פריק – גיליון מספר 65

המגזין לבידור ביתי ממוחשב – נסרק על ידי gushacha

OCR (הסבר)
+ 7 | אי הלריי, 19161'1-39/0, אוים-שיר, שיים-פוי, שה 50 הניון הזהב - קוומה ב' ליר משחע הוידאו - א תח חרעו ראשול"צ טר ר' 517888 1 עד פל 0 והדיסקיס לכל סיוכי המכשיריט. סופר נינטנדר. 0 ופר -ו+ורו וודו א מריסאי 9 ש " ]ו 7 ש6טו.] 84 א * *7' שסאטסת * אמא * 6וחו1 תג 1] 5 |6זג]א , חספ הלוח 86 חסוחו] * 2 ג)|ה- ז6סט50 ז6קט5 |החסו!המז6וח] * * 3א1א 6וגחחווןש * מגה דרייב" מגה דרייב 249 ש"ח - קלטת של 349 ש"ח רק 598 ש"ח. = 8 שטו.] 8 4 טס 3] 768861 ) טק סט * א%ו4 * שט!") * [סקטמס]א וטטשט 1 סוה תושו הו * 2 זטוהקו] הטוזו' חא * 97" טצו 1 אמא * 7פי א * 97' עשאטס]] * ד7פִי * 3 א1א טוגוחוווי1 * טוזטצ )1.0% * כ]3 6ומס5 * 6הוווקהוז] * 2 הגחדזטוטט' * בקרוב: 98 ]וז * * גרגולים * פינוקיו * באגס באני במבצע: 999 שח +, * 60 !|ה?).' ה ו | . * 100 אוטח9 * החספע) והחהי] "זה 0) הוהזק ) או(שצר'] * שהט)ה200% ג הש והזו * ששו ל ". !| .6הג]] הו * | ב תבר המר הנוב ו בו יר 2 מבחר עוק עול משחקי עשחמט אלקטרוניים ' המבצעים על קלטות ספרייה בלבד ** מכשירים בלבד 0% המבצעים עד גמר המלאי מבחר גדול של עוד משחקים חדשים לכל מסופי המשחק במרירים אטרקטיביים | הגיעה ידית: 3% 16 וח ₪3 | * שש * מזסטום 00סוסים ‏ 2236 /א6חוכי 6//י פי23: יז נינטנדו-64" " | אמריקאי אורגינל כולל 2 קלטות" סז * 64 ה התחטסותס8 * 98 גוו * הו30 חַהסא עסוס * הג ז6קט5 * בזט") 1881 * 6200 זג'ו * ץ||ג5 זג6נ)קסד * 0ז20-סט5 א וא | ח20106) * 64 זה '\ זהו5 * 02016 ושתוופח1 זט!!וא * 64 טמואוסווק * |:] * 64 * וא אזגכ * ששסווחד א]א * 64 שעשאטס11 * טסג]א * 64 המססכ * 007 596 * זטוח11 סמוכ] :אטזט1 * 6מזו1שםג1] / א * 6זטהקגתו6ד * 64 גא סתג]א | * זשושו-1עג!3) * קו[פהסוקתזגו[") שהוסג א עווט]א * 64 אסזזגו8 * 64 ח6א6!] * 1!8'ח'פוטז") * זטטטספ זגופזשקט5 |התסו!החזטוה1 * ז6אג]/)6ות50ו]א 0 * 64 מסאטא טאטכ] * 60 טתשז!א:] * 64 8]ך] * זסטג שעג 4 ותוקזווט מזג.] * 64 ח006ג]א * ₪3 להשיג: ידיות צבעוניות וכרטיס זיכרון סגה סאטורן" אמריקאי אורגינל כולל 6 דיסקי ניתן להשיג רובה והגה למירוצים וו וא * 98 50600 06ו))0!זסש * 98 גוו ' 98 6עו | הפא [וי] וה6ו6 * עסו חו']תשך * 0006484 וחשמ[ * 98 ה * סז6? שתושח:=] * 98 וקופ |טזה ]א * 6 צר 1.0% :אזג שופווווו * 4 הג]אהקט!א * אתסזם 21| ' ט קוא * הנוומשהוטטהה'] * ופקזה ד 5% * שקסורוד אא * הזג 6ומ50 * צשסזשו] * ו הטש0 >שזטן] * >ז (101] 6! קהוהמוו5 * 95" זשוווקו:] הג מא * 1 אחו]א * זטק%ג) * 1 * זטו6ז560 * 4כ]] * אוו אקטוא פזטו וקהו ]א * טאחו9 |טווסא * ה א] 6והמוזו/ * אסתו * 97 ג]ה] * שומשזוא:ן ו 0וזטצ * סקול קחוווקו'] * ושחטו] .זוא * פמסקגזכ] קחולוו!!! * מסוושו וו [ זוא * וזה (זהו1 טוכן * עקטוודד זו אכ * 97 ששו א * 7 0600 ][ ו * | |שמתור1 * 00ך קוו * סי[ הסקגזכ] * (:-6) 2 המטועהכ] * 44 סק הכ * תג זטטחזטו] * 7 הו זטווק']וטטזו8 * 2 קט הוחו * טוג וטחוו) * |5 וקהו * 006 * ₪ טוחספ * סאוז10 * זשווגה מחוסד * ו | 500 8ת! 01 85וסוחסזח) * 8006 הסוס * 8/6 6ז20 ]או * 07 ו ' 09 ' 2 - 8 ]ו 0 סט * ו 7 0% 9 סובנות ראשית למנוניות שלם = | מקצועיות רדיו-קונטרול הצוואאד | מהירות מקסימלית עם מנוע | 50 אלף סנ"ד - עד 90 קמ"ם | הגיעו מכוניות הדעות של 68ו כמו בטל | בול שירות --ה חלקים ב | ומעבדה! | במת שו 3 1 ו בה ויזיהו: בלבד: בעולטי ופור סוני פלייסטיישך- אמריקאי אורגינל כולל 5 דיסקים" - ש"ה] הגיעו תיקים הגיעו | = לסוני גויסטיק גוע | = פלייסטיישן גויסטיק אנאלוגי ולנינטנדו"64! ומפצל ל-4 שחקניס!. = ןתיי ב יי ל" אירופאים לשיטה האמריקאית * 98 16 חא * 98 גו * 2 וש 1ח6506ה | * 98 2006 6) ם] * זטאטטז\ קות5 * הז6חט[ * 98 סההקגא [ א6) * האובק5 * סווטגך ש5ג]חג-] |בחו * וטנתוצסוסוו ן ]ג ) * 6968 6וחוך * <שזס] שחוותקו] * הששו * סזוואון זו[ו הקגזג * 2 1611010 * ז06וג קט * 006 * 2 ו0טטו0חג שופפגזט1 * 7 ע135ח3-] [בחו"] * 2 ז166 סותסד *' * א 51 * עקסוסתועו א * סד * ו 00 096 ]סוס * (חדש) זג \זגו5 * אכווא * ₪16 * 5/ * זסאוסד 01066 * זפסבה סוס * 4 טח 1651 * פזה ו א * שווגה-ש * |ו6ח5 6ח! חו 081ח6 * 2 087065 00 * 98 | * 98 ח8006 * 06 |ושם 1ה6506 5 6 * 006 6 * זסווסד 01006 * %4 ו * ₪306 זו/ ₪300 * 2וה035/6|/3 * 60300165 3 6 6ח! 0 6זו65זד * 96 45637 * 98 ו 66ב * 2 0786זב\ * 2095 זססווב6א= -- א * ח8 5 * 6זטוח0/6ה 5 סזסרן * 906 6/00/65 * זסוחטו * 1+2 5סזסוח= |פת61. * 3 הספהותפהסד * סחוסגה א בוחו ₪ * שחווחָחה] 8 * * 6ווח06וק= * הג חסזו ' 5 * או/46] ח6א870 * 0106 0 * 97' וו %ן ז וס * 00655 * 2 160 5 שחו ' זסאסטאסוא ז6קט5 * 30 * עו 6 ד ז6 החד * ה6ז0וות0 051.| תו 2% * 986 * ה סו וסוס * וח06ח56 * אס 6 58 !000 * 8אח6ך * /] ז - * הג 01 סמ * 5000 500 * 0000 0% חפט ו . סז]! הנקרא 0ז)וצ או")\ הוא משחק פשוט גדול. אף פעם לא נהייתי כל כך מיוזע מכך שחיקתי במשחק פליסטיישן. הייתי רגיל לשחק במשחקי תפקידים ואסטרטגיה כל כך הרבה זמן, שפשוט שכחתי כמה כיף משחקי היאבקות יכולים להיות, והסעוגא ?)ו הוא הטוב ביותר עד היום. ל-6?:א 7)/ למעלה מ-16 מתאבקים, מהם ניתן לבחור, כולל 0זז)ג/א, עמססששצ.ז זסה א 043 א זוז אם.זג. סאסאגוכ 7 1.45 זה כ דאגזס תשסש זז אם. 1 1% זז דד 500, גא אזעם 6 5 צכ אאת אגא דזסא55 815 600 צסמסת סאאם.גא אגפפ. זז 4160 ץצסם תאשדשטא, צגאא פצםז ד חש אססם דגודזא/ו, רד6אזד5. ולאלה שזה לא מספיק להם, 160 הוסיפה עוד כמה דמויות סודיות. לכל מתאבק מעל ל-30 תנועות שונות. הכל נמצא כאן. החל בתנועות אם.5071, דרך ה-א.18 שמעזאס האימתני ומעיכות מרפק אכזריות וכלה בהפלות רגליים. לאחר ששגעון הטמאגוצ'י כבש גם את ארה"ב וישראל, נראה שהגיע הזמן ש"-סוחסט1 תוציא את משחק הלהיט היפני שלה ז6וה6ם₪3 זסו3מסן בגירסה אנגלית. מטרת המשחק ליצור את המפלצת המושלמת. אתה יכול לקבל מפלצות ב-3 דרכים. הראשונה היא לקנות אחת בשוק, אך שם לא תוכל למצוא מפלצת ייחודית. השניה היא לגשת למקדש, שם תתבקשו להכניס דיסק מוסיקה כלשהו לתוך מכשיר הפלייסטיישן והמשחק יבנה עבורכם מפלצת עם תכונות המבוססות על המידע שנמצא בדיסק שהכנסתם. בדרך זו כמעט תמיד תקבלו מפלצת מיוחדת וייחודית. שמעתי שמלהקת שבק ס' אפשר להוציא אחלה מפלצת. הדרך האחרונה היא לגשת למעבדה ולשלב בין מפלצות קיימות. . . חיש שי % > ווי- ב|/ ] [ח ר- ר= וכ רד ר: ורי הו ו 2 | | ו | ו'2%;|ו), ו | | ש עש < ". | / | [ בדרך זו ניתן להשיג מפלצות חזקות ונדירות