1 / .0 .כ הרת תור 6 ם מ דיה או שוב ר 9 9 53 גלריה דרמון האתר של אמן הברונזה יהונתן דרמון. יש בו גלריות עס תמונות ממבתר יצירותיו המקוריות והמיוחדות של האמן. גס ביוגרפיה קצרה ואפשרות ליצור עימו קשר. אי אפשר לקנות, וגס לא לגעת, אבל שווה להסתכל. אסווא הכ .= 1 ו 2 50 מס |ו.00. 8116 סז תור ץחדץ והטפו עוד אמן, הפעם צלם מוכשר ועטור פרסיס בשס קובי ישראל. אפשר למצוא באתר פורטפוליו וארכיון עס תמונות רבות, מרהיבות ביופיין, מחולקות לנושאים. וגם עיצוב מפתיע, לא שגרתי, ושילוב נפלא של צבעים. בנה ציתך מתכנן לבנות בית! אל תזוז צעד בלי לבקר קודס באתר וה. המידע מוצג בתרשימי זרימה, המפרטים את כל השלבים, נקודות ההתייחסות והמהמורות, בדרך לבניית בית חדש. יש גס עמוד שויית וטיפים, תרומת הגולשים. העיצוב לא מהמבריקים, אבל נסלת. קוראים עורוצים לברםם אחרים חדשים מוזממנים לשלוח אלינו וט וח'אור חמציחי. 6 |אוקטובר 959 ספמדיה בשלב כלשהו, הוא מפיץ את עצמו ל-60 נמענים מספר הכתובות של טטוגוס. הנמענים יקבלו מסר ששורת הכותרת שלו היא "מס 68386 |תגוזסקתוז"י ((אּ שס המוען המזויף). בגוף ההודעה יופיע הטקסט "...טס 1 וגא 100%'', ויצורף אליה מסמך נגוע כלשהו (אין שס קבוע!). אפשר לוהות את נוכחות הוירוס במחשב לפי המצאות הקבצים 5 ו-55.885 בספריית השורש. ניתן להיפטר ממנו באמצעות תוכנת תג8גחו 66 אותה אפשר למשוך מאתר 1060%% בכתובת 1 סטט). שואואי. משתמשי תוכנת האנטי-וירוס של חברת חטחטא, ימצאו באתר החברה עדכון מתאים, גם הם. עוד תולעת שמציפה תאי דואר אלקטרוני, היא אך32/0ו שמכנה את עצמה גם בשם "גוטוסו6". היא מגיעה בהודעת דואר אלקטרוני ששורת הנושא שלה '):', ומצורף אליה קוב בשם 66.ע0ו86. לא, אל תתקין אותו. אס נדבקת, תמצא פתרון בכתובת 61.00 איאואו. גס את הוירוס הזה גילתה 6, ובינתיים יש לדבריה דיווחיס ספוריס על הדבקויות בוירוס הזה. מתוצאות סקר: באירופה מפחדים ממטחר מקוון דוייח חדש של חברת תוצח 6680 שפורסם החודש, מספק מבט מעניין על הגישה של מנהלי הארגוניס במערב אירופה - ףשר לנושא המסחר האלקטרני. התחזית של החברה אופטימית - | |5 היא קובעת שהיקף המסחר האלקטרוני במערב אירופה ב- 3 יעמוד על 430 מיליארד דולר. אבל להלן כמה מנתוני הסקר בין המנהלים: 36% מהס אינס משוכנעים שאינטרנט מציעה להםס יתרון תחרותי אמיתי. רק 33% הביעו יאמונה חוקה'' במסחר אלקטרוני. 85% אינס בטוחים שיוכלו לנצל את המסחר האלקטרוני > לעשיית רווחים. 83% חושבים שאינס ערוכים לתחרות בשוק המסחר המקוון. 60% חוששים מעבריינות מקוונת. ככה קונים מחו"ל באינטרנט רוב הישראלים עדיין מפחדים לשלוף את כרטיס האשראי שלהם ולבצע עיסקה מקוונת. אבל גס האמיצים יותר, מוותרים על חלק הארי של המוצרים - פשוט משוס שאין להס דרך לקבל אותם. חלק גדול מהסוחרים המקוונים פועלים בתחומי ארה'יב בלבד. הס מוכנים לדוור את הטוביו לתיבות דואר (אמיתיות - לא דואר אלקטרוני) בכל רחבי ארהייב, אבל לא ישלחו אותם לישראל. המשמעות היא, בחלק גדול מהמקרים, פערי תיווך שעולים פּי כמה על המכסים. שירות חדש של חברת 4188 ישראל פותר את הבעיה. החברה משכירה תיבות דואר בארהייב תמורת 51.8 לכל 100 גרס. היא