זומביט – גיליון מספר 10

מגזין מחשבים צעיר – נסרק על ידי Ingsoc

OCR (הסבר)
, - י 1 /- . 3% ל 3 מש ש > / ! 2 2 : | | מו מו | י תי 1 [ ₪ .1 "+ , . 0 4 ל ש , ד ₪ 0 5 רו ו |" % - ל 6 -] 5% + - "7 1 . , " ' ו , 2 ו 8 / 1 / צ | 0 1 4 - . : - בשי 2 = 1 וכ | | > >(/4/8 "מותר 5 תוה+ עבשנ הששו ל מיקדוטופט מלידה בחוק המחעובים בכנטת עני"ם בבתח: 0 ו 9 ו ו ו (₪ / [ ה ו ו ה 9 . / | | "ה ו /. וו ו ויו / 6 ו ( ו 1 ו ו . ו ו [ ו אה וה | | | | | | | ה חש ה - ה הח הי 7 = /7 5-2 ; י"-1 2 % ₪0 ₪. ₪ / ₪ ,: - , 4 / .- . בע .אל 2 : 2% 0 - 4 5% 2 - יש 2 2 א = - 5% 2 8 ל לה 7-2 : 5 = . 3 , 6 , 0 - - -] - % - 0% 4 = 0% , ל 0 - א "ל כ 6 א 2 ש% , שר ו 0 שב - אי ₪ . 2 פ"ע 2 א א וכ אע שר ל - רל שב / בא י | ש"ע" א ."רו - . ( א" - : ה % וקל" משוע.. 7 0 ער . א ו %". ט זז משנה לך את הח'ים שד,דהיא מערכת תקשורת, המאפשרת לך "7 7 באמצעות המחשב ה" > שלך, מידע, מוצרומ זו ריתי 4 טעות ביממה. מעכן). תוכל לשבת בבית בכין: מיד כמעט כל מידע שאו: מחפש, ולבצע הזמנות וקניות באמצעות כרטיס האשראי שלך. המערכת ידידותית, מדברת עברית וקלה מאוד לשימוש. מנגנון אבטחת מידע מבטיח לך פרטיות והגנה מכסימלית. מערכת מיסודן של אלביט, בזק ותדיראן פותחת עידן חדש בהרגלי הצריכה והפנאי שלך. בחר עירותים ל ונת התקעוג 19 6/6[ באמצעות 78 פופד תוכל לוגמא לרכוש תוכנות ב'כלניתי למשוך לומדות של "פלא דור" ב-1080 חשוסם ,להזמין את הספרים הכי מגניבים ב"סטימצקי", לקנות תקליטורים, לעשות לאמא קניות בהיפרשוק, לשחק בטריוייה ולקבל המון מידע על מוסיקה, טיולים, מקומות בילוי, ספורט, תחזית אסטרולוגית ולא פחות חשוב-דואר אלקטרוני, ועידות -5- <> סו ח0) פורומים, לוחות מודעות ויציאה ל- דשא זו, לנוטים נוס'ט ולהזמנה טלנפן 8% (ווצי תקטוב - מיסודן טל ישראכרט, תדירגן, ומסכי- וה רכות השירותים המקוונים המובילת ביטשואל: 99%16ו6-:) .ל 1 א די ו שר , 12 = שו | וחק וחוק: משחקים ות ייצת דרך כיצירח 0 מחשב. חולל תדשני המאפשר 1 אחד, ₪3 ידע נתכנות, ליצור' משחקים רקיה ומקצועיים לחלזטין. ./ י"לשולה; ירי או חשינה כיד הויוגך, הכל-כהשקעה של... מספר דק 01 3 ₪ -. : ו - / , ו" ץ*,א 8 ה ו 4 / 2 . 4 , 0( , 4+ 0 71 0 / 2 / ב 4 . ל 8 2 אוש 6% ל / , , 9 0 ( / / 2 ו / . 0 ( / . , |" . .21 / ו 0 : . ו , ל 2 , / 0 . 0% % ו .ו . <- 4 5 / 0 "ו ל וו ,0 : 0 0 4' % 0 ₪ , / % ו ו / 0 -1 0 , 4 ₪ : ₪ / 2 , 0 כ ] ' 5 ו / ן / ו ו 1 וו ו ו סגן עורך משחקים: דוד מא / וק ל ה : | / 0 6 ּ . ' : : . : 0 ותה 0 7 . ב 2 וב וו 0 / 14 מדשה 7 0 2 ל . | / ו . : ו ל 0 ו ו : . 0 בג ו , 0/ ו /, / : : . ! ו - "י 0 / .ה ו ורי 0 0 0 0 0 ו 5 .- 2 5 משתתפים קבועים: ת 05 0 --מור פרסטר, מייק רוזן, ניר רפואה, טל גוטמן, עידו ₪ שי אמץ, טל פרץ, ל"את גלר, אייל מושקוביץ, נרי מרידמן,. רן כוכבי, יניב קסנר, גיא לנץ, רם ומיר אבירי, דורון פרידמן, אבי פישמן מו"ל: 5.פ. עתונות ותקשורת בע"מ עורך אחראי: אורן ציבליץ 3 |] 00 0/0 החחח = ו מנכ"ל: אורפי עטייה-רוזנבוף - = | / "ן. [. כק ו ; 0 .= 7 0 . 0 יח סמנכ"ל: שירי אבישאול ו מזכירת מערכה; דורית מרעשלי. מחלקת מודעות: 8 03-5180871 = "המה ל 0 | - ו ו < | כתובת המערכת: דרך בן-צבי 84, תל-אביב 68104 8 0375180820 (רב קו!) 0376820401 00 הפרדות ולוחות. ת.ש. חלפי בצמ הדפסה: צ,צ הפקות והדפטות בע"מ כריכיה: "צב ופימ = 0 הפצה: בר 8 03-6952118/9 |) אאוק ו > אין המערכת אחדאית לתוכן המודעות 6 ,1 - > 7 ואה ו יהיו ז / / 0 72 0 / + 1 מ | 1 ל 0 0 6 / .4 . . יר / | ו / . : , ." 4 . / , , : ב . 2 :1 ו 2 ו ' . . ש , 0 ה , 2% 0 " / : 8 / / : . ל 1 6 י 0 | . , . קרי / ל -, ו + ו . ו ב 0 א *. ל - , ו / / ו 0 0 2 : ְ ₪ : : 1 2 | 0 ו ו . 0 ו / שי ! 2 ו / ו חָ . ₪ 1 ₪ 0 " 14 [ / 6 0 0 / 5 ל 0 4 ו . / . 5 / -- ו . / 2 / / 9 , 0 0 2% 0 / 0 0 / ו 0 / ! לי ו : /" . 0 ו , יר / ו ו | 0 ו ה" / / הצ . וו" 000 ציין וו 6 ו ו / / / "ו 4% ו 0 / / ה /, " . -₪ 7 9 . 0 ו | : , - --. - / ות 4 , : | ו / 3 / / 9 0 , / / - 0 / ו / 0 ה / 0 0 . * 0 הי ! 8 0 6 3 0 6 0 ש . ! ו על 00 ו לול טש 5 לכו רד / | . ו / " 9 ") אא = : , ול ו 3 ו / 4 0 - ו / : 0 די : , 0 6 לי 0% ) : / /, 0 ו , - [ 1 ו | / - : 0 . / / ו 0 1 / 0 0 / / ו / 10 '/ 2 [ . . . | , ֶּ : וו ה / % , ה 6 5 0 .= 00 0 וו : ו א / 0 ו : ל , ו : / / : הת 0 / / 5 5 ו / ו ו ו "א 0 7 ו ו ו . 0 , / ו ו 8 : 0 2 אי 9 - 7 , | שש . ו . ₪ 0 | ?| / 7 ו 0 0 / ' : ו ב שי >= + | התבש בוו ו 0 ו ו ו ₪ . 0 / / י ו יי 0 0 -. . - ואר . , מ : ' ו 1 ו ו / 0 / 2 5 ו א מ יור -- 777 ו ד | 4 . 4" > 1 וו : וצו ו ו 2 רו 6-0 עד יע - וק / ' וי .ליוף כ ב-ל או -- / )+ וצר 4 / ".. 1 1 0 ו ו = / ו ו % , ב : ₪ 4 : ל , וי % 7 . שא ב ןג / 0 1 7 =] 2% ו וו / ₪3 > ו | ו גוואווב. / , ' 4 ו ו הפר שר | 7 -. "יי -/ 0 , . ./' 0 1 . . 1 ! 1 ו . , וא . רו ,5-4 . ש אל - ₪ * =ו 0 4 / י / . / ' | | : | ,' ו | | | 7 5 . 2 6 / . /. | / | / "ו | . .0 ּ , / , , ( , 1 ץ הי | 8 ש' ₪ 1 0 ז/ / | ; / : % / 6 ש , ,. " / יּ ו / / ו 1 , : / | / /- 2 / : [ / % א 1% + / 2 ₪ , / / . . " :₪ ו "ו 8 שו 2-0 . ית ו ששוותי = / / בד .4 / 6 יו הב / יז + . . ג 9/2 4 לו . ו , : " [ 7" א ל או 4 ו 5 / ל / 1 . ' ₪ .ה וו שו רחהצרדם / 8 > מדו - | --* ו ו ב-7 '/ או ו ו " ו יְ ו ב | ו כ %צ 0% > 0 שי וג 2 . 4 1 ש י 2 / ₪ ו או + ב 0 / ה 4" - ו" 1 , , " 5 הו ית 2 וו 0 /, .> 1 / / . ו . . 0 ו ; ו ו !ה | . / | / 6 ₪ ד . ג / , : 1 ! [ ש 0 : ' ' . 0 . [ 0 9 /" 7 6 ו 5 ות שש ' / . / ו 1 ה . / 2 . / 2 .4% יי בע 6% ו - . / לי <) 0 / 5 0 ו /- י 4 , , ו 4 וב-= . . : - ו . 0 יי ללוני-יט'/ ₪ ו 1 4% 25 - 0 0 .. : 0 ים? 7 : : ! . הי 1 , 3% 0 / 2 , : 1 , 6 - לק "שיש שו -" 7 = 2 7 4% רו ו ,אק 0% ב ל 2% ג בו ן / ו | 2 %% 0[ 7 . . | . . ְ ו . נאל ו / " ו וכ - " ו | / . . שש 2 0 / / / / . ו[ 2 / ו 0/0 7 % ו ו 7-ו 9 לו ב יר הי 1 בש 0 ו 0 2 0% (2--.. שר המלוש ית , 0% 0 0 2-ו 1 לשתווון - " . ו שא 4 שר - ל 3 9 42 ו ורוו ו רהש :"= שי - 0 ו 00 - ו ו 5 " א ל . 0 , ה , 5 : 1 | 2 / . 1 4 צ :| , ₪ 2 4 0 /) %. 4 / / . 2 7 | שק > ו 1 1 ; 2 ו 5 0 ן. ל ו / ' 3 . 5 - | | / ף - ג' ₪ כ ב ד | 0 זוד. % 4 3 0 ו = שו ן ג יאת 4 % -- וו 94 / "0 ו 0 . . / ו 2 / ו :> וי , ה 4 1 4 ל 0 וא > 3 , זו ווה הופוש-רו. / . - 1 0 ב ו ו / / הו ו 4 - 7 ו , 1 ! ול- שר של = 8 5 0% 0 ו 0 ּ 2% ) ץק ?+ 4א י / ב 4 0 ו ו שו 5% / | 2 - 0% ו ל בי ו - "ש. ישא )/ 6 7% 1 2 2-0 4 י 0 . 20 , % 0 1 | . |[ שי 1 / ' 0 , ( | / 0 ל 0 2 1 " , ז 9 ו 1 ו - = + ו = ו8- ]ל - ! ו רוי , . יְ וא: / / / ו ₪ 6 - / ָ 0% / % 4 . : | : 7 7% ב ו % , . :. . . ו . ל היךתו כל שג "0 0% / 9-3 . 0 2/1 " *ן "₪ .יו 18 ₪ לד > ₪ -י : : | -% ' - ! " "ו 0 ו 2 לכי וי ברל : ו / / 4 / וצ 1: - ו + )= 0 / / / ו ו . ו 0% ' -- [ , ב ו ל א 2% ו ו - -- - ו ל א , ₪ = שיו 4 ל 4 -- .ו ב. ל גד ₪45 ' א י [ | | / - / ₪ . 1 ו 90 2 8" : : /) 0 / : ₪ 0 2 % 0% 6 00 שו 1 ]| 2 ' , *'י. % : 4 זז ןי . כו ו ו וו א ו 30 ו ו ] % שְ | 0 ו ו' 4% . 9 + , ו 2 0 0 0 0-5 0 שש" . [ % הריל 9 דחי הו א ./ 4 / / 0 ג = וו / / / ד , / : / 3 3 / אלפ ו 1 1 0 ו ו / 0 | ! / . " / ו / // 1/ 4 ץ ה יו / 0 ₪ = . וש 5 - ד ופ ל י 3ב 1'!-= ,= : ור 7 7 ו י / / . | ' / - ג ו - ו 8 ו / ו - | / 1 4 ו +( א וי ו ו | וו : ה ו ויו מ ורי 3 7 : 9 0 , ו | , ₪ מ - | וי ו 0 וק 6 א וו ו , דולל אא מ +55 ותש גו ה ו וזו ווה וו % יק 9" 2 יש 0 4 :₪ 6 0 2 0 : ו : / 1 / ו | | : 4 2 0 ,י 4 3 / . ד קוצ = ל א :0 רא 3 יח א ו - ו = > = = א יאו ואו % ו ו == יפי >" יש "/ *אוי . ו 4 מ | / א 2 | יי ליוו לי ה יי ו ְ א == ישא השש ו / : - ו , ! . 0 9 ו ו / ₪ = ו 9 5 -* ה שי *ל ב 1 0 / רדיק הק *- * ו ו ו - ו 0 . 1 9 4 . 0 0 ו / ווגס? | 4 1 / 8 2 ו )24/0 לכ כ 2% 1 . / / 4 /% . - ו == + 0 : . מ 040 = -- כ -של:.-- | 10 חא = ג ו 09 -- 0 7 ל ו ו 0 ו 0 / ו ₪ 0 0 ו ו " . ו 0 ו 0 ו ו ל 0 ו / ו \ , 0 2 ו 1/ לח =4%חוה לדו 0% ו 0 ל 0 0 - ל ל ו ו 0% 16 0 2 = ה אש ו[ !+ 3 4% > שמחה אלישקוב "מתה" על העיתון שלנו, וגם חברותיה - תודה על כל ההמלצות, הטיפים ‏ והרעיונות הטובים. . 2 ו ו 7 0 ו ו / י ו וו ו וו : .₪ ו 4% / .0 % ' / , 0 " ₪ ! יו שהעיתון שלנו ה - 1 5 כ ו 6 4 ו , 2 4 , . ו 4 ווח שו = וצו ו רג ו רו שי וא ג !ו ד" א 8 אורי חייט, כמו ו אחוים הציע ועו למדור חדש "המשחקים הנצחיים". נשמח לקבל כתבות מדליקות מלוות בקובצי תמונה שתתפסו מהמשחקים. 3 חלה וקול. זו 7 גם ה'א אוהבת את ,ו = ו ו 4 ר את תמונת החלל ח לנו לזומביט און-ליין. 7 ,. ו 01 ו 6 [ % 1 "2 % // 0 0 2 0 ו ו / -- שי ו -) - / 0 ו 2 0 7 ה חח חש ה רחוחר כ הבח הקבחש ₪ = -א == א / ו יי 2 / / , / "ה ) יא 0 וי - .. 6 [ וו 9" ו ל ה שש 1 "יוה 3 ישי 2 7 4 ופ ו 0 ער אנ א ה וי / 8 ה הי - = ירוד ו / / ו - 9 2 האב | וג "ו = % 0 ' / 9% 1 4 0% ₪ ו 2% 4 יחוחפו להושרחי הההשחאה..--45.-5/- = - ו - כ - ;חנ שטק ו א ו ה וו ו 0 : 0 , ו / ו 5 לי כישב 1-05 ,ו-%-2%/ 6-מ אהן: ו א ו ג של 0 ו ו 0 + ו ו | הו ל מצאות, חדשות, כדאר ג כזאי - חדש באינטרנט - מפגשים מהסוג השלישי. - תוכנה בשם )68 )!סו של חברת ג18קו 600 המאפשרת "קשקשת" מול דמויות מצויירות המייצגות את משתמשי ה-6ו המחוברים באותו הזמן. התנועה נעשית. במסדרונות תלת-מימד יפים למדי. 0 - ו ל * גרפיקס במבצעי קיץ - פרסים ובונוסים עם קניית ערכות מולטי -מדיה ומוצרי סאונד. / בגרפיקס גם מיבאים מעתה עט ולוח-ציור כתחליף עכבר למקצוענים - מ6וחומ0. - זול ונוח להפעלה. > במכל ה האקדמית של ת"א-זיפו יש גידול של 100% בביקוש ללימוד מחשבים. על מספרים דומים מדווחות גם מכללות אחרות ואוניברסיטאות. מישהו פעם טען שזה מקצוע העתיד? להיט - כונני "זיפ" מציעים נפח איכסון של 100 מגהבייט על מדיה שליפה שעולה 825. עדיין לא סטנדרט, אבל כבר ב"מבוכים". * "מחשבת" מחסלים את המחסנים ועורכים מבצע מכירות בשבתות הקיץ בקיבוץ גליל"ים. + אינטל התגברה על ה"פשלה" של הפנטיומים והודיעה על מכירות שיא של השבב המבוקש ברבעון האחרון. + ייב.מ. היתה השבוע בכותרות. לא רק שהחברה דיווחה על שיא במכירות וברווחים (אחרי כמה שנים צנומות), הם הכריזו על קנייתם את חברת "לוטוס" על כל מוצריה הפופולרים. מעתה אמור: 123 - יבמ. ה"סוויטה. המשרדית", עם דגש על 0668א1, נתמכת במערכת חלונות ו"05/2. מניין אם ביל גייטס חושש לעתיד שתיכנן : למערכת המשרדית שלו? 000 * אהג62-8 מוכרים תמונות ואייורים על מדיה דיגיטלית בתקשורת דיגיטלית (הווה אומר בעזרת פקסים - 7 -03). 0 - % "באג מולטיסיסטם" הוציאה לאור ספר מבוקש "סיור מודרך באינטרנט". עד שלא תנסו את הדבר האמיתי. - לא ממש תרגישו.. ה ₪ , + מבצעים ב"ידע". רק התבשרנו על מחשב אפל מהיר ביותר (מודל 9500) וכבר ניתן לקנות במחירי מב את המודל 00 ל . / % חברת האינטרנט ו הכריזה על מוצר לילדים שיאפשר להם גישה נוחה לאינטרנט וישמש כמפנן ומגן ב ₪ ק להם. לתוכנה קוראים - ₪66 זסו אס 8 מו ו ו ו = ור 0 "ו - וו / 0-1 וו 0 01 1 7 1 8% ==.%++24)8 4%-==₪4043. -444554=-+4418+4- 4 , ו 4 ₪ == 4% ו ₪446 54-45 | א =>- 81 | 9 כ | יק ₪ ן וש-. > 4 3 בה א-ש 5.155 | ור, 0 2 3 / 1 7 58 חן פית, בש ג ו ו 6 . + -₪. - יי ב נמ ב.נ ו ו | לכל אחד יש חברה מועדפת. שלי היא "לוקאס ארטס". היא קנתה את הזכות וו לרגש שחקנים עם כל משחק חדש. המשחק סוכ ₪זוד (ששמועות על קיומו וו | מסתובבות כבר זמן רב..) סוף סוף עבר את שלב הגמר ומוכן לייצוא בחודש נובמבר. ‏ וו | ] כאילו שלוקאס ארטס לא צריכה פרסום, היא העסיקה מספר אנשים מיוחדים . | לפרוייקט הזה. כותב העלילה הוא לא אחר מסטיבן ספילברג הגדול, כותב הדיאלוגים. הוא אורסון סקוט קארד (סופר מדע"בדיוני שזכה בפרס הוגו ונבולה), והאחראים, | לאפקטים הם סח 8 0 וזופטסח! שעשו את האפקטים ב'פארק היורה'. המדהים. נו, מצפים למשחק ? גם אני! הסיפור מאחורי ההפקה הגדולה הזו הוא וו כדקלמן: זוג אסטרונאוטים ועיתונאי נוחתים על אסטרואיד המוגדר כ'בלתי יציבי. '"""" ""י | לפתע האסטרואיד הופך לחללית! בעלי החללית 'חוטפים' את שלושת הגיבורים והם עוברים סיור בעולם זר ועדים לציויליזציה כל-כך מפותחת שתושבי המקום אינם נזקקים לגוף. אז מי הם? מה הם רוצים מגיבורי המשחק? כמה זה עולה? האם זה | בא "ל דיבית שנתית - 4 ו האם הגיבורים - חשבונית מס? תהיו ₪ ש- ה בה שה יה 055-3755589 4 ו 5 54-44 2 / והוהוווווו 1 0 0 5 ו בו / 0 1 " .ו = 0 / 8 11 הז [ ו רו ו / = 4 0 / , / 1 ו( וו : ער אערד . וי ה ליו ו | / ד 1 / - . רו רד ו וו / . " , 0 " וו ו . / , . : , / שו והג. ו , חן ו / / , . "" , - : . % '. / | : ! | ₪ 2 0 / 1 ג ו 2 ו 2 2 == 2 ו 2 0 ו לי / 1 ו | . - 2 0 הלד עד לחי שח == -ארזל. הלצה ויק ללמ ש/ם/ > 5-44 הרו שר ש בא מ בי" ,לור הוה בש 4-ו ו ו מ 0 בב 8 א-ש ואט 17 ג 4 = /כר צצ-ט 2 8 , . בוב 1 1 / ה שי . . , שי ' הר מבי יי ב ג 5 1 / ב וה ו / 4 1 ו / 0( 4 4 4 "מו , ו ו / ו | ו 0 / ו : ו / / 0 2 ו , 0 8 ז 1% ו 5 2 . / / , 0 . 1 / 24 1 / / וי / יוה 1 / / ו / וש 3 ו 0 ו | ו כו ו י ו ,0 ו וו .₪ ו ( י . : / י, 2 = / : ₪ / , , / : ל 0 | וו ל ל ,ו לוו , : ל % / 0 | , 1 ) , 0 ו ) וו יו ו וא ו . 