מאוד. בנוסף ליצירת המפלצת יצטרך השחקן להשקיע שעות משחק רבות די לשפר את יכולתיה של המפלצת בדרכים שונות. כך למשל, ניתן להעביר את המפלצת במסלולי אימונים שעולים כסף רב. אך חשובים מאוד לצמיחה בריאה של המפלצת. לאחר האימונים המפרכים ניתן להכניס את המפלצת לטורניר של לחימה בזירה נגד מפלצות 6) 0ד הצליחה להכניס כאן תא כל התנועות והפוזות האופייניות למתאבקים השונים כדי ליצור את ההרגשה של צפייה טלויזיונית בקרבות אמיתיים. לשנם 3 מצבי משחק ב-סששוצז /ש>)/ו: טורניר, משחק בודד וכמוב האבקות קבוצתית. אחרות. כל מפלצת מתחילה ברמה ₪ ואחר כך עשויה להתקדם לרמות כ] ,6 ,₪ ,. ולבסוף 5. זו עבודה קשה לפתח את הרמה של המפלצת שברשותך. כל יריב שתפגוש יהיה חזק יותר וחכם יותר, דבר המחייב אימונים רבים כדי לשפר את יכולות המפלצת שלך ולעתים אף שימשו במעבדה כדי לשלב כמה מפלצות יחד כדי לקבל מפלצת אחת חזקה יותר. כלומר, תצטרכו לגדל הרבה יותר ממפלצת אחת כדי להיות חוואי מפלצות אמיתי. בנוסף ללחימה בטורנירים, המפלצת יכולה ללכת לעבוד כדי להתפרנס! כמו כן, לעתים תקבלו בקשה לשלוח מפלצת ללוות מסע מחקר במקומות ניחדים או מסוכנים. המסעות הללו מאוד מפרכים, אך ניתן למצוא בהם פריטים מאוד נדירים. זו 6 זסופהס!א הוא ללא ספק משחק שונה ומקורי והאמת היא שקשה מאוד להשוות אותו לכל משחק אחר הקיים כיום לפלייסטיישן. לכן, אם נמאס לכם ממשחקי יריות וקפיצות, אולי הגיע הזמן שתנסו משחק כמו זטופתסו ו[6א, אך סביר להניח שדווקא חובבי משחקי התפקידים ירצו לנסות אותו. אלה שגידלו 60600 זהוב ב77 עְ14%מ3-] [גּמו] מבינים עניין. למרות שאין כמו "לפוצץ" את החבר שלך, תוך שימוש בשני המתאבקים החביבים עליך, חבל ש-140ד לא טרחה להוסיף תמיכה ב-ק / 11-17 1/1]א. משחק ל-4 שחקנים בו זמנית, יכול היה להיות כיף לא נורמלי. סד אפילו הוסיפה כמה קטעי מוסיקה חביבים אשר מזוהים עם היאבקות, של להקות כמו 201815 ש וה ר-אאסא. עם גרפיקה טובה ורמת משחק גבוהה מהממוצע, סשוצז ש6)/ו הוא משחק ההיאבקות החשוב ביותר הקיים כיום לפלייסטיישן. םינגנ וגו בי ג ו שי ב מ זי שיחק: עופר גרפיקה - 87% צליל - 86% רמת משחק - 88% אורך ח"ים - 85% ציון כולל - 86% המשחק: ה יי ג וי ו גרפיקה - 80% צליל - 80% רמת משחק - 88% אורך חחיים - 88% ציון כולל - 87% אאבדת הא6חקים | | [ | ב 4י₪ ' מש משחק מרוץ מכוניות המשחק: 3 066ז610ה]/ 0ז6ו] המכשיר: פלייסטיישן שיחק: עופר גרפיקה - 84% למרות שזהו לא הצד החזק של המשחק, התמונה יפה וברורה ומאפשרת לנווט היטב במסלולים המקוריים. צליל - 76% אולי החלק החלש ביותר של המשחק. למרבה המזל, כאשו משחקים כמה חבר'ה יחד, יש ינ רמת משחק - 90% החלק החזק ביותר של המשחק. שליטה מצויינת במכוניות מאפשרת שעות ארוכות של כיף. אורך חיים - 91% למשחק יש מבחר רחב של מצבי משחק הכוללים משחק מטורף ל- 8 שחקנים בו זוגות של שחקנים מתחלקים בידית אחת (כיף לא גי ו ומבחני זמן ושמחק נרחב לשחקן יחיד, אשר מאפשר זכייה בכל מיני מכוניות פרס מדליקות. (ואני מאוד אוהב את העובדה שאתה ו מ ב ו להתחרות, וזה שמנצח מקבל אחת ממכוניות הפרס של השני - דבר שללא ספק יגרום לויכוחים 2 ציון כולל - 89% אחד המשחקים הכי ממכרים רהו עבור המי די באיכות גבוהה. מומלץ! כתובת באינטונט; ומסט. זטז3 והסטסט שוש /:כן)ו ₪ 3 36:65 סוסווו במבט מלמעלה נשמע כמו משהו משנות ה-80.. 3 11361868 סזסו] הוא משחק "רטרו. רמת המשחק שלו היא הנקודה | החזקה ביותר שלו והגרפיקה והצליל נמצאים | ] שם רק כדי לשרת ולשפר | |" את רמת המשחק, במקום לנסות ולהרשים את הצופה. הרבה שחקנים יראו זאת כדבר שילילי. אני יכול לומר שכל משחק, המצליח לגרום לקהל רב להתקבץ סביב מסך ולצעוק ולצרוח אחד על השני, כמו ש-סזסו]א 3 68ם1ה136/, חייב להיות משהו מוצלח במיוחד. מה המשהו הזהּ? רמת משחק תחרותית וממכרת, כמובן. השליטה במשחק קלה ופשוטה: בוחרים אחד מרכבי ה-3' 136168 סזשוןא הכוללים מכוניות מרוץ, רכבי שטח ואפילו ציוד הנדסי ממונע ומשאיות גלידה, ומתחרים עימם בסידרה של מסלולים מוזרים ומופלאים. שולחן ארוחת בוקר אולי לא נשמע כמקום מרתק לנהל בו מירוץ, אך כשאתה נוהג ב-3 6%חוה136 סחסשוז קטנטן, קצת חלב שנשפך הופך פתאום לאגם, כתמי סירופ הופכים למלכודות דביקות וקערות וכפות הופכות למכשולים ענקיים. מסלול אחר ממוקם על גבי כמה שולחנות בית ספר. עפרונות, מחקים וספרים יוצרים מכשולים בלתי עבירים והסרגלים =--ץ שמחברים בין השולחנות יוצרים גשרים צרים, שקל מאוד ליפול מהם לתהום. שלא כמו רוב המשחקים בסגנון זה, ניתן לנצח במרוץ זמן רב לפני שמגיעים לקו הסיום. ישנם 8 נורות צבעוניות בצד המסך, בתחילת המרוץ 4 מהם דולקים בצבע של השחקן ו-4 בצבע של היריב. בכל פעם שהשחקן מצליח להוביל על היריב במסך שלם (או שהיריב נופל מהמסלול או שהוא נע רחוק מדי מהמסלול) המרוץ נעצר לרגע ואחת מנורות היריב משנה את צבעה לצבעו של השחקן. לאחר מכן 2 הרכבים מונחים בקו אחד על גבי המסלול והמרוץ נמשך. שחקן שהצליח להדליק את כל הגורות בצבע שלו מנצח את המרוץ. אם המרוץ מסתיים קודם לכן, זה שיש לו הכי הרבה נורות דולקות בצבע שלו - מנצח! שוב, זה לא נשמע ממש מרגש, אבל אני רק יכול לומר ש"סעסו1א 3 65חות6ג]/ הוא משחק המסיבה האולטימטיבי. הוא מהיר, הוא מרגש והשחיקיות שלו פשוט מדהימה. מכיוון שהוא כל כך פשוט, כל אחד יכול להכנס להענינים בתוך כמה דקות והמשחק מאוד מאוזן והוגן כדי שיהיה תחרותי במיוחד. 3 68ת14601א סזסו]א הוא ללא ספק משחק מהנה וממכר. הרבה שחקנים יפסחו עליו בגלל שהוא לא נראה מדהים, והאמת היא שמירוציל של מכוניות צעצוע על גבי שולחן ארוחת בוקר תמיד ישמע פחות מרגש מ-3 68ה:ם46]/ סזסוזא או [], אך אלה שיקנו אותו יזכר | במשחק מרובה המשתתפים המהנל > והממכר ביותר הקיים לפלייסטיישן מומלץ. וו +וה רו כן5 2506 את רוב המשחקים ניתן לחלק ל-2 קטגוריות. אלה שמחדשים ואלה שהם תואם או רק חיקויים בינוניים. 1ט0סקנ/ של 58 הוא דוגמא למשחק שמחדש. למרות שזהו משחק מירוצים, הוא מצליח לקחת את הסגנון הקיים ולנפח אותו למשהו חדש. +1גתק 554, הוא משחק המירוצים החדש של הז משתייך לעומת זאת לקטגוריה השניה. לפי סיפור הרקע המוצג רהויוו 4 1ב ? 