מאפשרת לישראלים לקנות מוצרים ברשת, לדוור לתיבה בארהייב, ולקבל את המוצרים באחד מ-12 סניפי החברה באר בתוך 3 ימי עסקים בלבד. תמורת המשלות ארצה, הס גוביס כמובן 'עלויות שוות לכל נפש'י. בחישוב מהיר מצאנו שהעיסקה הזו משתלמת מאד בקנייה של כל נגני ה-83וא, רוב מחשבי כף-היד, | וכמה. מוצריס פופולריים נוספים. סו אששהחחם כ ושע את ל 4 4 = | ,,, 4 אה 08 ש5ה שחש( ספה ירה שש ו ו 5 שו 4 00| | סופת ב | חברת =פוא ישראל משכירה תיבות דואר בארה"ב, ומעבירה את תכולתן ארצה בתוך 3 ימי עסקים. זהו פתרון פשוט ונוח לקנייה מעסקים מקוונים שאינם מדוורים מחוץ לארה"ב % הוא התחום הסביר מעל ומתחת למצויין במחירון, שבו יהיו בדרך-כלל מחירי הספק אליו תפנה. הנתונים המובאים בעמודים הבאים, הם ממוצעים המבוססים על המחירים המקובלים בשוק, דולריים ואינם כוללים מע"מ. הם אינם מביאים בחשבון עלויות אחריות, שירות, ועדכוני מחירים רגילים המתרחשים במהלך החודש. 1 אין טעם להשקיע בפחות - ההבדל בין הכרטיס הזה לכרטיסים בסיסים יותר הוא 20 לערך. = 6 כרטיסים מבוססי זאד פעו / || זאד א באים בחשבון. אפשר ללכת על גם על גם כרטיס ה-00000/ של וחסטוזד בא בחשבון. הכרטיסים הישנים יותר ממשפחת א000/301סס/ וכרטיסי 86ח5ח88, אבל בדרך-כלל 2 כנ"ל. אפשר ללכת עם על כרטיסים מסדרות מקבילות של סחסוחאוכ או כרטיס בסיסי יותר המחירים שלהם פחות אטרקטיביים כיום. מתוצרת |ח6טוזד, 515, 65 וכר'. 5 או כל כרטיס אחר מבוסס ||| 60600 או || דוד פוח. 5 לביצועים גבוהים ביישומים עסקיים ותלת-מימד מומלץ כרטיס גרפי מבוסס 600003 אר 6 מומלץ חזסז7,200, ולמי שיכול להרשות לעצמו החסז10,000 במימשק ו90. שוח זא 680806 65. 7 מומלץ להשתמש במערכת הגברה איכותית, הכוללת רמקול זפ!ססאוסג5 ותמיכה בצליל סראונד. 0 00 + 4/8 + ח50 + אד זמו5ס ₪ 6 07 0 6 18 |וס16 חספ + 5קוח6 6ק 75 6||/100/2 ז05!8ו -[[[[||| | לוחות פנטיום /טווה או 6 8+ 1691 6חט50 + ות 0 ---- ו 66 050 ו א 810/80 חס ד 5 א 569 6וווטחס 7 520 2 60 | חסוזד 15 סחוח 010% 9 שו חסווד 50/0 ול לוחות פנטיום וו אד ז0ופסום ||[ | חווד 6005 העד 0-7 א א |440 סו8חחסך | 6פ=מדיה אוק טובר 99% פף זה 0 א |440 זו 7 ו 5002 אוזץ0 :60 8, חהו10000, 605-2 66ו)אזוונ סצ . . 400 א 0 א |440 ז8ו6 50 0 60 555/2 אוז) 7 8 86051-2זזו!( ז8ו45זוונ וו 2 07 א] זטופסום 0 3662 אוזץכ) 0 60 8 5051-2 ז8ו85זוו שוחו 70 1 370 | סחוחה 5 800/2 או 0005 8 5091-2 ז85)8זוונ |/ם! 0 א | 683 6!ו)טחס ל ל ו 575 8 !500 בזז!( ו608זו= ותטוחאכ) 0 א א | 637 6|ווטחס 0 . 4 ל 8 8 5051-2 8\!06זו!( החטזחהטכ) 7 א |440 000 הוחהוו |פוחו 7[ 88, 60560 |[ 8 ססו))8זו!( || 81/85 וחטזחהטכ) 0 אם ז8ופסום 0 168, 590ח60/70 5 550.63 8 85091-5]!|( 99808)6 7 זה אם סחוחח 0606% 7[ 88 00=, 600580 ה[ 8 ).| 087790008 6001-5 6080816 . . . . 3450 אה אם סחוחח 00186 00 ם16 500, 600580 7 8 7 ]| 281780008 501-5 5680816. . . . 4850 אם 6165 |5 0 328 500, 600586 0 8 קל ] ה8ו006 5-|509 6080816 7 4 + 8 6165 |5! 6 3 91156 328 והחס6 שושוס [/// ו 8 170 ה006618 5-|509 6080816 . . . . 