WIZ – וויז – גיליון מספר 3

הירחון למשחקים: משחקי מחשב, משחקי שולחן, סגה, נינטנדו, מבוכים ודרקונים, ועוד – נסרק על ידי Rafael

OCR (הסבר)
3 | 8 ש"ח (כולל מע'מ) באילת 6.80 ש"ח משחק' מחעוב.. משחקי 17 י. 4 קוייי + כי4"] = + 0 - 4 ו 4% 0 ]4 2 - ש-8%61- 4 ל 24 ו 58 שו חקור שפח ארלכ| ‏ מ ןץ 5 14408 ומ . *₪ 2-5 | 5-8 --4ק4 2-64 80 0-8 ₪2 == 55 7 2 -)-- 1 ל 6 הח 1/5 יו "' ₪ רק 8 וד 5 א יר ן ₪ קד ה 3 . -51%40% 57.-א + 1 .4 ץ מ = +. 1 0/4 048 > | מ ושי 7 וק רשש די הו + 3-4 18 ₪ )| 24 ₪ | 4-4 9 9 ה בב ורק לי" ב מול-א ₪ 0 ==[ ד 6 --4-1-6-- 54/0001 < פאק 8-1 עבת רפושב יהי 8.5 4 .ג שא" 9 > 8 מ 04/9 + / [ קש + 535 א 0 ), , | 3 ארקש 5/4 ;3 ,44 4 =)9., %+ = 8+=--) 50 52% ון) ₪ -4 4 2 ווק ו ו 4 |= ג';! יי = חן ,שי 0 0-1 0 7 :| > 554 41 5 ₪ ₪ אצ ו" ל ו , ו 4 9- 404 וו י]|4 44 ה 47-89 יר הד קל ]7 | לפ הפפ > 2 :5 4ב 8% א ןיי ן ישי דש = 8 וץ | ופיות . "+ > = ךר 15 47 7 >‏ ד ‏ באא ‏ 5- 439 רפה ל טי ד 4 2% ₪- 54 2 -% 9-58 4 4 41-07 ₪ | 0-8 84* = = || ו 8-5 6+ | ן ב ₪ 7 +]- ה ₪ 11-29 וש" 04 5 ו 14595 8-7 ב )= 4/4 4 אי יי ףש לד | %%8 9 ק , הו -ש-/ | 2% '] לפ ן -5 =פ ינ [פשפת=. > ו)ן -ק הש 8 0% 1 0-0 9 1 ₪ | אאא * = ,+ 8 55 14.5 = 4 , -ו 541 :> =+) | יחה 2 33 :א וש שי 4' .5 95 1 [ | 2 4 54 5-ו 3 48" = א אל 5 6% ה + ₪0 ג = | ₪ 571 + 5+-ד-= > ית 1-0 , - - 8 478 * 7 ₪ 4/8 ₪8 4%% " : . 2 1 . - . . - א +52 5 ]ו ו .0 ל ו[ יכ + ב 54 6-5 17 )4-מ | 817 ייוו" וי = = ₪ 9 0--פ| ' א | א" 4 + = 4 = 4-5 ,| "12 באר = .2 +ין* 4% "4 ף .שי :)) )3] . , או 9 54-94 --]- ₪8 "ְ . " ו 7 4 - =-4 5504060 44% ןי 2% %-4|.92190 ו / , -- 1 רא קד 3 דג 4 ו - ו : | 7 1 , רו-יי ]₪ 00-34 2 88 ! ₪ ו | 5 4+ ו ְ . יי / ו ק)'- ₪2 | 1 = שאו ו % . ב אוו שילאק ו 0 = 4% + = -) 1 : = 4)) . 0 4 55 ]₪ וי 4 ורי 4 3 ! 1 ו : | = 8 ₪ / / / הלה % !4=% | , | לש ה '944/ר אי ₪ 6% ו 1 'א=- -<ואן) 8 | 0+ 8 > . / : )4 שו 4-9 , | זו ,2 ...]+ 6" -*1. 5 9 |- 4% שר 7 ' . . וידוא : !] הצ ) - דימת 4 ו | ו | 6-07 8 3 4 | !וש- = :454 = :22 41₪" : 1 ער יו , / . = "ןש 1 | -₪849ק- קד 8 :448 =-90: שחפש :| מ 8ה4( 4 4 : ו 6 || רישי ו | ו + א ₪ ] יפר - 0 4 4 ו הל | | 4 ו וו יּ 1 1 1 4 = .4 ו / , יל 4 0 , 4 9 = - 84-40 יוו ]50 :55,444 8 "ו : + 1 / ה ₪ 00 4 10-מ ₪1 ) ה %* 1. "שישו 3. . / 3 -=04י14 = דד ]1 -7- | שששחט!; 7₪ים ו).%== + 4] ז . ו 0-ו ו ו ית !| 8 .8% "+ . | , 4% 3 מ 443-124 = 40 12 ו 5 21.23 ל ו + צר 0 מק בק 41844 >-ור ן! ו ו 3 שר ל 4 ו יא )6 ל 0 000000000 8-01 0-ו 4 ₪ בק 095-190 0/0 038125 9 דעה ד + ו ו | לו 0 == יש 5 ד | | וי ישי | א = 4 | רקוי 0 ו | דידת ריש רה ו 4% *ף יק ה הל 57-65 91-56 5% ל 1 שה | = 4 !ןו | ק/9ץ > =שי9= 2 כ 6 4=שק)ן] .70-14 .5 = ₪25 | + 0 4440 ו ו| "ליוד בו=₪/,2/-"ף40 > : +30 אשי יש ו )5-50 00 בך:/+= יש ףד =| ]| ש+אר חן | ב חן וב + דרו 1 ד 8 | ל א )| 4 י | | ה !4 ד ל 08-ה הא הלד > 5 5-55 מ" 1/4 ד = | = 9 וב ריש דד וצ 5 | 0% א ויוי : ייוו 0 4 ]) + . 2 3:84 | 1-48 43 418-008 ו 1-6 ו 4-4 | א*. 4 3 ]. *-ת, = 41ב + ריר = ןז ל ישה ופ 8 . ' ו ויו ו 45 אל כל 1-0( 9% > א 8 רורקר* = + ד ועד בד" = יו :4 ו ב =- ₪908 7 *דשד*ש- ץ+= ‏ 89 של 4% ל | | = | == "4 + 1+ 1-02 לק 7-ו ל 4% חק ללר 0% הל קודא 8-8 יפל שו קוק אשוד) 0+ - -%-500 ]/ = (ה4יד+, 086 שו מי-פל] 4-1 4:8 4 4 = ג דדדך 245% , ו ּ ו 7 0 יח ל 0-5 שר | שש !4 ה = ו 44-00 ל 00065 ו ל 7+ 20 ה + "= ד ה + ו 24 ל + ו + 4 | י[.י4 =ראח ו ךצ ה 8 טר 8 5" שר" 4 4 = ?-== | "4:8 9 > = 5 ₪4 ל ו 800 יל 1 ו 4 ו יי 3 4% ד שא 44-34 | ו 0-34 4-06 5-56 - 2 0-4 | 9.38 הש + וי 5 ןר +40 4 יי | 4/0 ולירו | במ-לפץ +40 + 74 ל -) | )| אשי ו 46 3 ₪ א 44 80 7 4יק ש] ( 49| א 9-1 81 הש--ך 1 7 ]--5- 5 רל 414 הר רהץ וה> -5 118-4254 5- * עסו -015 ה-א , | 8 085ך*ך:4%ך*₪ יר + 2-84 5=- לי : | ור ב07- 1-8 411 0 יר 0 = לשכ יר 500 | 1144-0006 רל ד 5 0 מ 50% +4%4 + == |ללרר 4 ו 0-ו ו 4 0501 260 ירק = + = ןא וה 5+ > ).= י-א אוהו א קל+4 מ ם-י יי > | דייר ו 000 4 0-ו רז .ם ו ו מ וי 4 6:7 | == == קיק 4 לא !+ | >= ו ו | || ין ר)- ו שד ךרי = - | לו יר ידו *ן | 1+ 5-0 .ב = ברש 2 4.1 שי וה 1-17 3 שריה ל 5% פד 1 2 ₪ 4 ', | ).4 ןי | ז2 ד 0 = 5 , | 19? 1 - 3ור-| שו מה + 9 מ [ 0 4 4 ]| - + וד איידוויי ל 4 ויוי ד . 8454 = דל גר 5-9 :וו חדתס המסותעוווד > מ ל 8 .]24 = = 1 הא ו אש וו 1 54 1 4 ןו ל -₪ מחשבת מ.ל. בע"מ - מערכות זמידה משחקים... תיכנות... לימוד... וכל השאר... סל המוצרים המגוון שלנו למחשבי סש יאפשר קך להנות עוד ועוד מהמחשב שלך. בין השאר תוכל: ₪ לשחק באחד ממשחקי מחשבת שיצותו את דמנונך. ₪ ללמוד לתכנת ולפתח משתקים בכוחות עצמך, בעזרת הסידרה המפורסמת של מחשבת וללמוד שם 6ו845 ו-05ם, בשיטת הלימוד העצמו. ליצור סרטי אנימציה, לצייר ולהלחין בעזרת אחד המחוללים היצירתיים של מחשבת, שגס יכמדו אותך כיצד קעשות זאת. ואת רק רשימה חלקית... ו != ייספים! 03- וכן הענ''נ'ם משחקי מחשבה 2 1 ה ₪ השרה משחקי ספורט. סוג חרש - ישן של משחקים כובש את העולם: משחקי מחשבה. כוח המוחי למה גיימבוי למה צריך מערכת שחור-לבן, כשיש מערכות בצבע? בשתחזיקו אח גייטבוי ביר - תבינו למה. סקירה בתמונות על המשחקים החרשים שהניעו לאחרונה לארץ. 8 חדשות 4 8 יבמ: נצחונות קמלוט 6 ₪ יבמ: קווסטים 8 | 6 אמיגה: ספייס אייס 0 | 8 משחק מכונה: הידרה 1 8 נינטנדו: למה גיימבוי 2 | 8 נינטנדו: חדשות וחידונים 4 | 8 כרטיס אדליב, טיפ מרופא עיניים 6 | ₪ מי לא מכיר את ג'ון סאואר 7 ₪ משחקי מחשבה 8 | ₪ סגה: משחקים חדשים 12 ₪ סגה: אריאל אסולט 4 ₪ סגה: אסוואט 5 ₪ וויז החודש, צייר אותה, הודעות סגה ו ₪ קוראים כותבים ומספרים 8 ₪ טיפים של קוראים ודר' וויז 30 ₪ ספרי פנטזיה 1 | ₪ לוח 32 8 מבוכים ודרקונים: הוא גדול, הוא חזק 24 ₪ מבוכים ודרקונים: לפרוץ את גבולות הדמיון 16 8 קומיקס 17 8 עורכת: סיגל בן-ארצי 8 מנהל: דוד רביב 8 ניהול והפקה: לילי צראף ‏ 6 עיצוב גרפי: סולו קמינר שמודעות: לילי צראף 8 גרפיקה ממוחשבת: לני עיצוב מידע בע'מ 6 לוחות: קולורגרף 8 רפוס: טופרינט בעימ ₪ מרל: 12או, ירחון 6 מערכת ומנהלה: כנרת 3| בני-ברק. ת.ר. 1409 בני-ברק טל?. |03-579471 שלכם. לזט הוא שצ!?ים יקרים 2 ולת הבותרת של גיליון 2 היתה | השתתפותכם | המלאה בשעשועים | במשלוח | טיפים, ובשיחות הנפש שערכתם עם אוש התשובות ששלחתם לשאלון. עזרו לנו להתאים טוב יותר את המירע שברשותינו לשאיפות שלכם. אין ספק שכבר אחרי הגיליון השני אפשר להגריר את ואו כעיתון הפיתרון למקצוענים, | לאשפי המשחקים ולחובבים. המשיכו לשמור עימנו על קשר, ושאלו שאלות מקצועיות. לצערינו, מפאת חוסר מקום. לא נוכל להשיב על כולן. לאלה שלא קיבלו תשובה בגיליון זה, אנו מבטיחים להשיב בגילחן הבא. לרשותינו כל המומחם נכל התחומים, ונשמה לצרף אלינו נוספים. מי שחושב שיכול לתרום ירע מקיף בנמשחקי מחשב, פגה ונינטנדו, מוזטן לכתוב אלינו בצירוף מספר טלפון. ויש לנו גם בקשה: המעוניינים לפרסם טיפים, מתבקשים לשלוח אותם בכתב, ולא להעבירם אלינו באמצעות | אן, בעיקר בשל שיבושים הן בקו הטלפון והן בעת ההקלטה. ₪ ₪ ₪ בפרסים העיקריים על משלוח השאלון זכו: אביער סלע. דור ישראל, יונתן נתיב, גיא עילם, ניב בר-גיל, דותן נרטונ, גיל ברוך, נועם רחמים אהור פנחס, אלער קלנברג, טל שרסטה, אלמליח אתי, ניר בן-זקן יניב גרחי, רותם מר. עפר ברייטמן, נועם גולד, גלעד בילו, ומישל ודניאל בוזגלו. ₪ ₪ ₪ מנויים - מבצע המנויים של קוש וצא לדרך!] המשניינים מתבקשים לשלוח אלינו את הספח שבגוף העיתון. שושים שיעשו מנוי עתה, - יזכו בשני גיליונות חינם. יקבלו את העיתון לביתם טיד עם צאתו ממכבש הרפוס יהיו מחוסנים מפני עליות מחיר בעתיד ואף ישתתפו בהגרלה בה יוכלו לזכות בפרסים יקרי ערך, שלכם ?ץש משחק מכונה בבית הנה מתגשם חלום. אם אתה אוהב לשחק במשחקי מכונה, נהנה משילשול האסימון פנימה, מהתענוג להחזיק בג'ויסטיק ומהרמה הגבוהה של סונ המשחקים הזה - תוכל מעתה לעשות זאת בבית. חברה אמריקאית החליטה לבנות רגם שכזה לכל מי שמשוגע על משחקי מכונה, ובעיקר לכאלה שיבולים להרשות לעצמם לרכוש אותם. לאחרונה הצליחה חברה העונה לשם "המשחק", לייצר את משחק המכונה שכנראה ‏ יצליח לחדור במסות לנתים. "המשחק" ייצרה מן ייצור כלאיים המורכב ממערכת משחק ויריאו ביתית כמו נינטנדו או סנה, כשהם טמונים בתוך ארגז שלו צורה של משחק מכונה. כיוון שהמשחקים מקורם במערכת ויריאו ביתית, הרי שאינם מציעים את דמת הקול והגרפיקה הגבוהים של משחקי המכונה. אבל, יחר עם זאת,. משפרת המכונה בהרבה את מערכת הויריאו הביתית. למכונה מסך צבע ענק של 257% ומערכת | הנברה סטר'אופונית. ‏ שני ג'ויסטיקים ו- כ| כפתורי שליטה, מאפשרים לתפעל כל משחק ברמה גבוהה במיוחד. | כפתור הגברת. קול (ווליום), | מאפשר | להמשיך ולהשתולל עם המשחק, גם כאשר התורים ישנים. המחיר בארה ב - 0 דולר. אצלינו, ‏ יש לשער, המחיר יהיה גבוה בהרבה. . = : הנבלה בעזרתם ניתן לחסל יצורים 8 אבוריים העומדים בדרך, טבעת יה|. אישה קסמים ההופכת אותך לבלתי פגיע ] לזמן-מה, ‏ מנפיים המגדילים את ] גובה הקפיצה, שיקוי פלא המחרש ₪ את מלאי הבננות של סופר-קוף ומעצים את כוחו, ‏ מגילת כשפים המאפשרת הפעלת קסם חד-פעמי ‏ ואוצרות שמוסיפים נקודות. אם תיפגע מיריות. יצורים, או תינע בהם, ייעלמו בננות ממאנר הכוח שלך. אם תישאר ללא בננות, ] תיאלץ להתחיל מהתחלת השלב. אהרי כל פסיכה שכוה ייעלם קוף אחר ממחסן הסופר-קופים שלך, עד הש ו ' ו : .מ "ו ") ך רקון רשע, מזיל ריר ומנעיל, הטף קופיף קטן וחמוד, כלא אותו במרתפי טירתו הטחובים ואת המפתח השליך אי שם בלב המרבר. סופר-קוף האמיץ, נבחר לצאת למסע המסוכן להצלת הקופיף המסכן. משחק חדש ומרליק שתוכנת על ידי אודי אהרוני (16) מהרצליה, יהיה הלהיט הקרוב של משחקי יבמ ותואמים. לא עור תוצרת חוץ, אלא כחול-לבן בצבעים. סופר קיף הוא משחק הרפתקאות שיש בו קצת מכל דבר; קצת ממבוכים ודרקונים. קצת מהקווסטים וקצת מרוח ההרפתקאות של וונדר בוי של סַגָה. | כדי להצליח במשימה, יצטרך הגיבור לעבור בעולם הררקונים הקסום אך המסוכן. להילחם ביצורים משונים לגנור על מכשולים שונים ולבסוף לחסל את הררקון הנורא השומר על הטירה בה כלוא הקופיף החביב. בדרך יצטרך לעבור ביער עבות, לחדור למערות ללא סוף, לטפס על קרחונים מושלגים ולמצוא את המפתח החבוי במרדבר. מהלך המשחק בתוכנה שלושה חלקים: דלת !: התחלת המסע רלת 2: ספר השיאים - רשימת השחקנים הטובים ביותר רלת 3: יציאה - מאפשרת לצאת מהמשחק לאחר שתיכנס בער הרלת הראשונה, תופיע מפת האיזור שתראה לך את אופן התקדמותך. המפה תלווה אותך בשלבים שונים לאורך המשחק. בשלב הראשון עליך לעבור ביער, היזהר מציפורים מסוכנות, מנחשים ומצמחים טורפים. אמצעים רבים יעמדו לרשותך שיעזרו לך לנצח במשחק: כרטים-קוף המעניק כדורי אש ירוקים וקטלניים ללא 1 סיום | המשחק. צבירת. נקודות. מאידך, מאפשרת הוספת סופר- קופים נוספים. כל 10,000 נקודות ₪ יעניקו סופר קוף נוסף. סופר קוף משגע את כולם ג 1 5 7 ו .8" ₪ "ו / 4 || ך ]| .. ₪ .1 ₪ 1 . - /,) יר ב ור שו למשחק נרפיקה מעולה, עשירה כצבעים ומהנה במיוחד. במשחק גם פרק מיוחר המאפשר לציין בכל פעם את הניקוד הגנוה ביותר | ולשמור אותו. התוכנה מאפשרת לקטלג את עשרת הגבוהים בכל הזמנים את התוכנה ניתן להשיג ברשת באג ב-59 ש"ח. לקפיצה גבוהה יותר, * ניתן לשנות את הכיוון של סופר-קוף בזמן הקפיצה. * לחיצה ארוכה על מקש הקפיצה (חץ כלפי מעלה) גורמת | חדש! לינקס בארץ! | - א חד המשחקים הפופולאריים