44 4 קב + מתרחש בעולם עתידני בו יצורים מהחלל פלשו לכדור הארץ. נהגים מגזעים שונים נאלצים להתחרות במירוצים עד המוות, בהם נשקים משחקים תפקיד לא פחות חשוב מכישורי נהיגה. המירוצים נערכים על פני כוכבים שונים (שלושה למעשה) עם נופים משתנים ו67 כלי כל הנאבקים להגיע למקום הראשון בכל מירוץ. אם כל הסיפור הזה נשמע לכם כמו וג()שקוצ, זה בגלל שלמעשה ₪666 ו|גוקצ; מאוד דומה ל" )שתוצ (רק ללא מכוניות מרתפות...) שלא כמו ב ו)שקו לכל רכב יש כַלִי נשק מובנים ונייה בתוכו. הרכב שלכם מצויד בתת-מקלעים ובמוקשים בהם ניתן לחסל יריבים ולצבור סיימו את המירוץ בראש ותזכו בכסף שיאפשר לכם להשבית את הרכב שלכם ולהוסיף נשקים ושריון. כל זה טוב ויפה, אבל איך זה משחק? ובכן, החלק הזה כבר לא דומה ל-601טוו, זה לא כל כך כיף. השליטה במכוניות עצבנית למדי ולעתים תמצאו את הרכב שלכם סובב סביב עצמו רק בגלל שהורדתם את האצבע מכפתור ההאצה כדי לפנות בסיבוב. הוסיפו לכך כמה אפקטים לא מלהיבים של ירי וקיבלתם משחק בינוני למדי. אולס החלק הכי מתסכל במשחק הוא ככל הנראה מערכת התפריטים. מעולם לא ראיתי מערכת סבוכה כל כך ללא צורך. עם מבחר מסלולים חסרי השראה, גרפיקה ושליטה בינוניים ומערכת תפריטים שהייתה מצליחה לבלבל את ממציא הקוביה ההונגרית, לא נותר לי אלא להמליץ לכם לשמור מרחק מ607 | |הצ. זהירות ! נקודות במהלך המירוץ. 3 *ר וו 5 וי|רז.וג // /\ || יהזרו <שהוותז ו 40 הו . - ] 0 ------.- טשפחה; ל פי.סי. ותואמיו מעוניין במחשב 486 כולל מסך! טל. 03-5031888. מחשב 486, 8 מגה זיכרון דיסק, סי די., תוכנות ומשחקים. טל. 03-5506661. למכירה סורק ידני שחור-לבן חדש באריזה כולל ספרי הדרכה. רק -.200 ש"ח. טל. 1. נינטטנדו למכירה סופר נינטנדו + 3 משחקים + מתאם לנינטדו אמריקני + רובה עם משחק וכולל 2 ג'ויסטקים מחיר 350 ש"ח בלבד. יוסי שבת, טל. 7. למכירה סופר נינטנדו באריזתו המקורית בתוספת 2שלטים, ממיר לקלטות אמריקניות ועוד כ-10 משחקים מדהימים, ובנוסף מתאם סופר ג'מבו במחיר מעולה. נועם דולב, טל. 08-9421406. למכירה נינטנדו 64 + מתאם לככוד פיצוציס - מעוכת פריס: ת"ד סופ ת"א 380 נא פרסטו, כחינס, את הפודעה הכאה כסיווג: טכשיריס/פשחסיס/פועדוו/הצילו/פתכתכיס/שוכות שס המכשיר/יס; ייוו (וסח. הפודעה ככתכ-יד גרור על טופס זה כלכד. '.,ג,.א.ו,וא.,י-ו,וו.וווררווו וווררויו..ווווגוו0 4155 1:4%.,. 8 ,]3 5%%5098%44%%++45יאריאוו?י *וויללודרוידיווורווווווי וווופווויוה.)ווו.וו)ו... יו'וויי.יו3..,. ''י'י'וייוו. .א .ייפיאדיויור.יירודיו4וידד,3 ירדיווורורורורודווווווו.ו ‏ ''וווור - ו''ווויורבווויווו..,. >ההתהסהשט 'י4594%999:. ו ד ו + שלט + 2 משחקים ו-4 0% 51748 וידית כח. הכל באריזה. עידן דרורי, 03-5363334. סגה מעוניין לקנות סגה מגהדרייב + 2 שלטים, ללא משחקים, במצב תקין במחיר 170 ש"ח. דחוף! משה, 03-9615526. מודעות עיסקיות של חנויות, סוחרים ויבואנים יתקבלו בתשלום בלבד! ''''ו,.'די.צורווווד רוצוו.וייוררו'וודוווויויה '.וווו,. אין כניסה למשחקים מועתקים ולרכוש גנוב! ייי9.ר9י:ריויו'וווו.,. ישוכג ..- ב האם את/ה מנוי/ה על פריק? כן - ... ''''צו'רוופפוי-וריו:ייופו..., גיל לא (הקף/י בעיגול) | ב--] = - - - , 3 . 6 פלייסטיישן למכירה פלייסטיישן פלוס הרבה מאוד תוספות, מוכן להחלפה עם נינטנדו 64. ירון אפיק, 04-9838264. בהזדמנות, פלייסטיישן כמעט חדש, שני ג'ויסטיקים, מתאם לכל סוגי הדיסקים. טל. 03-5012287. 1 ''י'י'יו'זווו.ם.... = המים. ירון בן ישעיהו, 0 08. למכירה ₪ א8181 - י חוברת, מורטל קומ 8 למנחדריב חק פי.סי. ותואמיו מעוניין למכור את המשחקים: ספת אהפסתום פואס מנדד ‏ אסוא דאם. זג 8 1 תצקא כל המשחקים האלה בזול מעמית יאסו, טל. 2, למכירה המשחקים הנדירים והחדשים: /ת1ת .2 05 2 0 .98 .אא !ד .,.41 ד05ק 2 ]א0)]צא0]א סכ אגץ 2 אםאם1 ועוד ועוד. עמיחי הרשקו, 03-5076986. מעוניין להחליף את המשחק גת 1018 במשחקים פנטזמגוריה 2, ,2 85814צ6 דח ]ןה כתא רועי בן מרדכי, טל. 998263פ04-9. למכירה המשחקים פוטבול 8, פים"א 98, 98 ם /] 81 א מורטל קומבט 4, 5א08א 8 א10ד6ג פא ,2 2 [0סק .זג דאו 2 התכז א 8ואסד ועוד. נדב, טל. 03-5509935. למכירה המשחק סיבריה 2. אריאל גרינברג, טל. 0-. מעוניין לקנות משחקים | אורגינליים כמו: ,2 ו | 3 555 08 ספטא > ?אגא ששו 3 .151 ו הקופים 3, וירוס, הפנתר ‏ - הוורוד הוקוס פוקולו ל ? | הו מבצע פורים? ‏ [4) :]אא ועוד. מוכן לרדת במחיר משמעותית. ערן, | כל לקוח הדעו המציג מודעה זו יקבל | | לרדת במחיר משמעותית. ערן | | וול 09-7405443 / החלפה המינטיה ונננירית חוינבוו! | למכירה משחקים בשיטת | ו זו - .]4 ידית שליטה שתינתן | / חינם למי שיקנה 3 משחקים. ‏ | : אלי מלמד, טל. 04-8229493. ו ו מל כרה מכ ₪ ₪ וק ות - בחר גדול שכ משחק' טלויזיה + | לכל המכשיר'ם ב תי מענין למכר קדס לכל = |]/) נצכ'ייכונויינגון מבצעים הסבת משחק, כולל 501708 בעד | | ניננזנדו-64 ות [] מגהדר-יב" = | מכ''ה, הלפה מכעוירים רועי דיין, טל. 03-961814. נזגאסון ל 1-57 | הממי תויה = לאוניברטאניים 5 ג'ויסטיק כפלייסטיישן | | ₪ נוושווהת ו 2 נינטנדו למכירה משחקים חדשים לגמרי לנינטנדו 64, ב-300 ש"ח בלבד כל משחק. אלעד, טל. 09-740103, או לשגיא טל. 03-9333253. -.129 ו"ח בלבד ונך תוכלו ו 129 ו"ח בכבד, כהנות מכל ג'ויסטיק לנינטנדו-64 סוני הדיסקים | הקיימים. -.199 ננו"ח בלבד 0 - המון משחקים, תוכנות, קבצי מוסיקה ועוד. ירון טל, טל. 03-5521963. 5 זא א /כ] - פתוח 24 שעות. הכניסה חינס. 6 -. 159 נמ" 1202 זיברון לנינטדנו-64 ו : משחקים, שומרי מסך, תוכנות | 03| | 7 ל 6 : , ' שרג ובא וצ דל אע לא" 2 ו . 7 1 0 2 7 ו 1 ד של חדשות ועוד. ויטלי, טל. ו ו 6 0% 2 ו ו 4 ו 8 0 2 0 7 0 6 הי יק 7 7 ]| | החנה מרכזית חדשה ת"ו * : 1 : מול ברו : * 0 3 -03 ל ו 1 0 או כ רנזכוררז גם החודש נאלצנו לצנזר מספר רב של מודעות של פויקים "טובים", שהתנדבו לצרוב משחקים תמורת כמה שקלים! > להזכורכם: : העתקת משחקים אינה חוקית! - 0 = רזל מדעה חמה ענה אמום היו כמה סופות שלגים בחרמון ואפילו ירושלים כוסתה במעטה לבן. אבל האמת היא, שבארץ יְ 0 1 | חחרים התואים לספורו החורף ענפי הספורט הזה מלהיבים את העולם כולו. מירוצי מזחלות, המאיצות למהירויות של מאה קיען "2 ומעלה וקפיצות סקי בהם הקופצים מרחיקים עד מאה מטרים ויזתר. לפניכם הצצה חטופה אל הספורט החם של החורף אולימפיאדת החורף נערכה בחודש שעבר בעיירה נאגנו אשר ביפן. אני מניח, שמעטים מביניכם טרחו לצפות בתקצירים אשר שודרו בערוץ הראשון. מעטים עוד יותר הרחיקו לערוצי הספורט בכבלים כדי לעקוב מקרוב ובשידור חי בארועים השונים. כל זה בגלל שאנחנו ישראלים. בעולם כולו, מיליארדי אנשים עקבו אחרי המשחקים בדיוק כמו אחרי אולימפיאדת הקיץ. באינטרנט, עשרות אתרים, (רק אחד 0 העלו את התוצאות ל אמיתי ור תמונות וסיפורים מרגשים. כמאה אלף איש נכנסו בכ של התחרויות! זהו שיא אינטרנט בפני עצמו. כמו - 0 גם באן היו סיפורים מרגשים במיוחד. וכן, כמו בכל אולימפיאדה, גם לזו יש את משחקי המחשב ומשחקי הטלויזיה של. את הזכויות של המשחקים