91200 אם 119 100 | 1288 הס וק בב = עונות 2% 661 60116 90 328 100/02 |/ההספ 7[ ם/+8ח0+006ח50+ 8% זמופסום. . . . 990 648 100/2 /החספס 2 0- ! פנימי 100 ]160 500 + 8% 6105 6 7 1288 100/42 |/60₪ 150 1008 0ם), פנימר 0 ם/8+ ]ו160 0חט60 + אם 5קוח0 6ס. . .. 990 008 |2 608חחס פנימר 0 0 0+ +000ו/+0חו0פ+ אם 005 %110....06 0 1008 ק|2 608חחס! חיצוני מקבילי 9150665060 44008 05 )9081 ו 8 08 כו .. 1008 קו2 8טסחחסו, חיצוני ו09ס 120 0חטספ + אם 5681/66 |פוחו 12066 8 0 ס\ = 250/8 ק!2 08סוחסו, חיצוני מקבילי 2 4400%! 806ח5וחטו! ופוח 0 8 08 ס) 110 == ₪|/250 ק|2 08פוחסו, חיצוני 609 0 255 5 08 סש - 108 02 608חחסו, פנימי 7[ לוחות וח 8 32 08סוחסו, חיצוני 00 0] + |ו160 60ח50+ 8% 0108 ₪6 7 8 08 ס\ ו 8 22 608חסו 5 ה -290) אם 6120 | 7 8 68 ס/ 165 8 2ב 608חחסו, חיצונר 00 60 + א 6120 |פ! 0 8 66//זג/ סש 0 מדיה ל-2|0 608וחסו 0 אה 609 6!וווטחס ה[ 8 08 ס\ 0 מדיה ל-0/.2 08סוחסו ו 1000 |ם הכ - אם 806ח5וחטוא! וסוחו 7 8 908086 4 / 0 0 8 608096 51050 הסני ל ל 8 סז ]8ו|909!! 50808!6 108 "15 ק שוסוסזש. ,₪ 200/2 א)\ וחטווה6ס יייייייי0כבככב....%55 82 סז ]608/85 5880816 ........9130..55 "15 אק שופוצסזק .|| 2552 א|/|/ ותטווה6ת +יי:0003.:5ב0כ965..50 8 סז |5ו|608))! 5880816.....----...9150 "15, 0.28, 08% 0 3662 ה ה0ז08|0 +ייייווככרבכבבבבבוו...985 8 סז ]6008 0680816 ...--........9180 "ו 0% ה[ 400/42 / ח0ז8ו06 0 8 |!808זו וחטוחאנוכ) + "15 חסזווחוזד 07% 100 435/2‏ חסז68|6 6 8 |808זו= ותטוחאנוכ) + "15 01 |5 סקוח68 55 4662 / חסז08|6 3000 0 24-55 9180 8 | ||808זו- התוחאו( ל "15 ]חוסק 6 1801-06-50 5002 ח0ז00!8 200 8 ||808זו= וחטזחאטכ) 0 "15 א6חס|ם כ 91700 2ר/350 || וחטווחסק ו 8 וססחו וחטוהאוכ) 0 100 "15 ,0.28, 0510 6 ה 5170 8002 || חטווח6ק 7 8 ו |ו808זו= וחטוח8נוכ) + "15 01530 ₪6 ו 8502 || וחטווח6ק 270 8 = ||808זו= ותוחא ו() 16 "15 005001 6גו הוור 100 8 ו6 ||808זו- והטזהאטכ) 7 "15 156 פסו|וחק ו 5002 |!! החטווח6ש 00 8 ו ||808זו= ותטוחאנוכ) כ 550 "15 10055 60 4290 5502 |!! חטווח6ש 570 8 ₪ |808זו= וחטזחא() 170 "15, 0.25, חסזווחודד עָחסס 4050 5502 |!! חטווח6ק 4780 8 |!808זו-] וחטוחאנוכ) 100 "17, 0.27, 0186 0 2ר!/500 || 66 סו/א |[ || | 8 הסנ זסואגו 100% "17, 0.39, ק שו6ושסזק 2506 000 355/2 || 66 סוה 0 ה וסט זסואפו [/[ 0 "17 06 שו6ושסזק -[-[-| | 5502 || 46 סו 67 85 הס זסואו 5-90 2% 41806 "17, 0.28, 6800 7 2ר/400 || 66 סו/ה 7 8 זס)או | "17, 0.26, ססוחאס -[[ 0 450/2 || 66 סו/א 7[ "17, 0.25, 800 0 4752 || 66 סוה 0 נוגנ' 508 "17, 0.27, 17696 6% 0 4002 !|| 6 סוה 0 8 6051-2 0) 2000 4500 4502 !| 6 סוה ה הו 42102 -5091 0) 0 5002 || 66 סוה 0 8 5051-2 6סו)פזווט ס\ 00 5002 חסוחזג סוה ָ[/ ו 5091-2 66ו)פזוונ ס\ 7 א/266: אוז0 1 8 6051-2 66ו\פזוונ סש 0 אוק טוב 99 שפמדיה "17 4472 ₪|א1%0 7 "17 20001 עֶח60 510 "17, 20056 חסזווחוזד עֶח60 0[ "17, 0.25, 2036 ח60 0 500 ךךדאו נשים ו "19, 0,28, 6ק עשפוסזק 170 "ו "פ1, 1810 6 0 "19 51 400 עֶח60 70 עלייה נוספת במחירים של רכיבי הזיכרון * נמשכת הירידה במחירי המעבדים "0 00/05 0 * עיסקות אטרקטיביות על רקע הופעת הדגמים החדשים של הצורבים * מציאות: "20 חסזווחוזד 0.25 1675 80ח18/ 20 . . .. 