2 . ץ 1 ו +51 4 ).| ה.5] ד 09-ו ברד /כי] .6 יק 9:5 ר- וד רו :ול כ 11.2, יר | ה ]-רש-,-/ ‏ << )| ₪ שו -- 447 .4434-2234 50% + ה 9 2-ו ₪ )-5+ הר ה.] + 1 %9ל₪714ן ק+ש 25-11 צל דה רבה 89 .094.3 , 2 = ,ופ 444-4084 50 > 5 לי 5-54 %1===-= שש == 85 שר || הש>-=- 465% 6 + ₪ . %+ב-%1ד / , , *%₪ 6 4 4 : " יו - וושה ₪ וו מו 0 - ווה . ו ומוי 1 + ו הכי טוב... הכי יפה.. הכי נהדר... לוקאס-ארטס גורמת לכם לכסוס ציפורניים? דורון פרידמן - ו . <151=5%-=< א 6 -- " 1 ה . . . | , " : ו / , 0% + ,' 0% / 4 : ו 0 ו 5 = םוט עטיקו 14.4 1% אק יקי לוכה 5 5888 20 5 ₪ י=== !4% 4ן השמו 2 =--- 04/1 ה ---00!4=4 80-90 =---%-0 04 שמ קר=== שו 4: ה 4קלל צ8 ל תתה ער או הי--אה< 0% לכש שצרישטה עשו הכוה 2 + הרת ₪ חן (א, .1 3 0 מ | :2-מ גב מ + א וב ו 4-4 3 בב,2מ)=1 שש וז | 4 4-25 : '[ - וע בו 7 4 ואי " : , - ו 5 1 1 ==" . ו גו ו ו,. : : . וו . . . = : . 5 = / ו .ו ₪ ו ו / . ,ו , ו ו ה (- ווה ו וי ו / . זט דוץיא ו אל ב 4 א( רל - ו ב ו ו ו ה 0 ו מ יקי מ 0 ג . ורוררורדוותוי / דוי ייוו / " " ו ו / . ו / 4 .ו "ו 1 ו / 0 / / וו ור / / [ ו ונה . : : / ו 5 , ו 0 או ו וו ו ו ו / 0 ' 0 ו / ווה 1 , , / ווה ו / וווהוו וו וטוה / | / | ווה וו ָ , 1 | ' , . וו 4 ! ו / ₪ . - היו 0 ויו ווה 0 ו / 0 / וו / 0 / / ו ו 1 הזוה 7 ו , ! , 0/0 . , | | / / . | - " ו 2 / | " וה /. / , . ו 00 . ו ו | ו 0 ו / 0 ו / ו , וו הי . / . ו ו יּ , 0 0 / : ו יוו רייה . - וי / ו , וו ו / // ו , ונ : וי ו ה / ו הההה , / ו ו ו /, ו 0 ו 7 ו הדו | מו ו ד וו 0 / , 1+ ' מש / וו ו / / > ". - ופי . ו . ," ו | / ו ו ו // / ! ' ו / וו | / / / / , . ₪ , 4 [ . . 0% וו / ו ו וו 2 ו ית וו וו וו ו וו 0 9 4 4 ; / 2 / / 2 / . 9 ב 1 = 7 = 1 ₪ 0-ה 1 ו בראע 0 ה ירהור אופע' ימי פופ יטיקאים על האיןנטרנט.. ₪] כוסות, הלבן עם התוט . במראה, אמרתי לעצמי: ערן, אין לך עומק! אתה רדוד! ברירה. אני מביט מסביבי ומוצא שלכולם יש עולם פנימי 5 1. ואני?... אני, כשאני עושה ג'וגינג - משעמם לי עם עצמי. 5 אחרי שש דקות ואני מתחיל ללכלך עלי מאחורי הגב תוך : ] כדי ריצה. ואני מטיח בי האשמות כלזכך מרושעות, עד - שאת התפקיד שלי בסרט המשעמם שיעשו על חי יוכל 5 לשחק רק אדם אחד - יו גראנט! 5 תארטה ובארטה. ואז באה לי האנקדוטה שכבר חודשיים 5 אני מת לספר עליה. לפני חודש התחברתי יחד עם ידיד, ] שיכול לאשר את סיפורי, לאינטרנט. אני יודע שכולם . ]1 מתחילים כל כתבה שלהם במלה "אינטרנט", אבל אני ] אהיה שנון ואציע דרבי בין אינטרנט לאינטר מילאנו ] הנה, ₪ 7 7 ותו ו וו ו זן אי לכ להחזיה, 0 0 ו זכר שנינר שטבועיים ה מ . התדאיין ח 0 / לו כמה ימים עשיתי חשבון פע נוקבב ו לעצמי בעיניים, ותוך שאני נפעם מהיופי הנגלה אלי אני יודע שאני קשה עם עצמי. אבל תביו, איך לכ = = מניפולציות, = שאיכשהו ו | 280 ל 7 7 8 2 יי אברהם. בורג באיזה ערוץ בטלוויזיה (נדמה לי שאצל גידי גוב) וסיפר בהתלהבות על השעות שהוא מבלה מול = המחשב, מחובר לאינטרנט ומשוחח עם כל העולם. הוא - יי סיפר על השיחות הפוליטיות הערות שהוא א מנהל שםי 8 לא היה ולא נברא - = = שחור על גבי 8000 נאמר שחבר הכנסת הנכבד לא - | 0 התחבר מעולם לספק שלה. אולי הוא אפילו לא ראה - ] כליכך עשיר ותחומי התעניינות רבים ומגוונים כליכך, = מעולם אינטרנט מהו? אולי רק יועצי התדמית הנבונים = שלו אמרו לו שמדובר בטרנד חשוב, והוא יראה "היפ" קול אם הוא. ידבר 9 עול הסייברי ועל רשתות תקשורת מהירות? > | רבותל וגבירותי, נערים ונערות, מודמים ומודמיות - 5 5 מתחזו פפפפוליטיקה!. ]| אבל קרן אור חדרה לחלי. התקשרו ואמרו ל שמשא . הגיליון הזה הוא | פוליטיקה.. | איך נהייתי מאושר!.. / ]. פוליטיקה, מחשבים, כוח, תקשורת, עולם בלי גבולות, וזה בדיוק הרית' שיש לה! = ריח של שרלטנות, | של: רמאושת. קטנות ושל לגלות שרלטנים ביתר קלות. מה זה ו ו ב 0 ו 7 הסתובבנו "ץ - מיני מקומות מקסימים, ואז" 0 4 7 ו נ יש אפשרות 8 ספקים. הובצ ערן פיין:. ברֶרוב ישתלטו ‏ כנראה תצטרכנה. להיות מתותכמות הרבה יותר בעולם. שבו אם אין לך מודם ל שאתה משחק כדורגל בסקציית נס ציונה. - | אז אפשר כבר לדעת מי ראש המוסד, אפשר לצ'טצ'ט - . עם ביבי (איכס, מי רוצה בכלל?), אפשר לחפש את אתר הכנסת. ואפשר | אומר? כלום!!! ה 1 נראה 0 שזה ה % עניין 0 מ עד שק = להיכנס ולנסות לשלוט בדרכי המידע. לזה 0 מורגלים... אבל לדעתי הם גם יצליחו. בי אנחנו, ל רובנו, מעוצבים בחוכמה כך שניכנע במלחמה הזו כל העולם שבו אנחנו חיים מושתת על כך שאו מוצאים דרך, הם מנסים לשלוט בהמצאה ומצליחי ואנחנו מוצאים מיד דרך אחרת. ככה זה העולם, חושב... = במלחמה הזו יש מנצחים. האנשים עם החלי והכוח הפוליטי. אבל מצד שני, במקום שבו מוקם. חזק ינסו המים תמיד למצוא אפיק חדש... ובמקום.- ינסו אנשים תאבי-כוח ושליטה להקים סכר אשר ו מידע וידע לכוח פוליטי - ינסו המים למצוא 4 חדש.... ומשחק החתול והעכבר הזה ימשיך להוביל כולנו לכאוס המאורגן שצופן בחובו העתיד. ולכל שחרדים לעתיד התקשורת האלקטרונית אני ק יוחזרו כוסות הלבן והחוט ביניהן! יושבו איתותי הי בינת העיצה הקטנה. אתם זוכרים שלפני כמה חודשים קנית' מו והתפארתי בו כלזכך? הוא היה המלה הכמעט אח באותו זמן: 2אכ 486 עם 8 מגחיבייט זיכרון, חצי | הארדידיסק וג'וי"סטיק הכי פנתר בעיר. חודש אחרל זה (חודש!), המחשב שלי היה מי אִיטי, לא מספק ובכלל איך אפשר לחסתדר עס מו כזה מעאפן? בפרק זמן מביך בקצרותו הפכתי מבעלים 0 גאים מחשב אשת חדש לרכיכה שרצה כמו בחור ! שראה את הדוגמנית: של תפוזינה הולכת ברחוב ביריות, ומנסה בכל יכולתו להוציא אלפי שקלים | להפוך את המחשב לחדיש עוד ותר. כמה מכם, קוראיי העלומים, רצו אל ההורים או החסכונות כדי לקנות. עוד. פריט: חדש, עוד תו "חשובה נורא"? די הרבה, אני מניח. : - אז ככה, זה כולה מחשב ולא איזה קוצב 0 בטריות. לא כל אופנה חדשה או תוספת לוהטת נ היוצר של איזו חברת תוכנה טייוואנית הם מ שדחוף להכניס למחשב. כמו שכבר אמרתי, המחשב ₪ 5 לא פח הזבל שלכם, הוא מכשיר העבודה/משר 4 כ ע 0 07% אכ | וו 0 "ו / ו ',"וו . 0 , / ו םי 0 //0 וו | / -/ םי וו / | / ור ו ו וו 0 .--- 0/0 ו ו וי . וין| ' .ו 0 , | ו ו ו | 0 וו / שלכם. תשמרו על ההיגיינה שלו, על הכבוד שלו. 0 מתוקים ומתוקות שלי, היא לא ערובה לאיכות. רובה להרבה לוט ודולרים הם הבעיה המרכזיה מאזן התשלומים של מדינת ישראל! אז תראו את העיצה שלי כתרומתכם הקטנה לכל ישראל. היו גם אתם בייגה שוחט! בתיאבון. 2% 1 תכלים על רשתות. הת השורת. כעל 1 ה צנ . הר' שכולן הפכ לצרכ(' "ה מצטטים כל התח"ם אנ שים "ו בפירמידה. ערן פיין מהרהר פנל כמה ימים קראתי הפכנו לנרקומני מידע שאין לנו את ב'מעריב עסקים", שאתה יכול לשלוח הזמן ו/או היכולת לעבד אותו ולהפוך. > לביל גייטס דואר אלקטרוני והוא מבטיתח אותו למשהו יצרני. כמות הקלט עולה על" לענות על רוב המכתבים. ‏ למי בצורה כמות הפלט. ושוב, לדוברי ‏ שפות זרות: אישית, ולמי מעל דפי העיתון. : אמרתי - כמויות 0 0 מכניסים פנימה 8% חר -- | לעצמי: "איזה גבר. קשוב כל-כך לצרכי העם!". = | ה לפתע נחתה עלי הארה גיאומטרית: דמיינתי השמנ החנה ) את רשתות התקשורת כפירמידה טנסיסה - 2-3 תלות. | בוערנזם . 0 מתרחב והולך, מתמלא בהמוני "יוזרים" קטנים / 0 8 של ביומרה " | שחשיבותם המרכזית לרשתות המידע היא בכך שהם 0 7 7 עוד ז'אנר של צרכנל מידע בנוסף לז'אנרים הקיימים: | 8 ו 8 וכר'. בתפיסה הגיאומטרית הזו 03 ו בירמידת הטטיל ים. | 0 -. פתותה הלות -- קונוסי פחות- 0 ההצרה תש = הרוק ערול, לדוגמא, היה בתחילת דרכו פריצת דרך שהפנימה את 7 8 ' / למעלה הוא איטי יותר. בתוך העו ם הווירטואלי החדש שהטי זוה" 0 כל חוויות המוזיקה שהתרחשו עד אותה תקופה, חיברה עם הלך: / | מתחילה ליטול בו חלק, הקונוס הנוצר הוא צר זווית למעלה והופך את רוחות פוליטל חברתי והוסיפה מעט רוח נעורים והובילה למוצר שביטא -‏ ראשי הפירמידה למשמעותים. שחר ה רחשי לב ומוח של דור שחיפש ביטוי עצמי. והיום? היום המוזיקה : מה זה אומר קוושו = 03000 שש מתתבת עם עצמהן- אפר האדם? מח--כ--. 0 ה - 0 7 5% הופכת את הציטוט דברים מביכים | ה 7 ו של. דור. שלם. אם עד ה"ם היינר | 7 = ה 9 ₪2 המוזזקה הפכה למערכת חוליה חשובה נרנית ‏ ה כ-- --- 0 - 0000 אוטרקית המזנה את נתוך. הפירמידה יי "//-- 7202 --. | | עצמה ברטרוספקטיבות הזו, | היום | .. | 5 = ₪2 היסטוריות . מתורגמות הנחליות 7 בכל ן 0 תחתחחח-- - -- --- ₪ למכונות משוכללות. /ציטוטי צוטוטים של כ--%/%/ ‏ 00000 רה ה + == )₪ מנכר ומעציבל זה ל אָבנים גבוהות מעלינו | נשמע. כאילו ארבעה = | נפירמידה) אנו. נידונים | קירות. סוגרים עלינו 0 והפוך לטפילי מידע. | ] | שק "תק וצריך לנפץ אחד מהם " תזדעקו ותאמרו: הרי | | ה = ] כדי לעסוק בבניה ולא" ותה מזבל את השכלו. בשיחזור?. = | אולי יהיה צדק בדבריכם. אולי אני סתם הוזה, התחושה שאופפת אותי | אולו השעה המאוחרת זיא שבעולם שבו | אבל משהו מבולגן. ואלל זלצרנות היתה ערך עליון | זה החן של כל העניי הבלגן. 4 | צרא | גי ->>-4+2% 11 ₪ 0 (מו וו ור /. הור 4 ! ו " 1 0 - 2-5 / יי ₪ -- . ו :== + = :דר הק שור --צר- 4 1 | 4 ! 3" | - | | % ו ] :2 ' ו 1 , כ ו ₪ לור א ₪ וו 0 - | / ו . 0 ו .0 / ,₪ 2 | . לילו( א-ש :== 4 0 , 3 תם, שוורקוהו יהולי -- ב את העבו דהז), ימח ינולס ו ו ולא אם אתה דקור מסוו מווחד ביותה, סג לח סמ למ ברל כום. מסוים, ניתן לקנות הכל, כולל חבלי גדולים, מדינות, אנשים' חניות): המתעשו * הנבו נאלץ לענות' על השאלות- -- 7 ולו נדי שיכל לה הצדיק את קיומו . עד כא] הכל טוב ויפה. הבעיה: גי ת התשובות ה 0 | וצה שי להי ו 2 4 2 ו | הבס ב.א 2-ו ב 00 ב-א = : יי ו : - : ות או זה חוצה לי ומול דת ו / / . א ופנ 0 זז הו עונה בהתלהו ות - 0 1 . / לה: קוסט: הז "שו ו כו עם ותו / - 0 0 ן 1 | לא רוצה תנין, רוצה אופניים", מסנן הילך וניצנים ראשונים. בצ צים בץ ימיה כך גם. 2 ל העולם, ל ," - 0 טפ 0 | 1 הפעלו ח טובה | 1 מנה, וא נותן למוה חִ בילות. משרדי ות ענק של ע סכומי ַ או יר וס למט וטו רת זו או אזר - קונים מים / | נסיטונו ת. ביל. 0 = הוא רק רוצה. לחיות. = גל מקס ו שעה,: מציל את המ | גליטס,: כנו ראה באמת | 1 == | לפיר 0 יכול להנצות את 0 ד בכל מקום בעולם, בגל ]1 עה | ימוש. ממוחשב, בכך שאנשים. ישתמשו רק בתוכנות שלו. קו |]. 0 וופט שואל: "לאן אתה רוצה ללכת היו כלומר. | | 1 : אש | 0 7 יו 0 5 | 40 4 ב 4 מש ב ו בב ב 2 ₪ ב טכ הל 2% לבל חפב .55-80 == ,2-58 הכ הצכת -0ש ו 5 4 " | = צר יי 7 . | 1 / ₪ 3 2: +1 ><. 7 . / 3 יבר 2 ש > כל תחוט 0 = למיקרוסופט כבר יש פתרון: ! סאד משח ו ז? המבו הרז מ סי כל דבר י וש פתרון 0 | יד כשזוחה. ביל גייטס 1 אח הנהירו ההמונית של האנשים | | ן ו 2 ו + ו : 0 ּ: | | : / / 2 , : : / ו , / 5 וי / 2 / ', = או / מו ת ית ₪77 , ה / / ו ו / [ ו 0 4 , ה 0 | / / . : ו / = 0 ו , ו 5 . , 4 /. ו / ו +34 = % / ') | 1 / ' ₪ , 1 ג ג | ]1 / ו 1 / ₪0 0 0 ₪ 5 . % , - , .1 5 - 9 / | 1 חלונות: חדשה. ביל גייטס. הוא ₪ א זרי שירותי המ ידע והחיבור 0 אלו |1 ] האמא הפולניה שלנו - תאמא שלא. 8 7 ה ₪ ,% | דקת מאוחר מ ד ) החליט להצטו גם הוא: ל זגיגה: שואלת, אלא מחלקת קודות את | ₪ | הלו נספטי בושל,. התשתית הוכנה, הפירסום. מהדהד. = ]1 ההיססטורית כולם מכירים: הגינגיי 8 3 ] 7-ו ₪ ברקע והכל .. מחכים . לפתיח תה של: ירשת ₪ |20 והמגוחך. 7 0 "7 הו | מיקרוסופט", מץ סוג של שירות :. מידע ]] בל ש ה ₪ 0 אולטימטים, ‏ המציל גם את החופש. לטיול. הרא 0 וה של ביסיק למהשבי ₪ 34330 = = באינטרנט, וגם את החופש להי ואר מתחת לבית: || התה "| | וו ₪ - 0 ה חי של אמא מיקרוסופט, ביחד עם כל חבילה ל ה ומשם ו נחיל בזינוק . : | 0-00 -" ₪ 3 : | 4" של "חל ונות 5 אפילה בגירסת הבטא: שלה, || מדשים | לעבר: שלשה. עס ]> . ."3" -- סט העזרים של רשת מיקרוסופט. = מוחלטת 1 שוק התוכנה למחשבים ]0/0 חיר !| פמק תוכנה לחיפועי וצפייה,. בסגנון נטסקיים, שהיא. | 1 האושיים,. כיום, הוא. האיש התש ] - | " . ה למעטה. תוכנת. ה-שואיען של חברת שג ו בעולם. מעל. לכל דמירן. : ! | שק טנקנתה זה לא מכבר עליידי מיקרוסופט. עוד ה יד הצלחת כלכלית. גרידא | 0 יוו ייר 7 . בנ אש 7 לי שלשכנכ-ש בב מכ-1- 2 4 0 הו בכ - כו = 0 ב-א ואו . 4 ו 5 777 ₪ 72-ו לש5 לת הוה שרפהה ההשההח הזחה חן | --לה--1. > הדחה החד > = ב 45 רו 4 ו = 0 --<=-:= יא כ--%-=2 >> || .. 1 ₪ ! תקבלו את ערכת ההרשמה האוטומטית - חלומו || למעטה, תזכרו ב'אךא, הו כ] | 4 ₪7 4% ץע רטוב של כל "לא מבין/לא רוצה להבין" ממוצע.. ןו ו 0 . // טעה 0 לחה שקוראים ]| | --6ץ ו -. מה ויר מפתה מזה = יותר פשוט מכספומט, וותר: 0 גייטס, נכנסה. ל ]| | ' - 0 מהיר מדואר - רק תלח | כאן, ואתה מחובר. עלייך | 1 | = 31 2 ותגו עמוק לוור 2 + | -> . 