רכשה חברת קונאמי. חברה זו הוציאה משחקים גם לפלייסטיישן וגם לנינטנדו-64 (ראו סקירה בהמשך), אבל גם חברות נוספות הזדרזו להוציא משחקים שונים בלי זכויות: משחקי הוקי קרח, -- 5 מירוצי מזחלות, החלקה מהירה ועוד עליהם נדבר בפעם אחרת.. 7 ו[ . יי )| 8' סחהּהָב3ּא צְ6א106 ס6וסוחעוס - ה ויו חברת צג3א0ו]א הוציאה לכבוד הארוע את משחק ההוקי החדש לנינטנדו-64. המשחק יצא בחסות הועד האולימפי האמריקאי וליגת ההוקי. המשחק יצא במהדורה מצומצמת (אין לנו מושג בכמה עותקים ועד כמה המהדורה באמת מצומצמת). המשחק כולל את הכוכבים של נבחרות חזקות כמו זו של קנדה, שבדיה, רוסיה וארצות-הברית. מבחינת גרפיקה וצליל, המשחק די מאכזב. הגרפיקה הפוליגונית 9 האנימציה חלקה למדי אבל הרקעים בינוניים. למעשה כל הגרפיקה מא ממוצעת. אפשר לומר, ש-"מרוב עצים לא רואים את היער" -. עממית, מרוב משחקונים לא רואים יותר מדי משחק. כלל? 0 משחקונים אילצו את קונאמי להתפשר יותר מדי. לדעתי זה חבל ול.. = = מוצדק - היו להם ארבע שנים להתכונן' 6 העוט כ 5 וחץ!כ) ז6+הו// סה343א פלייסטייון. הדיסק של המשחק מכיל תשעה ענפי ספורט בלבד. קונאמי, בא הגיוני, ויתרה על הרבה ענפי ספורט כמו החלקה אומנותית (1 ו לישראל נציגים). הדיסק כולל שישה ענפי סקי ועוד שלושן וחלקה על הקרח. עיקר המשחק מבוסס על זריזות אצבעות ות כאשר צריך לקפוץ למרחק של מאה מטרים, צריך ולדעת בדיוק באיזו זויות להתרומם מהמקם! ולכוון את הנחיתה, כדי לא להתרס << למועמד למדליית הזהב בתחרויוף, | לפני שאתם ממהרים להתחח משטחי השלג והקרח חשובים מ מענפי הספורט בכל סדר בו תו העיקר בספורט החורף, זה לש סטיה של מילימטר אחד על הס השיחים, מעוכים על צלע ההר ₪ אינו מנסה לחסל אתכם, אל / + - קמ"ש לפחות, כל תאונה עלולה להע את. במהירות - 1 זג << היא לשבור שיאים. זה לא פשוט, / גייה כ יק ₪ מכ/יסטיייטן 2 יפוח תחשב 0 מירוצי ההחלקה על הקרח יזכירו 8 משחק ישן מדמי ספורט טוּבים למשל, 6 ְּ של קונאמי - אוזסק% זטקץ!1. גם משחקון זה מבוסס על תיזמון. צריך = בעבר. קונאמי הי טיידרת וו 6 3 ללחוץ על שני כפתורים בלבד אבל במהירות מסחררת. מהקיץ אל 6% 1 - - הצלוחה לפשל - וה 07 דט החורפיים. ו אמי, לדעתי, לה 3 : %* לא יפה. במילים פ 8 ון. למשל, | לדבר על | וז את הקופץ | משעמם, ל ) א לכם שוב | 4 הזה בס , לא מ ה 4. הצרה, יש הניסטען לש עלו בים ל אי שחִפָך לת מהיר! לפף: יש להופוף 5 וש ל ג ה בינומיוע עאמער במתחרים. שגירסת הנינטנד:/44 חלשה + ומאכזבת. קונאמי כבר 2 הזיג נה כדי להקיף את העולם בקכיק אחד. דואר אכלכקטרוני שיחות ועידה אינטראקטיביוח " גישה למאגרי מידע בכל העולם. ים של משחקים ותוכנות חופשיות וציב | / | . " = | אזור' ח'וג: 03, 04, 07 ובקרוב 09 ו 6 | ווה 3 בבר כל גמקר ווח המר או ופ > דבל הכנה ביר בטחיר הרטכנים והמונוח > ל -ש 4 9% 2 יי יי ו טלפון 5 + 115 | - הח ו ו ה -₪-.. . עב 50% בקע וצ ד מ ו יי אי 0 1 3 > = 0 גי" 1 -, / .י יש *' = / 7 | השארכו"בם נוכ+כ="ב;: 1% - 60 - 30% -. עו / / : כן>+ת וו 32 3% | ₪ להי -7- 00 8 מרכז הירידים הגדול של ג תערוכת מכונות המשחק הגדולות. אלפי דולרים! יש סיכוי משחקים רבים. המגיעים לאולמות הוידיאו. זוכים להסבה גם למסופי המשחק הביתיים. הבעיה, שמאוד קשה להשוות את החויה של המשחק באולם לזו של הישיבה בבית מול הטלויזיה או המחשב. באולם, עם כל הרעש מסביב, מערכות קול אדירות, מסכי ענק ומושבים בצורה של מכונית או אופנוע או מגלשי סקי או... התחושה היא בהחלט אחרת. הסבת משחק, לפלייסטיישן, לסאטורן או לנינטנדו-64, עד כמה שהיא לא תהיה טובה ועד כמה שאתם לא תהיו מצויידים בציוד היקפי (מערכת סטריאו, ידיות כוח וכדומה), עדיין לא מעבירה את החויה. פעם, אולמות המשחק בארץ, היו מקומות אפלים. אם להשתמש במילה לא יפה, אלו היו מקומות של "צ'חצ'חים". היום זה בהחלט לא נכון. עדיין יש מקומות שנותנים תחושה לא נעימה, אבל יש כבר כמה אולמות מסודרים, נקיים ומוארים. מקומות אלו שואפים לתדמית של אתר בילוי ובידור לכל המשפחה. יש להם את המכונות הטובות ויש להם גם אוירה חיובית, נעימה ונינוחה. לא צריך לפחד להכנס פנימה, להפך. ויתרון נוסף, שאולמות אלו מביאים את כל המשחקים החדשים והטובים. ומדוע הפתיח הארוך הזה? כי פעם, כאשר סיקרתי את תערוכות !401 הרגשתי רע. ידעתי, שאני זכיתי לראות ולשחק את מיטב המשחקים בעולם - משחקים שלא היה סיכוי שאי"פעם יגיעו לארץ, חוץ מהסבות למסופי הטלויזיה. עכשיו, אני יודע שיש סיכוי. (הערה של העורך: החודש היתה לי פגישה מרתקת עם רונן אברך, מנהל השיווק של "סגה אנטרפרייז ישראל" והוא סיפר לי על התוכניות להביא חלק גדול מהמשחקים המוזכרים בכתבה זו!) מרתון של משחקים 63760 2 2|30131015) זג - המשחק הזה נקרא גם 45034| סש זהו משחק מכות תלת מימדי. המשחק יזכה להסבה גם לפלייסטיישן. 2 א= ז0)!= +51766 - קפקום לא מוותרת. כמעט בכל תערוכה היא מוציאה עוד משחק בסידרת "לוחם הרחוב". במשחק הזה תמצאו הרבה לוחמים ותיקים כאשר הבולטים ביותר הם וגה ובלנקה. 650 6 58/8 - משחק מכות 60הוהּ> חזפצץ6 - משחק יריות וההוהחהס> ]וד 3008 - משחק מכות עם שמונה לוחמים. זוָח/ 8355 - משחק דיגי 3( החו430 חושד - משחק 2 0 | ₪ 6 הו 67'5וא5 - משחק "חורפי", של גלישה מהירה במורד. בהחלט מהיר ובהחלט מלהיב. 60 ודוה 8 !וו הצוסם - אחד המשחקים המלהיבים בתערוכה. מירוץ מסחרר במורדו | 2 8ו6/8 שוחוד - תור ארוך השתרך ליד המכונה הזו = ו 00 6 שוב ארח תערוכת משחקים. הפעם היתה זו . מכונות אלו, אם לא ידעתם, עולות עשרות - , כולם רצו לנסות את המשחק הזה! שני מסכי ענק לשני שחקנים, הרבה יריות ואקשן. אזבָּק 8016 - משחק יריות נוסף. . 72 - משחק המכות הזה הוא בעצם הלהיט הגדול של חברת סקוור. זה משחק, שאף פריק אמיתי לא יוותר עליו. . | ץְוהוח3פ חסו)636 עְא56 - היפנים, אם עד יעים משוגעים על חיות וירטואליות וגם על משחקי אהבה. מדומים... | - 4 31 וס |3דזסו - האם צריך לומר משהו ( זלב שפ המשחק הזה? - יי 386 ₪080 001 - כנ"ל, משחק המירוצים ! גוא 4 8( -. סגה עובדת קשה מאוד על המשחקים החדשים. חלקם (כמו זה) יגיעו לסאטורן. אבל ל מתוכננים לצאת בשנה הבאה לקטאנה | הסאטורן). המשחקים פועלים על לוח 3 2 החדש, ק הח 73 סוזס)3זכ0 :ח0 |טח/ו/ - המג היה, לדעתי, הלהיט הכי גדול של התערוכה כמעט חצי שעה כדי לזכות לגעת בו. המש מוכן לשיווק אל אולמות המשחק ברחבי ה הלוחמים שלו נראים מדימים. - " 2 עו₪9 568 - המשך למשחק המירוצים ה של סגה. המשחק הזה נראה עוד יותר טונ 2 פזסקו/ טַחווחףו= - המשך טוב למשחק 1 845% )66 - עוד משחק די . מדלי ו כנראה לא בשביל בני-ישראל.. = 4" ה ד ו לב < 7 4 יי 2 יו 2 : 7 צו ו עט ץירוצ סו | 908 = רא > 4% וה 09 440 ן / : = טוג 4 2₪ק2שק - עוד מהדורת טטריס. עשחק ידוע גם בשם 6טס]א-/-8084. 