ביותר, שלאחרונה הגיע לארץ, הוא לינקס של אטארי. זהו משחק קטו מיטלטל, כרוגמת גיימבוי. ללינקס מסך צבעוני, אפשרות להפעלה רצופה של שלוש שעות באמצעות בטריות. ורמה גבוהה במיוחר של קול ונרפיקה. לינקס מסוגל להציג 6 צבעים בו-זמנית על המסך מתוך 4096 גוונים שיש באפשרותו להפיק. | ללינקס ניתן לחבר אוזניות ולשמוע את המוסיקה המתלווה למשחק בארבעה ערוצי שמע. המשחק יצא לראשונה לשוק בנובמבר 1989 ומאז נחל הצלחה גדולה, במערכת | חידוש | מיוחד ה טיים המערבי הראשון שטס על מיג 29 הרוסי, ג'ון פרלי, מעיד על הסימולטור הזה שהוא הדומה ביותר למציאות, מבין כל תוכנות מדמי הטיסה שפותחו ער היום, עבור יבם ותואמים. ואם טייס ניסוי מעיר על כך, ודאי שזו האמת. מיג 29 מיועד לחולי טיס, לכאלה שרוצים| ללמור על הטכנולוגניה | הרוסית, | ולכאלה שרוצים להיות מרגלים כשיהיו גדולים. אבל, יותר מכולם, צריכים להכיר את הסימולטור הזה, דווקא כאלה שרוצים להיות טייסים בחיל האויר שלנו. כי להכיר את האויב הוא חצי הדרך להצלחה במלחמה נגדו, ואם אתם לא מאמינים לסתם שאו שכמוני, תשאלו את גנרל שוורצקופ. חברת דומרק האנגלית היא שייצרה את הסימולטור הזה ותירנגנמה את ספר התוכנה גם לצרפתית | גרמנית | ואיטלקית. לשנאליים. יש בה שני סטים של כפתורי הפעלה: לימניים ולשמאליים. ימניים מקישים על הכפתורים בצד ימין ואילו שמאליים יכולים להפוך את המערכת ולהקיש על כפתורי הפעלה נוספים שמצויים בצד שמאל, ללינקס פותחו משחקים רבים: משחקי הרפתקה ופעולה, משחקי יריות ומשחקי ספורט, בארץ ניתן להשיג עתה 4ו משחקים, הנחשבים למשחקים הטובים ביותר שפותחו למערכות וידיאו ביניהם ילד הנייר, פקמן, צ'יפס, רובוסקווש ועוד. המערכת מאפשרת לחבר שמונה מערכות זו לזו, להנאת שחקנים האוהבים לפעול בחברותה. מחירה בארץ 599 ש"ח. מחיר כל משחק - 199 ש"ח. ניתן להשיג ברשת חנויות באג. גוף האדם במבצעו! 8 וכנות| סדרת גוף הארד, המיועדח ליבמ ותואמים, מעתה במבצע ברשת חנויות באג. הסררה כוללת ארבעה דיסקטים ומחירה 79 ש"ח. היא מיוערת לגילאי 9 ומעלה ומטרתה להעשיר את הידע בנושא המננה והתיפקור של גוף האדם. בארבעת הריסקטים והנושאים הבאים: מערכת הדם והנשימה, חמשת ההחושים, מערכת התנועה והעצבים ומערכות. המין והעיכול. זוהי מעין אינציקלופדיה מצויירת המציגה באופן מקיף, מהנה וקל את החומר. לבל ריסקט מבנה זהה ובו פרק לימודי המספק מירע על הנושא הרלבנטי, פרק שבו מבחר תשבצים ומשחקים לשעשעועי למירה, שאלות בסוף כל פרק להעמקת הידע ובחינתו, ומבחן אמריקאי מסכם. היתרון בתוכנה הוא העושר הויזואלי שהיא מציגה. בכל פרק מבחר ציורים, | הממחישים היטב למשתמש, כיצר נראה האיבר עליו נכחב במקביל. פרטים מצויירים שקיימים בתוכנה, מאפשרים להנות במיוחד מהחומר שנראה, אולי, לכולנו, קצת לימודי מידי. ה עברית לא יודעים בדומרק, לכן עלינו לקרוא את ספר התוכנה באנגלית. בנוסף, מצורפת לתוכנה מפה מרוייקת של חלקי המטום, מה שמאפשר לחובבי דגמים, לנסות לתהות על צפונותיו של המטוס המתוחכם הזה. היצרנים טוענים שוה הסימולטור היחיר שבו מתפעלים את התוכנה בדיוק כשם שמטיסים את המטוס במציאות. הוא גם בעל תצוגת תא טייס מדוייקת, מתפעל תגובת 6 מדוייקת כולל בלק-אאוט, ומציג משימות שהושאלו מהמציאות. מחירו 9 ש"ח וניתן להשיגו ברשת חנויות באג. 1 צחונות קמלוט הוא קווסט חדש ושונה ‏ של סירה לבר מכל המרכיבים הרגילים של משחקי טיירה, כמו גרפיקה מעולה, מוסיקה איכותית ותוכן מרתק, הוא מכיל נם | עלילה היסטורית מיוחדת, המבוסְסַת על האנדה אורות הגביע הקדוש | של ישו מלתסעורה האחרונה". אתה משחק כמלך ארתור, הלוחם האגרי והשליט של ממלכת קמלוט. ברוב שנות שלטונך ירעה הממלכה רק שגשוג ויכלה להיות ממלכה לתפארת. אלא ש.. אתה נשוי למלכה גוונוויפר, כשרתחתנתם המלכה אהבה אותך מאוד, אך במשך השנים האהבה דעכה, והמלכה התאהבה באחר - סַר לנסלוט, אחד מאבירי הממלכה לנסלוט, לרוע המזל, הוא אניר אמיץ וחבר אמת שלך. לכן אינך מנסה להפריד ביניהם. במקום זאת, אתה סובל בשקט. האהבה האסורה בין המלכה ללנסלוט מיררה את נשמתך והביאה קללה על הממלכה. הרעב והעוני מכים בה. תבואת השדות קמלה, אין אוכל והתושבים זועקים אליך לעזרה. ואז יום אחר מתגלה לך חיזיון בו מובהר שער שלא יימצא הגביע הקדוש - יימשך השפל בממלכה. שלושה מאביריך נבחרים לצאת לחפש את הגביע: סר לנסלוט, מַר גוויין וסר גלהאד. לאחר תקופה, משלא שבו, תחלטת שזה הזמן שאתה, המלך ארתור. תצא בעצמך לחפש את הגביע, כרי להציל את הממלכה. בדרכך תיבחן בקשיים גופניים, במופר, במיומנויות ובחוזק נפשי. אם לא תעמוד בהצלחה במשימות, לא יימצא הגביע הקרוש וממלכתך תיהרס. לימינך ניצב נצחונות קמלוט: ומלך אר ור - החיפוש אחר הגביע הקדוש מאת: אמיר גולדרט מרלין. קוסם יועץ בעל כוחות מיוחרים, שידריך אותך ויעוור לך בהרפתקאות שתעבור. בחיפוש אחר הגביע תצא למטע מפרך. תסייר ברחבי בריטניה, תעבור ביער המסוכן ותילחם באבירים, נזירים ויצורים מוזרים. תצטרך לעבור את האגם הקפוא, להיפגש עם מלכת הקרח, למצוא מקווי מים ואפילו תגיע לירושלים ותסייר בשוק. בסוף המסע, אם תתגבר על כל המכשולים - תמצא את הגביע וממלכתך תינצל מחורבן. במשחק משולבים קרבות שונים, בהם תוכל אתה לקבוע את דרגות הקושי. בניגוד למשחקים אחרים של סִיירֶה, | במשחק זה מחולקות הנקורות | לשלושה | תחומים: מיומנות, חוכמה וחיים. למיומנות יש עד 368 נקודות, לחוכמה ער 3 נקודות ולחיים עד 358 נקורות. | כשתעמור במשימות. - התווספנה | הנקורות | לתחום המתאים. אי | 0 י - * אם תצא עם הסוס וסורגר ' השער ייסגרו עליך, סימן שלא 4 0." . . = 1 תרמת כסף בבית התפילה. עליך לחזור לשם עם מטנע זהב. כדי לפתוח את הארנק עליך להקיש ביחר על 0+ ווח * מהצייר שביער המסוכן עליך לקנות פרוות וחנית, כרי להרוג את חזירי הבר. | * כשתילחם באביר השחור, שים לב לגולגולת שעל כתפו. זה המקום הפגיע שלו, ושם עליך להכותו כרי להפילו. * כדי לעבור את חמשת האבנים עם שרה הכוח הבלתי נראה, עליך ילדבר" אל כל אחת מהאבנים, שתשאל אותך חירה. לאחר שענית נכון לכל חמשת האבנים, ייעלם שרה הכוח ותוכל להמשיך הלאה. * בשתילחם עם הנזירים, רק אחר מהם הוא נזיר אמיתי והשאר כפילים. אפשר לזהות את הנזיר האמיתי (שרק הוא מסוגל לפגוע בך), כי לפני שהוא מתקיף הוא צועק *!11 וא ונוא" וכשהוא נפגע הוא צועק "וו וסד * כדי להיפטר מתאלים על הגבעה, עליך להגיע למזבח שלהם, ולתרום חמש מטבעות כסף. בתמורה - תקבל מהם מפתח. * כדי לעבור את האגם הקפוא, עליך להיעזר בשושנה (מהנן של המלכה) או בלב הקריסטל. * כשתגיע לעזה, עליך לבחור בנער, כרי שירריך אותך בררך לירושלים. * במרבר, כשג'אביר יציע לך לשתות ממקווה המים, אל תשתה, כי המים מורעלים. * בשוק בירושלים, תמכור את הפרד שלך למוחמר סוחר הנשק * כדי להתגבר זמנית על ארס העכברושים, עליך לאבול את התפוח שקנית בשוק. | * אם תגיע לגביע הקדוש ותמות, סימן שלא היצלת את כל אביריך. עליך לחזור ולחפש את שלושת האבירים שנעלמו. "וו :ו - ' | ן 7% /. ו וי 2 *. 4 ויו א - 4: * . 3-5 + : . ₪ א ש,. " | כמה ‏ מלים טובות על הקווסטים מאת: אמיר גולדרט 53|" לא מכיר את פסדרת משחקי קווסט של סיירה? שלא יקום. שירוץ למקור המשחקים הקרוב למקום מגוריו ויתן מיר מבט במסך המחשב. בטוח שהוא יישאר שם לנצחה, או כמעט. כי הקווסטים נחשבים למשחקים מעולים שכבשו בסערה את העולם, ונם את ארצנו הממוחשבת. | המשחק הראשן בסררה - | ₪57 פ'סאו6, יצא לאור כמשחק הרפתקאות תלת- מימדי ב-1984. עד היום הופיעו חמישה משחקים בסררה, כשהמשחק האחרון, זפפשס 5'סאוא, נחשנ לאחד ממשחקי המחשב המעולים שיוצרו אי פעם. את סדרת המשחקים ו בתבה רוברטה ויליאמס, שביחר עם בעלה קן, הקימו את חברת טיירה. לפניכם תקציר של ארבעת המשחקים הראשונים בסדרה: יווד אסין זפיוונ :| [5:וו 5 או טסו (משימת המלך 1: המשימת - הכחר) לפני שנים רבות, היו בממלכת רוונטרי שלושה אוצרות ששמרו על עוצמת הממלכה: ראי קסם שהראה את העתיד, מגן קסום שהנן על הממלכה מפני פולשים ותיבת אוצר שלעולם לא התרוקנה. אולם, האוצרות נגנבו מהממלכה ובלעריהם צפויים הרס וחורבן ואוברן שלטונו של המלך ארוארר. לארוארד לא היה יורש ואנשי הממלכה חששו ממה שיקרה לאחר מותו. אדוארד הטיל על אבירו האמיץ - סר גרהאם, את המשימה למצוא את שלושת האוצרות ולהשיבם לממלכה. סר גרהאם הצליח במשימתו והוכתר כמלך הבא של דוונטרי. :זואסואו ד ו דד ווה ומכו :וו זפטוס טאווא (משימת המלך 2: הרומן המלכותי) בזמן שלטונו של גרהאם שוב ירעה הממלכה שגשוג. אך נרהאם ירע שהוא חייב להינשא כרי להביא יורש לטולם. הוא חיפש כלה, אך אף אשה בממלכה לא התאימה, יום אחר ראה המלך במראת הקסמים חיזיון בו הופיעה נערה מקסימה ואלאנייס שמה, שנחטפה מביתה ומוחזקת במאפר במנדל בארץ רחוקה. גרהאם יוצא לחפש אותה כדי לשחרר אותה מכלאה. לאחר מסע ארוך, רצוף תלאות, הוא מצליח במשימה וואלאנייס נישאת לו אהואטז! 5 חזנוזו מוזד :ןוו זבטשס ב'סאוא (משימת המלך 3 היורש האנושי) למלכה ואלאנייס ולמלך גרהאם, נולדו תאומים - בן ובת. החיים בממלכה התנהלו על מי מנוחות רק לומן מה. בארץ רחוקה גר קוסם רשע שנקרא מאנאן. מאנאן היה חוטף ילרים כדי שיהיו לעבריו ואחר-כך היה הורג אותם. אחר הילדים, גוורין שמו, הצליח להשתלט על הקסמים של מאנאן והשחמש נהם כרי להשתחרר ממנו. לאחר מסע ארוך הגיע גוורין לממלכת דוונטרי, שם קרה אסון נורא: דרקון בעל שלושה ראשים השתלט על הממלכה וגרם לחורבן גדול. בעזרת כוחות הקסמים שברשותו, מצליח גורווין להביס את הדרקון ולהציל את הממלכה. 1 מפכום ו 5 מ אחוד נשן דפמווס 5)אוא (משימת המלך 4: הסכנות של רוסלה) לאחר כמה שנים, נחלש המלך גרהאם ובריאותו הידרדרה. רופאי הממלכה היו חסרי אונים הם ידעו כי רק פרי קסום מהארץ הרחוקה - טמיר, יוכל לרפא את המלך. בתו של המלך גרהאם, הנסיכה רוסלה, החליטה לצאת לחפש אחר הפרי הקסום כרי לרפא את אביה. במסעה היא מתגנרת על קשיים רבים משיגה את פרי הפלאים ומצליחה להציל את אביה לאחר שכוחו של המלך שב אליו, הוא יוצא ביום אביבי לטיול ביער. הממלכה היתה שוב שקטה ושלווה והמלך נהנה הנאה מלאה מהטיול ומשירת הציפורים. לפתע. החלה רוח קרה לנשב ונראה היה שסופה מתקרנת. גרהאם החליט לחזור לטירה. כשהניע לקצה היער התבונן לעבר ביתו ונדרהם לראות שהטירה נעפלמה פחד | עבר בלינו לנורל משפחתו. ינשוף שהגיח מאחוריו, אמר לו שהוא ראה הכל, ויודע מה קרה למשפחה המלכותית. הינשוף סיפר לגנרהאם עַל המכשף הרשע מרדוק שהצליח להעלים את הטירה יחד עם המשפחה המלכותית. הינשוף מבטיה לעזור לגרהאם וללוותו בהמשך ההרפתקה. הוא לוקח אותו לקריספין - שהיה בעבר קופם, הנותן לו עצות וקסמים. גרהאם והינשוף עפים לארץ הרחוקה סרניה שממנה מתחילה ההרפתקה החמישית. ושזסאסצ 60 דש תאזו הזד 5 אא יא משימת המלך 5 : ההיעלמות גרמה ללב להגיע לשם מאת: אמיר גולדרט ל זפטטס פ'שאוא הוא משחק הרפתקאות מעולה, בעל גרפיקה נהררת עם 256 צבעים במסכי ,| ומוסיקה מעולה. לחמונות הרקע שבמסכים השתמשו במשחק הזה בטכניקה חרשה המשתמשת בריניפציה במקום בציור ממוחשב שמוכר לנו. זאת גם הסיבה שהמסבים נראים קפואים כאילו ללא אנימציה כלל. בהרפתקה עוסק | המלך בחיפוש הטיףה האבודה והמשפחה שנעלמה. במשך המסע תעבור ביערות, אוקיינוסים, מדנריות והרים. תצטרך להתגבר על קשיים ואתגרים רבים. במשך ההרפתקה ילווה אותך הינשוף המרבר - קדריק. הרפתקה זו שונה משאר ההרפתקאות של סיירה. | בהרפתקאות הרגילות הפעולות השונות מתבצעות צל- ידי הקשת הפקודות במקלרת. לעומת-ואת בהרפתקה הזו, כדי לבצע פעולות עם הרמות, עליך לבחור פקודה מתוך תפריט של || פקידות שכוללות:; הנעת הרמות, התבוננות ברברים, שימוש בחפצים, שיחה עם דמויות אחרות. ועור. עיקרון דומה קיים במשחק אחר של סיירה - הקדירה השחורה, שהופק על-פי סרט של ולט ריסני, להפעלת משחק בשיטה זו שני יתרונות: ראשית אפשר לשחק את