8 ₪ להעביר את טמ מספר הטלפון,. מספר כרטיס. | | = | דוס תל לונות, / 2 עבד רק תמל 0 ₪ / / ]| וה -- " / 0 ו ו 0 0 / ל הת 2 ה מח שב שלן -. || תור מק קהוסופט: ן 0 , % 8 למסירת כל פרטי המחשב על למחטב ה זרת של |[ 5 | 1 וברח בלותה 1 לכ 0 שחלק. | | : הוסופט? חייבים ו 0 לא ! חייבים. אבל גם לא ממש מש חנ 1 ו | -- ו ב - ל | מהמ חשבים בעו לם, אי בהם -- כי את האותיות הקטנות, סביר להניח שלא. |1. .1 | תו נה | שאי הִ של מ קו ו ( ם' 70 7 , 2 7 ב 7 0 7 " 0 0 כלינך. | 1 קראתם. אחו א שו א . וקע דול לשכת | הח זוב בארה'"ב חושבה. כך. כגראה. ה ם מנהליר מסע ארוך ומהגע- = במחשב של כל אחד ואחד מאיתנו, עכשיו רוצה בי 2 גייטס להתחיל. לאסוף : ] | בניסיון: לה וקיע אח מי 7 0 | גימות. מבנה הנתונים של ספריית ה מונן הקשיח, של כל. מו שסמם לתומה: | / 0 0 השטני הז וז יועבר למחשבי השרו של מיקרוסופט, ושמ שם צורך "מו תך. ₪ הת ג גם שירות טוב אפשך לספק בעזרת הדיל החדש, ל לדעת 0 תופנות | אנתנו / מש שתמשים.: (כדו להציף אותנו בדואו זנ ואיז 7 מהן ל /- 0 ו ₪ די | לשלוח אלינו הביתה שוטרים?), ואולי. אפילו על אוזה: לו ו ו 5 ל ו ויד +55 5 הוה השח = מה המניע? מה זה הדבר הזה, שגורו ם ם לביל | גייטס לקום כל 1 | חק את שליטתו בעולם? איץ ספק טג שלנו, אנו סובל משארירות - אמת קנינר | = ] | מוגזם. הוא גם לא נראה כמי שיש לו תאבת שי יטון את תאבת הבצע, הוא: קט | חדשי ₪ ונחנו עובדים 1 כדי לרגל, להעתיק ולפקת מלמעלה). ב 2 1 | סיפק, נראה לי, כבר ממ גיוטס ה -- , = בותי, לנקודת האין חזוה, | הנקודה.: ליטס רה ה להזות. ז אלוחים מפחיז יה, לא? לא. אין סיבה לפחך. ל אלול ל / 1 | . / 0 [ 31 6 בה יש ה תר כסף ממה שאי פעם תוכל לבזבז נו 0 - | על הנקו ודה .₪ ול ממש, 0 אלה שא אינם בוחליב ם בשו ם אמצעי אלים או שתלטני כדר לבסט. אח 1 החש > > =-ג בב מש 10.61 כ עמ ן--קמהש > 5 1 הזו? זה נשמע כמו איז המצאה מופרעת. "יותר בסף 4 מה שי וכל 2 בזבז; ' 1 א שילטונם. גיט עדיון: נתמד.. הוא. מנסה לפתות אותנו. להיר 0 גיהנרם, | 1 ו 1 ; ו 0 לחז = 0" - 1 ג | 4% 1 4 כזה...", אתם מ היו ₪ אבל - במוה וצור יחי מה לע למצך ית 7 חי 0 מ | בצל מיק רוסופט . מה שיפה הוא שזכות הבחיר 10 ה עדיין | ן | 1 בו חלק גדול מ 7 בד כדי להשיג דברים, שאינם 0 סנו ךר התיים . ב א א חייבים להירשם לרשת של מיקרוסופט, אל להסכים: לתו [נאי || שיו ו ילוש הטילוה המותי ולה אנ חימים לקנות את ו אה. יי 4 ל * *" ₪ .א שש % ו - | 5 4 1 0% ו ו / 2 - 5 / / 4 : 6 - + . זל | ות ו ו +ן ו 0 ₪ חש אה / : / | . ילחר זמ מכפי שו וא וכל | בכלל לדמיון. זה מצב מבי 0 משחה, 0 (ת תעשר 7 ה שת ץש בערכת ההפעלה ו לוגרת. לא, א אן בצורך ל וחרים א מיקרוסופט. עלינר 11 : הו 5 - ב שש / 0 יבצ ודילכי 0 : 1 ותפיסת העולם שלו, הו / מבין טע על מנת לממש את המשאבים האלו, / 1 1 א יש = 0 / 0 2 יי . / וא %4%. ₪ ו / 0 ו 0 , שיו : ל 0 | | ל 0 | / 2 , החדש, הוא נאלץ להתמודד עם שאלות כמה: "אז למה אני בכלל. קפ מ ם בוקר" להך 8 2 האכוד תּ שהיון מ - 1 | יש לה כיסוי ממשי 0 11 + "לישרי ו : " , . / [ ' " , םח ו 0 / ו [ 'ו ו 3 , 93/ | 24 7 ורוו 4 4 /+, ו 2 , ו ([ש 7, ו ו לוו ₪ / 4 [ | ו ו ₪ יש" ור ו / ו "א 'י=.) [ '/ | | 4 [ 0 ₪2 / ₪ והעוח א זו ו ו | וי | 1 ₪ וו זי . / / ! . ָ . . ₪ ש. | | ו א ו 1 | ג סק 4 1 ו ₪ .₪0 4+ ה ו / די ן הרו 2 זן 7 / ו ו ו ו /ו ,ף א ו ו וציו וי | [ וז ו סייו וו ל יוק 2 3 כ 4 11 וי ה 1 2 ( = צק | , 1% , 3 ו | /. וע" זו וז 4 / . 5 | ₪ ,2 / 1" א 1 | 3 4 4 ₪" / | | ו | / / ₪ ו /* 4 / / | /, ו | ו ו ון 7 1 %. | / [ / ו . " . / .₪ ' + 1 - י 0 ₪1 . / 4 | 4 :0 ו | / ו 1 /, 4 ץ 23 [ | ו 1 > | . 1 / ו 4 / , / 4 / וינו וו ד ו , ₪ ו י / 2 ! ו ]/ .4 ' | מע :| //. 4 .זו .0 יי 4 יה %- וו|/את יי .ו ,| ו ו ו לו מ 5 מ וו ו ו 1 | וש ,' ו ; ו וו וו ₪6 ' // || | ַ/ / ו" ו 2 / ]זו ₪ 0 וו ו ו | / 924 4 / ו ' | 1 1 שש . 0 / ו / ו |/-8 ו / | ]5 וז / 2 ₪ | 6-4 / , ( יי ו[ 4 7 ִ ו : ' .6 שו ₪3 | ו ש 4 ו / = יי / 4% - 9. שו" א ו א" 0 - % + 7-0 7" = ₪ ₪2 2 2 0 %->-2. 0 / . % ו" 0% .. = . שולל - *. . - כ 9 תי " - , % . ו 2" "שי . ב / 27 ורא 1-5 בל ה- |ו0 ולא העזת לבקש שישנלחו לך. בקש עכשיו את הקטלוג המלא | - " שראית באמריקה. ₪ 9 ₪ 9 ₪ 9 ₪ 09 ₪ 9 ₪9 0 0 החפ | ססה פה השדטקווס 30 טפט ₪ סופ וו וס ומא 3 000 ואה 8008 הפו סדה 8 05 8 (10005) 1 01 אק 10 ז- 5 (10009) 01.2 אק 10 ד 5 (100058) 3 40 א 10 ד 5 0 4 - אק זשווצווהדהש דוו והטוורהת ₪ 0 4- אק ץדויוד6טפסתק ווטואודה וק וי חדש! מבחר לומדות ומשחקים בעברית 2/4 = . = | | ₪ ₪ ו [ | ] 5 שמ שי = "ש. | % א ך שא ₪ . 2 | . | 1 , , [ | || | ו | | ! | ו | ו [ , . . וה - ו קיו 4 "7-ה וצ --- ויויש """שר* 24 א = הש | * כפוף לתקנון המבצע - ו רש + ₪ ₪ ן ו . שו ו ' . 0 | מא א 5 | 7 זו . 9% = החש 1 'ף , , | . מו | ו . | - וה | | ן ו |[ ש 1" ו | ן ו || והון| | ן [ | | 1 || | | ₪ ₪ | זֶ 2% / | [ 1 " | | | ו ₪ | ו 4 ₪ | ₪ ?ה !ו ו . ₪ ₪ /] | / . | ן | 1 ו 1. 4 . | 'י |ונו *1 | | מתחברים לאינטרנט. ח"כ מיכאל. ל*זומביט על האתר החדש. סקופ 2 = | מחשב, לא היה בכנסת אינטרנט " . כ אתר הכנסת באינטרנט, בהנהגת חבר הכנסת יסול איג" 0 לה למ בוועדת. הכנסת. כעת הוא מחכה לאישור הכנסת וחיבור = "כשנצא למכרז, לא יעניין אותי כוחו של המחשב. | המחשבים תוך לא יותר מחודש ימים. בוועדה משתתפים: מיכאל אית . יי אותי כמה אנשים יכולים להיכנט בו"זמנית ועל = = אלי דיץ, רחבעם זאבי, עבד דראושה, רן כהן, תמר גוז'נסקי, מאוך = שסרת משה קצב וחרב בא"גד. עם תום התכנסות הוועדה, מציג מיכאל. - 0 . - מה ההן הרשימות וו והחישובים האל / שאתה עושה? 0 | אלה הטיוטות של אתר הכנסת ". 8 2 -. / . . " 7 - אנף וואת "אתר פיזי", מה הכ ונה , 0 "זה ער 0 0 0 מחשב 7 האם הא שב 5 / אעבוד ה דרכה ה . - .. הגה -ובנסת יהץ וק מסכימ? | כל ו הציבור דוכל ו ה . -- - מואה ה 2 תמחטב ש טיחוה ‏ מחשב בלה וחואי ימוקם > ל בי = = זה יתמודדו נותני השרות או על| אישה ישומי אינטרנט הם // 8 נותנים. " את עם חבורת תמיכה רצינית ונציג "סנונית" את האינטרנט. נציגי - | 0 | התנועה. הדמוקרטית יצאר מרוצים מכל העניין. הח"כים התפזרו בגללי = ו "מש כל מיני. יש דואר אלקטרוני, יש ו ויש קךק. = מה"ות השעו אחדים חזרו לצפות בתצוגה. מאיר שטרית שאל אם |" 0 = = :וכל להתקשר עם קבוצת דיון בנושא פתיחות בשחמט. הרב בא"גד ביקש " | נכסס לארבעה סוגים של מידע. מידע סטטי, שיתן תאור של' | להזמין מקומות בקפה האופרה בוינה, "איפה שהשטרודל בא עם הקצפת 8" הכנסת, % - הכנסת וסיור בכנסת. תקבל שיעור -/. | . -/ 6 . 3 0 ו יחד ₪ את נעמי . ְ ה ו ₪ שמ מבחינה היסטורית: לט שגל, 8 של הכנסת, , תולחות הבניה ל 4 | הכנסת. ומש' רוטשילד שמימנה את הבניה וכו'. אחריכך יבוא נושא /] = ==" אתר הכנסת למ -) 4 - ל רתא את חנה הכנסת בחכרח =. - זה תלוי בכוחו של המחשבזו. | = איזה יישומים אתה מחפשז. אנשים יוכלו להגיע לאתר גם מחו"ל וגם מהארץ וכאן אנחנו /] רשויות. השלטון בישראל. הרשות המבצעת, הרשות המחוקקת, בית ‏ > המשפטו + העליון, הממשלה, מבקר המדינה והרבנות הראשית " - זה נשמע כמו שיעור האזרחות שהפסדתי. 0 "כמו כן, יהיה: לנו" סטג-0ומ110 של חברי הכנסת, שיציגו את עצמם במתכונת שווה פחות או יותר והמצע הפוליטי שלהם בכמה שורות. חברי ל כנסת שירצו, יוכלו לפרסם את הדואר האלקטרוני שלהם במקום. אנחנו > 2 = | נבדוק אפשרות בה אנשים יוכלו להשאיר לח"כים הודעה וניתן אזו תיבה % = = עם הגבלה למספו י מלים, כדי שלא יחיה עומס יותר מדי גדול, נגיד עד | = = 100 מלה. הסקטור השני יהיה מידע דינמי. סדר היום של הכנסת, אילף/ = = 0 | חוקים על הפרק, סדר היום של הוועדות וכל מה שקורה במליאתה : 9 ל זה יהיה בעברית או באנגלית? | "באנגלית, בעברית ובערבית לבחירתך, בלחיצת כפתור. הסוג השלישי. יהיה אתר קבוצות דיון של הכנסת, אפילו בנושא חקיקה. חברי הכנסת . = = יהיו שותפים לקבוצות הדיון האלה - ניקח לדוגמה הצעת חוק מסוימת = ממש יי חקיקה ונעלה. אותה לדיון ציבורי, הציבור יוכל להתיחס , הכנסת יוכלו לקבל את החומר הזה. מי שירצה יקרא שי בלערות % והצעות שונות שעלו" ו 7 שהחוק מתעדכן במהלך הצעתו? חחוק משתנה. - תוך כדי דיונים בוועדות משנים הצעות | שונות, משנים את נוסח החוק. תהיה לציבור אפשרות לעקוב | אחר החקיקה בהיווצרותה להציע ולהגיב " / | - אני אוכל להיכנס ולשנות את החוק? 0 > "להציע, לא: לשנות. תהיה אפשרות להתערב בדיון על"ידי זה, | שתתן הודעה: אנ חושב שזה וזה טועה...הוא עשה כך וכד'. | באופן טבעי חבר הכנסת ירצה להגן על עמדתו, אז הו בטח יגיב בקבוצת דיון: עשיתי כך וכך...כי זה מגן על ענין כזה וכזה'. זה וכול לתת מימד מרתק של מעורבות הרבה יותר גדולה בחליבי | החקיקה. כאן אנחנו חוזרים אולי לדמוקרטיה חיוונית, | הקלאסית, הישירה. אני יודע שלא כולם ישתתפו, גם ביוון לא | כולם השתתפו, אבל זה ירחיב את המעגלים. ההחלטות שהכנסת > תקבל, לדעתי תחיינה יותר טובות, כי יהיו עוד אנשים ועוד הערות בחילולה של כל דיון." ו 0% 7 , / ו . ! 0 / 6 2 ו ו = 7 0 ו / / / / // 1 / ו | , : [ זו | / יי | | ₪ 1 שר" ו % ו 1 ' אוו 1 5 וו ג / . עס ורגיש טוב עס כמאת אעטראקטיביות טליטית | מדבר אלנו, אי הבחי ] אנחנר נדבו אל 2 ו | - צויך לתכות כמה דורות. בדו שהחלום הזה באמת. 1 יתממש?. 1 "נראה, 0-0 אופן אנחנר ר מתחזלים, 2 דנר - להתחיל. אנ + לא ול ליי היום. 0 | ו ו וי - אתה -- / ב - | ותו ה שהכנסת תוביל יחד איתה ציבורים גדולים ‏ מאד. להיכנס לעולם ו / האינטרנט, אבל יחד עם ו" ה 0% 1 | זאת ליזום קידום של .- / אתרים." - הכנסת מצטרפת למהפכה -- אן | שהכנסת מובילה את המהפכה? וו הזו הוא בכך שאנחנו נרחיב את השימושי 7 - | המערכת של התיקשוב. ולא בהכרוז אינטרנט. לכל - / 1 ברמ = לחיות שאנחנו ניצור מערכת לאומית, ישראלית, 0 הפוליטית. ל 5 מקדמיסי אל הנושא ו אנחנר /- ים דוברת עיברית. זה וכול -. 0 0 בכמה / / מרחקים גדולים. באמצעות -00 1 המרחק הינו בעל תוקף" | ור / ו ל בהקשר של תפוצור העולם. היהודים או הישראלים הם עם מאד | שזו מהפכה. 7 | 0% | סקרן. באותה מידה אנחנו מנותקים ממרכזי הטכנולוגיה בארצות"הברית - = = ובאירופה. התרבות, האמנות, המורת הרמוק" = | "זאת לא מהפכה, אנחנר. רוצים ₪ התיקשוב. התזון כאן הוא 2 להזדרז ולהיות בחבורה המובי באוסטרליה ' ה של המדינות. בעולם. בתחום התקשו ומשל. יש לזה חשיבות לאומית משמעותית בגישור על - אתה פשוט מחבר אותנו עם קו? "בדיוק. אם אנחנו נפתח את המודעות לנושאים האלה בארץ, שתבוא : כמובן עם לימוד. משופר של השפה האנגלית לבני הנוער, אז בפירוש נוכל להנות מהיתרונות של הגישה למרכזים בעולם. מאחר ואנחנו מדינה ללא | לה עלות. את | הכנסת על" 2 אוצרות טבע והנכס הגדול ביותר שלנו הוא היכולת השיכלית, הלימודית. אם אנחנו נתארגן כמדינה ונשקיע מאמצים, נהיה יותר יעילים מבחינה: כלכלית. איכות הסביבה תעלה כשהרבה מהעבודות תיעשינה בבית, במקום להשקיע בתשתית הכבישים." - איך נעשה אצלך הסוויצ' לכל נושא המחשבים? "ההתפתחות של האינטרנט חופפת את התפתחות הדמוקרטיה. פעם. היתה פוליטיקה של חדרים סגורים, היו ועדות מינויים והיו בוחרים את חברי הכנסת בקבוצות קטנות. בכדי להבחר היום, חברי הכנסת צריכים להיות חשופים לציבור כולו, אז יש להם ענין להגיע לציבור ומצד שני הציבור יותר תובעני ודורש חשיפה יותר גדולה של חברי הכנסת. לכן המפגש הזה של הפריימריס כשיטת בחירות והאינטרנט כמערכת מידע חדשנית, משלימים אחד את השני. כשהבנתי שאני, מיכאל איתן לא עומד יותר מול 3000 בוחרים, אלא מול 200 אלף הלכתי בעצמי לקנות מחשב ולמדתי בעצמי להפעיל אותו, בסיוע חברים כמובז" - אם לא היית קונה מחשב, לא היתה לנו אינטרנט בכנסת? 'היתה, אבל אני מביא את האינטרנט עם יותר התלהבות, אומרים שאני משוגע על זה בכנסת. אני לא מקדים את זמני, פשוט באתי עם הדבר הנכון בזמן הנכון. השינוי יקרה גם בלי מיכאל איתן. מה שחשוב. זה עתיד יותר טוב לילדים שלנו, לאזרתים שלנו ולהיות בין המלו | המדינות המובילות." / - אילו סודות מדיניים נוכל למצווו ב בעתיד באינטרנט? . "יש הרבה מידע ביטחוני, שאפשר לשחרר מהמודיעין. מידע שיכול < "=" ו אותנו על התרבות בסוריה, הגאוגרפיה - אילו אינם סוד בטחוני היום." - הציבור יוכל לסייע לשרים ולחברי כנסת לעמוד על סוגיות פוליטיותז | לט | אנ לא ממהר לרוץ. ₪ "כא זה ל ילרה" כמו תמיד, ארה"ב היתה הראשונה לזהות את "האויב החדש". בשנת 0פ' התנהל בארח"ב "צייד מכשפות" מצמרר אחר נערים שנתשדו בקשר כלשהו לפריצות למערכות מידע. השיא היה מבצע "שטן השמש" של ה-זפץ (ראו מסגרת) בו נעצרו כ407 נערים שנחשדו בקריאת עיתון. כשהגעתי לארץ ב- 3', כבר החלה התעניינות של התקשורת המקומית באותו "סייבר"מה"שמו" שמוזכר בתקשורת בחו"ל. בכל המקרים בהם הציעו לי לסקר את "התחום" בעיתונות ובטלוויזיה (עיתון זומביט עוד לא נולד), ניסיתי "למכור את הסקופ" של "שטן השמש" כמקרה המייצג את ההיסטריה הצפויה לנו. תמיד נתקלתי בתשובה שאת הציבור לא מעניינות דוגמאות מאמריקה (כאילו שכאן יש מודעות גבוהה יותר לזכויות הפרט). במקרה אחד, למרות שתוך כדי הכנת הכתבה, קרה מקרה מזעזע דומה באיטליה, אנשי הטלוויזיה לא השתכנעו. "כאן זה לא יקרה" הם טענו והמשיכו לחפש סקופים. לקח לנו זמן עד שהתחילה כאן ההיסטריה. הקרקע לתרבות תקשורת לא היתה בשלה - מודמים עוד היו יקרים, והתחברות לאינטרנט היתה עבירה על "חוק הבזק" עד לפני כשנה. "הסנונית הראשונה" היתה הדאגה של ח"כ בורג כאשר נתקל בשיר שקורא להרוג את אריק שרון שהופץ בדפמט-ים בארץ. נכון. מדובר בתופעה מכוערת. אבל כתובות גרפיטי שקוראות להרוג את "רבין הרוצח" לא הצליחו לחולל סערות כאלו. ההבדל ברור: כל אזרתח יכול לראות כתובת על קיר. אך כדי להשיג שיר מ28857, יש צורך בציוד וידע שמכניסים את המשתמש לקטגוריה סגורה ואליטיסטית. כמו "זקני ציון", כמו המיילדות, כמו המתפללים במסגד בעזה - "הם", "הצד האחר", יודעים יותר, ולך תדע מה הם זוממים. (חציס, פורגו וכת השטן מאז זרמו ביטים רבים