51400 מעבדי הקו השני של אינטל ו-0!)! * ורק את חסוחזה עוד לא רואים כמעט "20 5300 חסזווחוזד 60 10 "ו2, 0920 ₪ הוור וווורררווווווי 81050 * האמרה נוספת במחירים של רכיבי הזיכרון. 10-30% יותר מאשר בחודש שעבר - הירידה התלולה במחירי שטוחיח הרכיבים נמאז חרדש מאי, נמחקה לגמרי. אלד ששמעו בעצתנו וקנו, חסכו 25-50% מהמחיר. בכל אופן, נראה 2 00 00 %----- שמגמת העלייה הנוכחית הגיעה לסופה. קרוב לוודאי שנראה מגמה הפוכה לקראת אמצע הרבעון האחרון ",4081 5800 0 של השנה. בינתיים, למי שקונה מחשב חדש, כדאי בכל זאת לבלוע את הצפרדע הזו ולשלם תמורת לא "15, 40-01 60 וררשש 91200 פחות מ-64/8 זיכרון. זה יעלה לו כמעט 200 ש"ח יותר, אבל זו הוצאה משתלמת. 120 58000 40/2 ,15" ו ו > ואגב, מחירונים שאומרים "התקשר", מלמדים על אי וודאות ושינויי מחירים על בסיס יומי. זה מה שתראו "פו, 611-561 1 רןזרו | 4 רדר ₪ ג - ₪ רדרו ר ₪ 'פו, 500-ק עוסועסזק וו בימים אלה ליד המחירים של רכיבי זיכרון - כמו גם של המעבדים המהירים (בעיקר פנטיום |!| 550/600). "ו 31 007 .ה הדבר הנכון לעשות, הוא להתקשר ליותר מספק אחד, ולהשוות. אנחנו מצאנו לא פעם הבדלי מחירים של "15, 50 09 10 % ויותר. אם אתה מקבל מחיר טוב רצוי לקבל אותו בכתב, יש סיכוי טוב שעד שתגיע לספק הוא לא יהיה אקטואלי. בטיי 01 * לוחות מסדרות 810/820 |6וחו וראה מדור "חדש", גיליון 102, עמוד 12) מציפים את שוק התואזים. בחלק 8ו2 5446 01 ו[ / . מהמקרים נמדובר בלוחות בינוניים למדי. לא חייבים לחסוך בכל מחיר. כדאי לשים לב במיוחד ממי קונים, 8ו4 30 סוד 95 0 ולוודא שאיכות החבילה הסופית שווה את החיסכון (5-15%). ם/ף סחָזו/ 3 55 7 8 06זו 50 65 ווווווווווווווווווווווו-150 *איפה בכל זאת לחפש מציאות? נסו את מעבדי חסז6 ו-וו-6א סו/ג. הירידות התלולות במחירי 20 ח0ו688זסא₪ כ: ודה 0 המעבדים, הופכות את דגמי רמת הכניסה למציאות של ממש. אם כבר הולכים על מחשב זול במיוחד, חבל 48 זטָ8ת6 ודה 0 םושג ז06חס\ חו ווה ודה 0 לבזבז כסף על מעבד אחז או פנטיום שנשאר מיותם במלאי של הספק. עוד כמה דולרים, ואתה מקבל 8 | 2400 30 סחסוחמום | חסז066\ו-6 בתדר גבוה יותר וברמת ביצועים גבוהה משמעותית. 48 350 זסקןו/ סחסוחאום 7 7 8 30 ז9ופחסו! 6 הסוחגום ווווווויי 580 * מחירי הדיטקים הקשיחים כמעט ללא שינוי. כדאי לשים לב לירידות המחירים בדגמי ה-ו00ז7200, ן | 0 0 א שהופכים אותם לקנייה כלכלית בהחלט. שווה להשקיע עוד 450 בשביל דיסק מהיר משמעותית. לחלופין, ₪8 || ז8ופחסו סהסוזגום 150 ד |( חס תה וו 0 אפשר ללכת הפעם על דיסק גדול במיוחד. 48 30 220 06ו51ע) אסזו8ו 8 48 30 אסזמו ג 0 * התפתחויות מעניינות אפשר לראות בשוק כונני ה-/ס6. כמה דגמים וותיקים הוחלפו בדגמים מהירים 160 8805086 021086 7 יותר, ולחץ חיסול המלאים מאפשר למצוא עיסקות אטרקטיביות במיוחד. גל חדש של כונני ס/ם נמצא 0 ו בפתח, וכדאי לשקול בזהירות לפני שמשקיעים %%00 בכונן 0 מהיר. במיוחד כשאפשר לקבל בחצי נרטים' 67 המחיר כמה דגזים שנחשבו לפאר היצירה בראשית השנה. כמה ספקים מקומיים מבינים את המצב, ומציעים 4|8, 5465 30/6 01 0 דילים מפתיעים. שווה לבדוק. 