המשחק ללא מקלדת, באמצעות עכבר בלבר. שנית, בהרפקתה וו יכולים לשחק בני כל הגילאים, גם אלה שאינם שולטים היטב באנגלית. כי אין צורך להקיש את הפקודות באמצעות המקלדת. במשך ההרפתקה, תצטרך, מדי פעם, לבצע קסמים. את זאת תעשה באמצעות קודים הנמצאים בחוברת המשחק. כרי להבין טוב יותר את הרקע למשחק, רצוי לקרוא את * את מטבע הכסף, באמצעותה תקנה את העונה מחנות האופים, תוכל למצוא בסימטה ליד הכניסה לחנות החייט. * כרי לא למות מצמא, עליך לשתות מים בנווה המדבר. | * מביתה של המכשפה צריך לקחת את הארנק שנמצא באחת המגירות. את גלגל הטוויה שנמצא בארגז ואת המפתח מהפנס. הפתיחה | שבתחילת | המשחק למשחק שתי גרסאות: האחת למסכי אגצ] שבה 16 צבעים והשנייד למסכי אב עם 256 צבעים. * ליר בית המכשפה עץ שעליו דלת נעולה. כרי לפתוה | אותה, | עליך להשתמש במפתח שלקחת מביתה, * בתוך העץ יש לב מוזהב. קח ותן אותו לעץ המדבר שנמצא מחוץ ליער. * מהמחסן של מררוק, עליך לקחת את תרמיל האיכר. | התרמיל | נמצא בארון שבקיר המזרחי. מאת: דרור פרידמן ספייס אייס ‏ וא תרגום של משחק מכונה בעל אותו שם המשחק על-ידי חברת אמפייר בשיתוף עם רדיסופט. למשחק היסטוריה מעניינת. ב- 9, אנימטור בשם דון בלוט ו- 11 מחבריו, פרשו מאולפני וולט דיסני והקימשט את חברת סינמטרוניקס. ‏ הם ‏ יצדו פרטי אנימציה ובמקביל | עבדו על פרוייקט חדשני - סרט עלילתי מצוייר, שבו הצופה הוא הגיבור, והוא שמשפיע בהחלטותיו על התפתחות העלילה. את הפרוייקט הזה הצליחו לתפיק בשילוב שני גורמים: מחשם ווידיאו. ב-ב83פ| שוב חידוש והפעם ‏ - מאורת הררקון - משחק וידיאו משולב לייזר ריסק,: הראשון בהיסטוריה. השימוש בלייזר-דיסק, הירוע בארץ כתקליטור, איפשר תצוגת אנימציה ברמה ‏ חסרת תקדים, מה שגרם ליצרנים | להחליט לשנות את טכנולוגיית | המשהקים שהיתה כ10 ידרועה ער א הם ציירו סרט עלילתי, הדפיסו אותו על התקליטור וצירפו מחשב שישלוט על המעבר בין הקטעים. בינתיים שינתה סינמטרוניקס את שמה לאולפני סוליון בלוט ונטשה את עולם משחקי הוידיאו לטובת סרטי אנימציה בהפקת שפילברג - לוקס, כמו המסע לעמק החלומות, פייבל והחלום האמריקאי וכל הכלבים הולכים לגן-הערן. אבל, לפני כן, עור הספיקה להפיק את ספייס איים שהשתמש באותה טכנולוגיה ואותה רמת אנימציה כמו מאורת הדרקון. חברת רדיסופט תירגמה את מאורת הררקון לאמיגה ובתחילת השנה שעברה גם את ספייס אייס. סיפור העלילה של ספיים אייס פשוט מעיקרו. לוחם החלל הצציר דקסטר, צריך להגן על הגלקסיה מפני הרודן האכור ברופ, שמתכנן שימוש בנשק חדיש להשתלטות על כוכבי הנלקפיה. המשחק מורכב מכשלושים מסכים, כשכל מפך היא סצינה מתוך הסרט שמרכיב את המשחק. השחקן צריך להתגבר על המכשולים בכל מסך, כרי לשרור ולהניע למסך הבא. הוא מתמודד מול רובוטים, מפלצות, מלכודות, צבאו של ברופ, מכשולים טבעיים ונגד ברופ עצמו שמופיע בכמה מסכים. במסך האחרון מתרחש הקרב המכריע - קרב החרבות בין רקסטר לברום " כאמור, הגרפיקה יותר ממדהימה. המתכנתים העבירו את תמונות הרקע וסצינות האנימציה תוך שימוש בכל קשת הצבעים של האמיגה. תמונות הרקע אינן עולות באיכותן על משחקי אמיגה אחרים, אולם האנימציה מעולה. אין פה שימוש בספרייטים בעלי צורה קבועה, אלא כל פריים של אנימציה הוא ציור שמולבש על הרקע. גנם קטעי הדיבור והמוסיקה שמלוים | את המשחק הוקלטו באמצעות תקליטור והועכרו כן לאמינה. וכמו שקורה בדרך-כלל באמינה, כשיש שימוש טוב בקול, הוא הרבה יותר מרשים מהתצוגה הגרפית, ולא משנה עַר כמה היא טובה. גם ספייס אייס מנצל במלואו את היכולת של האמיגה. מה שהאוון קולטת מיר, הוא הריבור הרהוט של הדרמויות שמלווה ללא תפסקה את העלילה, בשילוב מוסיקת רקע מעולה ואפקטים קוליים נוספים. אבל, משחק טוב מורכב בראש וראשונה מרמה כללית גבוהה, מה שקרוי אצלינו - שחיקות. וכאן באה הנפילה הגדולה של ספיים איים ברוב המסכים, מה שהשחקן: צריך לעשות, וה פשוט לבצע סורת תזוזות בביוונים שונים בזמן הנכון. זה לא נראה קל בהתחלה, אולם לאחר מספר משחקים, ניתן ללמור בעל-פה את רצף התנועות של כל מסך. הבעיה העיקרית במשחק היא, שבכל פעם שמגיעים למסך חרש ונפסלים | בו( צריך| להתחיל מהתחלה ולבצע בצורה מונוטונית את כל רצף התנועות הקנועות בכל מסך ומסך. כמובן, שבכל פעם זה פחות ופחות מעניין. מה שמציל את המשחק, זו העוברה שתמיר קיים חשק אריר לראות את המסך הבא, מה שמדרבן להמשיך לשחק. לסיכום, | ניתן לברך את המתכנתים על שהצליחי להעביר | משחק מסובך כל-כך בצורה מדוייקת, אבל חבל שהם נצמרו לצורת המשחק המקורית, ולא ניסו לשנות. ניתן לומר כי המשחק, כמו שהוא, הוא יותר תצוגה מתוחכמת של האמיגה מאשר הנאה אמיתית. תעודה נרפיקה - 90% צליל - 97% שחיקות - 55% ציון כללי - 64% * ספייס אייס יצא גם ליבמ ותואמים ולאטארי אסטי ברמה גרפית| קרובה לאמינה, ‏ אך בביצועים קוליים נחותים בהרבה, * מתכנתי ספייס אייס ומאורת הדרקון, יוציאו בקרוב משחקי המשך שיקראו מאורת הדרקון - עיוות הומן, וספיים איים 2 - נקמתו של ברופ. שני המשחקים | יתוכנתו גם לסגה ולנינטנדו. * מאורת הררקון וספיים איים, יחד עם משחק ההמשך של מאודת הדרקון, היו שלושת מכונות המשחק | מבוססות | תקליטור הראשונות. לאחרונה הציגה אטארי משחק חרש בשם הכלב המשונע מקקרי, המשתמש בצילומים במקום | ממוחשבת | הצילומים. בגרפיקה הועברו | לתקליטור והתוצאה מהממת. זוהי צפייה והשתתפות בסרט אמיתי לעומת השתתפות בסרט מצוייר. * גם סגה ניסתה ליצור משחק | מכונה - :)אסין] צאג. ]אנ - מבוסס תקליטור אולם התוצאה לא היתה מרשימה. לאחרונה ייצרה סגה את אותו משחק בגירטה גוספת, הפעם ללא תקליטור. |- - : | 4 5 תש" ב - שד > -/. ₪ - . "₪ וי ₪ּ 8 | לי יו ו ו 4 = " : 7 = !9 . . 1<-+ ₪ " 3 2 .' ה ₪ ול > ו 6 ו ו ו | : הגש ₪ 1 - 9% "ו ₪5 *י | 87 := ₪ | שור / 2 יְ . . / בש *".. ₪ | [ / ₪ =ן : . ₪ ו 1 [ "1 | רזדז 8 << 1% בוד -- בג [ 4 - מאת: דרור פרידמן 1 ידרה הוא משחק מכונה מבית היוצר של אטארי. מבט מהיר על המשחק מגלה מיד, שהוא למעשה, גירסה נוספת של להיט אחרד של אותה חברה - 5:45 ונ ובהא אלא שכאן הסרדפיט והקרבות המהירים, מתרחשים במים. הגיבור הוא חייל שכיר, שתפקירו להוביל פריטי אוצר ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים בסירת סילון בעלת יכולת ריחוף בשם הידרה. המשחק הוא תלת מימרי. המבט של השחקן הוא מאחורי הסירה קרימה, ברומה לכל משחקי המכוניות. המשחק מתחיל בהצגת מפת הנהר שאותה צריך לעבור. לאחר-מכן מטעינים את המטען על הסירה והמשחק מתחיל. מול השחקן ניצבות עשרות סירות אויב ומכשולים טבעיים. סירת השחקן מצויירת בתותח שנמסייע בהשמדת האויב. בניגוד לכל משחק אחר, אין לשחקן מספר מסויים של חיים. במקום ואת יש לו הקצנת רלק. בעת התנגשות, תנועת הההידרה נעצרת, אולם הדלק ממשיך להישרף. כך קורה כ 5 ד . . "ה 4 3 5 / , 2 | בש 0 - ט [ ו 1 ל 1% .5 [ ₪ . -- ₪ + זן וי ו היווחנהו על מכונות משחק משוכללות שעדיין ד בדקנו מ כוברת אצלנו. ראשונה לא הגיעו ה פ עם ₪ שקיימות כתבה בסדרה שמספר מסויים של פסילות, יגרום להתרוקנות מיכל הדלק ויביא לסיום המשחק, לאורך הנהר פזורים קריסטלים שמספקים אנרגיה למיכל הרלק. כמו-כן, מצויירת ההיררה במיכל רלק נוסף שמחובר לסילוני הריחוף שלה. בכל פעם שהרדלק במיבל הראשי אוזל או כשקיימת סכנה בלתי עבירה או שסתם מתחשק לעוף, ניתן להפעיל את אופנית הריחוף על ירי לחיצה על כפתור ו .+ לאורך הנהר פזורים מיכלי קרריט. בסוף כל נהר מצויה חנות שבה ניתן להשיג כלי נשק נוספים, מגינים, מיכלי רלק גדולים יותר ותוספת כוה לסירה. כל זאת בהתאם לכמות הקררדיטים שנאספה. הגרפיקה בהיררה לא מפורטת במיוחד | אבל מהידה מאוד. התקרבות העצמים מהאופק ועד לטווח התנגשות חלקה במיוחד. מוסיקת רקע קצבית מלווה את האקשן. | האפקטים | הקוליים סטנררטיים למדי. מה שהשוב להידרה שחיקות מעולה. כל משחק מאפשר להתקרם קצת - שיטה מצויינת לגרום להתמכרות. תעודה גרפיקה 85% קיל 70% שחיקות 93% ציון בללי 90% גיימבוי, משחק הכיס של נינטנדו הגיע לישראל. קטן אבל גדול. ניתן להחזיקו | בכף | היד ולהפליג שעות לעולמות רחוקים. | אידיאלי לנסיעות, לשיעורים משעממים וכמתנה. מי שתתן לו גיימבוי - יאהב אותך לנצח ב ארה'ב, גיימבוי הוא אחר המשחקים הפופולאריים ביותר. למרות מימריו הקטנים, הוא מצליח לספק את אותן הנאות שמקבלים ממשחקי הוידיאו הגדולים. הוא מצטיין במעלות הבאות: * קטן וקומפקטי. אפשר לההחזיקו בכף יד אהת ובמקרה שאינך זקוק לשתי היריים לשחק) ולשחק ביד השנייה. * מסך מעולה, בעל רזולוציה גבוהה במיוחד. גם הפרטים הקטנים ביותר, נראים עליו בבירור. * סטריאופוני. מערכת השמע שלו מצויינת, והיז תלויה כמובן ברמת התיכנות של המשחק. במשחק כפתור הגברת קול, מה שמאפשר להתאים את גובה הקול לרצון השחקן. ניתן לחבר למשחק גם אוזניות, מה שהופך אותוי למשהו מרשים במיוחר. * למשחק מצורפת קלטת טטריס, ללא תוספת מחיר, * אפשרות משחק של שני שחקנים ע"י חיבור שתי מערכות גיימבוי באמצעות כבל מיוחר. ו 1 " | 05 | / * ניתן לטלטלו לכל מקום, ללא תלות בחשמל כמקור אנרגיה. כן, גיימבוי הוא משחק בלתי תלוי לחלוטין לגיימכוי גם חסרונות. מסך שחור לבן הוא החיסרון העיקרי. אם אתה אוהב לשחק בצבעים, זה לא המשחק שלך. השימוש בבטריות אף הוא יכול להוות חיסרון, אם אתה שחקן היסטרי במיוחד. הבטריות מספיקות ל-24 שעות בלבר. ניתן לטעון במשחק בטריות נטענות, וכך לחסוך עלות כספית של החלפת בטריות מתמרת. קיימת גם אפשרות לחברו לחשמל, אולם זו מנטרלת אותו מיחרונו העיקרי - האפשרות לשחק בכל מקום. בגיימבוי ג'ויסטיק קטן הזהה לנ'ויסטיק המערכת הרגילה של נינטנדו. הגוי"סטיק מאפשר לנוע מעלה, מטה, ימינה ושמאלה במערכת גם שני כפתורים, המשנים תיפקורם בהתאם למשחק כמו-כן| קיימים שני כפתורים ניספים, המאפשרים לבתור בין האופציות השונות של המשחק ולהתחיל לשחק. קיים גם כפתור קונטרסט, המאפשר להתאים את רמת האור במשחק לרמת ההעדפה האישית של השחקן. בצר ימין של המשחק, קיים כפתור הגברת קול (ווליום). אם אתה רוצה לשחק דווקא בשעה שההורים צופים ב"מבט לחדשות", אתה יכול להנמיך את הקול, או לחכר למשחק אוזניות. תענוג נוסף: מסך גדול *ותר. באפשרותך להרכיב עלֶ המערכת זכוכית מנגדלת, המאפשרת לך לראות טוב יותר את פרטי המשחקים השונים. וההצלחה האחרונה של גיימבוי - מנורת מסך. אתה יכול להטמין את המשחק עמוק מתחת לשמיכה, להרכיב עליןו מנורה מיוחרת, ולשחק במשך שעות. בטוח שההורים לא ירעו. לגיימבוי מתחבר כבל מיוחד המאפשר לשחק עם חבר. בעל מערכת גיימנוי נוספת. אבל, שים לב לשניכם צריך להיות אותו משחק, ואתט חייבים להקיש בו- זמנית על כפתור ההפעלה. את גיימבוי ניתן להרכיב על החגורה כדי שלא י"שכת,. הס וחלילה, חידושי גיימבוי ך וב האנשים חושנים שמשחק מחשב מיוער לשחקנים | בלבד. נינטנדו החליטה לשנות את דעת הרוב. מעתה ניתן עם ניימבוי לעשות יותר. שורה חרשה של מוצרי תוכנה, עומדת לצאת לאור עבור | המכשיר הקטן הזה, וכך לשנות את ייעודו מסתם משחק למחשב של ממש. כך יהפוך גיימבוי למחשב נישא, שעלותו עשירית מהמחשב הנישא המוכר לנו. יתרון נוסף: את גיימבוי, בשל מידותיו הקטנות, ניתן להטמין בכיס ולשלוף בעת הצורך. התוכנה הראשונה, מבין סררת התוכבנות המובטחת, היא בודק כתיב נכון. אחריה ישווקו מרריך נסיעות לעשרים הערים הבולטות בארה"ב, תרגומון לאנגלית-ספרדית ואנגלית -צרפתית, ואירגונית אישית המאפשרת לקטלג בה את ספר הטלפונים הפרטי. הסעניין בחידושי גיימבוי הוא הניסיון להפוך למחשב משהו שנחשב ער עתה לצעצוע. אין ספק כי חברות רבות בארה"ב ובעולם, מחכות לראות כיצד תַצליח נינטנדו בניסיון. יש לשער שאם התוכנות הללו יגבירו את מכירות | גיימבוי, תצטרפנה חברות נוספות. לרעיון. חשוב לציין כי לגיימבוי אין מקלרת, אלא ג'ויסטיק ושני כפתורי בחירה. לפיכך תיפעול התוכנות הללו שונה מהרגיל. כדוגמה נביא את תוכנת מרריך התיירות לערים הגדולות בארהיב. כרי לבחור בעיר הרצויה, מסיירים על המסך לאורך רשימת הערים המוצגת. באמצעות כפתור הבחירה, מקישים על העיר' הרצויה רשימת תפריטים נוספת, מאפשרת לבהור בנושא הרצוי באותה עיר, כמו | למשל, מסעדות, בתי-מלון או בתי-קולנוע. לאחר הבחירה, -66 במסעדות למשל, מצטייר מסך נוסף שבו הקטגוריות של אגב, מחקר של נינטנדרו מצביע על כך, שכארבעים אחוז מרוכשי גיימבוי הם דווקא אנשים מבוגרים. עוברה זו אולי תורמת לתקוות נינטנדו כי התוכנות החדרשות של גיימבוי, שנועדו במקור למבוגרים, אכן ינחלו הצלחה. כל תוכנת | גיימבוי תימכר בחורל במחיר שבין 60 ש"ח ל-98 ש"ת כאשר תנענה התוכנות לארץ, ניידע אתכם. המסערות: צרפתיות, איטלקיות, סיניות או יהודיות. הקשה | י על מסערות סיניות, מביאה למסך רשימה של מסעדות סיניות באותה עיר. | | שמועות מספרזות כי בעתיד הקרוב ניתן יהיה לחבר את גיימבוי לטלויזיה, אם זה נכון, תוכל להוסיף מימר נוסף למשחק הנחמר הוה. משחקים: יש עשרות וכל פעם יוצא משחק חדש. רשימת המשחקים ארוכה, ביניהם: טטריס. ארצו של סופר מריו, באטמן, בגס באני, רבל דרגון, קסטילווניה, רובוקופ ועוד. להשיג שמוכרות את | גיימבוי ניתן בחנויות = המשחקים נינטנדו. מחירו 436 ש"ח - ל ל ל די 6 כל 0 % ! יְ 7 | ו 7 1 ה + 4-ו ואר וה א 0 וו וובח |0,. [ . ו . ב 1 . 