בירדן. לח"כ בורג כבר יש מודם (ועושה רושם שהוא נרגע), אך ההיסטריה ממשיכה להשתולל. בתקופה הקצרה שעדיין נותרה לפני שהציבור יבין שאינטרנט הוא בעצם סוג משוכלל של טלפוןפקסטלווזיה (ריי קוקס מ-11%א כבר הבין), הסייבר-נושאים המסוקרים ביותר בתקשורת ה"מסורתית" בארץ הם נאצים, פורנו וכת השטן (ראו מסגרת). עבור אלו שלא מבינים, נוצר הרושם שהאינטרנט הוא "היכל החטא". ובכן, מתוך כ"50 מיליון איש, סביר להניח שלא כולם טובים, נחמדים ובעלי דיעות דומות לשלנו. אבל חוסר ההבנה של המדיום מוליד היסטריה: מרכז וידל ששון באוניברסיטה העברית, למשל, חקר את תופעת האנטישמיות באינטרנט, והגיע למסקנה שעד כה לא היתה השפעה לפרסומים האנטישמיים שם, הואיל והאוכלוסיה המקורית באינטרנט היתה אינטליגנטית. לעומת זאת, בעתיד, חוששים מפרסמי המחקר שהאוכלוסיה "שטן השמש" בנובמבר 90', פרצו סוכני 81 בו זמנית לכ"40 דירות ברחבין | ארה"ב, עצרו 40 צעירים, והחרימו כל מכשיר אלקטרוני (כולל | עלילות השטן בארץ הקודש למרות שהשטן הוא יציר נוצרי במקורו, הוא מעסיק בזמן תכלול יותר אנשים שיוכלו להיות מושפעים על-ידי תעמולה כזו (אלו סלפטר, "הארץ"). לפני שאנחנו נסחפים אחרי ההיסטריה, הגיע הזמן שנב שדף איאואו ברשת דומה יותר באפקטיביות ובחשיפה שלו להודעה ( מזכירה אלקטרונית מאשר לפרסומת בטלוויזיה. אפילו האמינות 0 התקשורת ה"מסורתית" בעיני האזרח הקטן כבר מזמן בזבל (זוכרים א "העם נגד תקשורת עויינת"?). הגישה הבסיטית (המוצדקת) ב"רחוב" כל האינטרנט היא שכל מה שנכתב שם הוא סובייקטיבי ולא מבוסס - ( שיוכח אחרת. הפנאטים החשוכים שאחראים לפיצוץ באוקלהומה כו יודעים את זה. האינטלקטואלים תמיד ידעו את זה. מי נשאר כדי להיחג לאנטישמיות? העיתונות הישראלית? | דוגמה נוספת לחוסר הבנה של המדיום היא הנסיון של הסנטור אקט להטיל צנזורה על הרשת. הרשת אינה מדיום אחיד: את אותה תמו פורנוגרפית ניתן לאחסן באתר שנמצא תחת אחריות של ספק אינטרנ לאחסן על מחשב ביתי ממנו מופעל שרת, לשלוח בדואר אלקטרוני פר למנוי אחר, או לפרסם בפורום של "יוזנט" (שאינו נמצא בשום מקום מוגז אלא "מטייל" בין אתרים שונים). נסיון להטיל צנזורה, לא יעצור את ש! ה"תועבה", אך יעלה - כדרכם של בירוקרטיות - את עלויות התחזוקה ( אתר, ויעיף מהשוק את החברות הקטנות יותר (חידה: אילו חברות מצדד ביוזמה זו?). הכורות והכגגנה "חוק המחשבים" העברי (ראו עמוד 56) הוא תולדה של אותם פחז קמאיים שמניעים את ציידי המכשפות מאז ומתמיד. כאשר מתבונ בשטחיות בתופעה של עימות בין הנודע לבלתי נודע - חדירה של !| למערכת ממוסדת כמו חברת כרטיסי אשראי או פלאפון, החברה הממוס לא תיתפס כאחראית (איך נתתם לנער לחדור?) הואיל והיא הגוף שמ יותר למחוקק. האחראי הוא הנער (איך הצליח? כנראה שאי אפשר להתו מפניו) שאינו מובן ונתפס כמאיים. על פי ג'ון פרי בארלו מ-תם (ראו מסגרת), זהו שורש הבעיה. לנערים נטייה להציג את עצמם כ"כל יכולים" במקום לגלות את האמת - המער אליהן הם חודרים פרוצות בצורה רשלנית. "הבורות היא בננת-פיפיות" ט בארלו "הדבר האחרון שכדאי לעשות ליריב חזק, חמוש ועצבני - | להוכיח לו שהוא אידיוט". רוב הילדים עדיין לא מבינים את המשל בארלו. עכשיו, כשיש חוק שבמהותו אומר: "העושה דבר שאינו מובן לשו - דינו עד 5 שנות מאסר", הם ילמדו כנראה בדרך הקשה. זיכרו ילד השחצנות שלכם עשויה להיות מסוכנת. גם מיילדת מוכשרת אינה חס אש. האם הרגעתם שוטר היום? ₪ פחת ‏ - "קרן החזית הטכנולו - הוא אירגון שמטרתו העיקרית ₪ | |מנויים על עיתון בשם "פראק" הנוהג לפרסם פרטים טכניים | |עיתון זה, פנה לחברת 4181 כדי לברר האם מותר לפרסם מסמך פנימי של החברה שהגיע למערכת. מדובר במסמך נוהלים חסר חשיבות (אני יודע. קראתי אותו) שהושג עלדידיו חדירה למחשב של החברה (ונועד, בעצם כדי להתפאר | |בפריצה). תגובת החברה היתה פניה ל-8, ובעקבותיה נעצרו כל חברי המערכת ומנויי העיתון ורכושם האלקטרוני הוחרם (באחד המקרים, הוחרם מחשב של אם החשוד - שהיה מקור פורסמה? ובכן, "פראק" הוא עיתון אלקטרוני. כדי לקרוא אותו יש צורך במחשב, מודם, וידע שלא היה ב"1990 לסוכן ה"ז3 בעיתון נייר - תגובת הציבור היתה מסוגלת לערוף כמה ראשים שלא יוכח אחרת (ובשפה קלה ומנוקדת). | |טלפונים וטוסטרים) ששליך להם או להוריהם. האשמה: היותם| : ו"סיפורי גבורה" הקשורים לפריצות למערכות מידע. עורך| | |הפרנסה היחיד של המשפחה). איך יכול להיות? האם גם מנויין זומביט יכולים להיעצר יום אחד בגלל כתבה שאפילו לא הממוצע (גם להיות מיילדת זה לא פשוט). אם היה מדובר | |בזפ. ילדים עם מודמים, לעומת זאת, חשודים כאשמים עד |מצאה שום עדות להתארגנויות בעלות אופי "שטני" שבהן, כיכול, |מתעללים בחיות ואפילו בבני אדם, התקשורת יודעת לספר | בפרוטרוט על אותן התארגנויות, ואפילו לייחס להן מקרי רצת. מחקר פדרלי בארה"ב שכלל כ"12,000 מקרים של תלונות על |שחל כניסיון לצייר את היהודים כעובדי כת שטן. מנאומו של |ולא יובא כאן מפאת כבוד השר. האחרון את עם ישראל בצורה מדאיגה. למרות שהמשטרה לא התעללות פולחנית מאורגנת בבני אדם, גילה שגם אצל הגויים אמיתי של התעללות שנעשתה "בשם השטן". שאר המקרים היו בעיקר התעללות של הורים נוצרים בבניהם "כדי לחנך אותם". (ב11. 01/578 0 /16 כ /רת סט 60806 אא /: כו ) נסיון של עידו אמין, בעזרת קריקטורה, להשוות בין | "היסטריית השטן" האופנתית בארץ לבין רדיפות אותן ידעו היהודים בגולה, התפרש עלזידי ח"כ זבולון האמר והשר משה האמר בכנסת: "אינני חושד בכשרים כאשר אני מבין שיש כאן מגמה ברורה של הסתה ועלילת דם". נאומו של השר שחל ארוך השטן לא ממש מצליח: רק מקרה אחד(!) מתוכם היה מקרה| ‏ | | לחקור את ההשלכות המשפטיות חידושים טכנולוגיים. מטרה נוכ חשובה לא פחות, היא הסברה | משפטי במקרים בהם המימסד ( חוסר הבנה בנושא טכני, וגורם. לאזרחים וחברות. הוא הוקם ב"( ע"י אנשי מחשבים ועורכי-דין ל |שמקרים כמו מבצע "שטן חש הוכיחו שבורות מצד אנשי החוק |מסוכנת. כיום, לאחר זכייה בפכ דין עקרוניים, והופעות בפנל ‏ סנאט, בוסס מעמדם של אנש שת בעיני המימשל והם נח! בוושינגטון כ"לובי" לגיטימי לכל בישראל, אין עדיין גוף דומה, ו (פזס.10://611ת ) יו - הי ה" + | ו וו וו 0 ו [לו*": 2 'ז יה / 0 ו ו 0 / / / ו ו 1 0 . ו + ו / ו " ו ו : 1 ו וו ו מ "ה ו 0 ₪ / 4% 1 י . / ו . : ₪ 0 : 0 - . . . ו . / / ו .. . . . 0 | : - ל . 0 ו טי לדו / ל" / ו ₪ / / ' , [ / / ו / / 1 י . ' / 0 , ו ' [ ו יּ / 0 מו ה "ו / : : / 0 0 ו 4 ו %: . ו + . . ור ו . . 21 - 8 - 0 היו 7 , ה בי 1 | 7 . ו קה קש ור 27 ו . ו י ₪ / , / / , ו ו ו %/ / ו . ו , ו " ו 1 0 / ו 0 ל = 2% 0% 0 , 1 / * ו וי 2% 4- לשר / ! [ . , .ו וש 1 / 0 . / ." / םה ₪ . ו ₪ ונ ו = . 0 הג . / ו ך / 0 1% 9 . , / ו ל / , / . 5 / | וו / / ו ! הו , . 4% / , / י | / .םי 4 ₪0 ו י ! / % ₪ 4 , , ₪ 6 |( 0 ו 0 0 ₪ 1 ₪ ₪ / / יי ו / 4% / : " / "לר ,| ב ו % , 0 / 20 רו תו . 1 ו ו . - 0 , / / /" 6 , , | , וו | 5 0 " ו .. 5 3 ', .. .. . / . 5 . ד / יו 1% חיכ סואד הא כ דר 91 - יוו ו - ו /-/- 8 יר 7" ' ו -. 0 0 . / 4 / , / ו / . ו 0 ו ו וו ! ו / יו / . 'הו ז 1 ד( / . ' ורוו /. / / ה = . , , וו ל י : י יי , ו | . ו ו ו .ו ו / וו ונ : שמ יי וי 8 0 כ ל , 0 ₪ 6 ו כו ילנ ו 1 2 ' .ו ו ( " 7 1 )ו ו ו 5 לוה 1 2 0 ו ןש ויו ונוי ו ונז 4 0 | 2 1 : / 4 % 0 , . [ / . . ; ו / ד ו ' , , רב ו % , 1 , / / 6 ₪ ו / 7 / . ו /, : /" / ור ו ו / ה % 1 ) ל / / 0 / 0 0 " ב 0 / , , .ל . 5 . % , ו ו ו . , 0% ד ₪ ו נוהד, 3 , 7 , ו , הי . . / / ו" וש . . , , ו . ו 1 ו ו ו , 0 ,0 , '" מו " / ! ו יו ו \ / הי 4 / /, 1 ו ' 0 . וו ' [ ה 1" 4 ל %. דר וה יע יי , 0 לו ו 5% יוה ה 0 ו / . 441 ור ל , 4 , :. . . ו 0 1 /" ו ו . ש 0 בוו 0 ' ו / . | ו ו , / : / + " , "ו , ו 0 2 . ! / , ו / לוש 9 5 .יצ 0 1 ] ! ,0 יי / , 2 . 0 5% ל ' / 0 / 0 - ו - . 0 1 3 %. 1 . , 0 , , ו . ! ל ל כ ו כ כ ו ו / מז כ 6 לג א סי בצק | 4 13 כ 1" =ן > רעיש 4 בגש / / 5% ו דוו ו , . - . , , , : ה 8 = , \ / : / | / / | 1 ו ו ו וו 0 ו מה , והמו ו דם. 0 ו ביל ה ונ ולא | כחובו 0 | 0 ' 0 !. / וו 0 , ו / וו וי / ו 2 כ ו / . ו . 1 , י וול ו ו ו וו 0 ו ו ב ו ו 0 1 ו ' / / 0 0 / / 5 יי וו ו ו ו 0 0 ₪ . / 0 , / , . "ו / , ו , ו דר ו וו וו - 3. / ה , ול . / בו ב 1 0 ה / , ., 1 / ו - / / כ ! / , , ; ב : | 1 ו ורוה או ו ו 2 ו | 4 0 0% באה / / / ו 2 9 ה / ו י / ל . .ו הלל תה ל ו ה ל : ה ב כ ו 0 | ו : ו 9 / 0 0 5% - - , ו . ו . / . / | , > ור ו 4 ו 3 1 . ירי 0 + 1 כב ב ו :2 1 ' 0 1 / ! ' ו 0 ו גו 2 / ' , / / ' / . ./ , / / / ! / ! " / ו '/ / / ו 7 ו 0 - ג , / 7 / זר , ו ו / / + ! / / 0 / . / ו ו / ו , 01 ו / , / ו ו , , 0 0 / 0 . / / י ו ו . . , הכל באשמת "בזק". מכירים את כל התשדירים האלו, ובכן, גם אני לא ידעתי. ונדפקתו, - | כ 0 החל ג ביום אביב צח אחד * מ - פרחו, הצמחים צייצו. ואל בדיוק- סיימתי | = להתקין. את המודם החדש שלי והתחלתי להכיר. את נפלאות העולם האלקטרוני. הנה מבזק חדשות: העולם האלקטרוני ע נ ק ו אבל לא על זה הכתבה. נבצע קפיצה קטנה = בזמן. למען האמת, חודשיים בדיוק. עד אז די חיבנתי את חברת "בזק". כל השרותים החדשים והמגניבים האלת. חביב ביותר. ואז הגיע חשבון הטלפון. מאז הסמל של בזק מודבק על לוח הקליעה למטרה שלי. עם הרבה חורים. 0 שקל!!! אתם קולטים את משמעות הדבר הזה? 900! וכמעט 7 דרך המודם. מה בל באמת - הבנק. לעשות, חייבים לשלם. א בכה מאוד, גוטמן לא 0 בי עוד... 3 חשבתי . ן להתחגר ור למקומות ולא העזתט (שאול. 0 00 -- 0 2 א | ה ת 0 , - 4 ה שיתות . | לא לבצע שיחות חוץ בשום אופן גם לא תחת איומים, בין השעות בין 8:00 בבוקר ל";. 0 בצהריים. הסיבה: המחיר. פעימת מונה * מתרחשת בשעות האלה בממוצע כל 48 שניות. ותאמינו לי - כשמתחברים למשך. שעות, זה יוצא הון לא קטן. בין השעות 13:00 בצהריים ל"20:00 בערב, המחיר עדיין יקר בצורה מחרידה. משהו בין פעימת מונה כל 133 שניות ועד פעימת מונה כל 48 שניות, תלוי איפה אתה גר. זוועה. המצב מתחיל להשתפר בין 20:00 ל"22:00 בערב, כשהמחיר יורד ל-288 שניות לפעימת מונה, ולבסוף מ22:007 בלילה ועד 7:00 / | בבוקר, אז יורד למקסימום שלו - פעימת מונה כל 15 דקות. עכשיו יוצא בחישוב תיישב ". ולתת לכם ) את > שבמחיר של 15 דקות בתעריף השיא, היית ה"לא ידעתי" למיניהם? = יכול לדבר כמה שעות טובות בתעריף המוזל. לדעת, הדבר הכי טוב זה לקום מוקדם בבוקר, נגיד שש. ככה גם הקווים 6 תפוסים, וגם יש = לך את התעריף המוזל, ככה שלא תיתקע עם = = חשבון טלפון מהגיהנום. תשמחו לדעת שבשבת כל היום בתעריף המוזל, וגם כל שישי - החל מ13:007 בצהריים. > .שיתות-פנים אמנם באן המצב הרבה יותר סימפטי, אבל גם פה אפשר ליפול בפת. ביום חול, שיחה מקומית בין השעות שמונה בבוקר לשמונה בערב פועמת כל חמש דקות. די הרבה יחסית = לתעריף השיא של שיחות חוץ, אבל עדיין > אפשר לחיקלע לצרות איתו. בין השעות 20:00 + = | בערב ל-22:00 בלילה, ישנה פעימת מונה כל = שמונה דקות, והחל משעה 22:00 בלילה. - תשתוללו כמה שאתם רוצים - ללא הגבלת = = זמן! חבל שיש רק מעט ספקים של אינטרנט שנותנים שירותים לא רק באזורים המרכזיים... + עוד בעיה שנתקלתם בה ללא ספק אם אי 1 פּעם התקשרתם במודם היא בעיית השיחה = | הממתינה. ללא ספק שירות יעיל של "בזק', שתודם ובות לגידול. | האוכלוסין במוסד. / 0 אל אחת ו קוית לגידול / מודם, ‏ ואדם מתקש 1 אלוך בעוחה ממ 2 = אתה מתנתק. אז אם החלפת ב דיוק. רשמים עם | מישהו מג'ורג'יה, או היית בדיוק בסוום. של 0% > ₪ וכלת אותה. בלל ז זה נמצאה שיש" | בבית | המספר 4 -- שיתקשר 0/2 ימע 2 צליל. תפוסן. ואתה 0 + אם / ל 4. ו ו המודם ללא הפרעה, 6 תצטר לטלם את ההפרש בין הטלפון הראשון לטלפון ה חשני - יענו פעימה מקומית. אז אולי: זַ .0 ממתעה יש בבית את השירות: "עקוב. אחרי". לאלה שאין להם כות. לחפש בספר טלפונים, הנה זה. מרימים את השפורפרת ‏ ומתייגים "כ7" .. 4 ה 4 מיוחד. מו את עדיף פשוט = להפנות את השיחה לקו שאיתו אתה מטתמש > במודם, כדי שהמתקשר. ישמע צלולין תפוס. "תה לכם שיטה! לאחר שאתה רוצה לבטל את. כל הקטע הזה, פשוט חייג 73. האזנ ות. וב3'ת ות 'ם כמו שאתם בטוח קראתם בזומביט לפני כמה חודשים, פרצו לנו לבי.בי,אס שלנו - זומביט און ליין. כשביקשנו מ"בזק" לשים מעקב על הקו. ניתקלנו בסירוב מהיר תחת האמתלה ש"רק בהוראת המשטרה". הם' עושים דברים באלה, כשבדיוק באותו זמן התחולל לו המבצע של "שיחה מזוהה" - מכשיר המזהה את מספר ‏ הטלפון של המתקשר. זוכרים את הטלפתיה של = בתיה? ובכן ניסינו לפנות לרכז פניות הציבור, שעל פי בזק "פועל רצוף מ-08:00 ועד 18:00". אהה. בולשיט. ניסינו כמה וכמה פעמים, בכמה ימים שונים ובכמה שעות שונות, ובכולם קיבלנו את אותו צליל מצלצל, עד שלבסוף השגנו מישהי נחמדה מאוד ב"199 שהסבירה לנו שהבדל הוא שאת "שיחה מזוהה" ניתן לחסום לבקשת המנוי, ואילו מעקב על הקו (אוי, החריזה הממשלתית) לא. זאת אומרת, אם אתה מתקשר ומטריד, ולש מעקב על. הקו, לא יעזרו כל ה"כוכבית - 43" למיניהם - ימצאו אותך! מסתבר ומאחר ויש פה הפרה פצפונת של זכויות הפרט, או הפרטיות, לא" מאפשרים את שירות המעקב לכל אדם, אלא רק למשטרה. דרך אגב,. גם הטרדה טלפונית ה'א עבירה פלילית, ובכנסת, ובמקומות רבים אחרים בעולם, מעבירים עכשיו את חוק הגנת .0/0 אז כדאי לכם להיזהר. והא'(נטרנש, זה שיתות. ור אז נכונה השמועה שרוב המחשבים שמהם מורכבת רשת האעטונט נמצאים אי שם = בחוצלארץ הרחוקה. עכשיו אתם בוודאי מייללים: "אוי לי ואוי לחשבון טלפוני. הרי התקשרתי במשך שעות מרובות!" אך לא!. ספקי השירותים לאינטרנט קנו מכספם הרב קו ישיר' לחו"ל, לטימוטכם הפרט בלב ולכן כל השיתות. = לאינטרנט הן בתוך ישראל, ואם אתם גרים במרכז, = - גם בפעימה מקומית. אמנם אני לא אחראי לגבל. = = = מה קורה אם אתה מתחיל לדבר מאות שעות - ה באזור שלך (ראה את חשבון האימים שקיבלתי), אבל לרוב זה הרבה יותר זול מאשר להתקשר ישירות לחו"ל שלמרות 1 הנחמדות. .9 - דורון נשר). .7 2 זתר מדי ביחד. החוויה המצמררת - | ּ ל החטכן: מתי בדאי להתקשר, ‏ - ₪ יל.