4/8 9750 !חסוזד | 48 30 9850 ]חוד 0 88 58806 65 ל 96040 48 6526 ס|ס 0 8 98 חקא ודה 5 8ו32 עטת סַחָאח וזה ל 5140 8 חפ 00600/ !חוד יי 0 960 ו8 ץ8ק66סא ודה 0/7 ם/4 4000 30 סהסזאום 10 ₪8 0806 וחססוזד ב[ 88 אזס)66סא ודה 0 48 6066058097 סחסותאום ל 88 30 6740זח! 6!ווגוחס 7[ ₪4 סז זפסחס ח! ווא ודה 90 88 ז506608!9 סחסוחאום 0 88 זז8ה6 30 ודה 0 ₪8 סז זפסחסש חו וומ ודה 1007 8|8 50 סחסוחאום ינ[ 8ף 50 ססָגה ודה 0 0ו16 128 00אם ודה 455 00 ₪8 70( סחסוחאום 7 88 1א חפסא ודה 0005 00-65 328 ההטחף/ סַפָהה ודה 120 168 חסופט-5167חסו/ סחסוחאום 7 6 מדיה אוק שובר 9% ד | מוכרים 4 מחשב פנטיום || 255/02, מסך 17 אינטש, דיסק 8 )6 זיכרון, רמקולים, 00-80 + = שלט-רחזק, כרטיס קול, כרטיס גרפי 8%8, וערד. מחיר מציאה. יהודה 07-6469040. + נוחשב פנטיום || 255102, מסך 15 אינטש של סז דיסק 520, 8וא32 זיכרון, רמקולים, 4 60, כרטיס 50, וערד, רק 2600 ו"ח שלומור 09-9582260. 4+ מחשב פנטיום א//!255, מסך 14 אינטש, דיסק > 4308, כרטיס קול, 24א 60, מודם 556%, סורק 0 506 ש"ח. דוד 08-9589506. + מחשב פנטיום א/166, לוח אינטל מקורי, .<528 זיכרון, דיסק 256 ס/ש, כרטיס קול 4 50, כו 16א 00-00 מתוצרת 66ו61081, מארז דה מהודר, ללא מסך. במחיר מציאהו אבי 052-686228. 4 נמחשב נייד זחטוופזסא זססה, מעבד פנטיוס ₪16, 155 זיכרון, מסך 12.1 אינטש, 66 סס, מודם %, דיסק 16, רמקולים מובנים, 95 פשססחו\ + תוכנות. שולברג חבר 051-510795 א 107061-2888.061ח 6 6015ח. + נמחשב פנטיום 166. יאן 08-9861686. 4 מצלמה דיגיטלית חדשה ממדגם 08501 8גוקוחעוכ), תמונות 1.5 מ"ליון פיקסלים + כרטיס זיכרון ₪8, תמורת 4480 בלבד. | דניאל 02-5619779 אן 052-218984. + מצלנוה דיגיטלית נמדגם 10 06 עַ600, חדשה, בחצי המחיר. 052-851824. 4 מצלנות אינטרנט מתוצרת אפוסזסוו, חדשה, כולל דרייברים חדשים. יניב 08-8660385. + רכיבי זיכררן ₪ 72 00סם. ארבעה רכיבים ₪/8 כ"א, ב00!- ש"ח. לרזן גרי 06-6401977. למכירה דיסק קשיח 15.168, חדש, באריזה, לא נפתח, 5 שנות אחריות. רם 055-565455 או 5.. 4 כרטיס גרפ" ז06פחסו! 000סס/ עם 6/0 זיכרוה יציאות לוידאו ומסך, מימשק [סק. המחיך: 250 ש"ח, לפרטים, טלפון 05-5085545. 4 כרטיס גרפי אזס\6ו6כא דג עם םוו4 זיכרו 00), ניתן להרחבה ל-₪/8. לפרטים: 0 שזן |66ה.ח0ן8ו61ח60/97036. )ברטיס מסך 8וא1, כ-50 ש"ח. גרי לרמזן 7 + כרטרס גרפ" || זפופחסו 0000ס0/ עם ₪ו8 זיכרון (550 ש"ח) ונמסך 0707 6/ 17 אינטש 1000 ש"ח). לפרטים זיד הח0081.00ח00018/ו2. % מוכרים חלקים ממחשבים ישנים - מודמים, כוננים, כרטיטים, מסכים וערד... 04-9924455 אר 5 4% למבירה לוח-אם 48602 (80 ש"ח), כרטים קול 16 ביט של קריאייטיב (50 ש"ח). 05-5085545 אר 5 ולא בטובת). 4 מודם 56% חדש מתוצרת רוקוול, תומך בכל התקנים, הכל כולל הכל, במחיר מציאה. טל, טלפון 03-5701415 או 6592070 06]. 