1 ו בשח שח השחה המחאן 1-45 ד במ , ( 60ת6+תוא ס אלפים הריעו לתשעים הצעירים שהגיעו לשלב יי ימי ו" בנינטנדו לשנת 1990, שנערכה בחודש דצמבר האחרון. הפרס הראשון טלויזיה צבעונית וחשבון חיסכון על סך 70 דולר. בקרוב שי מאת: רואי גור-אריה * אם רוצים להתחיל את המשחק עם עשרה אנשים (במקום עם שלושה) צרוך להקיש במסך ההתחלה על ימינה. שמאלה. למעלה. למטה. | | א. הוהתחל. * אם רוצים לבחור את המוסיקה, | מקישים | במסך ההתחלה ביחר על 4 ו-8. יפות ארה"נב בנינטנדו אם אי פעם תהיתם מיהו אלוף העולם בנינטנדו, הנה לפניכם התשובה. לקול תשואות של אלפי בני משפחה, קרובים וירירים נרגשים, עלו על דוכן המנצחים שלושה צעירים שהניעו לשלב הגמר באליפות ארה"ב בנינטנדו והיכתרו כאלופי העולם במשחק הכובש הזה. האליפות נערכה בחודש רצמבר האחרון בקליפורניה, ארה'ב, באולפני חברת הסרטים יוניברטל. באליפות היו שלוש קטגוריות: לכני 11 ומטה, בה זכה ג'ף הנסן (10) ממרינת יוטה, לבני 17-12, בה זכה תור אקרלנד (3!) מטקטס ולבני 18 ומעלה, בה זכה רוברט וויטמן (18) מניו-ג'רזי. התחרות נערכה בשני שלבים. בשלב הראשון, נערכו | אי ההרפתקאות של הדסון * בסוף איזור [, בקצה הצוק, יש דבורה. היא תאפשר לך להמשיך במשחק באיזור שבו איברת את האיש האחרון שלך, בתנאי שתחזיק את הג'ויסטיק לכיוון הרצוי ותקיש על א ועל התחל. |] >< 48 7 רו ב = ן . | ₪ "ו | "/ ישן "4 וש 9 -נך * 58 ₪ = י - 1 | ₪ ;" !ו 2 --] 5 ו 2 "₪ "ז*] א 2 2 1" ", א . בי 2 - ב ה 9 3 ו ו 0 ל לי ו יי וי שצ וי ₪ וו ו שר שו ן. בשלושים ערים גדולות ברחבי ארה"ב, משחקים פתוחים, אליהם נינשו כל אלה שהחשיבז עצמם כשולטים במשחקי נינטנדו. מכל עיר נבחרו שלושה שוזכו שם במקומות הראשונים. עבורם ועבור בן משפחה נלווה, נשלחו ע" נינטנדו, | כרטיסי טיסה לשלב הסופי של התחרות. התחרות הסופית נערכה במשך שלושה ימים, החל מה-7 לרצמבר ועד ל-9 לחודש. ב-7 לדצמבר התייצבו כל הפיינליסטים בקליפורניה, | להרשמה לתחרות ולראיון ראשוני. במשך היומיים הבאים | התאמנו וחיממו ‏ את השרירים. ב-9 לדצמבר, נערכת האליפות. | באולם ענק הוצבו שלושים מערכות משחק בהן ברטיס משולב של שלושה משחקים: סופר מריו ברוס, רד רי"סר וטטריס, כשהמטרה לצבור את מספר הנקורות הרב ניותר בכל משחק. ג'ף הנסן צבר קרוב ל-3 מיליון נקורות וזכה במקום הראשון מבין הצעירים, ולמלוא תשומת הלב של התקשורת.| בתחרות | הו גם מבוגרים, ביניהם כמה ווגות נשואים וכמה צמדים של אנות וננים הצעיר מבין המתחרים היה בן שבע והמבוגר בן 42. 4 חידה בגיליון 2, נשמט בטעות שם המשחק שרורג במקום השלישי בין שמונת הגדולים בכל הזמנים של נינטנרו. אם תצליחו לנחש מהו המשחק החסר, תקכלו, איך לא, פרטו את הניחוש הנכון, הינכם מוזמנים לשלוח לת.ד. 1409, בני-ברק, | קשת הלייזר בנינטנדו מעתה בארץ המחובר לקשת, נותן השחקן הוראית שמתבצעות במשחק. | קשת הלייור, עליה דיווחנו בלה מס' |, הגיעה לארץ. הקשת מורכבת על הראש ובה קרן 5 באמצעות. מיקרופון ג'ויסטיק חדרש לנינטנדו ג'ויסטיק | חדש למערכות נינטנרו הגיע לאדץ הנמצא למכירה בחנויות באג. מחזירו לצרכן 64 ש"ח. גיימבוי במיליונים חברת נינטנרו, היצרנית של גיימבוי, הצהירה כי היא מתכננת מערכת נינטנדו קולטת את ההוראות הקוליות, ממירה אותם לאותות ומבצעת את המהלכים במשחק בהתאם. המערכת היא מעין שילוב של האקדח המוכר לנו, עם מערכת לתרגום דיבור לאותות. גם הטכנולוגיה של האקרח וקשת הלייזר דומה. אך להבריל מאקדח המוחזק ביד, ירי שחקני קשת הלייזר, חופשיות לחלוטין. בקשת הלייור מורכבת עדשה קטנה דרכה מתבונן המשחק אל המסך. בתוך הערשה צלב קטן שדרכו ניתן לראות בבירור נקודה אחת בלגד על גני המסן. כאשר הערשה נמצאת מול נקודה מסויימת, זו הנקורה שעליה מצביע השחקן. העדשה מתכווננת על המסך בהתאם לתזוזות הראש של השחקן. למערכת גם מחובר מיקרופון. ברגע הרצוי, נותן המשתמש הוראה קצרה בת מילה אחת או שתיים, אותן מבינה המערכת. היא קולטת את ההוראות ומבצעת בהתאם - בקשת הלייזר זוג אוזניות סטריאו משוכללות. האוזניות מאפשרות לשמוע באיכות גבוהה את הצלילים שבמשחק. את האוזניות גם ניתן לחבר לכל מערכת סטריאו ביתית, או למערכת גיימבוי של נינטנדו. כפתור הגברה מאפשר להתאים | את גובה הצלילים לרצון המשתמש. כפתור נוסף בקשת הלייזר הוא כפתור ירי. הוא מאפשר לירות בשני אופנים: ידיות בודדות או ירי בצרורות. את הקשת ניתן לרכוש בכל החנויות שמשווקות נינטנדו ומחירה 160 ש'יח. למכור השנה 5 מיליון מערכות משחק. הצרכנים העיקריים בני נוער בגילאי 17-12. | | עשרת הגדולים של = נינטנדו בישראל שו זלרה וו ₪. וזלרה | 8. פנצ'אאוט (איגרוף) ₪ מטרואיר | 56. טופגאן 8. קסטילווניה ₪. טטריס 8. קסטילווניהוו (סיימון קווסט) ₪. גוניס וו 8. מגמה-מן ו - חידון נינטנדו . מאת: אסף דבי* |. באיזה משחק מופיפ קופירון? | 2. מדו שם המשחק המתרחש על | כוכב לכת מכני? ו | 3. היכן נמצא הארמון הנסתר | || בזלדה ו (לינקס)? 4 באיזה משחק יש עכביש| שאוהב מנגינת חליל? 5. מה תפקידו של החליל בסופר מריו ברוס 3? 6 היכן צריך להניח את שיקוי הקסם | הראשון, באולם הראשון, בסופר מריו ברוס 12 7. מהו הטריק המסייע לסיים את זלרה וו | 8 כיצר אפשר להשיג בסופר| מריו ברוס |ומחייל פשוט 400 | נקודות? 59 מהי שיטת ההתגוננות במשחק | וס והאי (פרט להתחמקות מפני בוקסים)? 0. כפה לבבות, חרבות. וכדי קסמים, צריכים להיות לך כרי לסיים את זלדה ון? * אפף דבי (10) מתל-אביב, משחק. בנינטנדו בשלוש שנים. קוראים | המעוניינים לחבר חירונים לעיתון, מוזמנים לשלוה אותם, בלווי פתרונות, לת.ד. 1409, בני-ברק. % שיחקת בתואמי פיסי ווראי לנו שעשית זאת, אין ספק שהבחנת בצלילים הנשמעים מהרמקול היחיד שאינו ניתן לוויסות. | הצפצופים | הנשמעים מהמחשב, מרגיזים לא רק את בני הבית, אלא גם את השחקן המצפה לרמת צליל שתתאים לרמת התיחכום של הגרפיקה, בייחוד במסכי אבו הרמקול הרגיל אינו יכול לספק רמת צליל המזכירה אפילו במעט את משחקי הוידיאו המוכרים של סגה, למשל. פו.ום/. וזוג רמקולים - אמורים לשנות את המצב. פו.וםא. הוא כרטיס שמותקן במחשב ככל כרטיס אחר. הברטיס מתחבר למערכת הסטריאו הביתית, לאוזניות או לזוג רמקולים קטנים. האפקט הסטריאופוני של הכרטיס. יחר עם !! ערוצי הקול של הופכים את הכרטיס הקטן למצרך הנררש בכל מחשב אישי. משחקים רבים מתוכנתים עתה כשיוצריהם מכוונים את צלילי המשחק למחשבים שבהם מותקן ת- וטא כשמטרתם לתת לשחקן כרטיס הקול לפי. סי שלך -= |" ₪ ה ₪ [ 5% . - 9 רמת צליל מצוינת. הכרטיס מאפשר חיקוי מדוייק של כלים שונים - מגיטרה ועד קול דיבור אנושי. בין 45 החברות שמנצלות את יכולת הכרטים גם חנרת סיירה. 5 ₪5 סאוא ו-אתיו5 זום. | מנצלים במלואם את הכרטיס ואת היכולת הסטריאופונית שלו, כדי ליצור את האווירה המתאימה בכל מסך ממסכי ההרפתקה. הכרטיס עצמו אינו גוזל זטן עיבוד מהמחשב. המוסיקה המתנגנת ברקע אינה מאיטה את פעולת המחשב או התוכנה מערכת או.וםג כוללת כרטיס קול ודיסקטים המכילים תוכנת מוסיקה המשמיעה מספר נצ'ימות מתוכנתות נדראש, חברת ןוה > רמייצרת את הכרטים, תומכת גם במפתחים המעוניינים להשתמש בכרטיס בכתיבת תוכניות, באמצעות ספרות. מתאימה ותוכנות עזר. את המערכת ניתן לראות ולרכוש בחנויות באג במחיר 599 שיח בנ של מ ו שר וע "לדים רבים ווגם מבוגדיםו, מתלוננים לפני לעיתים קרובות, על כאבי ראש, עייפות רבה, קשיי ריכוז בקריאה ואף על חוסר יכולת לקרוא יותר מעמוד או שניים אחת מהשאלות הראשונות שאני שואל היא: ‏ "האם אתה משחק עם מחשב!י כמעט תמיד התשובה חיובית. האם יש קשר בין ישיבה מול הצג לכאבי עיניים? התשובה, | כמבן, | ח"חבית. בררך-כלל אנו יושבים במרחק לא רב מהצג (שלא כמו בעת צפייה בטלויזיה, כשיושבים במרחק של כשני מטר מהמסך). כדי להתבונן בצג, שנמצא במרחק של בחצי מטר מאיתנו, אנו מבצעים פעולת התמקדות - מיקוד (קונוורגנציה | בלעזו, | דהיינה התכנסות הציניים פנימה או מצין "פזילה פנימית" קלה. לומן קצר, לא יהווה העניין בעיה, אך כשמשחקים שעה או יותר, גם מאמץ קטן כזה כ 16 ₪ לצו הצליח לעורר את חיבתו של רופא עיניים, דר' איציק גולמן, שהוא גם "אוהב משחקי מחשב מושבע" כהגדרתו, שתרם לנו טיפ מתחום מומחיותו. לפניכם המכתב שכתב לנו . - | ,- ,ו = ית | ש של שרירי העיניים מצטבר, וגורם לכל התופעות שהוכרנו - עייפות, קשיי ריכוז, הרגשת לחץ או אפילו כאב במצח. ויותר מזה. לאחר שעוזבים ‏ את המחשב ומבצעים מטלה אחרת הקשורה בהפעלת העיניים | מקרוב כמו קריאה, השרירים עריין עייפים, ואז איננו מסוגלים לקרוא יותר מעמוד אחר או שניים מה לעשות? כראי מאור לעשות הפסקה לשתיים עַר שלוש דקות בכל עשרים רקות ולעצום את העיניים בכל מקרה, לא רצוי לשחק במשחק מחשב יותר משעה ברציפות. האם נגרם נזק מבטבר? לא ולא. אבל אין ספק שלא כדאי להפסיק לקרוא ספרים, אלא לווסת נכונה את השימוש במחשב. במקרים קיצוניים יש לפנות לרופא עיניים לבריקת מיקוד, שכן, במקרים בהם המיקוד חלש, תירגול עיניים פשוט בבית, בהנחיית הרופא, יכול לפתוד את הבעיה. את רוב משחקי סגה, המיובאים אלינו מארה"ב. מייצרים ביפן. חלק קטן מהמשחקים מיוצרים בסגה ארה"ב םּ י שאחראי להתאמת המשחקים היפניים לשוכ האמריקאי ולתוכו איתם מעטים שמפותחים בסגה ארה"ב. הוא ג'ון סאוור. ג'ון םאוור הוא "טיפוס". בן 27. פריק משחקים עליו והביב, הוא אולי אחר הבודרים המשלבים תחביב עם מקצוע. בחברת סגה האמריקאית. אחראי ג'ון על התאמת המשחקים המגיעים מיפן לטעם הקהל האמריקאי. בנוסף, הוא אחראי גם לתוכן משחקים מסויימים, שהיפנים מחליטים לייצר במיוחר עביר השוק האמריקאי. לאחר כזה - הדוה התאו - אחראי ג'ון עצמו. הוא אומר: 'לכתוב את טיפור המשחק זה 668 900 כיף אחר גדול. את שאאוום איודןא, למשל, חיברתי על סמך המציאות. ראיתי כי בצי ארה"ב מטוסי 14-. והחלטתי לכתוב סיפור שיתבסס על הפעלת מטוסים אלה. כמו-כן רציתי משחק מלא פעילות. כדי לשחק במשחק זה אתה חייב ללמור להתגלגל ולקפוץ. אם לא, אין לך צאנם " ג'ון מבלה זמן ניכר בחיפוש אחר רעיונות למשחקים. לאחר שהרעיון מתגבש, מתחיל שלב העיבור. הוא שולח את הרעיון הכללי ליפן, מקבל אישור, ומתחיל לענוד. תהליך העבודה זהה לפיתוח כל תוכנה אחרת. כותבים את תוכן המשחק, מציינים מה יהיה בכל מסך, מתארים את הקשרים בין כל מסך ומסך ובין גורמים שונים במשחק. וכותבים הכל בספר למתכנתים. לאחר שלב התיכנות הבסיסי, שולחים את המשחק אל ג'ון כרי שיעבר אותו. תהליך העיבור אינו מתבצע על קלטת רגילה של סגה, אלא על כרטיס מיוחד