- אין לעבוד על" "בזר* -- ישנן כמה וכמה דרכים לעבוד על "בזק", = חוקיות לקד או / למען הדיוק, רובן!) לא חוקלות. | 0 אחת הדרכים הפופולארית ביותר' היא "בלו בוקס",- או בתרגום. , חופשי ומאושר - "קופסה כחולה". זהו מכשיר, שמשחק עם הרכיבים" ‏ | | האלקטרונים של המרכזייה, ומאפשר שיחות לח'ול "ללא תשלום.: המכשיר הזה הוא בלתי חוקי! אני חוזר: בלתי חוקי. ישנם קנסות ע נ >= קיים על מי שמחזיק אחד כזה בבית, שלא לאמר משתמש באחד, ורק תדעו לְכם שאפשר לגלות אותו, וכבר היו דברים מעולם. אז. כדאי 7 שתשאלו את עצמכם האם כדאי לגנוב שיחה לח"ול במחיר שוטהים / - 1 0 שבאים אליכם בארבע בבוקר עם צו חיפוש? הדרך השנייה, היא דרך ₪ שששששו מאסגק דמאתמזא. זוהי תוכנה קטנה וחביבה שהומצאה על ידי חברה * הרצליינית ‏ בשם 061801 והיא מאפשרת דיבור (בקול) עם אנשים דרך האינטרנט. היא עושה את זה תוך שימוש במיקרופון של כרטיס הקול, וברמקולים שלו, כך שניתן לשמוע ולהשמיע קול לאדם בצד השני. מאוד ול לשיחות טרנס-אטלנטיות במחיר פעימה מקומית, אבל שוב, אנחנו תומכים גדולים של ,זזג/1א-ת. % אז זהו. התקשרות נעימה, ואל תבלו עם הטלפון או את המודם ותר מדי, כדי שלא תצטרכו לשלם חשבון טלפון של 900 שקל כמוני ור ולשנוא את "בזק" לעד... ₪ / מכתבים, תגובות, איומים, בלוני הליום ופרות אינטלקטואליות ניתן לשלוח לתא הדואר שלי בזומביט און ליין, או לכתובת האינטרנט שלי: ות 08108 00ח 06 781 - 5" סירה תודשית: והפעם 885 מולטי- ליי % "ליין" מופעל כבר כשנה תחת קורת הגג של פרוייקט "הקיוסק |== - שרותי מידע" בין השרותים: קשקשת, דואר אלקטרוני, פורומים, | > לוחות מודעות, הזמנת מוצרים, משחקי חברה. ה'תרון הגדול בשיחות |" = הוא שיש אפשרות ליותר מ"10 משתתפים להיכנס ולדבר ביחד ונדירים | = -/ שי 6% | ביותר מצבים ששם תפוס, הדואר האלקטרוני הוא בעברית וקל לשימוש. = +" : 7 ₪0 קיימים שם. גם פורומים רבים על. נושאים מעניינים. בעתיד מובטח 2 - | ל דרך 08ט. זה גישה לאינטרנט ויוסיפוּ ספריית תוכנות גדולה | > | שכוללת תוכנות, משחקים, לומדות, תמונות ועוד.... התפריטים צבעונים. | | -- \ ויפים גם בעברית (רק חבל שזה לא מווינדוס) . ו 0 23 ,₪ כיצד להתחבר? יש להפעיל פרוטקול ופחג. תוכנה ממולצת על"ידיהם %; 1 היא אווטו חייג באמצעות המודם 133. לאחר יצירת הקשר למחשב בזק לחץ "9" (תפריט סוג: מסוף) המסך הבא הוא תפריט בזק הקש: אפ | בשלב זה אתה מחובר למרכז מולטי"ליין. לפתיחת מנו? הקש: שפח א | = ללא יצירת מנוי הקש: 177 המערכת פתוחה 24 שעות ביממה. | תעריף ה - | בזק הוא: לא משנה מתי כל 5 דקות פעימת מונה. הדבר שאני אוהב ב- טס הזה שאפשר לדבר הרבה ביחד. לא קורה כמעט שאני לבד, וגם לא תפוס כמעט אף פעם. בעניין השיחות בדרך כלל אנשים מתקשרים | בתדירות קבועה ולאט לאט נוצר מצב שמכירים כולם את כולם (הכוונה. | למנויים, לא לאורחים חדשים שאינם מנויים). לא פעם קרה שניתקלתי | |. שם בסיפור אהבה בין שני אנשים... אני ממליץ מאוד לוקו מי | | ו 0( ו שיבוא ויראה. 0 | מיד שאלתי את עצמי, איך גמורים, | והמשחקים חברות גדולות כמו "סיירה" או מושלמים. למה, אם כן, הם "לוקאס ארטס" משווקות מוצר גדול כמו אינם על המדפים? כי "סיירה" מחכה קווסט חדש. מהן שיטות השיווק, ואיך באה לחג המולד, שידוע כתקופה של מכירות עדי ביטוי התחרותיות שבין החברות. נשמע רבות, לפני שהיא תוציא את המשחקים מיין, נכון? כן, בטח... אבל האמת היא, שעומדים כל החדשים שלה. 8 טריקים מאחורי שיטות השיווק, וחברות המשחקים זכור לי שבתחילת המאבק בין זוג החברות, כשרק אעןצויפשות כפי שחשבנו שהן. יצא "אי הקופים 1" של לוקאס ארטס, המאבק התמקד ד 50 כ הוציאה את "דום" הראשון, אתם ברובו על לעשות משחקים טובים יותר. כיום, עם כל הזבל מושם₪ שהחברה לא ידעה שיעתיקו אותו? ובכן, מה ש-פז האינטראקטיבי והחרטא בסגנון, לא צריך להשקיע במשחק, עשיה דבר פשוט: היא הוציאה את "דום" הראשון כתוכנה כך סבורות סיירה ולוקאס ארטס. לכן המשחקים הישנים שלהם היו הרבה יותר טובים. ב"אי הקופים" הראשון, חברת לוקאס ארטס ממש עשתה צחוק מחברת סיירה, ולעגה לסגנון הקווסטים שלהם. לדוגמא: יש | איזשהו קטע שנופלים בו מצוק גבוה, ואז, נפתח חלון קטן במרכז המסך, כפי שסיירה הייתה נוהגת לעשות, ובחלון הופיע גייבראש, | הדמות הראשית באי הקופים, וראו אנימציה קטנה שלו נופל על - עצים, ‏ עם | הראש ‏ כלפי מטה, ובחלון האופציות ד ד תת ד00 ,08ד5א, כפי שסיירה המעצבנת הייתה ועדיין ו עושה. 77 מאז אותה תקופה מלאת תמימות, דברים קרו, והתחרות הפכה יותר ל"מי שיוציא משחקים יותר אינטראיכסיביים עם גראפיקה יותר טובה, ינצח." הם טועים. מעבר למאבקים הבלתי פוסקים, כל חברה נוקטת בעמדת "קו א ּ הור ייצור' משלה. סיירה, לדוגמא, החליטה שמהיום היא מוציאה משחקים חופשיית, ומר : שניתן 7 את הפרק. ז חראשון ו מי ו שרצה : את "ק לתוכנת ה"חלונות" המתועבת, טעות שתבוא לידי ביטוי כשיצא כל המרק - היה צריך להזמינם סלהומית: אבל הם ידעו שיעתיקו את | הקווסט החדש שלה, שמבחינת מהירות בקושי זז. לוקאס ארטס נשארה כל ה8הק/₪, ולכן החלו מיד בעבודה נמרצת על "דום 2", וזה היה ע;ם "ז'אנר" משחקי הדוס, והדבר בא לידי ביטוי בכך שהמשחקים שלהם המשחקשהיה אמור למכור. את "דום 2" החברה הוציאה למדפים הרבה יותר מפותחים מבחינה גראפית. במנמשות +המשחק מכר בערך פי ארבעה מ"דום" הראשון. התחרות, כפי שראינו, לא באה לידי ביטוי רק בתוכן המשחקים, בע ש-תתוןע50 כז מתתמנת אותנו עם הטריקים אלא גם באופיים. הקט שלה, "סיירה" ו"לוקאס ארטס" נוקטות בשיטה אחרת המאבקים בין חברות המשחקים הגדולות משפיעים לא רק על לגמבטה שמתם לב שעבר די הרבה זמן מאז שיצא משחק המכירות שלהן: כשחברת תוכנה חדשה מופיעה בשוק, היא צריכה 8 "טסיירה". לא שאיכפת לי, אבל טקטיקת השיווק להוציא משחקים שיעמדו בציפיות הגדולות שהמשחקים של שח מעניינת. אני אישית שונא אותה, כי היא סתם החברות היותר מצליחות יוצרים, אחרת, היא לא תצליח. מעכבת את העניינים, אבל בסיירה מאוד מרוצים, וכולם הדבר מעלה את משחקי המחשב רמה, אך גם מחסל את בטוחים שהם ימכרו הרבה. הפוטנציאל של אנשים כישרוניים להוציא משחקים טובים לשוק, משום שאם המשחקים הראשונים של חברה מחכים לסנטה קלאוס חדשה נראים | הרבה פחות משוכללים הטקטיקה שלהם הולכת ככה: "סיירה" מ2600)(%00,, 1 , היא נשכחת מהר מאוד, ושאר עובדת על כחמישה משחקים חדשים, המוצרים שלה יישארו בצד גם כן. ₪ שכולם יעבדו דרך "חלונות". האמת היא שרובם כבר איך עלתה נינטנדו מחברה קטנה לייצור קלפים לתאגיד-יעל ענק. שיחזור היו חסרי תקדים, ונינטנדו הרוויחה על כל יחידה שנמכרה. נינטנדו היתה חברה מובילה ביפן א השפעתה בארצות-הברית היתה זמתה. ימאוצ'י מינה את חותנו, אראקווה, להיות נש%א סא (נינטנדו אמריקה) שתחילה ייבאה ממונות משחק. לאחר הלהיט העצום "דונקי קונג". הוחלט לשווק את הפמיקום בארה"ב. אלא שהשוק האמריקאו בינטנדו" היא כיום השליטה הבלתי מעורערת בשוק משחקי הוידיאו, כ-65 אחוזים שייכים לה. מה שעוד יותר מדהים הוא שהיא נמצאת בירידה כאשר בשיאה, בימי ה-פפא (מערכת הנינטנדו הראשונה), היא שלטה ב-95 אחוזים מהשוק. השאלה הגדולה היא איך הצליחה חברה יפנית קטנה להגיע למעמד כזה? הספר "סוף המשתק" מאת דיוויד שיף מספר את סיפורה של נינטנדו מראשית דרכה ועד | - - .. היה אחרי התמוטטות בשוק משחקי הטלוויזיה לאחר ופיל ימים אלה, ועוקב אחר התפתחותה של נינטנדו מחברה מקומית אטארי. מוף אחד לא רצה לשמוע על מערכת מ לייצור קלפי משחק לתאגיד-על שנושא רווחים עצומים. ו ה 6 י אראקווה לא הצליח במכירת הפמיקום ואה לקת הנשלון הוא 5 שק 1-5 06% 0-8 0 יישם בנסיונו השני - הוא צבע את המערכת באפוף פד לתת לח בתחום הבידור, לאחר מספר כשלונות עגומים בתחומים אחרים. ל ו - - % ו ו משח | 0 סידרת הייצור הראשונה של נינטנדו נקראה סידרת צעצועי אולטרה ל | הכ ₪ 0 . ייקרא מערכת בידור. הוחל במסע פירסום אינטנסיב? במויוורק ואוש (מזכיר משהו?) והיא נחלה הצלחה גדולה. בעקבות זאת ייצרה נינטנדו | | 0% נינטנדו עברו בכל חנות וחנות כדי לשדל אותן לקציג את היפא את משחקי הטלוויזיה הצבעונית הראשונים שנקראו בפשטות 6, והיותר | | , | במרכזי קניות הוקמו עמדות הדגמה, והמדגימים (הם אותם אלה שענדו מתוחכם - 15. נינטנדו מכרה מיליונים מהם. בהמשך, בעקבות כניסת בהרכבת המכשירים שהגיעו מיפן) שכרו כוכבי ספורט פדי למשוך צופים מערכות רבות ליפן ב-1983, היתה צריכה נינטנדו ליצור משהו חדש יותר | . - | ב | 4 התוצאה היתה מעודדת כאשר בחג המולד נמכרו רוב המעדפות שהובווה ומרשים יותר ממכונות המתחרים אך בעלות נמוכה. הירושי ימאוצ'י, נשיא עם ההתפשטות לערים אחרות התיצבו המכירות על נינטנדו, דרש מקבוצת המחקר והפיתוח שלו ליצור משהו כל-כך טוב שיתן ד | | ו לנינטנדו שנה להתבסס לפני שהמתחרים יעתיקו אותו. > כדי לספק מכשיר טוב אך עם זאת זול יותר היה צורך ‏ | בפעולה נועזת. ימאוצ'י הזמין שלושה מיליון שבבים במחיר | נמון, כמות חסרת תקדים היות ויצרנים מובילים של ] משחקי טלוויזיה מכרו 20 עד 30 אלף יחידות. ב-83' יצא | ימאוצ'י עם המערכת שנקראה מחשב משפחתי או ] (הה100ומג)) זסוטקוחסר), ץ!וותג. המערכת של נינטנדו היתה , זולה עד כחצי מחיר המערכות המתחרות והרבה יותר | מתוחכמת. הימורו של ימאוצ'י השתלם, ונינטנדו הפכה | לחברה המובילה בתחום ביפן. חברה זניחה עם שם מצחיק | החדירה באותה שנה מערכת מתחרה נוספת בשם 32-1000 | אך זו נכשלה וירדה מהר, אף אחד לא שם לב אליה נוכח | ההצלחה המסנוורת של נינטנדו. היתה זו סגה. הגר; | 1 הזיברו ז . מדיניות נינטנדו היתה פשוטה: עם כליכך הרבה | מכונות אצל הצרכנים, השוק משווע למשחקים וח |/-/-/-/---"=ֶ | ו ונינטנדו היא היחידה שמייצרת אותם. כל משחק | | | שלא יאמנו, עד 1990 היתה בכל בית שלישי בארה"ב מערכה שפיתחה נינטנדו נמכר במיליוני יחידות. שלוש יחידות מו"פ מנטנדו 0 4 . הוקמו בנינטנדו ותפקידן היה לפתח משחקים טובים יותר. ה בנתה תשתית עצומה לפיתוח 0 טכנולוגיית הקרטרידג'ים עלתה כל הזמן עד כדי יצירת פער ו ו 5 עד ₪ איכותי ענק בין המשחקים הראשונים למשחקים שי ו 0 ו | | | . שכששאלו את מייקל ספינדלר, נשיא תאמיד אמל החדשים יותר, שהכילו שבבים להגדלת הזיכרון וה מעחרוחה | מהמניחה אוק דימו בוא םת ואף פיתוח היכולות הגראפיות של ו ד ד הפאמיקום. רק מאוחר יותר החלה נינטנדו >= = ייק = .₪ % סוף המשחק" יצא בהוצאת אופוס לתת רשות לחברות תוכנה אחרות לפתח ונמכר ב-42 ש"ח. מומלץ. ₪ משחקים לפמיקום, וגם אז התנאים | | 07 0 2 לול א ) | - יאבת -- | ו 0 / 2 / , לצ 2 של / / ו ו ווה ווה , 4 . ו , 1 / ,. , , 6 וו /. 0 " ו : / ו 0 וה ו / / ו / / ו ו 0 0 , / | ( 4 וו . / ו וו יר ו / 0 וול = / / ה 0 , - . , . ו | / / 1% 0 0 0 ₪ : ו ורי 7 0 ו = . ". 0 וא צאל שי ו / 0 .. / ו . :. , 1 8 /0 3 - / :. / . שי . . 1 . ו : ו , . 2 1 ו / ./% . 0 / י ו 0 .3 , אורוג, | / ו )'"), וי 0-3 , , .> 0 יווי וי 0 0 גוא נ ו וי וו ה ו / / / - / %) , 0 ו . ב / 0 0/0 2 ו 2 והייק ו ₪ וו | | ] | | וה ו וגו ו . ' . ו / / / 5% שי ' ! 4 . / . - ! 1 בו ו 0 , 5% 2 2 2 ם ו שו יאו ו 4 כ ו ר"מ ו , | א ! ו רו ו - 0" % . | 7 / ! " , 5 / 0 / / / 0 / : וו 0/0 / / : 0 / ו ו 0 . , : ו ' : / 0 7 1% / : , ו וו ו וו ו ו .ו ! ו ווהוא, ו" . . ! וי ו כ ו.. וו | , וע ו ו ו 1 וקוג ווור וו ו 7 ו ו ווהי וו וו 01 0 1 / . ו . ו ו / / ו ו ו וו 0 ליד "?ל ו שה" ו ו ו ] ו" וו ו | | | ה 04 1 ו . / 0 0 0 ונוה 4 ו 0 וו 0 / ו ו "ו וו . 0 וו "ל גר וי הווהה ,0 ו / /," ו . ל - / / ו ו ) 0 0 1 /0 | וו 0 ווה וי 4 ) 6 . 4. | ה ו ו 2 1 | | ו 8 0 ו 4 ₪ / 8-ו יוב הי .₪ 4 וט ל וויי ו ו / א ו . / / זו ו . 0 / / "ך , 6 וי ל | 7 0( 0 2 8 - / ההוווי וו ,ו : ₪ וו ן, ועושות עסקים. בלי בושה א ג 5 ג שפנב בש זים לשמוע מה קרה לי וו ו - 4 ו הש ["תא ‏ .6" ,"ו סהא מ" בטוח שגם לכם זה כבר | א - | "00% ואס ד8דא60". וי משחק חדש, התקנתי לאן הם הגיעו? שמם הופץ, והוכר, = כולי שמח וטוב לב. אהרי | | = 0( ה במדינות כמו גרמניה, אנגליה ואיטליה. = זהתקנה הנוראית, העליתי אה || שש 2-ו 0 | אחד החברים שהיה. בגרמניה ראה- המשחק. לפתע, מול העיניים שלי, | ה 0 ₪ | פרסומות שלהם על משחקים ונדהם.. / : - 0 " וז הם מכתב המבקש לפרט את רשימת. המשחקים שלהם. הוא טען שראה.. אותם באנגליה וסקרנותו גברה (כמובן | שהוא לא בא במיוחד). כעבור שנתיים, [. קרה | הבלתי צמטוי: קבוצת | "וא = השע" צת | יבל משחק עם הפרסומות שלהם. הם אפילו עשו סרט! (אני לא צוחק, אני ראיתי אותו והוא גדול. על מלחמת הארסים באיגוד - - 0 נעלמו מן השטח. לאחר 'מותם' קמו קבוצות שונות א -- 4 4 8 ו | / 1 -- 5 / / ' : - : ו : | / / | . / : : , / : ְ + ב ו / ו / ו / / / ז ור 1 / ₪ % 2 : ל , 7 ; ורי ו 7 ₪ 2 [/ : . 