4 כרטיסים !700 6018חזווטו 185101 סססו/, 4 ז3519|ט0חוסס, 50 285101 פסוחס8ז, ג'ויסטיק סזק 30 067חו0ו5, כונן 8< וסחסס, הכל במצר מעולה ובאריזה מקורית. דן 050-579965. + למכירה 200 מושחקים חדשים באריזה המקורית בהנחה של 50%. גל חזסס.|0108ח 6 9011 050-552149. > + מדפסת 6956 ק1, חדשה באריזה במחיר מבצע. יצזק 055-9585855 ,052-897055. + לנמכירה, מודם ₪0 56% 6דם, דש בקופטא, 0 ". 055-565855. + לנמכירה, לוח-אם כחדש, כולל כרטיס קול ומארז, אופציה למעבד 255. שלונז" 08-8642156. + למכירה, מארז + פנטיום 120, מסך 15 אינטש, > 48 זיכרון, מרדם 28.8, כונן 8א 60, משחקים באריזה מקורית: ז06ח6םוו6רו, ססס, אפו, זס תפר זפ ש, 5 ץז 080 ]01 טכ ד בערד. רוגי 050-426792. 4 למכירה, מסכי 18 אינטש משומשים, במחיר טוב. גל, טלפון 04-9924455 א 055-292295. 4 סו |8ה0ו010588ז 6.0 88810 [808ו/ פ!. אביב 05-9659262 ,052-959472. + סוני פלייסטיישן, 500 עש"ח, רינה 052-229596. > רוצה למכור, לקנות, להחליף? שלח לנו את מודעתך עד 25 מילים) או שוש 9 סשספעדיה בדואר: לוח 6פמדיה ח.ד. 11438 יד חרוצים 13 תל-אביב 1115ם בקה: 03-8384781 |--6: |60!86000.00.1ההסכ (לציין "80" בעוודת ה-860[601) . קונים + מחפש כונן 44א ש60-30. יאן 08-9461686. 4 מעוניין לקנות דיסק קשיח בסביבות ה-100 ש"ח יאן 08-9461686. 4 מעוניין לקנות דיסק קשיח בנפח 1.6-52038, [א לפנות לאסף 052-5351457 או |ו.6/8||8.00 858151. + מחפש מסך 15 אינטש משומש. טלפון: 08-9586974 או פקס: .08-9586714 + מעוניין לקנות מסך 15 אינטש משומש במצב טוב. נא לציין יצרן, גיל ומחיר. הזסס.ו ו סח ₪ טס680ז. + נשארו רכיבים מהמחשב הישן? יש לך מחשב שאינך מצליח למכור? ספרות? תוכנות? עמותת עזר-יוכבד תמצא אנשים שיוכלר להפיק מהם תועלת. מרדכי 02-5587529. 4 אם י₪ לך כרטיס 16 ז8ו88ו₪ 500 חדש או משומש, נחליף אותו בכרטיס 64 8/95/01 606 תמורת 45 בלבד. אייל 05-6727667. 4 סטודנט למדעי המחשב, מעל שנה ניסיון ב- וחסו6ם, מחפש עבודה כמתכנת במישרה חלקית. עד.:05-95707 88 60460 |! ה!ו5168 סחסוחפוס 16 5540 |!! חו5168 סחסחחאום. 168 550 ז6סו/ סחסוחאום 7-9 168 770 ז6סו/ סהסותאום 0-7 328 770 ז6סו/ 6חסוחאום - 8 1000 סזק 801זו] סחסוחאוס 168 0200 אסזו8! 0 168 0400 אסזו8 0 88 ₪200 6ט0וו5עו/ ו 8 || 608ו/!ז6ק .-/-/--- 328 2ךך או וח / 7 128 80568 00000/ 001808 328 2דך ||| ז920זם ₪58 0 38 2 ך גשוה 070808 0 168 2000 |ו| 400000 618 .... 16 5000 || 400000 678 .... מודם "פס 6 /ו0118/810/56000וס .. 6 500186 חיצוני - ו 6 55/0008 8 6 0 6 !|610|/000608ק/אוזוו20 .. 6 ז600718)0 פנימר 0 6 50196 ח5! חיצוני - הולטימדיה נונני 60-80 00 || 0 08108 || 0 !509 08וח5סך 0 4 8חחוו0/ 0 08 27 8 008108 7[ | 8 0188116 + שלט רחוק 0 0 0 ]|[ |[ 0 8 סספו חספ 7 608 שְח50 || 6 0 7[ || 6 עחספ חיצוני, קיט - יי 8, |50 0/6 || בנ 5 1680 509] 4 0 00 0וח880ח8 5 0 8 ווחטפווו 00 8802 0 5200 06 70 4 08 2 5260-2600 6 00 587 5 6 |8009 פסוווחק 0 0 ו || 72006 ל 0 6 7200 ס] חיצוני 6 4 גוג 55/05 02 7570 10 7[ ו 8 8100 קה ל 86 ה 00% 6 !60 8808 06 5005 וח א5 80850010 10 0 כקש/ס וחסאזו וציו 