2 0זס= 6וח6ץ05 - פריקים ותיקים ודאי ונדים את המשחק הקודם בסידרה. 00 0 0 סח80ד - להיט הכדורגל של ללמ. משחק מצויין לכל מי שאוהב לבעוט. ו - עוד מהדורת מה-ג'ונג. משחק זניות סיני עתיק. שש 5118 - משחק מכות. ממש בסוף החודש הקודם נערכה באנגליה תערוכת מכונות המשחק הגדולה של אירופה. אירופה, כידוע, נוהגת לספק את המשחק באיחור. ובכל זאת, היו שם שני להיטים שאי-אפשר להתעלם מהם. . ו ע וי | | 4 חספועב3כ עָ6!ז3 - משחק מירוצי אופנועים מרשים במיוחד. נתחיל בעובדה, שאתם 8 | יושבים על האופנוע הכי טוב בעולם, הארלי דוידסון. חוץ מזה, זהו משחק ממש מעולה | 63060 צ !1316 - משחק מכות מרשים למדי של חברת קפקום. רח5%6ע5 60( וחז3ּ!. 68068 8 !600 - משחק המירוצים המלהיב, שלהסב אותו לפלייסטיישן היה נחמד, אבל אין כמו באולמות הוידיאו.. וחוץ ממשחקים? בכל התערוכות האלו יש עוד דברים מלבד משחקים. צריך לזכור, שמדובר במכונות שתפקידן לספק בידור ואטרקציה. מאוד ומסתפקות במשהו כ שניות. אתם מגדירים את תמונת. שח לקראת הסרט והמשחק: לשמחת אלפי המעריצים, שחיכו בקוצר רוח לפיסת המידע הזו על הבנות, אז דעו שעוד מספר שבועות יצא למסכים בארץ, סרטם החדש של הספייס גירלס. 90 דקות שלמות של גרי ני (בריבוע) וויקי, חק או סיוט? 7 מלא מאת: חגית לויאן 7 - הרבה להקות מפורסמות תיעדו את עצמן במסע הזפעות, לתת קצת למעריצים להזדהות יומיוס ומה עובר על המפורסמים שעושים מוסיקה בקנה מידה בינלאומי. מהטובים ביניהס היד ה"פינק פלניד", החיפושייות ("לילה של *ום מפרך"). דיוויד בואי ("זיגי סטארדאסט") וזכורה לי די יוצר בב 4 ב ינ ב ב ג מוסד, זאות אומדת, קיימת מספיק שנים ושחררה לפחות חמישה אלבומים שהצליחז, היא הראויה מבי גי לגלג נמ גי ?בי יי שי 7 פיק ליי ג גי יל | דאזיות לעמוד באותה שורת כוכביס ותיעדו את גי בנגש ב = יש גי בי גי יל בי שי בי ג גי וי פוי בלב גי גי 4 וגיו בר ליעי ויו 44 4 בי וי לי גג ?יו שלב בי ב" גל ל יג ברג ל ?| וישיוגי ב ב יי ו בר 4 בי ריב יש ב מגן יונ . נ ו המב כרי לי ימי ב 770 ל ו ו לא ליפו" לוע א אותן כל השבוע הזה, עד להופעה המיוחלת. יש להן ידידת נפש קולקטיבית אחת בשם ו הושויות כ יי ניקולה, בחורה די קריזיונרית ובנוסף לזה גס 2 0 0 קל 6 שואל אותן שאלה קשה, הן עונות לו בתרגיל בהריון (לא, לא, אין בהכרח קשר! וו ו טוב בקיצור, סבבה לראות אותן ככה במה 0 0 להגיד שהוא קיבל מנת יתר של "ספייס" וגם משתוללות ומטריפות לכולם את השכל. מדה | - -- 5% - -- - 0 ו * שבכזאת רוח שטות, אפשר להגיע % במרץ כל גרם מיותר (או אולי את הסוכריה של טע | ו של החמישיה ו אמה) לאט לאט הן נרגעות וחוזרות לעצמן: את הסרט (טוב, לא שוקלות אס לקרוא הורוסקופ או לא, מנסות | בסבלנות עד שהסרט יגיע לארץ, בסביבות + סות | ממש) הן מתרוצצות | שמלות חדשוות, או עושות מלחמת כריות וכל זה | ללא הרף מראיון .0 ל ב לע ג מסיבת העיתונאים מו לי הגדולה המצפה להן. | למסיבה ומחזרה ה'ספייסבאס" עוצר מול ה"רזיאל אלברט לחזרה, עושות את | הול" ד לבין החיפושיות הוא מיני בלבד), שם מתרחשת שלהן ומשגעות את | | מסיבת העיתונאים ושם גם הן אמורות להופיע | כולם, בעיקר את / < ו ר ע םש מו המנהל שלהן קליפורד. . 36 אאכבלת רכב הפו | תקציב תעשיית ה1%7זוג) שטון5 מגלגלת מיליארדי ילוי ברחבי העולם. למעשה, קשה לתאר את ב ב לב ב הג תש בנ ג שי יל בר ב נוי תו יי יו טושר מדובר בכוח ובכסף, כך מסתבר, אפשר ו * הכל בחיים, אבל כסף זה הרבה מאוד. 4 "די הפזמונים. הן הלהקה הכי מושמעת א לוג ב-ךןוא. | לגדה שניה: הסרט (ראו סקירה נפרדת) " לחדים אדירים. הוא בכלל לא סרט גאוני, * הספייסיות מופיעות בו! יש. - + שלישית: זו העובדה שבאמת - אותנו: זהו אחד המשחק הכי יקרים | - וש משקיעה בו הון תועפות (הם 5 ג'נתיים, לספר כמה בדיוק...) ולכן, נים, שמדובר במשחק פיצוץ. ד | ' הא 4-ו 4 , .1 /[ 8" 'שווק ממותוו - ו 4-3 זו !זו;) וע : "7 הספייסיות, יאפשר לכל אחד מכם / ט לום. בי ג בי ו 0% בית, כולל קטעי וידיאו, ראיונות עס שו" 'כמובן הרבה מאוד מוסיקה. במהלך - : ליכט להיות האמרגנים של הלהקה. . -- בסיפריה המוסיקלית כדי ליצור "תמש ב ג ב 9 ל'פריית תנועות כדי להרקיד אותן 427% =+ ו ו ו ועוד. האמת, שהחבר'ה בסוני לא ממהרים לפזר מידע ותמונות על המשחק. היינו צריכים לעבוד מאוד קשה על כל שביב מידע. סיימון פולר, האמרגן של הספייסיות אמר באסיפת העיתונאים בה הכריזו על המשחק: "הבנות מאוד מתרגשות מהפרוייקט. הן מעריצות גדולות של הפלייסטיישן ומיוחד של לארה קרופט (%10167] מ הז ד), המייצגת את הכות הנשי! אנחנו מאוד שמחים לעבוד עם פלייסטיישן, המכשיר המצליח והמוביל בתחומו ו וני תאמנם לבנות 4324 ההרגשה בי וג שהספייסיות אולי מעריצות גדולות של לארה קרופט, אבל המשחק הזה לא יהיה סיפור ו דווקא להפך. התחושה, שמדובר במשחק ורוד ג זֶה בהחלט לגטימי. מותר וגם צריך 2-3 משחקים שידברו אל ליבן של בנות. שנית. בסוני טוענים, שזוהי רק ההרגשה שלנו. ו שווה גם אל ליבם של בנים. -₪ ו ו ₪, הפלייסטיישן בכל העולם, לבניס ובנות, לצעירים ולמבוגרים ו ו ג נדע רק בחודש מ ּ, 0 ו ₪ . די כאשר המשחק יצא לחנויות באופן בלע לפלייסטיישן' 1 ידיעה חשובה לא פחות: יש מבטיחים, שהמשחק יהיה יחסית זול.. | ו | כחודשיים, במאי | | החודש צריך להגיע לארץ סרט הקולנוע של חמשת המקפיצות של העולם. בעוד ובאיחור שַל כחצי שנה, צריך לצאת המשחק. באוטוטו כבר דיווחנו עליו. יי דברים, שהייתם גגליעי ל לי יי ל פד 14 ?עו ץג שי ' 44 0 יצרנית המעבדים אעטל, מגיבה על ההכרזה של 18%1: "גם אנחנו יכולים לפתח מעבד 1000 מגהרץ בלי באגים. יקח לנו רק עוד כמה שנים לפתתח אותו.. " מלחמת המסמרים 5 סגה הכריזה, שהיא מתכננת להוציא משחק | חדש | שיקרא | "מלחמת המספרים". במשחק הזה סגה תנציח את המלחמה האעסופית של סוי בנינטנדו. | מטרת המשחק, לדמיץן משחקים גבוהים ככל האפשר. נשחקן, שיצליח לדמיין משחק מפוצץ במיוחד יהיה המנצח. האקדמיה למשחקים נפתחה ההרשמה לאקדמיית המשחקים. רוצה רשחק ברווכמה תנאי קבלה: לפחות 24 שעות משחק יומיות בפלייסטיישן או בפיסי. או בנינטנדו 64 המועמדים יעברו ראיון אישי אצל נשיא האקדמיה מו דיוק ניוקם ואצל ראש אנף מחלקת הלימודים הגברת לאוה קרופט ביל גייטס, שחטף החודש את העוגה בפניו התלונון, שהעוגה לא היתה מספיק טעימה. לטענת דובר מיקרוסופט, ביל גייטס קיווה לעוגה עם ציפוי של שוקולד בלגי איכות?. טומטית חברת הצעצועים מאטל הוציאה בובת בארבי עם מעבד של אינטל. הבובה החדשה יודעת להסתרק ולהתלבש לבד. לטענת המומחים של אינטל, בובה כל-כך משוכללת, שבכלל לא צריך לשחק איתה - היא יודעת גם לשחק לבד. ש , 5 2 ₪ ג ) ". <ן, ודי = קל הי 5 1 . 