שנקרא ואסאיםו, המאפשר לצפות במשחק ולערוך גו אחר-כך שינויים. ג'ון מתבונן במשחק, מעיר הערות. ומעביר אותו לעיבוד סופי. בשלב הבא הוא כבר מקבל אותו צרוב על קלטת רגילה. "כאשר אנו מקבלים את המשחקים מצוות הפיתוח של סגה ביפן. אני עורך בהם את השינויים התכניים והגרפיים הרצויים. אני גם בודק רמות קושי ומתאים איתם לקהל האמריקאי. אנו רוצים שהקונים יהנו מהמשחקים, אך במקביל גם חשוב מאוד שהם יהוו אתגר אמיתי. רגע הכיף הנדול בעבודתי הוא כשמגיע כרטיס חדש מיפן. ה כמו להיכנס לעולם חדש. כשאני נחשף לראשונה למשחק אינני יורע מה עשוי להתגלות. זה כיף אדיר, לנ'ון שש מערכות שונות של משחקים ו-400 קלטות. משחקי סגה האהובים עליו הם: זיליון, אפטר ברנר ואלכס הנער בעולם הקסמים. "זיליון הוא באמת משחק של אתגרים. אפשר ' לשחק בו ברציפות חמש עד שש שעות, החלק הקשה ביותר הוא הצורך לזכור את הקודים השונים כרי לפתוח רלתות. אם אתה עוזב את החדר לפני שהרלת נפתחת - הקוד משתנה. עוברה זו גם תפריע לך כאשר תשתמש באקרח האוטומטי. אבל, אם אתה חושב שזיליון היא משחק פראי, חכה ער שתראה את ₪.1)האווא א מכיר את ג'ון סאוור? אגכ אוד וט .551 : פמסוחק הא קאםו. תו משחק תפקירים יפני שתרגמנו | עבור | האוכלוסיה האמריקאית. סיפור המשחק הוא על אל חושך. שמאפשר ליצורים נוראיים להשתלט על העולם השחקן מסייר| בחמש יבשות ובאוקיינוסים, כדי למצוא קסמים וכלי נשק שיאפשרו לו להביס את אל החושך ולהחזיר את השלום אל העולם. במשחק קיימת גם אפשרות לשמור אותו. אם אתה חייב להכין שיעורים או לעבוד, אתה יכול להפסיק לשחק ולחזור אחר כך לקטע אליו הגעת." ג'ון גר במיניאפוליס מינסוטה. יאני אוהב את מיניסוטה כי אני אוהב את ספורט | החורף; סקי נסיעה במוחלות וציד". כאשר אינו מתחרה בשלג, גון עובר. "אני נהנה מהעבורה כי אעני משלב הנאה ואתגרים. התפקירד שלי הוא לגרום לקונה המשחק להרגיש שהכסף שהוא הוציא שווה את התמורה. לכן חשוב שהקונה באמת יפצה את המשחק. זו לא חוכמה לספק לו הנאות קלות, כי האתגר הוא מרכיב חשוב מאור בהנאה. לרעתי חשוב מאור לאפשר לשחקן להפעיל את המות, כי אז הוא מרגיש באלוף אמיתי כאשר הוא מנצח, ולא כסתם אחר שהשתצשע כמה שעות ותו לא". ביוון שגון הוא בחור חביב במיוחד, הוא מוכן לענות לשאלות קהל אוהרי סנה, בתנאי שיכתבו בשפה האנגלית. כמובן. אם אתם רוצים לשאול את ג'ון שאלות הקשורות למשחקים, או אפילו להציע לו משחק פרי מוחכם, כתבו אליו למשחקי סגה בארה"ב. הוא מנטיה| לענות <כל מכתב. והכתובת היא: ו אזוטו זז שוא:וואה י[(+ ה3 כו. וו :]ו אנזין 5 )א זזי] אה 340 , הי ) )-| - | ₪ -| |] 1-4 2 אם אתה 2 חובב משחקים קלאסיים כדוגמת שחמט, קוביה הונגרית ופאזלים, ודאי שתאהב את טטריס, קולומס וקלקס - מעין שילוב של כל המשחקים | כבר יי | מאוניברסיטת | מוסקבה, הנ"ל. המקור לכולם הוא הטטריס, | משחק להיט שהגיע| מרוסיה וכבש במהירות ‏ את העולם המערבי טטריס א ת טטריס אפשר להגדיר כבן- ] תערובת של שתמט ושבץ-נא. | כלומר, כאן צריך להשקיע מאמץ מחשבתי, אבל, יש שבר. ההנאה מלאה טטריס פותח כמשחק מחשב לפני מספר שנים, וזכה להצלחה | אדירה. | במהדורה הממוחשבת שלו לספקטרום, הוא נמכר | ב-200 אלף עותקים בגירסה שפותחה עבור | נינטנדו וגיימבוי, כבר הפסיקו לספור את העותקים | שנמכרו. | ולאחרונה, בגירסה למחשבים אישיים, הקרויה וולטריס, הוא נמכר ב-100 אלף עותקים. בקיצור - להיט. האיש שהמציא את המשחק הוא מתמטיקאי ותוכניתן רוס" - ולקה פזיטנוב. | הוא מספר כי ברתחלה צץ אצלו הרעיון. לאחר שהיו לו קווים ראשונים לביצוע, החליט להתייעץ עם פסיכולוג רוסי, | דר' ולדימיר פוקהילקו. כיצד | להפוך את הרעיון למשחק מהנה, דר' פוקהילקו נתן עיצות מתחומו הוא, כמו למשל, כיצר להפוך את המשחק למותח יותר, כיצר לספק אתגרים וכיצר גם לעצב אותו כך שימשוך יותר. מ שחקי מהשבה 6 משחקי 5 ש משחקים, שמיד עם צאתם לאור, הם הופכים ללהיטים. יש כאלה ששורדים אחר-כך לאורך שנים, ויש כאלה שנעלמים לאחר שחירושים אחרים דוחקים אותם | לפינה. הקוביה ההונגרית, למשל, הפכה ללהיט מיד עם צאתה לשוק, ושרדה אחר-כך במשך שנים, כשבכל פעם יוצאת לשוק קוביה דומה. טריוויה הירוע. גם הוא משחק ששינה צורה פעמים רנות. שינה גם שמית (אוניברסלי, למשלו, אולם שמר על כללים הים. גם משחקי השולחן, כמו רמקה ושח, שבץ-נא וצוללות הבסיס למשחק הוא הפזל, והשם טטריס בא מהמלה טטרה ביוונית, שפירושה ארבע. אם תיקח ארבע צורות ריבועיות (כמו האותיות ו ח, ר) ותשים אותן בשילובים שונים. תוכל ליצור שבע צורות שונות. המשחק מתחיל עם אפשרות למסגרת ריקה במרכז המטך. שבע הצורות השונות נשלחות אחת אחר השנייה. מטרת המשחק היא לארגן את הצורות כך, שהן תיישרנה שורות ריבועים מסביב למסגרת. ברנע שהושלמה שורה, היא נעלמת, והריבועים שמעליה. נופלים מטה. ממלאים את המקום הריק ככל שתמלא מספר שורות רב יותר - כך תזכה בניקוד גנוה יותר. אם תצליח לסרר את הצורות כך שייווצר בלוק אחר בן ארבע שורות - תזכה בנוסף לניקוד הגבוה גם בבונוס. כדי להתחיל טטריס הוא אחר המשחקים הבודדים שמאפשר לך לבחור את המוסיקה הרצויה. לבחירתך שלוש מנגינות או אפשרות לשחק ללא צלילי רקע. אתה יכול לבחיר אחר משני משחקים. המשחק הראשון הוא מבחן לכושר הסבל שלך. אתה יכול לבחור אחת מעשר רמות. הוא נמשך עד שאתה מצלי ח למלא מסך. ברגע שאין לצורות | יותר מקום על המסך - המשחק נגמר והפסדת. ככל שאתה טוב יותר, אתה צובר מספר שורות. גבוה יותר ונמצא בחחתית | המסך. הרמה נקבעת בהתאם למהירות הנפילה של הצורות, עלייה אוטומטית ברטמה מתבצעת בהתאם למהירות. ורמת התיפקוד של השחקן. במשחק השני המטרה שונה. צריך ליישר עשרים וחמש פעמים, שורות ללא חלל. לאחר שסיימת להרכיב את כל השורות - המשחק נגמר. גם במשחק זה עשר רמות. בשני המשחקים אפשר לשחק באחר מתוך חמישה גבהים. הגובה הבסיסי הוא שהמסך ריק. ככל שיש במסך יותר שורות, כך מתקצר ומן החשיבה של השחקן, ומקשה על השלמת המשימה. ששינו את צורת הכלים, שמרו על מתכונת המשחק. בקיצור: כמו בכל תחום - יש כמה משחקים שמובילים. זוכים אחר-כך לחיקויים, ומתגלים במשנה גדולתם בואריאציה, השונה רק במקצת מהמקור. כאלה הם שלושת המשחקים | שלפניכם. המקור לכולם הוא טטריס חצונת | המסך והה בשני המשחקים. בשניהם ניתן לראות: את נובה הניקוד ואת | מספר השורות שעדיין צריך להרביב. בשני המשחקים גם מוצגת סטטסטיקה, באמצעותה אפשר לבחון כמה קוביות נפלו עד עתה ומה היתה צורתן (ריבוע, מלבן או קו) בצד ימין של המסגרת יש חלון. באמצעותו ניתן להבחין מה תהיה הצורה הבאה שתיפול. אם אתה מעוניין באתגר נוסף - לחץ על מהשבה6 משהקימתהשבה בחירה. כדי לסגור את החלון. ברגע שבחרת את סוג המשחק, תפעיל, כרניל, את ידית ההינוי. כדי לגרום לנפילה מהירה יותר | של הצורות, אתה יכול ללחוץ על | ירית ההיגוי כלפי מטה ככל שרצורות תיפולנה מהר יותר - כך הניקור שלך יעלה בהתאמה. בונוסים האסטרטגיה הבסיסית, היא | למנוע חללים בתבנית. אבל | תוכל גם לזכות בנקודות. בונוס | בכל רמה. אחת הררכים הטונות ביותר היא לסיים שתי שורות ומעלה ביחר. אם תסיים ארבע | שורות בו-זמנית, תזכה בבונוס | נרול ביותר והמסך ירעד.. תוכל לזכות בבונוס נכבד, אם תשים את הצורה בשורה, כאשר היא מופיעה לראשונה, ותשתמש בחץ התחתון כדי שתיפול למקום במהידות. ככל שהצורה תיפול מהר יותר - כך תוכה במספר נקידות רב יותר, כאשר תגיע, במשחק הראשון, | ל-30 אלף נקודות, תקכל כאות | הוקרה טיל על המסך. בכל שהניקור יהיה גבוה יותר, כך הטיל יהיה עבה יותר. | | ו ו 5 *. - 1 1 06 ] ה הומן להפעיל את הראש. לא בסגנון בית-הספר חלילה וחס, אלא בצורה משעשעת ומעניינת. לפניכם משחק נוסף לתירגול התאים האפורים בסגנון טטריס של נינטנדו וקלקס של לינקס. במשחק נופלות צורות שונות | בשלשות. תפקירך למלא שורות או טורים בצורות הללו, כאשר הצורות נופלות, השחקן יכול להויז אותן שמאלה או ימינה, לגרום להן לנוע מהר יותר או להאט את מהירות נפילתן. לאחר שתצליח לדרכיב שלוש צורות זהות או שלושה צבעים זהים בשורה או בטור, הם ייעלמו. וזו למעשה מטרת המשחק. אתה מפסיד במשחק או במקביל המשחק מסתיים, כאשר לצורות. היורדות מלמעלה אין מקום לררת. השחקן יכול לראות את השורה שעתירה לת בחלון בפינה השמאלית. העליונה של המסך. המשחק מציג אופציות נוספות לשעשוע. במקום יהלומים שיררו מטה יופיעו פירות, קוביות, וסמלים נוספים. אופציה נוספת לתמונת רקע קיימת אף היא במשחק. אפשר להשתמש ברקע קבוע, או במסך של מסלול מירוצים, הנע כל זמן המשחק ו ור. בנוכף, דרגות הקושי במשחק עולות, כאשר משנים את כמות העצמים בבל שורה (ארבעה, המישה או שישה) במשחק ניתן לשחק לבד או עם חברים. למשחק גם גירסה נוספת, אותה מתחילים עם מספר שורות שכבר קיימות במסך. אחד מהיהלומים מנצנץ כאשר המשחק מתחיל והמשימה היא לנטרל את אותו יהלום. במשחק לשניים, קיימות שתי אפשרויות. האחת. הנירסה הרגילה, בה אתה משחק נגד חבר, כשהתחרות היא מי יזכה במספר הנקודות הרב ביותר, בשנייה, הגירסה המהבהבת. אתה צריך להבים את החבר. רמזים * למד לחשוב קדימה. בכל פעם ששלשה חושם במקום, 6 משהתהקי יהיה עליך להתמודד עם צורת מסך חדשה. חשוב על התוצאה של כל מהלך לפני שאתה מבצע אותו, וערוך את הצורות כך שתרוויח וכי הרבה " באשר הצורות יורדות. נפה אקראית לשנות את הצבעים. זה עשוי להשפיע לטובה על המשחק. * לאחר שהצורדות נחתו. יש באפשרותך, | בשתי | השניות האחרונות, לסרר את הצבעים לפי הרצוי. נצל את הזמן הזה לטובתך. * באשר המשחק הופך למהיר והשליטה בו נעשית קשה יותר ויותר, התרכז בצבע של האבניט ברי לשלוט במהלכים. בחר לך צבע אחר, אדום, למשל, והתמקר בו. נסה לשים את כל האדומים במקום אחד, ולקוות שכאשר הם יפלו, הם 'קחו איתם מה שיותר אבנים. א .1 ק לקס נחשב לאחר המשחקים | ה של השנה. הוא יצא לאור | בגירסה למערכת 6! ביט של| סגה, וללינקס של אטארי. הרעיון | | זהה לטטריס. וולטריס וקולמס הצורות | יורדת. | בצורה מאוזנת לכיוון השחקן שתפקידו לסדר אותן בשורות. גם כאן הצבעים שונים, הגרפיקה מעולה והמהירות משתנה. למשחק גם | צלילים מגוונים שבהם קול מיוחר לתחילת המשחק ולסופו. קלקס של לינקט מתוכנת | לאורך המסך ולא לרותבו -| שינוי יחסית למשחקים האחרים. | ] ן | | | | 0% ב ררפ ל = 5 רד 7 666% זו ארצם של הרובוטים. מחשב מרכזי שולט בממלכה, רובוט רצחני חמוש ואתוז טירוף ווצה להשמיד הכל ולהשאיר מהרובוטים חתיביות קטנות של מתכת. אל תיתן לו, אתה יכול להשליט סדר בממלכת העתיר שלוות העולם ה יר כף ה המאזניים. ארר הנורא, ענק רשע גנב את תשעת הקריסטלים מממלכת פיירווד והחביא אותם בתשעה מבוכים שהוא עצמו יצר. תשעת הקריסטלים מגינים על בני האדם מהרוע. במיוחדר מתעלוליו של אדר האיום. אבל. עכשיו הקריסטלים נעלמו והעולם נתון לחסריו. מישהו חייב לשים קץ לתללוליו, להושך להרס ולמוות. האם אתה תהיה זה שיביא חורה את השלום והשלווה? תצטרך לעבור יערות חשוכים ולהפליג בים סוער. התקרם ביער באמצעות גרזן הקרב והוז סלעים באמצעות לחשי קסם, כדי למצוא את המערות הסודיות. כאשר תיתקל במפלצת האימתנית של ארר, חשוב רק כיצר להשמיד אותה, אחרת לא תמצא את תשעת הקריסטלים. כאשר תגלה אותם - תמצא גם את גרון הזהב, כלי הנשק היחיר שמסוגל להשמיד את אדר הרשע. 7% *''א, . - ב ו | / / " | ) קוקי הרשע הצליה פעם נוספת להשתלט על ממלכת לקסט הקסומה וקלהפחידר את תושביה. אתה, סר ארתוד, מוכרח להציל את כפר מולדתך ולמצוא את הנסיכה היפה תמרה. אז קרימה! טול את נשקך וצא לדרך כדי להרוס את לוקי והיצורים המגעילים שטרים לפקורתו. ץג 0 אס 50 6 סיבובים הם שיכריעו מי יהיה האלוף במירוץ המכוניות היוקרתי הזה. כאן ייבחנו מיומנות ואומץ. כ וס 1-6 ו 0% = ו << % שי "ו | 4 דר קנביק צריך אותך כרי שתציל את ססיל הצעירה. היא ואחותה לוסיה, עורו לו בעבודרתו המרעית. לרוע המזל, המפלצת שדר' קנביק שמר לניסוייו, הצליחה להימלט ולחטוף את ססיל. אתה מוזמן להצטרתף להרפתקה נפלאה, שבמהלכה תיתקל בעולמות מיוחדים, ביצורים מוורים ובסכנות איומות. אל תיבהל! בסוף הררך מחכה לך טלמה צעירה -משש | ב -בשמתמשמממעמשט = מששששר ןה "מנית מוחצת ישמאלית כ כבירה תשלח את האלוף לקרשים. הנה קם אלוף חרש. הקשב למצהלות ההמונים. הם. יודעים שאלוף חרש זה כוח, גאווה והתרגשות. אתה יכול להיות שותף לכל אלה, כמו גם לסדרת קרבות איגרוף אימתנית. [.