110 72 0808 100 4 /סח-0/כ ז6חסוס 2 5150 סס הטוחואג/ סחסוחפום 7 5 0/0 8שו881ז0 קיט 0 6 8סוח5סך קיט 50 5 |החה-0/0 סוחס 0001 נרטיסי קול 0 8/6 ) 128 )ח6סוזך | 8 |00 07058007 [[|[|| || 6 )) 128 01058067 || 2 330 020/88 0 0 2 430 00/848 7[ קחק 16 8/95/07 6חטס6 0708148 0 2 ז8/95)0 6060 || 4 ז88)6/₪ 50000 0 6 18 58 6/ו/0788 0 8 ] 68 0708/46 8 200 4)) 800 90 09|[ 0 סחטספ זשופחסו/ סחסוחאום 00 ברטיסי טלוויזיה/וידאו 48 6810 086 6008 7 הזד || || 0 שוסושסזק [/נ|// 1 686 060ו/ 8ו60ו/זפ 0 66 /ך 8ו60וזסע/ א 0 עו 0 זהחטד צד וזה 020-000 0] 08008800 000 זט אוסטחו3ה 6ט500עו אסזוה 7 וא 060ו/ אסזו8/ 7 0 פסזוו ו 000 5 030 סזוו/ פרב5 5-55 911005 ₪6 עדיה אוק שובר 95 םםו המלצת החודש הדור החדש של כנני 60 דוחף החוצה מהשוק את הדגמים הישנים יותר. בחלק מהמקרים, מדובר בדגמים מוצלחים למדי, שפשוט מוחלפים בדגמים טובים יותר של אותם יצרנים עצמם. כמה ספקים שנתקעו עם מלאים, עושים כמיטב יכולתם כדי להיפטר מהכוננים הישנים, ואתה, יכול למצוא אותם במחירים נמוכים בעשרות אחוזים מאשר לפור חודשיים-שלושה. תקלדות וחטוחאנוס מפוצלת 0 וטוה מפוצלת + 80קתסטסד 0 ארגנומית 0 שגגרים 00501 ל )סוק ה60וו0 | 0 3 קוה 1 8 ו6פטסו/! ח60)ו0ס 1 0 68| 0501ז0ו/ 7 +וסוו₪ ח1.01180 ָ[/[/ 0 בויסטיקים חה טחוש ה80ווטס. 1 7 86זוא= ההחףחו\ הססווסס | 0 זסוזזה\ ה זףחו\ הספווטס. | 0 סזק 30 ז06חו)06ו5 6 "| 0 6800806 0706 ז6סחו\06ו5 6!/ . . . . 9180 הזרקת דיו +6100 !068600 קה 0[ 0 )!068600 קה ]|| +7106 06586001 ₪ 8 0 00860 ל 0 0 00806 ל 8[ 8950 !088600 ו ה[ 0 20860861 ק] 0 או שוכר 9% ספמדיה 0 פ8טוץ51 חספס 7[ | 0 פטוץ51 חספס= 5000-5650 0 פטוץו5 חספס= 0 5 פ8טוץ61 ח50ס= ה 400 0 8טוץ51 ח50ס= 70 3000 ו72000א1440 1520 זס0 פטופ 9600 (72000א1440, 6 ראשים, 03000 פטועו5 0+ מדפטוות לייזר וחקק8, וק6000, 61 8501061 | קר 500 החססא, 60007 ק6 8567061 | קה 7 חססא, וק6000, קו6 856061 | קח ו הח1200 ו6000 5 8567061 | קח 0 66 18006 הקס17 וק12000 4050 8567061 | קת 1 5, וחסס17, וק12000, 5000 4581261 | קה . . . %1800 8000 6654 160 > 0 חסופווה 7[ 6 חסופוצ 7 0 חסופוש 7[ 5 6080081 קה 490 5 60801 קה 0 57 6080081 קה || 0 60 ה 20 0 0 ה 7 0 608001 קה 00 0 60| אאוחוזס ה 0 אהו 55 4100 12200 8ז51ה אמ כ 51504 סז 12205 8זו5ה אמוו 0 605 2240 8ז151/ אה/( 610 0 ביט, 600/5 16%טו/! 108 6 ביט, ק/1220 א6)פטו/! ו 6 ביט, א6)סזסוו/ 100 0 ביט, 96005 א6)סזסוו/! 2 8 פפנימי, קוח 8 חיצוני קת .. פפנימי, קת .. 8 חיצוני, קה . 0 פנימי קת .. 8 |609 קת.. 0 אחו !-0 . 8 לסווום 608חחסו פנימי . 7-7 00 אה !-ם 7[ 7 חְ8880 0[ סז 655ז0א87₪ח!ם |6)ח! 0-7 0 |א 905% /500 ל ז6זסחו= 0/0 06סוההעם... |00 888זסאםזפח!= 1/7 המחירון מבוסס על מחירוני הספקים הבאים: 4 פי. סי. מק זון 1-800-220-440 4 טיצ'ר סופט בע"מ 05-5785801/2/5 4 מור לוי 05-9618310 4 היפרסופט סחך 02-6519458 4 קרנזה ישראל 04-8422201 4 61ח חוז08 06-6221076 4 אתר ז|-8סחז0 ((ו.00.)