7 יד ָעּ 3 , הההההממהמההההההההההההההההההוההאהוספוטהוווטה רופאה : | ' 1 ' וּּ / | ו ג ו "אני בובה מודרנית... 1% ו ו 4 > .ג 0 %% 2 ( אי . 5 :> ו 5 0 )6 הי יאל" -. 4% לי 1 . . 4% 3 % . 4% יא 9 0% 4 ג ז ו ממוורור וי 0 6 ומשחקי טלויזיה * חומרה * תוכנה * ספרות יבוא ושיווק ישיר זס תה תתו %פק הכז תג א6סק זה צסססוג א , | אק ו 5 חש פלייסטישן אירופאי + ידית + נינטנדו-64 אוניברסאלי סגה מגהדרייב > ו דיטק הרגמה 0 הנותן למחשבי הפיסי. ביצועיס ; מאפשר שימוש בקלט מכשיר יפני מקורי של מסופי משחק מתקדמים. ה"סטאפ -.899 ש'/ח | 7 כולל שתי ידיות משחק | ל רכב ה- פלייסטיישן אוניברסאלי מאפשר יפניות ואמריקאיות בלי צורך | | כ מבוסס על רכיב ה"0000ס/ של שימוש בכל סוגי הדיסקים כולל | ושלוש קלטות משחק ומצוייד בזיכרון :ה34 מהיר. שימו לב: = = יפניים, אירופאיים ואמריסאיים. כל = | בהסבה פנימית של המכשיר. - יש חנוות המוכרות כרטיסים מבוססי ידית משחק, דיסק הדגמה ושלושה כולל ידית משחק ג 5 00000 האיטי ב"30%ו משחקים לפי בחירה + מתאם 7 , לשיטת שידור ויחידת "86. בי וי ו ג יו ג -.1490 ש'/ח ₪ 500608 818 המקש5 | -186 *זודתת אתהק | .3% ל 2 = א - - 1% פואודסאגזז אאא | -169 מו .ל 2 %- כ : | 1% האסאנ .וה טלפן 5 קקסו> כ. וז כאפדהסות הטדתוץ -99 8 אס 5-ל האס סט סי 24 7 4 ספוא אסא טל 6 אדא - 0 -- . ל ₪ 4 אמ0ס 50 ]זא אא טלפן 3 2 9% 2 0 . .149 2 =פסאזאיסופ | טלפ ו / צתסז צסד -188 | יסאסטפ פד לטו | -פ תפמא.מאות - טל ואה 8 מכו ו 1 0785 0 0 - 119 58 אאדאזו טאאא ימ | 4 אי )2 נא ואחסשזודתהאת | -19 '2 007005 = -פְּמֶן אזחד סאזסאאסמאסא% | טלפ 4 א6אפה * תומכים במאיצי 7 5 ל ==" = 9 = * קלטות משחק לסופר-נינטנדו לפי בחירה -.199 ש ח 3 קלטות סאטורן לפי בחירה - רק -.189 ש'ח; קה +אונירו 7-.' הסבה שהיא חלקית בלבד ומאפשרת שימוש : המציעות ישנן חנויות ה כ וומריסאים, יפנים ואירופאים!. נו חורל 6 - הסב את הפלייסטיישן שלך | ] בחלל מהדיטקים הקיימים! ההסבה לאוניברסאלית. שיס-לב: 5 שלנו מאפשרת (שימוש בכל ס רק אצלנו ניתן בסרטי וידיאו בסרטי וידיאו -- על כל מכשיר פלייסכויישן ומאפשר צפיה 27 דיגיטליים באורך מלא עם צליל ל ו | = ו לייט [הגוכו האנאלוגית וצמות. שונות זְעזְועיס ניתן להשיו את ידית ה אסטוופ טיישן, המצויידת בשני ויברטורים בע !ו שרה לשחקנים להרגיש מבחר של תחושות רטט ומ מסיבה דיגיטלית! אנו נגיע אליכם | רח ור. ידיות רוטטות ועוד. רוציסם שהאו | | | ת: רוצים מסיבה מיוחדת? | בחר של עשרות להיטים ב מסכים ועמדות משחק שונות, מ | ניתן ל ועים כאן 9 פקס: 09-7425229. טֶל. 7480659- מות - . | . הצ | הלשחקים המופיעות כאן הן חלקיות בלבד. 0% + אחוזה 100י י לתניה. טל: 09-8612437 פקס: 5628606 כמה משחקי כבאות עומדים לפרוץ לשוק. זהו המשחק הראשון בסידרה והוא נוצר עבור הסאטורן. ככל הנראה, קצת מאוחר מדי מכדי להציל את המשחק: זה ?] קהוהזוו המכשיר: סאטוון שיחק: בנץ גרפיקה - 98% וואו! נתחיל עם העובדה, שהמחשק עומד בכל מבחני הגרפיקה התלת-מימית האופנתית כיום. נמשיך עם אפקטים גרפיים מרהיבים. כל מיני שקיפויות, קירות נמסים ועוד. אם יוצא לכם לשחק את 3 עחוחזטה, כדאי שתשימר לב לפיצוצי המוקשים ולאלומות- האור של הפנסים, המנסים לחצות את ענני העשן והאפלה! צליל - 94% לצליל ולאפקטים הקוליים יש משמעות חשובה ביותר במשחק. לעיתים תוכלו למצוא את הניצולים רק אם תשמעו את קריאות המצוקה שלהם. רמת משחק - 95% המשחק מבוסס על המנוע הטכנולוגי של >והקוא. זה היה משחק מעולה, עם ממשק מאוד נוח. גם המשחק הזה קל מאוד לתפעול ומותיר את ההנחה ואת האקשן עם רמת אתגר גבוהה. אורך חיים - 98% מאות חדרים, אלפי ניצולים חמישה כבאים... בקיצור, המשחק הזה יספק לכם עשוות שעות משחק של כיף. ציון כולל - 97% אש! כן, זהו המשחק הכי חם שיש לסגה יום. צריך להזהר, שמרוב אקשן לא ישרפו לכם האצבעות! מומלץ לשחק עם ה" [סזוחט 6 כו של הסאטוון! בעלי הסאטורן, שקראו את הגיליונות האחרונים של פריק עלולים להכנס ממש לדכאון עמוק. כמעט שאין משחקים חדשים לסאטורן והמשחקים שכבר ישנם לא תמיד עומדים במבחן הציפיות והתקוות. סגה, במאמצים של הדקה ה-90 ממש, שולפת מהשרוול את המשחק האדיר הזה! -- -‏ / 22 לוצרו, יוג'י נאקה הוא האיש שאחראי לרוב משחקי סוניק וגם ללהיט האחרון האמיתי של הסאטור]ן, שיצא מזמן - וצ זוכרים אותו? על כל פנים, ב-2618ה3 שהומזט₪ הזה עליכם לכבות שריפות. המשימה הזו אינה קלה, במיוחד כאשר האש מתפשטת במהירות דרך הפרוזדורים וצריך להציל אנשים מסכנים הלכודים בין הלהבות. צוות הפיתוח של סוניק אינו ידוע ביצר ההרס שלו - להפך. המשחק מורכב מארבעה אזורים ענקיים. אזור אחד הוא פארק מים עם אקווריומים ענקיים של קירות זכוכית. אחד האפקטים הגרפיים המרשימים ביותר של המשחק, אלו קירות הזכוכית הנמסים' שלב אחר, מרשים במיוחד, מתרחש בתחנת-חלל. בכל אחד מהשלבים יש עותק של 8ז6קח3ג₪ שקחוח זג "= משחק הזה בהחלט מוכיח, שהסאטורן ל . ב גרוע ולא נחות גם לא בהשוואה לפלייסט""יו. לנינטנדו-64! חובה! יותר ממאה חדריט שונים במשחק יש חמישה כבאים. לכל כבאי יש | המכשיר מהשריפה העצמית שלו.. מש שונים וטכניקות אישיות לכיבוי שריפות. הכבאים מצויידים בכלי-נשק מיוחדים לכיבוי שריפות כולל רובוטים משוכללים, מנועי סילון כדי להתעופף מעל לשריפה ועוד. הכבאים מצויידים במבחר תנועות כמו ריצה, קפיצה, טיפוס וכדומה. למשחק יש "מנוע" משוכלל, שגורם לשריפות להשתולל בצורה שונה כל פעם. פרושו של דבר, שאורך חיי המשחק הוא אדיר. כל פעם שתתחילו לשחק אתם צפויים לסדר שריפות שונה. בנוסף, המשחק מאפשר התקדמות חופשית. כלומר, אין דרך אחת בטוחה כדי לגמור את המשחק. כל דרך בה תכבו את האיש ותצילו חיי אדם היא דרך טובה. ג קמוחזטם הוא משחק אדיר > לדעתי, זהו המשחק. הטוב ביותר שיצא. עד היום הזה לסאטורן. ליתר דיוק, השאלה האמיתית לעבר סגה: איפה הייתם עד | עכשיו? למה שרפתם את - 0 | הסאטורןז האם ככה תשרפו גה את הקאטנה או שמישהו ב'רו כבר הפיק את הלקחים? / - כך או אחרת, אם יש לכמ. = סאטורן, אם עדיין לא התיא מהמכשיר הזה, כדאי לכם להל ". יזר ו יוה ו . זהו ללא ספק משחק האימה 2 י הג ייוו 09 63/06 היה אחד ממשחקי האיימה 0 ביותר שיצאו אי-פעם. יותר מארבעה פריקים רכשו את המשחק בגירסאותיו לפלייסטיישן ולסאטורן. סביר להניח, - ל עוד כעשרה מיליון פריקים התחלחלו 0 את המשחק אצל חבריהם (זהו 32 שחקנים לכל עותק של המשחק). | 2 יי וק את משחק ההמשך. משחק ארוך פי ל ומבטיח להפחיד פי כמה וכמה! 0 'פ, שהזדמן להם לשחק את 1ה₪0%1606 ו :ו ודאי חששו. הדבר הטוב זק הזה היתה גירסת ההדגמה של | א! לרגע נדמה היה, שהכוחות של > דאגתם "2 שלה התיבש לחלוטין. אבל 2 ןן ל וט 2 ומש | 9 מגדיר מחדש את גבולות ו כדאי 1 משחק אפל, קודר, מאיים, | : 2 1 / ו לנ' סבור, שהפתיחה המאיימת הזו יכה לשאלה החשובה מכל: של שנת 1998 זהו משחק בו הושקעו 78 שנות עבודה! השקעה של יותר ממיליון דולר בטכנולוגיות גרפיות ועוד מיליוני דולרים רבים מושקעים כעת בשיווקו! האמנם המשחק הזה מפחיד? התשובה: הוא אפילו מצמרר! קפקום בהחלט לא איכזבה. העלילה וב כ אפשר לסכם במספר משפטים קצרים: זומבים השתלטו על העיר ראקון. 