ו6א] וחד - א.א ]ו וו ו "נן שניצל כילד על-ירי ג'ימבה בן שבט האמזונס. חזר יום אחר מצייד לביתו, והופתט לגלות שג'ימבה פצוע אנישות, מה קרה לג'ימבה? .מי יכול היה לעשות לו דב שכזהז עזור לרנן לגלות את התשובה ל ת מותו של ידירו ומושיעו. "מזייקל!" נשמע קולה של קטי. היא ניצלה, כי הצלחת למצוא אותה. אבל, ילדים אחרים עריין חסרים. האם תוכל למנוע ממר ביג המשוגע לחטוף ילרים נוספים? אתה תוכל - אם תהפוך למייקל ג'קסון ולו רק למשחק הזה. תנוע כמו שרק מייקל יכול ולבסוף תביס את הפושעים. וו )) ו 6 | מ'יקי צריך לעמור במשימה. הוא בעקבות המכשפה האיומה מיזראבל, שחטפה את מיני. מיקי חייב לגלות את שבע האבנים הטובות הטמונות בטירת המכשפה, כרי להשתמש בהן להצלת אהובתו. האם מיקי ימצא אותן? וה תלוי בך, כמובן. ביג בוי וחבורת הרשעים שלו, השתלטו על רחובות העיר. רק בלש חביב ועתיר נסיון כריק טרייסי, מסוגל להילחם בהם ולהשיב את הסדר על כנו. הוא מחכה. לך. כדי שביחר תשלימו את המשימה 007 עהההמשממשמממממממממממאאהההעיה ק וזים לנהל קרבות איר! לח קוף מו שצ רד הואחר- כ להתגלגל נילנול גיצה ון? אם כן, זה המשחק שלכם. הוא מאפשר לכם להוכיח את שליטתכם במטוס, כמו גַם בקרב האויר. כולו. לפניכט משימות מגוונות. וכלי נשק חרישים ניותר. מטוס הקרב שעל המסךף נראה מהצר והשחקן יכול להניעו על המסך מעלה מטה תוך כרי האטת המהירות או הגברתה כַלִי הנשק במשחק מנונים במיוחד, כמו גם סוגי האויב שבו נלחמים. טילי ים - אויר, צוללות, אוניות קרב, ואפילו סדרה של בלים נגר מטוסים שעל במה איים קטנים היורים לעברך רלי נשק מיוחדים ופצצות. נתן להשיג די שמפוצצים את המטוס המסתובב של האויב ומשיגים כך בונוסים כמו שינוי הבדורים שברשותך. הכדורים מתפוצצים כמניפה, או כבודדים. הגרפיקה במשחק נהדרת. כמו גם הגיוון שבמשחק. ככל שהשחקן זוכֶה ביותר כלי נשק, כך עולה רמת הפירוטכניקה שבמסך. והיא כוללת התקפה על אוניית הקרב וינסק" ומטוסים גרולים הטסים גבוה מעל הענני אם בא לך להרגיש כיצד חשים בקרבות אויר או סתם יש לך עורף אנרגיה. .אתה "יכול להתנפל על המשחק הזה ולהרגיש איך האנרניה מתבובזת. עדיף מאשר.להתנפל על האח או האחות הקטנים. י כשמתגלים, = המטוסים הכחולים הגדולים, " צריך לירות בהם במהירות כדי להשמיר אותם. " בשמגיעים לספינה הגדולה, בסוף המסך הראשון, צריך לירות בה הרבה כדי להשמיד איתה. במסך השני, בשמופיצים / 1 - - = - - , - - ד םי ל רו 3 ו ץ ו [ =)| -- ] / % 4 | קן 1/1 א ב --] 06 . 0 / - = - [ 4 0 - 1 "ו 5 1 . [ . יְ ו/ . הברקים, צריך לטוס מתחתם בתוך העננים, כרי-לא להיפג מהם. * בסוף המסך השני, בשמגיעים למטוס הגדול, עדיף להשמיד תחילה את התותח העליון הנמצא על הזנב. * במסך השלישי, ההליקופטרים נותנים את הבונוסים ולא המטוסים המסתובבים. כשמגיע נמ עדיף להשמיד אותו כי הטילים שלו עוקבים אחריך * עריף לא לקחת את הבונוסים שמצויירת עליהם גולגולת שמקבלים מההליקופטרים. הגולנולת תשמיד אותךי + צריך להיוהר מהצנחנים. כשיורים עליהם - הם יורים עליך בחורה. " בסוף המסך השלישי, יש קיר אבן עט תותחים. רצוי להשמיר קודם את התותח התחתון א תה שוטר בעולם העתיד. כבאשר לפושעים יש את כל האמצעים הטכנולוגיים | החדישים | כדי להילחם בן. במשחק אתה שוטר במשימה מיוחדת, המגייסם את כל הכוח הקיים בעולם, כרי להציל מהשתלטות הפשט עליו. בתחילת המשחק, הדמויות הן בשר ודם, שאוחזות ביריהן כלי נשק פשוטים. כמו רובים ואקדחים. ברי לנוע ולהצליח במשימה הראשונה, אתה קוק לשלד המיוחר. אותו תשיג אם תאסוף פריטים כבונוס. במשימה השנייה לבוס הרע נשק משוכלל יותר - יר הזבובית. הניבור יכול לירות מיגוון כדורים - חח 2" 2 שר | = . ג 1 מהתותח הצמור לידו תוך בדי קפיצות מדהימות. גם השלד המנן יעשה את תפקירדו, אולם הוא יתפרק לחלקים ויעוף - אם תפגע בו אש האויב. מה שהופך את המשחק למיוחר כל-כך, הוא העוברה שהאויבים מגיחים משני צידי המסך, שלא כמו במשחקים האחרים, בהם האויבים מגיעים מצד ימין של המסך, בלבד וצועדים לעבר הגיבור כמו צאן לטבח. | בנוסף, בשלב השני, מגיח מהמארב מירי פעם צלף. מה שייאלן אותך לנהוג בזהירות כל הזמן. האויב עושה רושם בלתי רגיל והוא בלתי מוסרי לחלוטין. הוא יכול להסתתר מאחורי אישה בכסא גלגלים ולירות לעברך בידיעה שלא תשיב לו מלחמה. אויב אחר מסתתר מאחורי כרור ענק שאי אפשר להרסו, ומחכה למחוץ את הגיבור שלנו בקלי קלות. הנרפיקה והצלילים במשחק יגרמו לך להזרהות מיד עם המשימה. גם הפריטים הרבים המופיעים במשחק, יתרמו להנאה מלאה ממנו. בוו שי את כששונותיו למטרה שו ב רו המי יי שלם של "ו המנסים להשתלט על העולם. בין חורבן גמור לשנשוגן. תמצא את זה ו6-5, כבלי נשק מתוחכמים מלווים בטקטיקות | לחימה מתאימות. | הובל את יהירת | 7ה5.]: למפקדת האויב את בלייזר! זהאא לוקה אותהך לארץ הרפתקאות רחוקה ועתידית עמוסת סכנות ואתגרים שבה ייבחנו הרפלקסיט המהירים שלך, כמו גם מהירות תנועת העיניים. לפני שתתחיל במשימה תזכור שצריך להיזהר על כל צער ושעלו מצמרררר... * כאשר תפגוש באויב בסיבוב האחרון, כלי הנשק הטוב ביותר שלך יהיה זה היורה להבת האש. * את האויבים המכניים הכי קשה להשמיד. כאשר תיתקל בהם, תהיה חייב להפציל את כל הכוח שברשותך. * משקפיים חדשים לסגה יגיעו בקרוב | לארץ. מכורים, וכאלה שאינם רואים היטב, חייבים להיעזר בסבלנות. * הגיעו ג'ו"סטיקים חדשים לסנה הם גנראים בר"וק כמו הג'ויסטיקים הרגילים של המערכת, להוציא הברל קטנטן אחד: הכבל המחבר את הנ'ויסטיק למערכת יוצא ממקום אחר, כי כך חשנו | בסגה שנוח יותר, עשרת הגדולים של סגה מ" א שו ל מצעד - עשרת הנדולים לחודשים פברואר ומרץ. הדירוג | נקבע על-פי כמות המכירות של כל משחק. לאחר | שבמשך | חדשיים ניסיתם להמר ואף אחר אפילו לא התקרב. לדירוג הנכון, החלטנו להפסיק להתעלל בכם, ולבטל | את הימור החודש. את הפרסים שהצטברו, | אנחנו = מעבירים לשעשועונים אחרים. מזל שהפרס הראשון לא היה טיסה ללאם- ווגאס, כי, בכל מקרה. מחמת הבושה, הייתם נשארים בארץ. - - | 9 ו פתרון לחידון סגה מגיליון מס' 2 [. ]א יא ם, אסטאחתם = .וט וסם. וו | 2 אא = ו5פזוא המפציץ - מוגא האתואסם אלכס הנער 1 - 1 מזא א6.וה הגורילות - :5 זאג ₪ ילד הפקא [1 - 11 צס₪ אמפאסעש כדורגל - 50060668 פ.זפסש דרקון כפול - 0:)גאם ₪ .פטס שליט העננים - ₪ ד45זא מש 0 הברווז המתפוצץ - אזם מזווא אצ 3 אפולו, לאנג ודרגון. כוכב הפנטסיה - אד5 צפגצאג וז 4 גרזן הזהב וחיית טרף. המשימה זאב - י.וסעו אסזד תי צייך אותה 2 שמות הציירים שזכו בכינוי החיבה [קחוו, בשל הציורים היפים ששלחו: יפתח גנזק, אחמד נוטי, אלער חמיאל, אלער וירניק. איתמר פררני, איל מרקוס. אלי גולדנברג, רן בורנשטיין, יריב צור, 5. שטכטברג, משה פשלביץ, איחמר. לרנר, רועי. צזנה, וניב נרינברג, ‏ ירון רז-גור, אסי גולדשטיין, טל ארז תומר חונן, ליאור גולרשטיין, "| צרניאבסקי מיכאל, אורי חינסקי, ליעד אברהם, ובמקום הראשון, זכה הפעם. טל ארז מראשליץ. האירוע לכל חובבי הטלויזיה א ליפות הארץ בסגה וכבנינטנרו תיעדך ב-8.7.1991 במועדון אימפולס ברמת-גן. באליפות יתחרו חובבי סנה על תואר אלוף סגה, חובבי נינטנדו על תואר אלוף גינטנדו, ועל תואר אלוף האלופים, יתחרה הזוכה במקום הראשון בסגה מול הווכה במקום הראשון בנינטנדו. בשלב הגמר של התחרות ישתמש כל אלוף במערכת המתחרה: אלוף סגה במערכת נינטנדו ואלוף נינטנדו במערכת סגה. במהלך יום התחרות. יהיו במקום פעילויות נוספות, הופעות אומנים, הפתעות ופרסים. פרטים נוספים בגיליון הבא. המעוניינים להשתתף מתבקשים למלא את הספח המצ"ב ולשלוח אותו לת.ד. 1409. בני-ברק. אליפות סגה/נינטנדו ואלוף האלופים == - א כתובת וק ניָ -- טלפון -- ו = ברשותי מערכתוסגה/נינטנדו) |] ₪3 ₪ ₪ ₪ -₪] ₪ :₪ :₪ שה ומח םח = ₪ = ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ א ₪ א א א ף ף ₪ ח 6 ₪ן|₪ == == ₪ ₪ -= יציאת החודש לאד התלבטויות, החלטנו להעניק הפעם את פרם "יציאת החודש" לשניים: למשורר שחיבר את השיר על עצמו כאוו? גדול, ניר וונג, ולאיתן לוי ששלח לנו שמות סרטים שהפכו למשחקי מחשב. החודש קושו עברה טראומה של ממש. עשרות אזזים התאחבו בה והחליטו ללחוש באוזניה דברי אהבה. כך קרה שהרבה פעמים היא נאלצה להקשיב לכל מיני גירגורים, ליחשושים, ציקצוקים ועוד כל מיני סוגי קולות. בגלל הרברים ששמעה, היא אפילו החליטה לענות לכם בעילום שם. כמה פעמים אף נאלצנו לנתק אותה מכם, כרי לאפשר לה חופשה מרגיעה. אז שימו לב! אואו היא בחורה | מהוגנת וחסורה ומעוניינת שתלחשו לה רק על רברים העומדים ברומו של יעולם. היא אפילו המליצה | לנו | להמליץ לפניכם לקרוא את המדור מגיליון 2. ו הקו החם של השנה הוא מספר הטלפון 03-5794719,. אליו ג 1 בנ רו וי ברונ קולות, | זכה ‏ יניב גרינברג בתואר <ושו החודש הקורם, הפרס, שרק יניב יוכל לגלות לכם מהו, בדרך אליו החורש הצטרפו לתחרות על התואר החשוב ערן סלומי. ‏ 2 מיבנה, שמציין שמגיע לו להיות שא החורש בשל השליטה המופלאה שלו בנינטנדו, עידו המר ועידן מקוצקי, 13, מתל-אביב המציינים שהם | משחקים במשך שעות ברציפות בסנה ולא מפסיקים ער שלא מסיימים את המשחקים, קובי אפק ששיחק ברציפות במשך 6| שעות במשחק סגה, ובנה דרקון שגובהו 5.! משר ביום ההולדת שלו, שכל מי שפתח את פיו, קיבל טיפ למשהחק מחשב, וניב ארלשטיין, 0 מרעננה, שקנה מעדכת סנה וקלטות מכספי ההחסכונות שצבר. ובאו החודש, ‏ זכה הפעם, קובי אפק. הוא יודע שיש לנו חיבה מיוחדת לדרקונים " איתן לוי לחש ל-הלוא, שבעקבות הכתבה על סרטים שהפכו למשחקי מחשב מגיליון מס 2 הוא מציע רשימה מעורכנת של כל הסרטים שאי-פעם הפכו למשחק מחשב. הנה הם לפניכם: אינדיאנה ג'ונס ומסע הצלב האחרון, בחזרה לעתיר, מיקי מאוס, בנס בני, המררף אחך אוקטובר הארום. סהרורי. באטמן. פלטון, צבי הנינג'ה, | ריק טרייסי, | ספיידרמן, מכסחי השרים | ו-:ןו. רמבו, ואנ מעופף. רר' ג'ייקל ומיסטר הייד, סופרמו, סנופי, הארי המזוהם, ימי הרעם וגוניס זו-ו!. (היו משחקים נוספים ש-אשש לא בל-כך קלטה, בגלל הלחישות, כמובן. אם אתם מעוניינים בשיתוף פעולה של המזכירה שלנו, תתחילו לדבר בקול רם וברור). + שקחוו מקרית - גת, שאת שמו לא זיהינו, אבל מס' הטלפון שלו למעוניינות הוא 051-88603, שלח לנו את הבדיחות הבאות: אבא שלי קנה מכונית או מקסימה עם מחשב בפנים. בקיצור טגניבה. מה זה מנניבהז - גנבו אותה! אחר-כך קניתי מחשב משגע וסיפרתי לו על ואי הוא כל-כך נרלק עליה, עד שנשרפו לו הפיוזים. ₪) 280 * אלמוני: כשאני קורא +ואו, אני חושב שאני טארק עזיז והולך להתפוצץ כמו חזיז. * אלמוני: לאימי יש בעיה רצינית: היא חולה על מבוכים ודרקונים. כרי לרפא אותה, החלטתי לפרסם את הדבר ב-אוא. אולי זה יעזור, * ניר וונג שלח שיר. השיר הומלץ על-ירינו לקדם אירוויויון ונרחהחה ברוב קולות השופטים שחיו בני שישים ומעלה. אני קושו כל-כך גדול אני קושו כל-יכול במחשב אני עובר על המשחק וכשהוא נגמר - הוא נכנס לתוך הפר ]| וגם מבובים וררקונים אני אוהב %% / ואת הלוחם אני משחק ₪ וכשעם הקוחם אני הורג | כולם בורחים בלי הפסק | בגלל ש.. : אני שוש כל-כך גדול היא: - חכר שלי חושב שהוא כלב ומכריח אותי ללכת איתו עם רצועה ברחוב ולהגיר לו ארצה וקום. מה לעשותז הוא: - האו האו, היא חושבת שהיא חתולה. קיבלנו אלפי מכתבים ושיחות | טלפון עם הצעות, בקשות, טיפים והודעות | עַל הורים מכורים. בשל חשיבות העניין. החלטנו להעניק לכם מקום, שבו נפרסם את מה שכתבתם. זה העמוד שלכם. | אם | אתם משעממים את עצמכם - תוכלו לדלג עליו -7 מ | ילוכ | * ואב גלזר שמשחק מבוכים וררקונים כמעט כשנה, גם כשחקן וגם כשליט המבוך, כתב לנו שהוא מאוד נהנה מטבלת .