ו06זסש\או) אין לראות בכך המלצה על ספק זה או אחר. רעוינלרו נענצר-כוניבו המפרסם עמוד אי. איי. אם א אמטל ל אינטרנט זהב 7 אקסיס || אנשים ומחשבים 6769 57 וידאוסט | | . חי ו טנסור 2 יוניטק ,41 85 27 21, 15 כלנית || מדיאטק ||[ ספרינט 9-ב 9 שר בוו ששל ל <‏ * > ש". ב תוש'מ'ם ושרטוטים לכל סוג' הע סק'ם סוו מגוון צורות בתחומים הבאים : * תרשימי זרימה * פרוייקטים ליצירת תרשים עסקי בתוך דקות > תרשימי !א > תרשימי תבניות * 9000 180 * תשימי שיווק * תהליכים מבניס * תרשימי רשתות (בסיסי) *+ ארגוניים ניהול * עיצוב פניס התכונות העיקריות של ה- 0ז08ח5)8 1810): ציור מקצועי ללא צורך בידע גרפי כלשהוא תרשימי זרימה חכמים קישוריות בין צורות על גבי התרשים תאימות מלאה לסביבתוו₪ 32 %אוסחו/ תאימות ל- 97 01806 |163ח66ד סופו למעלה מ- 2000 (!) צורות בנושאי: תכנון פניס תכנון תהליכים הנדסת מיזוג/חימוס הנדסת חשמל התכונות העיקריות של ה-|0104ח160 1510: הנדסה אזרחית יבוא קבצי אוטוקד 13 ( אש א או ) עם אפשרות הנדסת מכונות עריכה, יבוא, יצוא והצגה בלבד צנרת ואינסטלציה תאימות מלאה לסביבת |ו8 32 צאוס6חו\ ו- 97 08866 כולל ייצור והרכבה סרגלי כלים זהים לנוחות המשתמש 778 "צורות חכמות" המתנהגות כמו במציאות הפקת דוחות ב זי ישירות מהתרשימים לגליונות אלקטרוניים ולמסדי נתוניס - הפקת מסמכי אינטרנט ואינטרא-נט ישירות מתוך סוצו = קישוריות בין צורות לבין מסדי נתוניס ליצירת תרשימים טכניים דו-מימדיים ביעילות |8ח0סו1655סזל סופוצ ו8ח0ו101685ק 1810 חזק בתחומים: רשתות פיזיות הכלי האידיאלי למנהלי מערכות המידע ומנהלי רשתות רשתות לוגיות מיפוי אתרי אינטרנט התכונות העיקריות של ה- |008ו1655סזק 510ו): ניהול מסדי נתונים מיפוי רשתות אעטרנט 6א11-א0 : באמצעות [4חסוצצשוסזת סוגר ניתך הנדסת תוכנה לעקוב אחר שעויים ותקלות באתרי אינטרנט ואעטרא-נט בצורה מקוונת, כל שיש לעשות הוא לקרוא לאתר ו- סוגו יתן תרשים מדוייק ומפורט ברמה גבוהה הנדסת תוכנה - תרשימי הנדסת תוכנה הופכים לפשוטיס ביותר באמצעות |004ו10164%? סוצו/ ש מיפוי מסדי נתונים - 004ווסז? סופ נותן בידי מנהל מערכת המידע כלי בקרה על מסד הנתונים ע'יי מיפוי אוטומטי של מסדי נתוניס קיימים ניהול תהליכים עסקיים וה שהגדלנו לך את הצג עדיון לא אומר שהקטנו לך את השולחן עד היוס היית צריך להקטין את שטח העבודה שלך על השולחן, בשביל מסך גדול יותר. מעכשיו עם מסכי פיליפס, אתה יכול להרשות לעצמך לגדול במסך ולשמור על אותו משטח עבודה שהיה לך עם המסך הקודם. 5א - ח06518 50806 7)א6 - פיתוח המפכני של פיליפס מביא אל שולחן העבודה שלך את המסכים הטובים ביותר. בפיליפס פיתחו נורת מסך יחודית בעלת אורך מוקד קצר, אשר מקרינה תמונה חדה (ברזולוציה וחווז 0.22 / 0.26 ,0820141 01) על כל שטח המסך, כולל פינות המסך. התוצאה: שפופרת מסך קטנה יותר, צג גדול יותר ומעטפת צרה יותר. עבשיו אתה יכול לגדול בצג ולהשאיר על השולחן את הזג. כי פיליפס מציעה לך צג 1078 17 אינץ באורך הזהה ל-14 אינ>, או צג 1098 19 אינ באורך הזהה של 15 אע סטנדרטי. פיליפט. מסכים גדולים אבל צרים 3 אצ 5וווק 5 וס 1005 0/6 06 ] שביף עזורי רעי מ.: : 9607488 פקס: 03-9607490 ג 60 60. שו (- זג וו 6 סטודיו גולד