0 0 / 0 לנ ו 4 0 0 ל 0 7 | ו ו : ב ב ל ו / . בים להודות, הוא קליט. הם התחילו וי 5 | החלו להתפרסם על שיותר ב'מחולל הפירסומות' ו הומור וללא | להרוו"ח כסף, ושסתם אנשים ידעו מי אתם, אבל זה לא חוקי לנויים = | נתפסים... לא נעים. תעשו את השיקול שלכם! 8 | , ו / 2 של : / 1 ו / ב , . וו 1 ו ו , , יי , בוני 0 ,.. ל ושיש !ול ו דוו שו ילואו )ו ור-=- -/סו===- )1 וק ואוש ולוו ו ו גי 9/7 0 | 0 הרה וו ו ו שר | ו שא 11 " הוולו וו וח ו ו : 1 ו וו ירי 0 , ו ! ויו , 0 , ו / שטוכעי האנרכית האלה פלפדיט, וו ל ועו עיפוני", הלוס 3 למל 9 0 % פיה 2 | לפנו מספר ימים, שכן שלי השאיר דיסקט חשוד ועליר כתוב "תנסה = זה | טוב , | ו חשבתי בי מדובר במשחק חי או בתמונות עירום ל ו -. / | / פוטר עצמו מע פצצה ראשונה בגיל שמונת. קובץ האינדקס מראה' שמדובר בהרבה מא ] מידע מקצועי. רוב החומרים שהוא מדבר עליהם הס | בעלי: שמות אסטרונומיים המיוצרים . במעבדות, ב הק ודי ד דוק 0 כ 0 / בעלות שם, ונראים. כבלתי"ניתנים להשגה. ש 1 לעומת זאאת, חומרים רבים ביתיים שניתן להשתמ ] בהם' כתחליף. הבחור, בן 24, מודה כי. גוב מקצ ] החומר ממקורות מידע. אחרים אבל הוא. דוג 1 בשיתוף המידע עם הקהל. הרחב, ומבקש קרדיט ע איסופו, כתיבתו ויישומו. חברת 61808, לעומו ] מבססת את המידע שהיא מחלקת על סמך ניסוי 1 ניסויים אותם עורך מדען, אשר במקרה הוא גם ראי הקבוצה. הוא לומד באוניברסיטה אי שם בארצ ] הברית ומבצע את את מחקריו כשהוא נעזר בחו ] המסופק לו על"ידי מקום לימודיה. = > / הבול שמונה בנה את מק 8 ( כשחיה בן 18. התורוץ שלו לתבצות חחומר. הוא "להראות לקהל 0 כיצד יבול כל = 1 טרוריסט לבצע מעשה. טרור עם חומרים ביתיים". גם הוא וחברתו לא לוקחים. ו שום: 6 ות "אותי הם לא היו צריכים לכ שבתי בצד ולא 0 / 1 אחריות על כל אסון שייגרם כתוצאה משימוש במידע. באחד מספריו הוא פירסם =" רשימת מעבדות, חנויות נשק ומפעלים לייצור חומרי נפץ בכל מדינה בארצות"הברית. = ל 0 0 ווצא. חיים: דנו, עופר ורביב (שמות בדויים), 1 נערים מז / נא / רה = נורמלים לחלוטין (טוב, אולי לא), עדיין לומדים בביה"ס. תחביב: לת דברים. / 1 אחרתת - סיטורים אירוטיים. העתקתי אותפ לסק ו ונתבדאתי. הו טם "200 ל | -ספרו איך התחלתם עם תקטע הזה של אנרכיזם. 7 0 0 1 בערך, למזלו, היה גם קובץ תוכן ראשי. השמות לא היו אירוטיים בכלל. עברתי קובץ'. קובץ ובדקתי. היו שם כאלה שדנו באיך לבנות פצצות כמעט מכל דבר, 1001 דרכים. ] להרוס מכונית, שטויות בבית הספר ועוד 1 טקסטים' מוזרים אך מועילים אלה, חיכן ששאלתי ענו לי בערך אותו דבר; "מזת. 5" מספר. שבועות מסתובבים להם הקבצים התמוהים האלה בכל. ו | האלקטרוניות. כולם מתלהבים מהם. כדאי לך להעתיק אותם 0 רכ רה טוב, זה בהחלט הדליק אותי. התחלתי לקרוא.. התברר. שש ו שלוטה. | ורמיש | | 1 עיקריים שאחראים על החומר הזה: ל בעל 'ספר הבישולי של האנרכיסטים = עוו ] שמעודכן כל מספר חודשים, חברת 605 שהפיצה ארבעה ספרים בנושא, ואדם. 1 -- 0 שכתב 0 טקסטים הכוללים מידע | כמו: ה ו ו ה "עופר היה הראשון שהתחיל עם זה."/- | |[ ל / 0 שבועיים ולפנו ליג ומר קראתי את הטקסטים, וחתלהבתי כ סיפרתי 0 החלטתי להתחקות. על עקבותיהם של | | , 0 ינדור אנ לתל עם פריצת מעתום, אחרי שקראתי את ספר הטול 1 בניתי מפתח גנבים לבד והוא: עבד. אחריכך..". / | -גמת ו 0 גנבים? אד ו פוצת 1‏ " -] פוצתר את ת הנעל של האופנים ם על 0 ואת געול שבחדר 0 אחותי. א | | - 3 קגתס שו ות | , אלו השנתם את החומריסל 7 הטסטיט ה קט 0 למצוא אותם בחנושת בארץ.. רבב "הזמנר" אותם מבית מוקחת" " -לא | שאל ו[ 2065 אד 460 זווא דני: "כן. אמרנר שצריך את זה לניסור בבית"הספר. 0 0 עופר: "הזמנו גבישי יוד ופוטסיום כלורויט.". / -נעבור לאירוע המפוצץ. מה קרה?. = - | אתכם. = למה אתם 6 עופר: "אני ורביב התחלנו בזריקת בטריות, ספריו > 1 - ₪ 500א, 8400 ושאר המשפחה לאש. היינר המדורה . לי ₪ הכל מדליקה כולם התאספר סביבנו. 0 ו 8, רביב: "אחריכך הכנו פצצה פשוטה. כדור רובה בתוך. | ה 6 פחית בירה וסביבה ארבע פחיות ספריי, ליפפנו.. / ותם בחוט וזרקנו. היה פיצוץ מגניבו כולם ג ברחו" // | = דני: "ועוד היה 0 ו ארגז שלם." - -סיפותם 5 שהכנתם 0 ו מה חן = שבתי | מל 06 רציתי שהמפגרים ם האלה | יפועצו | ]| תי או משהו כזה." עופר: "פחדן")- ]| רביב: ו קערת מהנייר ושמנו לט ה / שק את הלס מרליקום. ‏ זה זגערו הרבה 0 | -אף אחד וד לא ניסה לעצור אתכם? לא ניסיתם לשכנע אחד את השנל 1 | ששל עלול לקרות, אבל. זה לא ממט טוכנע עובדה ע שעשר את זה ב ו = כ אליהם ולחטוג חומרים ו מחוש טל מר ו 7 8 -מה התוכניות ה לבות טל כומיז . , 8 "הלווא". וק - 0 "אי תוכניות. עזבנו את הרעיור כי קשה לחטוג חומרים ₪ וזה ל נסף למנ | = דו: "והרבה זמן. חוץ - יש ) בגרויות." םה -ענו, הפכתם לתְנוּנים?. ו "ראה לה אחרי הבגרויות ל את בית ספרוי + 0 בגוף ו האדט, ל אחת בקרב פס םאל פנים באד האיזורים הלו -. כל בן אדם או תגרום למותו... 0 0 ]= טקסט מעולה אחר מסביר את תורת ההיפנוזה - 0 אוך ר לחפנט את עצמה איך | לקריאה ויש כאלה לא מזיקים שניתן לבנות מחומרים ביתיים. דרך אגב, לכל בעלד . | - יש מספר טקסטים העוסקים בבניית קופסאות כחולות, ירוקות טחורות ה כ שעובדות' על ל ו 5 שיחות בחינם. ם. 0 1 לחפנטי אחרים וכיצד לצאת ממצב זה. הכל - עד הפרט האחרון. אחד הטקסטים = ו שהוא גם מ וגם גכון, מסביר את תורת המנעולים, איך הם := / | וי 7 וא ו א ו ו אי ו 4 המודמים. החלטתי לברות משם כל עוד הם עסוקים | בתכנונים. 0 איך ומתי למוצץ את" | | ביה'ס. אז כפי שאתם רואים זה לא פשוט מסוכן לא חוקי וגם קשה להשיג חומרים. . = = אנ לא אומר שזה לא כיף. אני ניסיתי בעצמי משהו קטן וזה חיח טוב. שש טקסטים יו / 0 . 2 4 ) / ( , / , ט / !יו 0 - , ' | 0 , . . 4 / / 1 6 0 ו 5 2-ה ו ואו .₪ / 0 | ו ו ₪ / ₪ / / ו 3 5 , | . ' 6 8 ו ]/ ) 0/0 / ו "וף - / / ) | / ו ו ו / / , ] / / 0 / ו /" . , 1 ' 0 ו ו / . ו / ו ו / ורוו / 4 8 ו 0 אש ו % ₪ ו " ו ו 0 0 / / / 1 ו 0% 5 / "| | 1 ו 1 /1 ה]) ] , 0 א אל )| /-. , - ו | ו 1'] ו ו על ו ו ץ | / . ו | / וו | , ו , וו | . אוו - . | ]1 ו 0 ./ 0 4 9 0 ו * ]| ,1 / / 0 /" חי זו - - - ו 1 4 ו 0 ו . 1 4 , . 0 2 .ו . 1 / ו 4 ו י" 4 +-- 0 גנ וו 2% , וצ . 4 466 7 וח ו 7 " 0 0 2 ל ו ו % ו 0 ו /. אשיי + 0 ו שי יי שו וע ,"ות " ה דו 4 <א './ / 41 , ו ו וו ל" [ ור 00 / 7 ו ו ו ו ותו 2 - 0% 1 6 ב , שה ו ו 2 . 3 8 לוו " | 3 אג 12421 מבל 5+ ₪ << ל ו ו / זי וו החש .9 2 ו ו ו | שנה: 1939 חורף: אנ מצבים. מול [ מ רוסיה מושלגר 8 |- כל 3 מל , [. 8 ו 5 שריו ר | ות אוד בשאו למ ך בצרפת (צאים כמה כוחות ת הגה ו א ור הגנר ל . רות 0 אירופו 0 מוכנה,: ובמתקפת ב בול קאו ימל לור / טבלת המצב מוצגת לפנינר ואנו ה | | 1 באיו ופ ה , א מביר וד עה את - 0 ו ה | פא זקוקים לו הוא מזל. | | גת ניר | מעל | כולו 7 2 0 ה : מותח במ משחק. הוא המביים א 4 | לד ומה ז מתקבל תה שנת 1939 בנות הב | סקט יים. / מלנ על /-/0 השקית מ ו וזו ז ה קו הגנה מוצק ומפת ע אוה ננר ברמת. המוכנוו ית שלר לקרב | ובין / ננו ל אביב 0 מוטלת החובה להחליט מה לעשות. ₪ 1 ב לכו ולהחליט, אנו פותחים את חלום "הפעילות 2 | חר | ן פעולה התקפית לב ביץ פעולות טקטיות מקדיג מוו 0 75 1 | ל ינוט לכבוש 7 - ל רק 0 כוו 0 | | בפעולה התקפית נוכל ג התקפ מו ז עול ה לור ל לת | טף ותו האמיצים וא נה יוצאים למתקפה רבת 5 , | היחידה הרא ושונה | המוטלן 7 חא 0 = ה 1 | חישו הזזה אנר מכוונים את מחלומת האוויר ל | | הצר רמתו שנמצאות מחוץ לחנה של קר / ₪ ות לה / | ] הגור ל מ בכל קרב, גורם המזל הוא הקובע, 2 : וו הקוגות | חפוד הוטל ומטוסינו ל את ענ (מדות האויב. המ | זר 1 המו יר על ₪ וסר | הניס ון של טייסנר ה א || למערו ה יחידת אוויר אחרת, ו ו ההצ 1 בגיזרה ו , נפוצות ז לכל ע עבר | : - שששב- הבח "א ו . 8 ₪ 0 - 0 0 ,.]. 8 / רש 5 | וכ 00 = 7-8 0 / ְ | [ת תיבת פה נהן-- 4 ו 2 0 וא / | / ₪ 0 | | / 1 ו | > | פוא שמ ]| ו ו 7 5 1 85ך 11 קצבאו ְ ות" גה 6 ו - ב א א ₪ =--- = = - ו יי == / 4 מצאות במצב | בפעולה ג כ קל א 1 0 .ב . . ו -ה=-בק 0 0 וו ה ו רש לאש קר אוד ו ו גד ו ו מ ד חק חן החד ה שר 8 טפ מ 7 ו 0 | ו 0 , 1 3 / / ו ו ! /. | וו 00 ל 2 ו ב | 2 ו בג ל - ו א א מ ול ררה ור ב לי וכה . 0 / ל זאת ומקוה אנ ממשיכים להה לוּם בכוח. אווירו לכב על גל ההצלחה. | 0 בקר מז ז'ינר האמתנל. כנף שלמה מוטל ת למערכת. הקרב קשה אך ה והאויב. זוכה | בניצו 0 מטוסינו מושמדים. ברובם הנול 6 7 : : עדנ | רד 7-7 ממ ה האס 0 לעבר הפירצה, תוך כדי התקפת נ / ד וְ ו המחשב...) ואו (בלמים בבושת. | | - א דוך: אחרת כל המואמ שר לטמיוך . : לת את | הכוה הצרפתי ג סנקו 9 4 | ער מצת על ל | | ה במהלכ 0 גשה הדשו ומטילום כוחות שיי שירוו תדוךה הפו דצה לעבר נמל | ודשות לת ,| ו לא יושב . בחיבוק. 0 וי / - / ה פותח בקרג ב שיר 0 0 ונמר ורש - כוחותנו 0 דים ם בו בגב ורה. 4 % 0 | מזוחי םס מדו / הא ינים. קוו האספקת שלנו ארו כים ופגי עים 1 ואנו חייבים לחז חזקם ולהגן 2 אנ פוה (חים בסדרת פעולות של הזזת כוחות ומייצבים את קווי האספקה. | במקביל 0 זזאת אנ מנסים לפגוע במורל האויב ולוצאים להפציץ את ובל גם 0 , א מאיד המזל פניו, ומטוסיו ינר נכשלים כישלון מוחלט... כולנו ל לדיון מטה סוער וטעון רגשות ומחליטים לרכז את כל | ל שטח ! ה ות 6 0 0 ולהכ כות חז וק ומהר. . ₪ . | באות שמ 4 ה 0 בפריו יצה . 0 אנו קוצרים את פירות המאמץ. | ] - = 1 0 פותץ במהירות: ודורט כל מ" שעומד מולו. ההודעות. | הנה כוחותנו בפאתי פריז לעת ערב ב מגיעו 1 ההוז ועה: "ריג בירינר,: 0 פחו, ו מ לא: חלם ל לעמוד מול לת מבצעים ענק ולהו זיז ז כוחות דימיוניים של מולוני | בנ אדם והכל בקלות נוללא מאמץ; מל א חלם להיות פעם נפוליאון קטן. 1 שבהינן שרביט מזיז אלפ 0" אנשים' ממקום' כמ קום: 0 0 ₪ ּ - - 6 1 = "שלוש ות הגדו דולים" (סטלין, צ'רציל ורוזוולט, מנהזגי בנות הברית), יי הוא משחק | אסטרטגיה המאפשר לך לעשות. ואת. סימולציה גלובלית | > וד ו סניג ה הכליכך מוכרת טל" "ה לונות'. 4 ופשר לטק ל תפקיד. 4 | סטוה בצד הסימפטי של בנות"חברית. או להצטרף לכוחות. ל | בול ,ל ₪ = ארי 0 ריקי 2 'היות | השחוו של ו מעצמות ה -, אפר 0 על דקוויזיות על או להטיל , וחק זמ תנהל ל על גבי מפת ל 90 - ופה קת ל | הס המפה דינמית ומשתנה עלפי עונות השנה. נמצאים בה גם ערי . | 0 ונמלי צ ב זךהכול ה א משקפת מצב די אמיתי של אירופה ערב . ו ]| 1 | התוצאה, = שיניו ו (שה ץ זהו סימולטור), היתה דומה. | | | 7 ללב צרפת ולכיבוש טריז. כמובן. . 4 פה 7 תכל יכול 5 ות אח רת. המח ושב קובע תוצאות קרב, אמנם עם. | 7 לול של מרכיבים אמיתיים, עלדודי הטלת קוביות, ו אבל ש בה | ([ | משהר ממש אמיתי. נדמה לי שהמזל חשוב לפעמ יח ג מן ו הגנרלים 1.-. / אפילו מ"שלושת הו ל 1 )] יש אמנם הרבה חן בפשטות ההפ עלה, אבל הניגור שבין ה דרמה | " / 1 הנדול לה של -. תי ה השנייה לבין הפשטות ו ה סטרילית של 0 1 4 ו | | ו תתו / או יי 4 "וו אי 0/0 יי 6 | 1" 000 ל - 1 )1 ל ן ו 7 0 וני יוו / ו 0 1 0 ו / ו / 4 ! 0 ' / ו / ו ו ו ו ו 4 וו / וי ו ייוו | ו , וו ו וו וו ו י ו ו . / ו ו /ף וו / ו . וי ו / / , . 9 0 / ו וו ו / . ! , 0% ו רורבו וה מ 0 / , |[ | תו 5 ו 0% | 1 ! ו / ו / ' / ו ו / ו 0 0% ו . ו 0 ו / ו . / . ו 7 / / ו יק ו שוכ / ₪ 2% 000 5 // 0 לש | "= ל 4 וו - / .0 0 4 יו המו ...ו 1 ג ו- 30 זו 0 ו / , 0 , , % . 1 ו קולונל ת; : מוש. | ₪ ו -. " 0 ו רו יינ ₪ אושוה || זו 7 ה ודמו ו הדל .היל הדו רלה ה ל / / 4 ו ד | וש וו / ו / / | | / ה 8 7 / וו , "0 /./ | , , // ו [ ₪ : ו | ל 0 ו ו ו / וו 20 ₪ / 3 2 , 0 ל / ו" 0 0 ו ו א / ו ו / 0 / / ו . / / / ו ו 1 ' , סנרג "ורקי כ יאת ריאי טובור כ 20 קל רפ ו ו א קאי רשפ לטות ל סהייאור-ה/רטר)-=ליה על הלצא לו וה רו רדה או ל ה רלק | ו -95 כתכנגו סיכל לידיו את משתץ ההולי החדש כשהוא שוכאז סְרת, פתעכד החלסקה, חושב | שהוסי אה משחסל אליס והטדינה הכי דוחה בעיניו היא אלסקה. שעתייס כחברת : המלשחס החדש גרמו לו לרכוש כיוד הוסי כאלפי שקליס, לסגות פריזר חדש ולהתחיל | לטפח תספורת של ברגדון מ"כוורלי הילס", כוכב הוסי ידוע | כרונותיי העמומים מהפעם האחרונה שביקרתי באחד מאותם אתרי החלקה על הקרח בארצנו הקטנה, באים אלי בדרך כלל עם עוויתות לא רצוניות, ובמראות לא נעימים של נפילות מדהימות (של עצמי), התחלקויות, ותחושות קשות בפלג גופי התחתון. למרבה הפלא, הזכרונות הנפלאים האלה לא מנעו ממן באובייקטיביות מוחלטת את משחק ההוקי"קרח טהגץ] ג לאחרונה, ולאחר הקדמה קצרצרה זו, אני חייב להוסיף שגם לול 6 ניסיוני המר עם משטח קרח, הספורט הזה נראה לי תמיד אלים מאוד, תוקפני, ולא מי יודע מה מעניץן. אבל המשחק "95 צ0א06% מחשעם דדסאע', מבית היוצר של "אמאה דתת דא ,ז1 יסגא" (חברה שמשום מה לא יצא לי להיתקל בה עד כה), שבר גם אצלי מספר "סטיגמות קפואות" באשר לאותם משחקי הוקי"קרח אלימים. כאוהב מושבע של ספורט - המשחק מצא חן בעיני בשל זריזות הפעולה שבו, ‏ האקשן הממריץ אותך להיכנס ברגליו החסונות של יריבך בשיא המהירות, להפילו על הקרקע, לשבור את | רגליו, ולסכל את משימתו באשר להכנעת חשר של קבוצתך. 2 בנוי בצורה מושלמת " בין האפשרויות של המשחק קיימות האופציות הסטנדרטיות - , של משחקים מסוג זה, כגון משחק בין שני. שחקנים (הידוע כ- ₪ גוא פמ צה.זע 2) וכמובן משחק נגד המחשב - ובו אופציה למשחק יחיד (10₪ג/א מזסא51) או למשחקי ליגה ומשחקי "פליאוף" (101₪5ה] פתתסצג.