2 2 מתהליך השינוי הופך לנרדף... הזומבים יעשו כ את שיניהם זבות"הדם. אז מה , או להיות סטייק בארוחת יי זו כנראה חלק מהגנטיקה ויו ותיב ג הקשוחים | ני % : / "ק ו ;). .ו" שתי דמויות נוספות יסייעו לכם לפתור את הבעיות של המשחק. הראשונה היא אדה וונג, ממוצא סיני. השניה היא שרי בירקין הילדה. במהלך המשחק תוכלו לשחק את כל אחת משתי הדמויות האלו לפרקים קצרצרים. הפריקים הותיקים יודעים, שהמחלה של הזומבים נקראת בנ ו ג 8 זוט- 1, שנוצרה במעבדות של תאגיד 4 ]. המגיפה גורמת לזומבים להשתנות מני ו למפלצות. וכך, בתוך מערכת הביוב של העיר מסתובבות להן ה וריו יי המשחק מגיע על גבי שני תקליטורים. האחד מיועד לאלו המעוניינים לשחק בתור ליאון והשני לאלו המעוניינים בקלייר הקשוחה. מי שרוצה, יוכל לשמור את מצב המשחק בו הוא ניצח ולטעון את הדיסק עם הדמות השניה! לתוצאות התרחיש הראשון תהיינה השפעות גם על התרחלש החדש. המשך בעמוד הבא צכלת הסחק' ₪ ומושכת. יש לה גישה טובה לילדים אם כי היא עצמה די שובבה. יש לה דיעות מוצקות על כל דבר בחיים, יש לה נטיה להיות עוקצנית. אדה - אשה מקצועית ממוצא סיני. היא נבונה ומוכשרת. יש לה בטחון עצמי רב. בי הי ועומדת להנשא גו די [ שרי - ביתו בת בגי וו יווצ 7 ₪ + אל ה-12 של ויליאם בירקין. היא עדיין ילדה וחסרת ליאון - / בטחון עצמי. היא ביישנית. ויליאם בירקין הוא מתחיל מדען העובד בתאגיד "אמברלה". וי מופלאים. מהיר תפיסה, בעל וומוי וג ישי וגהני נהדר שעוזר לו מבניג "= 2 הסובבים אותו למרות ביני קלייר . בע בי ג 17 במלוא מובן בי ב פמניסטית, נבונה וגם נששית היו היגעקי מהותיים לא תמצאו בין המשחק החדש לקודמו. בי ג מאוד מלבד בגיני ןי גל בי והחשובה של כיוון-אוטומטי. בינ יי יי בי רשנ באיכות הגרפיקה ונ ?וי יי ביני ג' ו | בגל לב ב מ ור לר! עכשיו צפויה 7-- - . ה 5% חוויה מהמנ המוילוב פָחד ה מתעזבו אחריכם. מִפחידה. בלתי פוסקת. סביר להניח, שאחרי קפקום מדווחת על מכירות שיא של כ וא ומכרה במהלך השבוע הראשון של שיווק המשחק לחנויות בארה"ב! ההכנסות מהמשחק ְאמדות כבר עכשיו בכ-20 מיליון דולר. לפי הערכות רבות, מספרים אלו עולים בהרבה על יי טצאו לשוק השנה ובהם ]1 ז₪43106 טתתסך, 4 1400 זסק5 רוח [4חו-] ו ההכנסה עולה אטילו על זו של טובר הקופות הקולנועי "טיטאניק". האתר של :גא 56061 כולל אפשרות מיוחדת של התנסות במשימה מיוחדת מתוך גי וד וו ל ו עול הצליל והגרפיקה יוצרים את תחושת את המשחק תרגיוש כאילו מישהו עוקב כל צללית על הקיר תראה לכם מאיימת מש/%6%! המשחק נמכר עד כה בקרוב ל אלף עותקים מתוך 650 אלף העותקים ל המהדורה הראשונה! הכמות ההיסטרית הזו עם נטסקייפ 3 ומעלה. בנוסף. תמצאו באתר מעט תמונות ומעט מידע על המשחק. מי שרוצה, יכל לרכוש את המשחק. דרך האינטרנט, תמורת 0 דולר (כ"220 ש"ח) בתוספת דמי משלוח... //:כן111ו וט 12 146 או עכשיו נראה אתכם הולכיס לישון.. המשחק: 2 ו ₪606 המכשיר: פלייסטיישן (בקרוב גם פי.סי. שיחק; מאוק גרפיקה - 92% שיפור גדול מאוד לגרפיקה של המשחק הקודם. האנימציה טובה הרקעים יפים והמשחק לא מאט. גם כאשר על המסך מופיעים עשרה זומבים רעבים. זהו החלק הראשון ביצירת תחושת התהו ובהו בעיר. זויות הצילום תורמות לתחושת האיימה. צליל - 97% המוסיקה ממש משהו. היא יוצרת תחושת פחד מצמררת. נדמה לך, שכל הזמן מישהו רודף אחריך. לכך צריך להוסיף את האפקטים הקלאסיים ממש של חריקת דלתות, גניחותיהם של הזומבים, משבי-רוח, צעדים קובים ואפילו רחשי הצעדים של עצמכם, אם אתם הולכים על רצפת פרקט חורקנית אם על שברי זכוכיות. רמת משחק - 96% השליטה מעולה. בעצם, כל המשחק לא היה שווה כלום בלי שליטה חזקה, המאפשרת "לטפל" במתקפות שך הזומבים. חבל מאוד, שהמשחק אינו תומך בידית האנאלוגית החדשה של סוני, מצד שני יש ידית משחק מיוחדת, שעוצבה עבור המשחק... הומבים מצויידים בבינה מלאכותית משופרת והם לא עומדים בשקט עד שתחסלו אותםי אורך חיים - 92% כל דיסק תוכלו לגמור תוך מספר שעות. מצד שני, המשחק מהנה ותרצו לשחק אותו שוב. ציון כולל - 96% מרחץ הדמים הזה הוא ללא ספק משחק האיימה של השנה! משחק חובה בכל ספריית משחקים בוגרת ואמיצה. ₪ 2 << ₪ היה משחק מצליח למדי, שיצא ל-312)00 והוסב לפי.סי. ולמסופי משחק נוספים 2כ] אמור היה להיות המשחק החשוב ביותר ל-2)א, המשכו של ה-300 מאחר וה-12א לא אמור לצאת בעתיד הקרוב החליטה חברת סזג) להסב אותו למכשיר עתידני אחר - הקטאנה של סגה. הקטאנה, למי שלא עוקב אחרי מדור החדשות שלנו, הוא יורשו העתידי של הסאטורן. הקיץ יערכו בצרפת משחקי אליפות העולם בכדורגל. ישראל לא תהיה שם - את זה אנחנו יודעים. מי כן תהיה שם? חברת אלקטרוניק ארטס. חברה זו עומדת להוציא משחק כדורגל שליש השנה בסידרת זשששס50 /1ת=, הפעם לנינטנדו-64. המשחק יגיע לחנויות לקראת חודש יוני. 1 351675 6וז 6ה] חברת ואוו מתכננת להסב לפי.סי. כמה מהלהיטים הגדולים של מכונות הוידיאו של חברות מפורסמות ובהן אאא8, 18878 רסווג1. בין המשחקים : ד 0 8 ו א א / 8% 2 2 סוח8וזט ד ח3זכ) לסוני יש הרבה בעיות של זכויות יוצרים עם המשחק הזה. החברה עדיין לא סגרה את כל ההסכמים עם כל וצרניות הרכב המופיעות במשחק ולכן עדיין לא יצאה עדיין לא הגירסה האמריקאית ולא הגירסה האירופאית של המשחק. הגירסה היחידה, שכבר קיימת בשוק היא הגירסה היפנית. סמפמטך תג07 הוא ללא ספק משחק המירוצים הטוב ביותר שיצא לפלייסטיישן. בסוני יודעים זאת ולכן התחילו כבר לעבוד על משחק ההמשך! בשלב הראשון, מפתחי המשחק מחפשים מכוניות מעניינות... | 2 5 ס רו וב מיקרוסופט הכריזה על משחק המשך. ל-" | ו" שלה. המשחק החדש כולל 12 מסלולים ועוד 9 משאיות חדשות. בנוסף, המשחק כולל שינויים במזג אויר (גשם, שלג, קרח), נסיעת לילה ועוד. שני שיפורים טכנולוגיים חשובים נעשו | בגרפיקה | התלת-מימדית ובתמיכה מלאה בידיות ובהגא" הכוח החדשים שיצאו לאחרונה לשוק. כל רוכשי המשחק יוכלו לנהוג נגד שחקנים אחרים דרך אתר המשחקים של מיקרוסופט, ה"06/ שהומוג62 116761 בחינס' הו זוה יחולה הגה". המשחק שעורר סערה בכל העולם, עומד להגיע גם לפלייסטיישן. כזכור, המשחק משלב מירוצים עִם הרבה הרג קטלני לשם ההרג. במשחק הזה צריך לדרוס הולכי 7% המשחק יגיע לפלייסטיישן עוד השנה. ?4 | | 'ו.