והשוזוחס" 11 ו- .ווה .וההוודואש" של נואגה. הוא מקווה שנם הקוראים -. |ישתמשו בה. כמו-כן הוא מצרף 7 לחשים לחקירה אותם נפרסם בהמשכים הראשונים: לפניכם השניים ו. גירוש אל-מתים קוסמים ואלפים טווח: ראיה משך פעולה: מיידי השפעה: מספר מסויים של אל- מתים בטווח ראיה מגורשים. בעורת לחש זה יוכל קוסם או אלף, לגרש אל-מתים כאילו היה כוהן באותה דרגת ניסיון. חוץ מוה, ב-|ק4 פעמים, לאחר-מכן, אם אותו אל-מת בדיוק יראה את הקוסם, ייאלץ שוב לעשות בריקת מורל עם 3- ואם יכשל, יברח שוב. שיטי אישיות קוסמים ואלפיט טווח: 50 מטרים משך פעולה: |-% תורים השפעה: גורם ל-2ק8 + 1 קניפ (של יצורים עם מקסימום 11 קב"פ) של מפלצות שיחשבו שהן יצור אחר (לבחירת המטיל) ויתנהנו כמוהו כמיטב יכולתן. רוגמה: ארם שיודע דרקונית וחושב שהוא ררקון, יוכל לדבר דרקונית כמו ררקון אבל לא יוכל להשתמש בנשק נשיפה או לעוף למרות שסביר שיעשה ‏ כאילר. נטייתו של הקורבן לא משתנה גם אם הוא חושב שהוא יצור בעל נטיה שונה. הלחש לא משפיע על יצורים קסומים ואל-מתים. אם הלחש מוטל על קבוצה, יושפעו קודם היצורים בעלי מספר קוביות הפגיעה הנמון ביותר. * עֶירו יוקב , 10, מרמת-גן כותב: אני פריק מחשבים שאוהב במיוחד את משחקי סיירה. היה לי מחשב ישן שבכל פעם שהייתי משחק בו ומפסיד, הייתי מכסח אותו במכות. בסוף שפכתי עליו מלח והיכיתי אותו מכה ניצחת. הירי קנו לאחי מחשב חרש ואני משחק בו. בכל פעם שאחותי מביאה משחק מחברה, אני מנקה אותו מוירוסים. (אחותי הביאה פעם משחק עם וירוסים שהדביק את המשחקים שלנו. היא תהרוג אותי כשתקרא את זה). אז כפריק מחשבים אני רוצה להמליץ על שני משחקים: 1. בק רוג'רס שהוא משחק % עתירני בו אתה בונה דמויות, רושם צ+:ווטסוא. ומנדיל את הנק"פ שלך ואת תכונותיך. למשחק גרפיקה מעולה. 2. כדורסל של .₪.א - במשחק קבוצות אמיתיות, אליפויות ורימיון רב למציאות. עבדול כארים ג'אבאר שטוב בהטבעות, משחק כך גם במשחק. גם במשחק זה הגרפיקה מצויינת " ליאור שיאון מעוניין להמליץ על שלושה ספרים באנגלית של :את ואסטהם: 5 יודיא [יוז רד וד זכ אה ו אארך :ןוד יו תואדד הסיפורים מלאי הרפתקאות וקסמים. העלילה מעולה ומותחת. * טוני גולרנברג כותב: אבי משוגע על סימולטורים של מטוסים. כל משחק חדש שיוצא לשוק הוא רץ לחנות וקונה. כך הוא מפצה את עצמו על יום עבודה ארוך. * ניר שני-דור מדווח על אביו שמשחק קבוע בנינטנדו שלו, ומבקש שנשלח לו את הגיליון הבא. שאו מסכים, אלא שיש לו בעיה קטנה אחת: ניר היקר! מה הכתובת שלך? * עודר גרובר מחיפה כותב: יובל בנאי וארם כפריקים, לא מגיעים לקרסוליים של אמא שקי. כאשר קיבלתי את גיימבוי, אימי ראתה באיו התלהבות שיחקתי בו והחליטה לנסות. ואז. בליל שישי, כאשר ביליתי בחוץ, התגנבה אימי לחדרי החשוך, נתקלה בנעל, אך לא וויתרה והמשיכה בחיפושים. לבסוף החליטה שכדאי להדליק את האור ואז ראתה אותו. היא לקחה אותו משולחני ורצה לחררה, שם עברה תלאות רבות, עד שמצאה את המתג המפעיל, ומיד הופיע טטריס לנגד עיניה. מאותו לילה, לפני כחצי שנה, כמעט ולא זכיתי לשחק במשחק, כיוון שאימי שיחקה בו או שנגמרו הבטריות. כיום אימי היא אלופת המשפחה במשחק הנ'ל ומובילה עם 14% שורות. - נכון לאתמול בערב. אפשר לומר שכל בני המשפחה הם פריקים של גיימבוי ובמיוחד של טטריס. למשל, כאשר דורי בא לבקר בניתנו, הוא רב על המשחק עם החברה של אחי. לאור הרברים הנ"ל, צריך לציין, כי שקט בביתי רק כאשר אין בטריות בהישג יר. ולסיום הרי הודאת אימי: "אני מודה בכל. הרנרים הניל ומציינת שאני פריקית של טטריס ואתקית לגמר"". כל הכבוד על הטיפים ששלחתם. מ5 את חוסר מקום, רק לי ] = ]-) ו . בגיליון הבא נמשין הו יי ו מ > 1 פ' א ת מ ויו ות לגיליון ‏ 3, יחד עם > ושי ו = לו יו = וי אי" דוו יו רתיו יי ושיו שתציפו | בהם. ויו ₪ סגה - ילד הפלא וו מאת: אחמד גוטי הביס (₪:דו5גוא) מקבל מכות רק בראש. ה פעם הגזמתש שלחתם כל כך הרבה שאלות, שהייתי צריך עיתון שלם כדי לחשיב על כולן, | החלטתי להשיב על שאלות| שחזרו ‏ על עצמן בניליון הבא, אקדיש מקום רב | יותר לפינתי האהודה. המשיכו לשאול. אתם רואים שלא תמיד אני משיב. ₪ 1. כמה עולה מפסך 7/0 קצת יותר מ-500 דולר. 8 2 האם אפשר יהיה לרכוש בעתיר את הגירסה למסך 0% של ספיים קווסט 4 וכמה זה יעלה? כרגע נעשים מאמצים לייבא את המשחק לארץ. המחיר יהיה יותר ממאתיים ש"ח. ו ו ו בפרס טיפ החודש, זכה הפעם, יפתת גנזק מאשדוד, עַל ים הטיפים ששלח. פרסמנו כאן רק אחד. את השאר נפרסם בגיליון הבא. ₪ סגה - חיית טרף מאת: אחמד גוטי באם הניבור מת שלוש פעמים ואתה מעוניין להמשיך במשחק, לחץ על שני הכפתורים 2-1 ובאלכסון לצר שמאל העליון בבת-אחת ותקבל אשאתאסס. כדי לקבל עוד יז ואדהאררו , לוחצים על שני הכפתורים ולצד שמאל התחתון בבת -אחת, וממשיכים בסיבוב כנגר סיבוב השעון. ₪ סגה - ילד הפלא |[ מאת: עידו המר כשמופיע מסך הסקאלות והפסילות, צריך ללחוץ פעמיים צָל כפתור |, פעמיים על כפתור 1, להחויק את שניהם ולהעביר סקאלות עם ידית הכיוונים. לאחר שמעבירים לטקאלה הרצויה, אפשר לעזוב את שני הכפתורים. ₪ סגה - אלכס הילד ו מאת: מבגיש חליל בשלב המערה, יש כרור עם כוכב כחול, שנראה מתחת לשכבת האדטה העליונה שמשני צדדיו לבה. אם לוקחים אותו, אפשר לראות איזו תנועת ידיים יעשה הבוס. ₪ נינטנדו - מייק טייסון מאת: רני נבון הקור של מייק טייפון - 5963 373 007 הקוד של עולם 2 - 5423 737 005 8 3. למה אין עשרת הגדולים ליבמ! אנחנו עוברים על העניין ומקווים לפרסם בגיליון 4. 4 למה לא כותבים על משחקי יבמ ורק על קווסטים! זה במקרה, המירע על הקווסטים נשלח אלינו על-ירי הקוראים. אנו מזמינים את כל האוזים של יבמ לשלוח אלינו טיפים לכל מיני משחקים. ₪ 5. האם יש את המשחקים סופר מריו וילד הפלא ליבמז יש משחק בשם מריו, שפועל על מסכי א בלבד. ישנה גירסה ליבמ של ילד הפלא. ₪ 6. האם משחקים לסגה, שקונים באר ₪ בייק : 5 ) / 5 ה"ב, מתאימים מאצו מן - ₪883 033 036 3 935 055 ₪ יבמ - פוליס קווסט מאת: אלעד וירניק אחרי התידרוך הראשון, לן לקחת את הפציך מהמקלחת. לאחר מכן, לפני שתסנור את הארון, תטען את האקרח וכך תקבל יותר נקודות. ₪ יבמ - קינג קווסט 4 מאת: יפתח גנזק כדי להשיג מנורה, צריך ללכת לבית| הגמדים ולכתוב אאתד0) ופטוו. לאחר-מכן, לאחר שהגמרים עוזבים, לנקות שוב, לקחת מהשולחן שקיק יהלומים - וטש זשס, להגיע למכרה היהלומים של הגמרים. ללכת בו מסך ימינה, לתת את השקיק לגמד ואז מקבלים בחורה את השקיק עם מנורה. ₪ יבמ - קינג קווסט 5 מאת: דורון ברק לבעלי מודמים ותוכנות תקשורת: הפתרון למשחק נמצא ברשתות התקשורת בקובץ .25.501)א. בי בו למערכת שקונים בארץ? כן, בתנאי שהמשחקים מתאימים למערכת. לארץ יובאה ער עתה רקן מערכת | אחת, מסטר| סיסטם, מתוך השתיים שקיימות בארה"ב. ו 2 כב הקוד של עולם 3 - 3454 807 777 ק לסיקה עולמית. זו ההגדרה הטובה ביותר לספר שעליו אתם עומדים לקרוא. וזהו ספר חובה לחולי פנטזיה בכלל, ולשחקני מבוכים ודרקונים, בפרט. לספר היתה השפעה כל כך גדולה על ספרי הפנטזיה, שכאשר הומצא משחק המבוכים והררקונים, נכלל בי גזע ההוביטים או הזוטונים שמופיע אך ורק בספר זה. לספר שם נוסף - "לשם ובחזרה מאת בילבו באגינס', למרות ששם הסופר הוא, דהוקא, גי, אד. אר טולקין. ההוביט יצא לאור לראשונה לפני כ-45 שנים כספר לילדים, ומִיר רכש לו קהל אוהדים מכל הגילאים. העלילה עוסקת בהוביט העונה לשם בילבו באגינס, שכל שאיפתו היתה להיות בשלווה ובנחת בביתו, ולאכול מרי יום ארבע ארוחות שלמות וטובות. איריליה וו הניעה לקיצה | כאשר בבוקר אחהד, מאת: תומר כץ כשכילבו ישב בפתח ביתו ועישן מקטרת, נקלע לאיזור הקוסם הנורד גאנראלף. גאנדאלף היה ידוע לשימצה בפלך, כאחר שגורר הוביטים מסכנים להרפתקאות, הגורמות לקריעת הבגדים ולפיספוס ארוחת הערב. במקרה וה חיפש גאנדאלף פורץ שיעזור לקבוצת גמדים שרצתה להחזיר לרשותה אוצר אבות שנגזל ממנה על-ידי דרקון יורק אש לפני כשישים שנה. לבילבו הספיק לשמוע שגאנדאלף מעוניין בו לתפקיר הרפקתן, כרי שיברח לביתו ויבריח את הדלת. למחרת, מחמת הנימוס, הזמין לביתו את גאנראלף לתה של מנחה. אולם בחמש אחר-הצהריים. נכונה לו הפתעה. בביתו התייצנו קבוצות גמדים ששרו שירים מוזרים ודרשו את המטעמים האהובים עליהם. לבסוף הגיע גאנדאלף, מלווה בקבוצה גדולה של גמדים. גארנאלף החליט שבילבו הוא הפורץ הדרוש, כשבילבו והגמרים אינם מעיזים לומר מלה, מה שהעיד על חוכמת חיים - .א ]| או כספרי יחיר. / ויצר הישרדות מפותח. התוצאה היתה שבבוקר המחרת. כשביקבו התעורר מאוחר וקיווה שמה שקרה אתמול היה רק חלום רע, הציץ גאנדאלף לתוך הבית והודיע לו שהוא מאחר לפגישה עם הגמרים. כיוון שבילבו היה יצור צייתן למרי, הוא יצא מביתו בריצה, מבלי לקחת איתו אפילו מטפחת אף, והצטרף לקבוצת הנמרים. כרי לדעת מה קרה לו בהמשך תצטרכו לקרוא את הספר. אני מבטיח לכם שתיהנו מכל שורה. הספר יצא לאור בארץ בהוצאת ]ב"מ בשני תרנומים. האחד נעשה על-ירי קבוצת טייסים ישראלים בשבי המצרי, והשני נעלשה בירי מתורגמן מקצועי, את שני הספרים, כמו גם את הגירפסה באנגלית, ניתן למצוא בכל ‏ חטיות הספרים המובחרות במחיר של כ-25 ש"ח. אשמח לקבל מכם תגובה לגבי המדור. אם אינכם מעוניינים בו, אנא רחמו טל האגו שלי ואל תכתבו. דבר. אבל, אם אתם מעונינים במידע על מפרים מסויימים. כתבו אלי, לת.ד. .1409, בני- ברק. אשמח אם תציינו מהו סוג הספרים שברצונכם לקרוא בעתיד: ספרים לצעירים או למבוגרים, חרשים או ישנים. בעברית או באנגלית. בסדרות | = == לשאלות > מועדונים > החלפות 6 רוצים להתכתב > למכיו ₪ תומר חונן (5!) מרח' בית-אל 6 א, חיפה, 34561, מעוניין ?להתכתב עם בנות בנילאי 14-13 שמשחקות מא והן בעלות תכונות נרירות, כמו חוש הומור חולני ושיגעון ל-נופגו ולמשחקי מחשב. ₪ תומר חונן מציע לפרסם מדור להחלפת רעיונות בין שליטי המבוך. <זאו מוכן. שילחו את החומר ונפרסם. ₪ טל שחר, 14.5, מרמת-גן, מעוניין ליצור קשר עם שחקני מבוכים ודרקונים מאיזור מגוריו. המעוניינים מתבקשים לשלוח את פרטיהם למערכת. גם טל שחר מתבקש להשאיר שוב את פרטיו ל--.אאואו. ₪ אלמוני מעוניין להקים מועדון מבוכים ודרקונים | בנצרת | עלית. המעניינים מתבקשים לשלוח את פרטיהם למערכת. האלמוני מתבקש ליצור איתנו קשר. ₪ דורי צידון, 13.5, מעוניין להקים חבורת מביפים ודרקונים באיזור מגוריו. בית-אל [2, חיפה. טל': 04-333478. ₪ מתארגנת קבוצת. מבוכים ודרקונים, למתחילים בלבר, באיזור רמת-גן. לגילאי 1ו-12. נא לפנות למשה: 742221 או לירינ: 6 ₪ מעוניין ליצור קשר עם מכורי מבוכים וררקונים מאשקלון והסביבה. ליאור שיאון, אלער 21, אשקלון, 78493. ₪ מעניין ליצור קשר עם בעלי תוכניות ציור לעכבר באיזור ירושלים (לרכישה או להחלפה במשחקים). אודי בלאט, טל 0 02-346195. = 322 ₪ מעניין | ב-אסוזוסט 2 פאטוא.₪ אססטאוו ל-שאטג. גיא עילם, אהבה 24, הוד-השרון, 45282. ₪ רועי צזנה מעוניין ליצור קשר עם שחקני מנוכים ודרקינים מחיפה והסביבה. טל 8 ₪ מעוניין להתכתב עם בני +13 על נינטנדו, ‏ מבוכים ודרקונים ישאר שטויות. יניב נרינברג. הבעל שם טוב 12, חיפה. ₪ אורי רמירל מעניין ליצור קשר עם חובבי מבוכים וררקונים מערד. טל" 7-5 ₪ און רוזנבוים מרח' שרת 10, כפר-סבא, 8, טל: 052-952143, מעוניין למכור או להחליף את המשחקים הבאים, המתאימים לכונן 3.57: |ו] וחאה.ז דוו <5ו 1 (ארבעה דיסקטים) אס ד5שטט מווד ₪5.