זק). כאן גם המקום לציין שמאוד חבל שהרבה חברות שמנסות להתמחות במשחקי ספורט למחשב (מלבד 520815 ₪ האגדית) מפספסות הרבה פעמים בגדול את המשחק, ומתעסקות יותר בפירסום של מוצרים מסחריים על שולי המגרש או בשלטים מוארים, כאשר המשחק עצמו מוזנת. ברובם אין ממשק שליטה נוח, אין גראפיקה, והכי חשוב - לפעמים אין משחק בכלל... ה"הוקי קרח" בו מדובר איננו מסוג כזה בכלל. המשחק מחוסר פרסומות של חברות מסחריות, ובנויי בצורה מושלמת. הגראפיקה - בהחלט טובה, גראפיקה פרטנית שמאפשרת לראות כל פרט קטן במסך בלי "למרוח', המגרש והשחקנים מצוירים בצורה טובה, ובפתיחה ניתן לראות גם סרטון וידיאו ממש קצר, בו נראה שחקן הוקי מנוסה מבקיע שער. אני חייב לציין כי הסרטון אמנם קצר, אבל בהחלט קולע. המשחקים (לא. 3 + המתכנתים עשו בהחלט שיקול דעת נכון בכך שנתנו רק קטע וידיאו קצר, להבדיל מאותם משחקים רבים אחרים המצויים כיום בשוק, שדאגו בפתיחה להראות סרטון וידיאו ארוך, המלווה בהקדמה רצינית ומרוחה (הקדמה= 0אדא1) ואילו המשחק עצמו נראה 4 4 כמו יום חול 7% בסומליה"תחתית. > -- את המשחק = - מלווים קטעי ' קריינות של מעין שדר | טלוויזיה שמלווה את / . יו , 14 7 1 ו 2 / וו .ו 0 8 8 ו 0 9 | | הש הצ ציון ו ₪ א[ יר 4 וריע ו 0 | 2 - : ₪ / / / ו . יי 5 ו ה 0 ו ו 8 2 7( , וני - מקורי במיוחד),: אבל הצליכ., 0 = = והקולות במשחק דגומים בצורה מש" | א טובה וברורה, ‏ גם המוזיקה עצמה |= מתאימה. לרוח הספורטיבית"אלימה | - ה = משהו. של המשחק, וכאשר מובקע "₪ - הנר שער ניתן לשמוע שלל סירנות האופייניות לספורט זו זה, צווחות ברקע, ונותנות לך הרגשה של מתנדב במד"א (ולמרות זה, הן במקום). השליטה במשחק מתבצעת עלזידי לוח המקשים וגם בעזרת גו'יסטיק (למתאבדים בלבד), ויש להבין כי במשחקים הדורשים זריזות ידיים, מסוג זה, אין שליטה אופטימלית במשחק, כיוון שהכל נע במהירות. אבל ניתן להתגבר, ובסוף מגלים שהשד (או אולי המקשים?) לא נורא כלזכך. כאמור, משחק חמוד, שיעשה לכם את הקיץ קריר. ₪ גראפיקה - 90. מצויר טוב , בלי "מריחות", וידיאו לעניין. סאונד - 94. מוזיקה קיצבית וקטעי קריינות טובים, רק חבל שהם טיפה "חוזרים" על עצמם. שליט ה - 85. טובה, אבל בגלל המהירות יקח קצת זמן להסתגל. אורך חיים - 95. ניתן לשוב ולשחק עד שהעיניים קופאות... 7 ...0 1 : 5 רד 72 - סש 2 לשל == %%₪- ₪ ביכ . 5 שהשעב= יע לימב 65 008-- 08 לכא > ג-א , :. : 4 י ₪ 4 / בא עלוה / 6 % 1 ו ו : 4 5-53 יטקט ל - 1 2 5 5-5 2% ב לשה ב .ו וי וו צַּ .- - . 3 2 ליי - - טוןם 3 וע - = ' : . / : : 2 / ו - . . מש - . . 2 0 . 2 ו ה אי ד ו אי שו ו ו ו יי 7 9 ב 0 ₪ ! וי / יש הי קיר חש | | ונהי הש הו שהקו ה וי-וי שאו הצ א 5-ו שידא תכ אה/קסוקקרכ תללק תיה ירק קרי ג 55-ו טר הרייו רפיוק 1 ל ד וי ימ ל 4 וו ו ה ו ה ו . 5 ב ו ו ו ו אווש > = )הו !ו =) ו = - 4901 יי ו // 0 0 . 2 == = 4 = ה = לי 44 .= 0 שב ל 1 כב 0000 , יּ 0 ו 1 , / - /. 7 | " ' ו / " / -- -. / ר 1 1 ₪ | ו / ו ו ו - ןְ ו / ו / , / ְ וו | הווה ו 8 / "0 ו בוו ו / : . ₪ ור )| 0 אהו 3 ה / בש / / /" ₪0 אוו ד ( 0 = 0% - . 5 6 0 7 קְ ו ו / 5 ] 0/0 שנ) שי : י 0 ו 7 וי 4 יוו ₪ "ו ו ו , 0 וק 0 | , ! , . ו ' '/ / כו " ו . 7 . ָ ו 6% . ו ו / , . ה ג , ו 1 ו = 0 יי ו ו / . 0 0 יי ו . וו וויה הקדל הו ואה 0 ₪ יו ןז , 0 ור גי [ן , , ו ו ו / ו , ! 1 א ל ו 0 , ו ו אל )) // 4 ! 7 0% ו 6 /6 ו 3 0 . / / . "יל ו רכ ו ה [ ו 1 אא מ | | נן !]| 4 שוחו ה / 0"? / / 4 י ו , - רו / 0 / ו / 0 / -% , א .ו , | ו . 7 , ו / , / . ּ- א , 1 7 ₪ . / /.') ₪ שא ו / 4 | .מ % 0 . . ו בש / ' י / | : ו 0 | , % / 4 ו ' '. ₪ ו - " א חיק י - . ו ג / / % : . , -1)]) 5 הויו ל . ו , : ! | ג , | ו : ו , : , שש , זי ו / / 1 הוותה ו כ 7" ו . ו . וק ו , . / % 1 14 1 0 ו א ו ) ו 2% % הסצהואסום 3 9 5 , 9 ה ג רו - " 4 ו ₪ ו , 0 . ו ו ו ₪ = 4 4 . / / . וו ו = : /" 6 | | / 2 0% / וו ! 0 , ' = ו 4 . / ! ובו 4 יי 0 | / 0 1 ג וי 5 / 9 .. / ה 5 % . 0 [ / - 0 ,ה ד ו 7 הבוו / | ואי ו ו וו - ( ו וו 5 ו ה ה וו *ש לו ה : . ",יו ו .₪ 7 / 7" וב 3 1 "ל [ %% ה | , ו ו ו ו , 1+ ו 0 / . . טל ליו . / ודרי וו וו וו = יו ו "ןק 0 , 4. / / ₪ | 0 ' 7 0 הילהוה שוו ה = / 1 4 ל 1 1% 2 2 . . , ו : רל ו + = | ו 8 הו+| / ₪ / ו , א ו / 9, | ' ו 1 % 0 וי ן ל / 0 5 ו / / / ו ו = ") / 0 0% ו / ו : . .ו - - ו . : - וה . ש 4 3 8 / / , / ו ו 0 ו ו 71 ו ו . 0 | ]ד ! | /. %- וצ ה ל ו | 0 ו / 0 0 ו / 5 1 | ל ! / 0 1 5% ו : ו / / . ו 8 וו / 0 0 | וש ו 0 , . ו , | ו . : / ו / ( ו ! 1 1[ 1 ץ | 0 0 ו / / 5 . ו וש 1 ו - 4 % 1 וו | ו . ₪ שו | | / א37(% יש ו 6 ה : 9 0 ו / / %, / 4 : | 3 ו 2 /. . ו / / / ו ו . ' 0 ) 7 0 / . : ' " 1 ₪ ו ) , , / ! 0/0 , 1 " ו .3 ג וו 5 . , 4 1-8 : 0 ו ) שי" . . ו ן | "קיז / ו 0 ו ו .' . , : | 0 / ₪ | , 4 ו( / | ד ה / / / 0 [ 0 / : 4 6 ו ו ו . 0 0 ו / : / / ו - / א 1% 2/0 יי ה ו 7% 8 1 / / ה 6 ו %-- , 0/0 ו ו , 0% / | / - . , ₪ / 0 4 0 וו - / 0 2 / | / . -. 0 1 / א וש . ו ו 0-9 / : ג 4 2 א 7 2 ו ו 8% ו . . ו - / . . : / . 0 / 0 / יו , . 7 מ / / שש בול | | א סי / 0% 7 ל 2 , 5 0 0 . 1 יי , 0 7 %/ 4 - 8 ו ו 1 4+ ו / ו 0 ְ | 0 | 7 / ו ו ו 1 ב 2 ל 6 ו ו 0 [ ו (8 / 6 : ! / 0 , 0 . ו שן / 3 ₪ 0 . "/" אע 0 / , 0 / ו / 7-ו . / - / [ ו רה / 4 2 ל 0 ו 0% / . 1 וי % , 0 יניב קסנר בוו ו ו , 1 ו ית 9 0 ו ו ו וו היווה ו 7 7 / - / / " ו / / ו 9 7 . ו 5 , 7 . ל 0 4 / ו "" ; , ו 0 ית ו ו : 0 ל 0% .. : ָ? שיב ו / 0 / ו / / . 0-1 / / / / . וו / 0 / ' ו 1 0 . / 0 /*+:, . 7 ₪ . " 0 / 3 ,1 : לוו ו / 0 / ו ו 0 וו וו .ו | 0 ו / וו 7 / / 0 : 4 ו ו [ | והש ו 0 / [ ! ו / | 0 0 0 / / 0 / 7 , וו ו ה | ") | / | 0 . / ו ו " | ו ! : " ו 0 ו / . ה % " 1 | "0% 0 / ה ב , 0 ל 4 0 . | 0 ל ! 0 , , 0 " , - 3 8 ו וי 0 ל אי , . ו / , 1 ו 4 וג ו ווהי , 0 / / / ו / | 7 - ו 0 / 7 5 | ל" ₪ " / 7 ו א / " ו 1 / 0 1 ו ' 1 ל 0/0 1 2% + / רדר יווש ה / / / . / שו ו 0 / | ' ו .) - 0 ו ו ] ( 2 , 4" 2 0 :2 י א 2 - ל יה 2 4 ו 1 א ו 0 0 0 ו ה ד . רו "ו. - 0 הו , - | בו / + + 1 . וה -. ! 7 / ו וו 00 ₪" + ו ו ו : / , "/ " ₪ - ב 4 ו ו חי :+ 0 5 ורי" 4 ל - . 7 ו . 4 0 ו . 7 5 2 - נכיב 7 ₪ . ג = או ו ו . % 0 ורילר? |ווה' -- 6 . 0 לא יי י ו 1 / י וצר 2 . / כל | ער ? - 1 1 ! ות 2 "₪ עו 0 0/0 : ₪ 5 ו / 0 , . ה '/ / ₪ : 2 0 ּ .24 : 2 ה ₪ ו" | ו -] זז / / / | ו ו מ 0 1 - / קש ן, 31 ה ישי | 4 . 0] <. ו ₪ / . יִ ו %. וו .| 3 0 /" = 0 ? / 1 , 0% ו וי = ו 5 ו / ה / / אש יל ו 0 7 0 / 0 8 2 "ל 7 - ו / 5 | ל , , % 9 , . . , , ו ה 4 וי ב ' "9% " / , : "1 0 . - ה 8 ף 0 4 4 ו 0 : יי ₪ ו ; . וו ווה % א ו .. , - 1 ו ה - ו ו 3 / 6 / 0 ב ו כ | 0 5 ו . ל ו . ב / 6 . . 1 ו 0% ו " ְ - ל ו | [ שו ה ה % .9 - יָ ש ו / ו ו- ) י י , 0 ו / 0 / 0 - / , "וי ו 0 % . ו = 0 6% / ו . ) / * - [ ו : 0 / . 5 ₪ , ₪א וק 0 א 1 ו 0 | 1 , . 4 - ש - =זן ור ב , 3% | תחביב של עָ ו / ש ינ 7 2 ₪ 7 0 | דפ קה שג טמר , לב ו ה ד 0 של 0 ד ו % א / 1 % ף / , ! 0 ו , / 0 | ]ו א ל : ו 0 ושתוי 4 ו ּ: 7 ד 9 2 4 ו ו ה ₪ בג .4 4 2 : . - ו . 0 "ו / [ 0 0 י / ו ד 9 '. / | / 4' 08 / | 0 8 | / 7 / / 4 / ₪ 4 ' "', וח | | / [ / , [ 1 /, 0 ו / . | | | בשיי .1 ו א 1 3% ב - 1. ו | ו = 5 9 ) 1 0 0 ו אי == ₪ כ || א כ | וע א = שרכסו , ו 1 0 . ָ 7 ו ּ < שי 2 ₪ לי בב שו הש יד רשוי שר סיק 7 שדח "ל"אר 4 -- 4 1 4 ו | / / | ל א הש -- ד רש 6 - ה "יו 7+ 1 3 | ₪0 / ה ו ט 4 / דא ₪ ₪ א יליו . בי 1 היו יר די + יד -515 0-0 - 4-55 > ךדדק --07 75 = הרל ד לד ₪5 ₪ הכר ₪5 4 ה של וו" 0 | /4. ו הב וד נו ווה | ל רש חש ו / : 0 , קש 0 י ה ₪ 2 1 ו ו ום ₪ ]1 | 0 ה וו דד 8 -/ ו ו / ו - : | ר-] == יע 6 4 %. / . ו 0 ₪ 350 ו1 ו ו 1 ו / , / . 0 . ו רר. ו ו / מז מדבו ₪ 6 [ / 1 רז / . - "<- = ו ו / / . 4 .ּ ₪ , ' 1 ב ' - 1 ?ו או ו 1 6 ).1 / 0 א יי . / */ 7 ' ( / 4 8 בד ל / - ו 2 יְ י שר / 0 4 "וד 8 . וו ו שמסו *< ו ו ---- ה ו וו 0 ו ו וו ו וו יודיי 2 ו וי ו %% - / 2 0% ו ל ו 9 0 0% : 2 0 - שא ₪( ₪ ו ה % 0 / ו וי וו / /" ! [ | 0( | | / ! 0 שו " 0 1 / ₪ /| לו 1 ש , ו וי / " / 7" וו( 1 ו רו 1 ל ל וו ו ו א 9 . / : וו / ו ברו הר ו / 7 | / , ,ו 0 / / . 0% / | 1 0% ו / ה" ו , 0 ו / 0 . . . . . 0 / / 0 , כ , ּ. י , , 0 0 ג %. . . , 0 0/0 ב וו וו בר / 1 / ה ויו בו 1 = 1 וי ₪ %- "זר 7 / ו ו - יש א ואצ שש | וס | ו | להי 0-8 ו : - ד / 0 . 8 " 8 4 0 קוו | "הררה | הח | 00| בסקררה | הלקה ו ו ב ו ו ו 0 כ ו . ב / א , / " /, ; 6 4 % .2 % , . . . ו . זי , שו ו ו ו ₪ . / 0 / / ו . / ו : - / , - . ( + | ו ד ' % " / 1 ך 3 וו / ו 48% | >> וז 5 6 , / ' : ו . יו 0 כו 7 - ₪ / . ל / , 0 0 ' " % . . - . 0 .ו 24 00 ו וי , .ל . 8 ו י / / 0 | - . . וכו / -. . . / 0 , . , ו 0 וש -- . ל 4+ ו . 1 ל - 0 . ו : / / | " ; ן , / - + וז 1 0 : '. , וו 1 8 / , " 0 . 1 ו | ו יו . . .י, / / / " / ו | / ו % ו | 4 [ / . ) > !| 4 4-ו / / / י . ₪ 0 0 0 , | ו / ! " / . , 0% 4 / / . ב בג ו . 5 "+ 4 4 9 , / [ 5 , 0 ]| / ₪ 0 / " / ו / / , + 4 ו י, | 1 ו ו ו ' | , / 1 2 ו 2 , ו / / ו ה , ו / , . ' ו 1 . 0 : / / ו ו , / 1 ב = . " / 0 . ו | | / ו /"" : 0 , ל . ' " - אויו 1 5 וחו 1 2 ו - ו 2 ! , / / ו , - ללד | יא ו לוו יהלודרייוד והוץ הור לו , % 4 ו 9 ! [ 9 : / ! ' | ₪5 ו / 1 , ! = 2 , | 0 : 4 ה יו = | 1 : ו ו 2 9 | 1 . / | / / | ₪ 1 ו . / / . . / . אא ' , / | /. 4 ץ ו 1 . | . | / | 1 / / | וה זו / . 6 וה . ו ו ו ל ו הייו ו ו / .| 1 ה . 7 3 | 8 4 ו 1 11 / / 15:. 21 יז 1 . [ , / ' / ו / ]7 / ו 4 / זו / 1 0 / וט , | / א 4 1 / 4 ו , / | 0 ו / יְּ / / | ₪ ן | ' ! / / +, %| ו ' / 0.0 | 1 1 | ו ' / | ו 7 ו ו ו ול ה / יש | ו ₪ 1 / 0 . 0 / ו 0 חד . . "₪ ל 1 | הדצ 4 * , / " ' / '" 1ה= . י - "ן רד | . יור , 'ם / %" | א ₪ ווה / [ , | | ו / - 1 / וש ז ! , , , ו 1 | מו 'ו ₪ 1 ₪ 31 ו + ו 12 / ו . 0 [ | ו | [ / ! ! .ו 0 ו ו - ו 0 , , / | ן | , : ]4 / | ₪ / | 0 ! . | ₪ 0% ו /, / %, , | שו , וו 1 1 | : / 1 ה / | ]| .4(%: / = ! | / ו.*.. 1 : ו / | : ו 5 3 / , ' ו , 8 1 / ו , , / , , : , %. / 5 / -] | ן ו 1 ו 1 / !0 / ו / %ז ו ו 8 | / ] / | | , . / /ש | . / , [ . | % . ( 0 / / , 1 1 ו . [ ו ] " / - / ו ' | מ 23 | הי / וו ו 8 הווה 1 ₪ן ו 11 - ו . 0 , : ץז : - 7 / 7 / 2 . , : | / ו . / ו 5 | ו ו , רזה .ו יכורי | או ו / | (הצל %*יי : 7 1 6 ו 1 5 ) / | ₪ ו % 0 / ו )) , "/ ' / ו / 1 /. . / | יו | - א ו . . 0 / [ ו 31 % 0 . . 4 יו - / | | 1 - 1 | + / / " , ו [ / 4 1 0 ך4ל = . " שו י / / . / 1 ' ' ה 0 / ו | . 0% = ד ו . / ' ב ו ] / | . י , " ו יז / ר 0 / ה / 7 1 1 / . ידי / . / | ו " . ו / / וו 10 / ₪ | ! 0 11 / , | / / , / ו / . , 0 | | / , 4 . . - ויו 7 2 . ו , / / י . % ' וי 0 1 / . . ו רוי 0 1 ] ו / / / | " ו | [ " . 1 / 4/1 , , : | % / . 1 | 1 : / 0 א / ו ו י ו / ו ה 0 / . / - . . וי . , / , : ₪ . חר ₪ | | % ! / . ָ : , . , . . + ו ₪ 1 -1 0 , / 0 ו ו . 1 0 ז ו ו / : / / / %) שי ורוו . , . / | / ף 0 1 , " | 4 . | / ה / הה ן | 6 ו " . - . "ווכף ו 4 | ו / , , / . .1 4 . / / / 0 / | וש | / ₪ | , | / ' . . | 0 | ו 0 . ב , " / / דן / | ' : 0% " ₪ / . ' | | . . 4 | ו / / ו , " / ]₪ ו / ' | . ם / . % | ₪ ו 5 0 0 0 / וו , . . ' 4 ₪ ג ב א = , . |- 4 , לו / , ו . 1 ונ ₪ 5 5 | 17 מ , 1 | " 1 / 1 ( / 41" / ו [ | [ / , וה [ . | 0 ! ו 0 / / 4 , : | וגו . / / ו 0 . ו 4 / | + ו , / | ו / ו 8 "| תמקר | ] ו : וו וו . ' ו , . 1 יו ' | 0 % , | 7 ו | / / | | | ן וו ,ל [ ' / ₪ / . , | / 0% | ; / | | / 0 6 / יְ . י "0 + י / ! / 0 1 ו / -- וו ו | / | ור / | ₪ | ו ' / 71 | 7 " | 3 ו[ ! ו [ / | / | . ו . | , | [ ן ]1 / | | י ' . / - , / / ו ד 5 ו = ו ₪ יי / / / / וז ו | / 1 , 1 | 9 , / / " 1 . . / 0 /. 1 2% / 4 . ₪ / /- ואי | : | | % : / ו 2 ה ₪ / . י / 1 )ו , . . 0 ו , 3 | 0 - ( ו 7 , - ן 0 : / . 1 , ו / / | 3 | / ו / ו ו | / / / / 2 % [ י / / ו / ו הו / | 4 | . / | / [ / / / | / ! 2 / 0 / יו [ . / . :7 | 2 2 1 ו / / / , 4 "1 ו - [ / ! 1 4 ₪ ו " 1 , [ / / / . / | / .+ ו / / וו | 0 / . 7 ! " ' . " / / 0 . ו / , ' ! / // . 2 , | [ / / - / . - , <לו ' / . ₪ , 0 ו , זו | / / ו , 6 ו / , " 0 ור ! 2 , וי ו /0 ו יווה%,) ₪ / ] ;)5 וש )ו 443-- "34% !0 :) 0 : 0 3% מיקרהב 45 יזיל .-- הוא הרה את. פיט! ] כ 9 0+ ה זה ! 4 0%" >ז. כקאן אכדריא, רכשפחו כנרדת. רפואית. | (] [ וצל יויטית. הלהקר, ר------- ) פיש ‏ מת.. ואיך 5י מושה מה הרה אותר..- 4 + 6, 7 ד . הדבר הזה הו רג את 5512 ! | כאן קרופ דייסון , 1 | 2 | / | מזווחת, מהשטרז | | | | 4/7 של | | | יש ככ פה תנמוטת |ן= ישן | ]| הפגועים ועדי כוספים ‏ 8 3!עום קשה ו 1 / ו הר כחירס .-. ₪ פצועיס ק5.. הוא היה ענק | פיתאים. הווד כיכנס <כימוך, מייד עומתר לב ! תושי המחזדדדיש צנית ר ו אותו | כ ילחלר +זיתרי כבופ הכוה , התוא כררו. .