ו)4- האמריקאי אוהבים גולף. למען האמת, לדעתי, זהו הספורט הלאומי של האמריקאים. לאן שלא תפנו, תמצאו משטחי גולף ירוקים וענקיים. לא פלא, = שמיקרוסופט, מסמלת את החלום. האמריקאי, דואגת גם למשחק גולף - טוב. יותר מכל, המשחק מבוסס על. מסלולי הגולף הטובים ביותר באמריקה. - גם המשחק הזה תומך באתר המשחקים - של מיקרוסופט באינטרנט לכל מי- שרוצה לשחק ראש בראש, = ו חסס!) +65עז חברת טומגופוג! הכריזה על ש . - בי 1% - ק נוסף בסידרת ומ6אטא? 6אגוכ] יצא לקראת הסתיו למסופי הפלייסטיישן והנינטנדו-64. משחק נ | |ן תלהק וכלול גרפיקה בסגנון של :83106 705 וכך, לראשונה, תוכלו ממש לראות את ההּוו/צס חברת ותוג[סט נהנית | מהצלחה ובה של המשחק ]|| 5ז6ח1ח3ק 106 ו 00 110806 וק וח שלה אסזטז, המבוסס על חוברות קומיקס מצליחות. | כעת החברה ‏ מסבה חוברת קומיקס וספת למשחק מחשב. החוברת וה ו פונה לקהל בוגר יותר הסיפור של המשחק | סובב "ת עולם-החיים יעולם שני המתים העולמות קשורים זה בזה. בעולם החיים, "9ת221 לו חופשי ומחסל אנש המאפשרים % מתים הם לובשיט את צורתם האמיתית ' כוחות מיוחדיס [ גיבור המשחק מייקל לי-רוי, הוא אדם בע ל רוצח סידרתי / אבל. בעולם אופן רג' טוים ב שר כל האנ יים ים בעולם המתים, ח לעבור ב'ו ו |₪|: 7 העול סידרתי". | 0% : | *ילמות השונים ולמצוא את הרוצח הס | : , המש | י סי חק אמור לצאת בקרוב למחשבי הפ ד ע6חסס.ו חברת >שוגזקט!מ1 רכשה את הזכויות טול הדמויות החביבות של ה7צ1.0006 %שמטד. הדמווית יופיעו במספר רב של משחקים לנינטנדו-64, | לפלייסטיישן ולקטאנה (יורשו של הסאטורן של סגה). המשחקים יצאו רק בשנת 1999 60 36% 0 1 אוצואר/ /:כ11 ו 08.00 ז6ת זגו אואאי/ / :112 5 |!!3וחס "חיילים קטנים" הוא שמו של סרט קולנוע חדש. חברת 0168/%ות63זכז כבר עובדת על גירסת המשחק למחשבי הפיסי מדובר במשחק אסטרטגיה לילדים ולמתחילים! הסרט מדבר על קבוצת קומנדו, שיוצאת להלחם באורחים לא רצויים מהעולם החיצון. החוצניים הם יצורים זעירים במיוחדי המשחק יכלול ‏ 20 משימות הגנה והתקפה במקומות מוכרים כמו הבית, החנות המקומית, בית-הספר וכדומה. 00 םא ק ה 5 ו ה פַ - ₪ 1-4 |6/ס | עשסצטגּחה חובבי המרתפים החשוכים, הפרוזדורים הארוכים והאפלים ודאי יתלהבו לדעת, שעוד משחק בסגנון של 16]6] שחו מגיע מבית שזגאש)!50 וחסז']. המשחק, זט10% 50860%, יצא לפלייסטיישן לקראת הקיץ בגירסתו היפנית. המשחק כולל 30 קומות של מרתפים ומאות חפצים שונים, שצריך לאסוף ולחקור. ענ לפלייסטיישן ולפי.סי. יש המון משחקי מירוצים טובים. חברת גרמלין הבריטית עומדת להוציא עוד משחק. הפעם אתם נוהגים במכונית באגי מדליקה. השליטה במכונית נעשית בעזרת שלט-רחוק. המשחק כולל 16 מכונטת ‏ ו-157 מסלולים בעלי הפיסי. יוכלו לשחק אפילו ברשת וכנראה גם להתחרות דרך האינטרנט 708 8 0 עולם הכדורגל מתחלק לשניים. לא, העולם לא מתחלק בין אוהדי מכבי לאוהדי הפועל או לאוהדי בית"ר, אלא לפריקים של ג!₪ לעומת אלו של 8ט)6. חברת גרמלין מודעת היטב להצלחה של סידרת 50060 3ט61/ והיא מתכננת, לקראת משחקי אליפות העולם שיערכו הקיץ בצרפת, עוד משחק. המשחק כולל תמיכה במאיצים הגרפיים התלת-מימדיים. מאחר וסידרת פיפ"א של אלקטרוניק ארטס רכשה את הזכויות של אליפות העולם, המשחק הזה מסתפק בקבוצות דימיוניות. למרות זאת, מדובר באחד ממשחקי הכדורגל הטובים שיצאו השנה לשוק הפי.סי. 6 זהו משחק תפקידים ופעולה חדש, שיגיע אלינו ממדינה ים-תיכונית שטופת-שמש - ספרדי כן, משחקים מייצרים בעוד כמה מדינות חוץ מאנגליה, צרפת, גרמניה, יפן וארצות-הברית. התמונות הראשונות שהגיעו אלינו מדגימות גרפיקה תלת-מימדית מרשימה למדי. בגישת המספרים היבשה אפשר לומר, שלמשחק יהיו וו | | 5 שלבים גדולים, 60 כלי נשק, 30 אויבים שונים ועוד 30 לטל -קסם. המשחק יתמוך > באפשרויות תקשורת שונות ובהן האינטרנט. המשחק יצא, כנראה, לקראת סוף שנה. 6 01 2065 2 6 וכ רו =ן לטעמם של פריקים רבים, 6זוקח= שו ]0 868/ הוא - | האסטרטגיה הטוב בעולם כיום. אז נספר כם, שבמיקרוסופט כבר עובדים על ההמשך שלוי ּנם תמונות מסך של 9 משחקין -0 9 משחקים ידועים. בתלוע נלקחו התמונות. כל זים ידועים. בתלוש ההגרלה מופי: | ו ד 2 2% 0 - | מ] מה גי 1 ₪ י הגרלה מופיעה מ 7 ף - . - 2 - . המשחקים | , רלו 5 משחקי מחשב מתנת "הדיאוצי 6 - ולטימדיה". | | ק = | | ' וו - ג | . צ 0 | ן . >= - . : . . יל" ן 4 | ₪ שם המשחק הוה אוהכ (151) 116 50%6 |הוס! ןוז וט | וז ואני מעוניין להע לת הפרסים 6 שחגוקו"] | להשותתף בתגרלת ה | זג 500 ... משפחה! . יק 2 33108 460 ושוב ווו יי 8 זג 1 כ גח וכ רה 1" 6 %*/ הווא מספר האם אתה ?ייה / | צ מרהרהדקישמשש) 7 גל והוז 4 זי וו 09 . | : . ו | ל סט גזע חדש ומאיים של חייזרים מנדל הוא עכביש דיגיטלי ל שנבנה במוחו של אמן החיטיון = <ם בינה מלאכותית. עליך לדאוג מתוזיל בחומה הסינית, אולס העתידי, סיד מייד, מאיים על לו בין 5 עולמות שונים ולוודא המשך קיומו של הגזע האנושי שימצא תמיד על 0 בטוחה עד שיגיע לסוף המסלו המשחק ממכר - ראו הוזהרתם. 4% ם וכו כ מ | . . | בוא לעלות על טיסת הסימולטור מה קורה כשמכוניות המחר (יגואר | המקורית של אא 81.8 [צ דודג' ויפר ו- 200 2% ) פוגשות | סדרת הענק עטורת הפרסים. את מכונית האתמול (שלבי קוברה, קפטן קירק, צ'קוב וסולו יקחו שברולט קורבט ופליימוט) יירייסי" | אותך ל-25 משימות נועזות מתמיד צמוד וקרב ענקים של עולם הרכבי | אי שס ברחבי היקוס "פרס המשחק הטוב של תערוכת המשחקים הגדולה בעולם 3₪". 0 צ ץ ות הדוא מעלה 4 משחקי אבירי הגידי, מתחיליס מהמקום האסטרטגיה לרמת לחימה בו הסתייס המשחק הקודם עטור ריאליסטית, ₪ שטחים ענקיים הפרסים. יותר אטרק 7 יותר ותלת מימדיים בהס אתה מנהל כוח אש ונרפיקת 313 מה קרב דמים חכם, חסר פשרות ובזמן אמת. ה רוז מו וזוקו ₪ אתה שוטר במאה ה-1? הצריך קרב רובוטים עתידני מעמיד להטיס מסוק קרב לכל כיוון אותך מול צבא של ו ומקום אפשרי, על מנת לחסל מטוסיס וספיות שיוט: המפשע המתגבר טונות של לפנוע באוייב עוד לפני הנעתו את ו בשע המונגב שו ו . אמצעי לחימה עוזרים לך לעבור לטווח ראיה בעזרת טילים מע , תוטותותח חרושות וחרדה לייור ושל ל מערכות נשק | משימות מרגשות ומרתקות עד לניצתוו המענג מתקדמות ביותר: אקשן נטו .-- 0% . 0 1 ז כך ובאו -- / - - 1 ח צלצל 26 שעוה | 0 | שר יו ב ה 1 . 2 ו 1