ואיד אטווו וס ודיסקט אחר). הדיסקטים חדשים ואורגינלים ₪ פקסנדו של נינטנרו במאה ש"ח. טל 9 -04. ₪ סגה * אקרח + ג'ויסטיק ושני משחקים ב-400 ש"ח. רונן. 03-5362020 ₪ מהשב ספקטרום יחידרת דיבור. + כשלושים משחקים. ירון דן-נור. בורכוב 8. גבעתיים. טל': 03-310018. ₪ שני משחקי הרפתקה למחשב. לירוי פינקו, טל'": 03-9663506. ₪ שני משחקי סגה: ואגואוכ) וא ב- 5 שח ו-צ4מאא וג א:ודזה ב-100 ש'"ח. מוטי שינפרבכר, גולומב 10, קרית-אתא, 28000. תד 99. טל': 1 04-44061. ₪ מבוכים וררקונים - מודלים למתחיל ולמתקדם במצב טוב, ומערכת חוקים למתחיל. לירוי פינקו, טל': 03-9663506. ₪ קלטת גוניס וו בתשעים ש"ח, קלטת גררויס בחמישים ש"ח וקלטת זלדה וו במאה ש"ח. כל הקלטות במצב מעולה ובאריזה. יניב, טל': 04-672288. ₪ חוברות הרפתקאות למבוכים וררקונים. רועי צזנה. טל': 04-255826. ₪ הנן לוי, 12.5, מעוניין להתכתב על מחשבים, סגה ומבוכים ודרקונים. טל" ₪ גיא ברנהרט, מעוניין להתכתב עם שחקני מבוכים ודרקונים. כתובתו; שמעון :22/2 ערד. |ו' מעוניינים לקנ ₪ מעוניין במשחקים ליבמ, וביצירת קשר עם שחקני מבוכים וררקונים. אורי רמירל, ערד, 057-955445. ₪ סנה או נינטנדו ב-300 ש"ח. דו גיצה, ת.ד 6060 באר-יעקב, 70300 טל" 0-9 ₪ מוטי שינפרבכר. טל |04-44061. מעוניין לקנות את המשחק לסגה ההרפתקן 15 ₪ אורי דמירל, טל: 057-958445, מעוניין לקנות משחקים לתואם יבמ. ₪ נפתח מועדון חרש למבוכים ודרקונים בראשליצ. במועדון ‏ הרבה פעילויות מעניינות. לפרטים: אלעד וירניק, טל: 1-8 המנויים שלנו יוצא לדרך. משך המנוי שנה אחת (12 גיליונות). המחיר- 80 ש"ח, כולל דמי משלוח. המעוניינים ימלאו את הספח המצ"ב וישלחו אותו לת.ד. 409! בצירוף שני צ'קים על-סך 40 ש"ח כל אחד לפקודת מערכת. "וויז". ומשחקים ליבמ המנויים יוגרלו פרסים, ביניהם: קלטות ו זה זי יז ו . . . . שם : : . % . . . : ריר . כתובת - יְ . % . " יְ י: . % יו טלפון : י .. " % % : י י: | " ה צד.צ9למצ .9 ₪ ₪ ₪ 9 % = ₪ ₪ ₪ ₪ 4 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ מ דר ₪ ד דר רה ור ₪ ₪ ₪ ₪ - 5 . 9 - 5 ₪ 9 5 ₪ ₪ 5 ₪ ₪ ל 5 ₪ ו | ו | ! | ו כתבה זו מוקרשת לאיגור ולאה. שני חצאי העוגרים הטובים ביותר בעולם. ב מגילות המכשף, בגיליון מס' 24 3 של הירחון דרגון, נכתב על תוספות חרשות וחיוניות לגזעים של דמויות |" השחקן. בהרחבה נסקרה דמותו של חצי עוגר - צאצא של אדם ועוגר. והו גנוע שנהנה מאהדה למרות מגבלותיו | בתבונה, בגמישות, ₪ בחוכמה ובכריזמה. במשחק הוא | מהווה תחליף מהנה לאנשים לגמדים ולדומיהם. המעריפים לשחק בחוקים טהרים, ללא שנויים ותוספות. יכולים למנוע משחקנים לשחק | חצי עוגרים, נתנאי שישתמשו בהם כדמויות ללא שחקן רא א), שכירים ומתלווים לקבוצה. כדי לשחק חצי עוגר, או לאפשר לשהים להופכה לרמות ללא שחקן צריך להשקיע מאמץ. דמות שחקן חצי עוגר יכולה להיות לוחם או לוחם כהן. ברמות ללא שחקן, יכול | חצי עוגר להיות גם כהן, בתנאי שישמור על החוקים הקייימים בספר לטחקן. חצי עוגר יכול להתקדם ללא הגבלה כלוחם, אולם להגיע רק ער דרגה ארבע ככוהן. העוגרים | שולטים | בשפות עוגרית. אורקית וטרולית. הם גם יכולים ללמוד שפה נוספת. מהירות התזוזה שלהם היא 12. גובהם בין שבעה לשמתנה רגל ומשקלם בין 315 ל-425 פאונד. צבע עורם ושערם משתנה - נוטה לחום, אפרפר, שחור, צהוב עמום ואפור ירקרק, לרוב חצי העוגרים עיניים אנושיות, אולם לכעשרים אחוז עיניים בעלות אישונים לבנים. חצי עוגרים חיים חיים ארוכים יחסית ומתחילים את הרפתקאותיהם בגיל | ק15+4 ללוחמים, 4ק+20 לבוהנים ו-24 לוחמים/כוהנים. | מאת: דוד אלכסנדר וטרוי קמפ ')] בוגר צעיר חצי עוגר לפניכם טבלת ההזרקנות שלהם: 2:ן-8| שנים בוגר 9-. שנים | גיל העמידה | |80-4 שנים | זקן [110-8 שנים | ישיש 1 שנים נטיה היא נושא רגיש מכיוון שרונ קבוצות ההרפתקנים מלאות בפלרינים כוהנים טובים. סיירים ונושאי רשע אחרים. לכן, חצי עוגרים יכולים להיות | ניאוטרלים (לא צריקים). כדאי לעקוף 1% הנטיה הטבעית שלהם לרשע, כאשר %] אף אחר לא מסתכל. אך תוך שמירה | שחצי עוגר יהיה בעל נטיה טובה, צריך לְסַלק את השפעת ההורה העוגר | המכוונת אותו לרשע, כלל שפות מכיוון שלעוגנר כריזמה נמוכה כמיוחד, רוב האנשים יתייחסו אליו בחשדנות רבה בפגישה הראשונה איתו. ישנם מספר יתרונות וחסרונות | בלהיות חצי עוגר, מצר אחד, גונהם | וכוחם מאפשר להם שימוש בחרב רו או |חר ירית, בכל יד. בדומה לרוב היצורים הם חסינים ללינקנטופיה. מגינים נרולים מהווים את ההגנה היעילה ביותר למסת השרירים הזאת, כמו גם טבעות קסומות, צמירים וקמיעות מכיוון שלעונרים יצא שם של רשעים, הם נתקלים בקשיים בשכירת שכירים ומלווים, ‏ ומורירים נקודות נאמנות. בשל גודלם, מחיר השיריון שלהם גבוה במיוחד פי שלושה מהמחיר הממוצע. חצי עוגרים מתים ישארו כך ער שישתמשו בקסם משאלה או במוט חהחייאה. אם ישתמשו במוט החייאה, יצטרכו לשאוב מהמוט מספר מטענים זהה לזה הדרוש כדי להחיות חצי אורק. בנוסף, בשל גודלם. הם יספגנו בקלות פניעוה, ויהיו חייביט . , . 7 יי יְ אינם יכולים לרכב על משהו קטן יותר מפיל קטן. גם הפצי הקסם שמתאימים להם מוגבלים. רבים מהם נעשים בלתי יעילים כשהם צריכים לפעול על משקל של 90ו קיג. כמה סוגי מגפיים, שיריונות. גלימות וחפצי לבוש מסויימים, לא יתאימו, לא יפעלו באפקטיביות מלאה או לא יעבדו כלל. שה"מים בעלי יוזמה, יכולים להכניס למשחק שיקויי שליטת חצי עוגר. פטיש "+3 זורק גמרים, או פטיש כרור ברק יפעלו על חצי עוגר כאילו היה עוגר רניל. חצי עוגר נמצא בעמרת נחיתות במלחמה נגר גמדים (2- לפגיעה) ונגד גנומים (4-), כיוון שגזעטים אלו מתמחים בלחימה נגד יצורים גדולים. אם כך, נשאלת השאלה מדוע בכלל לשחק חצי עוגר? מסתבר שהם מרסקי הרלתות הטובים ביותר בכל מישור הקיום הראשי. הקובולדים | הקטנים והנמושות האלו, | מכרסמים את ההתניתות הקטנות | והמגולחות | שלהם, ומייללים באומללות, כש-2.63 מטר של שרירים טהורים, מרסקים את הדלת לאבק ונכנסים פנימה. חצי עוגרים יכולים להתיידר בקלות עם עזגרים ועם טדולים. הם גט יכולים לשכנע, בקלות יחסית, קהילה אנושית שלמה לעוזוב את מקומה, באמצעות חיוך החושף ווג ניבים שקיבלו בירושה מאמא או אבא עוגר. את התכונות המיוחדות של היצורים הללו, לא תמיד מפרש השה"ם נכון. רצוי ששהימים ינצלו את הפוטנציאל המיוחד שלהם וייעורו במשאלות אי בספרים קסומים | כרי לשפר תכונות מסויימות באופי הדמות. לא קיים הבדל בתכונות המקסימליות בין זכר לנקבה. לשניהם יכול להיות כוח %|. רק אם הם לוחמים או לוחמים/בוהנים. אין ספק שרמותם לְהיזהר מחרבות דו-ידניות. הם ו *-חין ‏ 5, ד ) . הססגונית יכולה להוסיף למשחק. כוח - 18-14 * חוכמה 12-3 *' תבונה 12-2 ** זריזות 12-3 ** תכונות חצי עוגר כושר 8-14 *** ו כריזמה 5-2 ***+* ]| מקראה * זרוק 6ק!: 18-6, 18-5, 17=4, 6-3], לוחמים עם כוח 8| מוסיפים 25% לזריקת האחוזים ער למקסימום של 18/00. 52 .14-[ ** השתמש ב-10-3 אם ההורה האנושי הוא מתחת לממוצע (10 ומטה) בתכונה זו. *** ורוק 6ק] ופעל כמו הבונוס ב-*. **** הכפל את הדירוג בפגישה עם עוגרים או חצי עוגרים א , . העדפות גזע חצי עוגרים מוערפים ₪ חצי אורקים נסבלים ₪) אנשים ניאוטרלים או כל השאר שנואים ו רגשות אלו, בדרך כלל, פועלים אצל שני הצדדים, תכונות מיוחדות ראיה תת-אדומה 60 מעלות. שפות; | אורקית, | עוגרית וטרולית (נלמרים רק אם ההורה העוגר ידוע). שתי קוביות פגיע מהסוג המתאים בררגה ראשונה. התקדמות מדרגה שנייה ומעלה היא נורמלית. חצי עוגרים הם בעלי מראה מגושם ושיערם כהה ופרוע. . 2 לכו וכסחו את הקובולדים הללו לחתיכות קטנות. אררר! הרפתקה בהמשכים | מאת: אורן שרבתיאן+* ו המשך מגיליון 2 % תם פונים למערה ונתקלים ב..בארגל. הוא מתנונן בכם ממלמל כמה מילים, ומיד מופיע לצידו חץ והר שנורה לעבר הכוהנת. הכוהנת נופלת. אתה מטתער לעבר הקוסם. אבק, רגעי אל תיהפף פתאום נדמה לךן שבארגל אינו יצור רע כלל וכלל נדמה שהייתם חברים בעבר. "אתה בסררז" הוא שואל. אתה נתכף בחמת זעם: "איך הוא מעז להתעניין בשלומי לאחר מה שעשה לכוהנת", ומיד עונה בקול שהכל בסרר. לפתע אתה חש רעב כבד. אתה מספר לו על תחושותיך. הוא ממלמל משהו לעברך ובתגובה אתה שוקע בתררדמה. כשאתה מתעורר, בארגל אינו לצדך. לפתע מתחילים הרברים להתבהר. בארגל כנראה הטיל עליך כישוף, ברח והשאיר אותך לבר. אך היכן אלינה? הכוהנת ודאי פצועה, אולי אפילו מתה. אתה רץ לעברה, מגלה אותה על הארמה. עכשיו ברור לך* שהיא לא תקום עוד. מה לעשות? הפיתרון צץ במוחךן: יש לקחת אותה לכנסיה שם ירעו מה לעשות. אתה מתרומם ממקומך ורוצה לנוע קדימה. לפתע, הישר מולך, אתה רואה שלדים ועטלפי ענק מתקדמים לעברך. חביבי נקלעת לצרות! אלה הם אלי המתים. במצב כזה עליך לברוח. אך לאן? מה תעשה הפעם? השלדים רצים לעברך. אסור להיבנע! מיר אתה שולף את מיניון הקסם מהנעל ומסתער לעברם. הצלחת לתקוע את הפיגיון בשלר, אולם נראה שלא נגרם לו כל נזק. שני שלדים נוספים מסתערים לעברך. לשמחתך הם מפספסים, מה לעשות? ממעמקי המחשבה עולה זיכרון עמום: לכוהנת יש סמל קודש המגרש אל מתים. אתה פונה אליה בריצה ונוטל את הסמל. אתה מכוון אותו לעברם. הם מתרחקים מהמקום במהירות. ניצלתי אתה ממשיך בררכך. ביר אחד אתה גורר את גופת הבוהנת ובשנייה את הסמל הקרוש. בכנסייה אתה מוסר את הנופה לידי הכוהנים שמודים לך על המצווה. כתמורה הם מעניקים לן שיקוי קסם שיעניק לך את כוחך המלא כאשר תהיה חלש. אתה שותה את השיקוי כדי לצאת לפנוש בבארגל. אתה רוצה לנקום את מות הכוהנת. כ בארגל לא יצא ללא עונש מהעניין, שריונך לא ניזוק, חרבך תקינה וכלי הנשק מוכנים אך היכן הקיסם? שני טרולים אדירים צועדים מולך. אתה שולף את חרבך - מנסה לפגוע בטרול הראשון, אתה מחטיא והם מנסים לפגוע בך באלה. אתה מסתער שנית, וראו איוה פלא! האחד מתמוטט והשני בורח ליער. אתה מתבונן אחריו ומגלה שבמנוסתו איבד נרתיק עם כסף רב. אתה פותח את הנרתיק ומגלה לא פחות מ-750 פיסות זהבו כן, זה יום המול שלך. לרגע אתה שוכח את בארגל וחושק בזהב נוסַף. אולי כראי להיכנס ליער לררוף אחר מפלצות נוספות? תאוות הבצע שלך מעבירה אותך על רעתך. אתה נכנס ליער לפתע אתה פוגש בזוג עיניים מזרות אימה. כהרף עין מונפת לעברך מכת אלה. אתה נופל מטה, לא לפני שאתה מניף את החרב. הטרול נופל שנייה אחריך. אתה מרגיש עייפות נוראה. אתה רוצה לעצום עיניים לנצח. ברקע אתה שומע שיקשוק מטבעות. אתה פוקח עיניים, נרהם מהחיזיון שמתגלה לעיניך. עשרות מטבטות והב פזורות על האדטה. אתה אוסף את הכסף ואוור כוח. הצלחת! עכשיו ברשותך כסף רב לפתע אתה נזכר ששכהת את המשימה שלשמה הגעת הנה. יש לנקום את מוחה של אלינה. אינך סתם רורף בצע. אתה איש עקרונות! אתה יוצא מהיער בדרכך חזרה לפנישה עם בארגל. עכשיו אתה במלוא כוחך. איש לא יוכל לפגוע נך, גם לא קוסם רשע. אתה מגיע לספקולארום. | העיר | הרוסה, הרחובות שוממים. היכן בארגל? פתאום אתה מרגיש שמשהו פוגע בך. אתה מסתובב אחורנית ונתקל בגובלין של בארגל. הוא הניף לעברך סכין ותקע אותה בשיריון שלך. אתה שולף את הסכין ומניף אותה לעברו. הסכין מחטיאה והגובלין נס על נפשו, לא לפני שהוא .נותן לך את הטיפ הנורא מכולם: "שם בחורבה של בקתת הבאר, נמצא הקוסם". אתה אוזר כוח, מתפלל בקול ויוצא לדרך. האם תנצה את הקופם הנורא, או אולי שם תהיה קבורתך? את המשך ההרפתקה תוכלו לתכנן בעצמכם. בגיליון הבא, נצא לדרך עם הרפתקה חרשה. זהירות! הקוסם עדיין חי * הכותב. בן 12. מראשון- לציון, משחק ₪8₪ כבר למעלה משנה. | הוא חהובב ‏ ספור'י הרפתקאות וכותב רָבים כאלה. הינכם מוזמנים להצטרף אליה שילהו אלינו את ההרפתקאות שכתבתם. מבטיחים לפרסטי המשך מב ו קודם | מא וריך, אוד גולר, 0] יה יו האזדק עם ו י זה(ן לשאיך ג קד 17 // | 4 ו 7 הד ב | [ברן [, הנצם תח בוד | אתה הר" ינדו נאד- | ?האריי ן בל הית חלו להי תרג? או2ין. המעדות ‏ הא?] עצנות אלףי שה | 7 וט לך 41 אנד נ יוו / 7+ = ו מו פע "אא לולאב "0-ו ארשר, 1 1 % 2 = = אשל2. ו | 5 : "2 << : ₪ 4 יוו בל כב = ו ו > כ 5 ₪ הלל ץע" לצה > ואוו : שח זטחווו 6 |