אבצל לא פיפני עשהדה כפה חועם. [אז.. ארר רדפ אתרץ! קן זהו רזפ אהרו ואז פיתאום רו ו>ז תע ה הב ררע ל דה יספ וכצבור כפעד ה2א.. אזכר ישקת 2פארק ישיתקתך ב..מישחק שאבא עפ הגת'... 1 ואז פיתשום,, בא צ5 עבקי! סתבפתי וראיתי תמפצת! ( ה רדית לד ירוקה כו7+ד ( תפששה אוו .2 ב+צ?2 היא רצתת ברק אות! ואז 92 האיש הכ חגד.. - > כבקי ית. ]!! - והמיפצת ‏ לתה |! | רע רדה לך קיימי, דרי אהב ה אד צלורןו ה זכ רת כחקר שכשה כ מצכדות ₪2. לעד הכא. | הייכר 32עק2 אחר סוחר ס<יכו, היהצגי למהום רבצאכר אותו מו,, | ברףּע שפיט כי2כש הווא קפ <כיו , הוא הרג את פיט . אחר כך ר%12; הירכחכצן למזפי הדל העשומיג. קופ ." ידיס סתי י אותו! היית: שרחה שיא לי , אבצל כשהית קְרכתי הוא קפ שו ! ירין? <ן עו 22% כ פצס בכתעית י ה5< שפו1 ה?צר את ., 2 עכביראת כתי <צוד 102 דקורל. כפעודר אקדכס עוירון מעב זו - 27 שת גיב דקדת שתניםשן <יתתופות, ש תיצוריבו | 5 והוא לאז י ב + רן עכשו זכוח ה עצור אוּתו חן כאינו שו ידך % : 1 . וו של 17% - - ז | , . כ = ו 6 3 שף ה יי דְחפרנ. ה ליו ד ה וש צלחה ד - דהו-ככטו 4 = קארי. שחפקט - 4 א אמ ל מש ₪ ל - 455% מ - תי | 8 ₪ תגת. ו כץ]. שה תבר ע ם הכת-בת : היבר מ2מע.ב דות. 67 ש: 1 שג" לדטין. ל אטוש יצ -4ג - א | --ן | | חייש ו 1-0 א --- = > > = / 0 ל גליהה , ו | וו וו 2 3 ו // + 0 וי 1 הההההוהרווש וו ו ו וי וו ו : 4 - | ל ; ו[ וו . . 5 | . 1 / , 0 וו 0 ו / . //. -יה. ויו א" פיי -- כי כלזכך הרבה משחקי סימולציה למכוניות לצאו בשנה המשחק 7 0 לא מ | משחק. א בלו העולם למכו ות /. - ו נוס 8 ל העט 00 ו מחליטה שת שמאלה ג 2 במירוץ ₪ יחיד טלא מעלח אותך ו 0 כ . 9 | 2 יה ימינה, 0 קטע של איבוד . שלא תבינו לא נכון. המירוצים הם לא 0 גז אלא תחרות ו נגד הזמן. ו ו וו " ו 2 טומעים הפניות והפיצוצים, ל פות 0 0 : 3 וצע. במשחק ש תמונו שש סרקות וצלרים. ל - . המכוניוו זכולן סרוקות למחשב, ואילו , -- ו .., בהזב 4 מסחטז 5>:ע הטמו םת נחחל תוומו ויז הח5 ע זט מפנווחי ווהה וזו זווווז וו וו | וו" הזחו / / / : / 1 ו ו , . , : ל - . : : | . יי : ו 0 0 2 ל ו ₪ 0 0 6 , / - רו 7 + : 7 0 0 0 1 | [ ותו ו ו ו . . 2 8-7 = 1 9 53 ע- מב וני גר 0% ו ו 5 % ו 0" ו ו 0 7 0 2 0 ו 5 וק ו 2 זה ( *‏ וז מלים' טו . ות 2 ו התנועה לשל 0 6 מדי, / ה הר ] | מה זה הל ל השחור הזה שעומד מולף. | ]| ל ע 0 יה מתה דיו . : 3 ות מוזרה ז שעובדת באינטרפייס > הרחש. - 6 הוא | האפקטים טובים, אל מל 6 "ה | ו בי -. ונר סיפה ה מוזרה | | ו / .3 ו "/ 3 : לש 2 , / | 4 ה מ'לן ו , "למתון 0 / ו ?1 0 י 0 : ! מל ועש - הריקים כטהם = מצליח ‏ מופרזת, ו צא למזון הטרה 5 מד: / ל טיה ימעה, והדמות רצה שבעה ו הטכוט ם בהתדעתת זמ כה מ / 2 ור וכ ל המשו 0 | מטר. או לוחץ קדימה , והדמות מאוצה ל'00 | קמ"ש... לא טוב... לא טוב. באופן כללי, משחק חביב. מה שעושה אות / | זה הליגלוג העצום שהוא מכיל כלפי המשחקים. | הנדושים של היום. זה קנה אותי למרות דפק השליטה. מומלץ לכל מל שאותב. משח; | שמחייכים בו, שווה לפחות לנסות. ₪ ו ו / | = ל : ו 20 וו / 0 1 | 0 ו 0 ו / ו /" / / ו 0 , 0 / ו ₪ ו 6-6 = שה 4 ₪ 9 ו 2-5 = וק 4* 4 ,/ 0 א ו / ו וו , ו / 1 ווה וי 0 ו 0 0 ו % ו ג ₪ 20 . וה | ו א ו 2 יי + | ).ארשא 4-54 וו 4 / 0 / ! ! / , וז 0 2 | ו 71 : 0 וו זו ₪ / / ובו 0 4 / ו 1-7 / 5 = 2 1 / ל / = 21 ו / ו ו / ורד || / / , : .5 וע . ו ו / 0 | הי - 0 / 7 ְ 1 , / )= , גי ו . בי 0 וי ל 1 /% 0 . 1-1 ! ו ול ו ( 0 ו 0% .₪ / , ול / . ולו ו וכש- א 0 / 0 ו א , ו( ו / וו כו וו בכורכ ל בל הי ם-י . מ ₪ ו ו ו ו כ ל 7 1 0 א-כ 0 וי ל 24 0 סיכ ל ו ב לש רו --/ = ה . / . 2 ו ו ו ו" / + ו א ו 2.1 ו ב ואינ )| = שי 3 ו 0 / / ו 8 % מא ( ו ו ה" ו 4 | ו 0 ראיתי. 0 שו ה / ה / 0 וי א 0 ו 0 - / - 0 1 חבה | / 1 ו וה 7-ו קים ? 0 1 א לא מודגש קצת יותר מדז, מ במשחק. גם בעזרת ה807?. שיו וו 2 המקלדת לא 8 במקומ ת 7 כמו ב" . | - ./ סלוט על ש הגראפי ו טיסה. ו 7 נמ = בגלל כפתור בחירת. ו ה 0 / ה ו ו 0 0/0 ו / -|:|-₪ש < פרידמן -| יק . ו 22 ל וו רד היה חרי 27 וכדיי. , קת ו ארחה הדדדהההאהה, הקדשתחת ור דההההחח הרה / 1 | 0 00 | ז 0 0 יי ו ל ישא 1 ו ו 8 0 / ו 0 |(שחצל 1 יי 0 ,יי יריצ" % 3-59 ,על = ו 9 ₪ 12 / 0 .,. 4 8 8 / | ]1 ו ₪ 1 ו % 8 שש א ו . 0 - ה ד" ו ו / , | /. ו 4 = ו" ו 5 . // ו / , ₪ וו / 3 , % ₪ % / 5 < 0 / / . . : . / | 0 | . 4 / ו 8 / ו 0 / = 1 7 : א " / ל ל 0 1 / : : ' ל / : ' % - ד / : / : 4-5 , וו 0 34 0% 8 ₪ מ נה . ןו שאזיר - ו . % / , ו ה בש ה ו שיל 0% / גו אתה דע שבאשר תעבה % | הגבול אלו גן ו שלך. 8 0 כא ורש חקתי 1 . 8 / ו ! 2 ו וו , הווה . ו 0 ה ו ו 5 יי / 0% : -| 2 8 ו וו ג גי ' 7 ו " די / ל סימולטור זה קרוב מאוד 0 1 הררה הר ] העלילה ו"חדר. ו שיקרא , , האולטימטיבי". מעולה, | גראפיקה | משובחת, 8 9 . .6 -₪ - | > -3| לטיל בחופשיות 8 הכל | לבחור > 1 אפקטים, עלילה מסוימת וכמובן - | ₪ ה | | "₪" 2 ]| טוס מבין החמישה, ולבחור שדה | רמת מציאותיות גבוהה ביותר. = 0/0( | תח - 0 0 0 1 = 1] חדש, ואפילו להחליט על שיעורי טיסה.. עכשיו, בואו ואסביר לכם מה 97 - 7 /| | | 0 ר זה את הכנוי ו ו ו ג 1 יו ויווש " ו ו , ו 7 או וצו 8 ו שש == ---- "|| אבנר פרידמן. | א-ש ג יווהה הההחהההההןה הממחה ההההההההחמ ה ומאת יי = ו == = 9 --- / אי )ו ה ה | 1 . ו / 17 0 0 ו ו קה תהוסיש- איה תההקשוחחה הנוי תתו ביבואר-חי. |] ה ו וו וו ' . | חי 1 ו . | 0 . 1 | [ : | ₪ , 31 ו ו ו ו ה / / / , ! 0 יר 2000 מאה תב שחת וד אי תיקמו הנ . , : 0% 0 - 2 שור ו + 2 75 3ב השש יי פה ארק 3/4 = לו 0% 00-55-10 ו 0 ,2-2 4 ו : ו ו . , 8 , ל , 5% ו היה | ו 9 | -. ו ו 2 ו 0 י ו ו / | ו ה . . ו / כ 1/ 2 / 2 / | רו שו / ו ו / [ , ! / ₪ | , / ן ה / / | > - . , . 0 , , : / / | //0 0 ₪ 0 ו ל , | . | ו 0 | ו | , ! | , 2 יְ / ו . . ו / 0 " ו | . ו / | , ! . , הי / / 1 / 0 0/ // / - / , / 1 / , 8% ! , א -- | /3/ ו ו , | 0 וו - . / . , 2 0% 1 : ' ! / יְ , ל 6 0 ו י שאו , תו / .. . / , , 0% 0 // ו | 0 | . ! / 0 י [ו ו ] / וו / 0 0 " . ו : / , . / י , ו 0 [ / ו -.*. . ְ רו לקת טטאת = יו 5-4 רש | ה ו ? 4.5% ומ 7 / 7 7 ו / , %'. ו / ו .0 / : 0-7 | א : : א 4 ל 0 יש ו הור רקו ושי- - ו צ- ץש ו ו . 7 , ₪ וו ו הו ל 2 . / 0 2 ג ו ו . - רא ו 3 - 1 0 ל וארי 53 ארוף= = בש 0 ו יע == ) / 0 ו , די יְ , , ' ו / / 4 ו ו . . ו אל )/*==>-=> = + 0 ו : יר ו 0 . / / 7 . / , ו /) /5, : | | / י 1 ו ו | כ ו 7 , / ₪ . / ו ווה שי | , ! ו ו " / ! 8 / , / / 7 ' / 0 ו ! / | , ו 8 0 ו . / 0 8 1 י , ' , ו . 0 ו ו וש /. . | ו . או ו | : : , 0 / ו / 2 / : , , / 0 , ה . / , / / 0 ג ו" ו 0 ו | | /. . | / / 0 . 0 , . | / י "0 , , , י / , = ו .0 / 0 ] ! ! | [ |( ₪ / 0 / ! [/ 0 / / 1 ו ו / / ' ! , 7 / / ו 0 / , ו / 0 / / /₪ 2 / שש / / , | .א / / : וו ו" / / ,₪ / / ₪ , ו , . " , / 2 / 0 . ו 00 ו / ו : , / | ! ! | 0 ו ₪ ו / / / / , / / 2% | / - . . / / : / ו " ₪ וו . . 0 . / / / | ' ו ו / / | ! ו | : /) / ו | 0 . 0 '%% 0 / ו , / 0 / ! / : / . 01 ! : / , / | ג / / 0 9 0 ! , / ! | ו . /, ! . | 0 י | 0 / / ו ן ו 8 | 2 ' ו )% , / 1 , | ו - 4 ' , . ו | | | ו / ו 0 7 7-8 0 ו ו | יק ל די שר ת-.- כו ררה הר וו ו ו ו יי 0 == - - 0 ...ו //--. / 0 / - (5: 0 ו | ו . / הו | ו / 4 0 " ! :ו ו יש /. וי י/ וו : : . ש",, / ו 0 '"/ ו 2 | 4 בעג: לי וו ה" ורצווווו-ו,וו. ; 2.4200 ו ,/ ( = ו וו ו ו ו / 0 0 / / " 77 " / יר ה ו וד ווה וו 0 | וו ו ו והי וו ו ו וו 2 )= ו ו ו , : / / : ! / . , : 0 / ו ב 0 2- / ו - ו 0 ו ו ו , וו" / וו / ו ו שו / , ' | / ו א = - , % / 0 / 9 ו . 0 ./ 2 עו 7 4% 7 2 " , . / . / . ₪ ו ו ו ד ה / / כ 3 / ₪ 0% 5% ₪ - | / : 1 | .. ' ל דע ד 3 3 7 בו וח ירע וו וי ו 7 6 וו יאו / ו | 23 וו 0/1 וו (/ / זי ו וו % 0 0 - | / ו ו ו / - כ ורוו ווה 2 ו , 6-5 2 | = 4% יד ה ו - ל . / / ורק ' 0 0 , ו 5 ויו / וו ומז ווה | / ו ה 2 ו > 0 ו 1 וו יוו ו ו ו וז , ו ו ו וו ו | , 5-ו / ו ורוי | ו ו - 0 , / 0 וו 6-9 הרשו ו ל ה 1 / - / . %ה. ,4 ! אווהר ו ו ו ,0 - 4 0 / ! 0% ו / ל - וו ו שורד ל ו וו ה ו או ו ווה בול לכ מווווהי ה 4 ו 0 בוו 5 / וו זו / 7-7 , ו 0 י וו : - הו 0% יו ל .ו 0 0 0 0 2 / 0 ו 2 ! ו ו , , . 0 יוראו 4 5 וו יו . ו 2 / , 0 0- | / | /, /, 1 || ו ו - " 0 ור / , 1 / . : ו , / / וכ - ו | 0 , | 2-3 [ ! ו י ו 0 0 0 | / / / / | . 7 ו ו 2 ו | / , : / / וו ְְי[ | ו ל" ו / , ל ( + שק 7 / יוו יי / . רו רו וו ויו 0% 7+ " / וו ו 0 . או / . 2-0 ילול [ ריש דור ד ד> ו 2 2--* ה קכ 2+ / ו 5-4 )5 הרל וחלשי רשש - תי הרילה הטיר גר טרוק 60 וו וו ו לי רצו ו ור וו 2 זו 6 2-1 2 כ 4 1 ו ו ה - / | 5 ו 0 . | : שי 0 / ב ל | 2 1 | / ₪ / וו וו ויה.*.. / , י 2 | : |%/) ' / | ו - - וו ' ' / 3 | , / , וארה 4 ץ ! 0% 0 ן ' ו /. 0 מוי , 75 שי 1 ו .6 / 4 , א [/ 0 וה| 0 , // | | / / / א [ "ו / דה 7 .יו יוה ו " , : / . ! /, 0 " 0 0 [ ו 0 וווהו . 2 ו / ו ו 00 0 ו וי 1 0 / 0 וו 0 || 4 ווה | / | / , ו ₪ 9 0 .0 / / 1-9 קל ₪ "7 ות / 0 ' יו | 0 ו 201 0 0 ו | 0 . -₪ 4 0 / ו וו 0 וו ה" הד ו הווה וו ורוו |והו תח / / וה ו א 2 הי : אי ולוו [ 5 % . ו הרוהו "ו ו 2 / 8 / : - - 4 כ , . 4 ₪ 4 1 "0. . ל / ו 7 ו ב 2 ) , 5 לוו 0 | א , . 6 ו ו ו , ו ו נוי | ו 0 ל / 0 ו 1 ה 0 | / / , ו 9" 1 ₪ / ו ל / ב ו 0 : ג ( ₪ . 8 ו / 5% ו - / / > 5 . ? ַ =-. : 1 יבצ : ב + הר ו ו ,1 / לק ה / / / 5 / ל הי א וש ל / ".0 0% 1 ! 5 ו שם של השמורים.. כך תקבלו המו א , - " " ו % וי 0 0 0 / ו ! ו 7 מ לונה פארק: | כדאי מאוד לשים ל 3 אחרי כ ה , 4 < ת / ו מה ו ה קודים לטלבים: | ה אד 3 המוצס / | ו .0 ו 0 . טעה ₪ , ו 0 יו יר / ו בי ו ו ו 2 יו ₪ ו ₪1 ו ו ו ו 0 0 0 ו = 0 / ל אחד 6 | ) 7 ) 0 % 9 ! : 7 ה ל = ו 2 ו 0 ו ו 0 / 0 ו 0 / יּ . ש3כ2 / 2 /ו / - 70 - ]2]0 2 וי אישכ[ קשיסיש: % 52 א 6 בוו 0 יי % 2 852 == מסך אימון זט מ - ו | 0זאז (010%0 כו 7 -0 5 , ְסת (5191) = - התחלה בלי ו ו 0 - - סיום המשחק!" - "סיום ה "כ . 0 - ד : ₪ % א 0 יש שש 6 ל . ו ו אן) ו | ו ו / ]ו ו 0 | ו / יש = ' וש ₪ 5 - = התחלת שלב היער" - התחלת שלב ור 3 הי 0 הטירה ו ,גוס ית לכם. ו ן מ וו 0 "7 % וו / ו יה ו -ן 4 -- / ₪ ו [ 0 ה / 0 0 5 / -/ - + / / ו 0 5% = 5 - 9 : בוו 6 . וו =ו|ן . / [ 4 , שת / ₪ ו 2 = = כ | ד : 5 7 ו 7 שו 0 0 ששכ 7 7 , כ הג גליו הא ל ו "ל ו -[[[- ו ה 7 | 7 0000007 0-00 7-7 7-7 7 5 : % 2 ה ו ו 2 = 1 ו 2 ₪ 0% ו 0 ו ו : ₪4 ו ל / / 0 , 0 ו / 0 ו , % שש // - / שי טש ו א 4 0 7 5 ו א ה 0 ו זו )| ו 0 ו ה " 2, 1 . 0 ו 7 ו / / / : . 5 1 ו ו , // 00 0% ה / 0 . ְ 1 0 0 / ה ו 0 ו ב ו 0 0 ו ו ו / | 2-9 ו 1 0 ו / 0% / 1 ו ו ו / .- דהל לדו - ה שוש ית ו 2 ו ה ו / ו 0 [ 0 ל , וו 7 ְ 8 %*<< / . 5 6 - 1 ו // / 0 "0 = | / ו , , ו 2 : ו / ₪ - : : 7 7 1 ד ו ורי 7 ו / / ה ו / ה 0 0 - - 3 0 - ו / ל 2 4 ו : | 8 בבס 1 0 2 2% 0 ₪ 0 8 6 ו | 4 . , יו ה ו 8 ביל :₪ % 6% יי . - ' גורה 8 וו 0 , / "/ 7 1 . 1 - / . 0 . / : ה 2 , / . ד ור . / ב ו ! 60 ו 1 ד , * 4 / " )% -- 8 8 / "0 ו 0 ₪ 5 ב ] ו גי " . ש ו ו ית עו 0 0 0 0 0 26 בשסא)ש םא 7 ו זאש |סא טא 3 / 1 % | | 0 ו ו 4 0 / 7 66 1 1 ו 0 2 40010 0 5 0 0 אוש ל אט 0 שא 0 66ש4 סט וסט שא שא )א 016 אוו 0 7 2 , 8 וי 0 - 6 0 שאוא - 6 ל | א 2 : 0 ן "/" % 0% . 8 2 * א אא / . -ב אס 0 4 ו 8 0 ₪ 0 6 א 6 -ם . "ו יי 0 | - 6 % שש ] 7 - 2 ב - 4 06 40 201 ו 008 61 6 ל : | 6 600 06 0 646א סז טס ו 6- שו טא שש אש 0.6600 6הסאס א ה 0 שא 600 66 ₪001 000666 טא6ססט טא 6406 5 = א וס צת6ס 66 שא 0006 שח ג ₪066 0% 00 66 060₪6)+ 66 טס)טטס שס)ש אאסש 0 6008 וא 0086 6 0006 65 סש 6 0666 0806 ו אאסט 6 ם660 -> אא ם00 שב 6 שא = 00 066 - בי 5 ₪ שא א6 משוזום > | טפנ סנו .6 ₪66 שא 0 ה בא ₪166 0 66 ו > 6 ₪60 ם6 סש 4 שא אאסש סט +0)טטס 6 םה 060 סט 0 0 שא א ₪000 > וש 60660/ 606 שאה שש ב 2 / 0 0 0 ₪ 0 0 1 . ו "ו או 7 2 = 4 ב ה 7 יי ה 6 - 0 יי "סט וט 0 0 0 ו ה ו 7 0 /. : ו 7 0% 0 | - ו ו ו ו בפשה 7 ל יו בב קר הב רמל ירצ 0 ו / 8 0 - 4+ .5 -- = -. 1 "ו ו / 5 - 0 9 ל | , 4 ְ . וב 1 כ / ר' 2 | / ' טג רו | ו ]1 ב , . .,' ל ו ו - % ו ו טר - ו ו 7 - 4 = וש יי -א=-ן, זי / אוש . שי עצ - 000705 -|0)- וה הרו ל ו . 40.0 8.5% 4 > ₪ 5% שש -פלחה--כ=: = ?= א = 7 ₪29 5 84 ישי של דפ שד + ב ו ב ו ינ גי נבוד-> =--2-->-5948- הביק = .החדו ח- 9 -ר--4 באה רד -% + 4 5-4 5:95 == ם-י 7 - יי בו - = ₪ 9 א א הרה רה הת אע = אפור 1 - 7 75 = ₪ אע את - = גראפיקה - סאונד - יווה קוש 7 ו ססססס0/0ָ)[ָ]ְָ3200003₪ ה 28 כ" שש א .2 = תת 2 4 ל ה אודךד חי ד ו 6 ינ בב 4 רה 0 כ 46 808 רא יוב דל הר 0 8 >> הדחה -> חר ה ד וד 5-ל ו 7 1 יל 2 4 0 4 4 )ו 4* / > == , 3 / :1 ו ] | 9. ן | 7 ו ץ / / / / י 54 | ---*--=- 0 0 וו וו וו ו 0 2 ו 0/0 ו / ו | | ונ שו ו טְ / / ו 1 וש ו 4 ו רף ו / ו וש : ו ו '7י+ || 4 1 0 | | | הז זז | / / ו ) 3 ] וי / , ] ₪ | ) | | | 0 % . | 1 רייו יי ו ה [ 4 / | / | ' | | ו / / | . .ו / ' " [ / / ו | ן / | / ו / 3 , ו 2 )| ו ו 3 | ו 0 ץור / , |" ן יר / / יש [ ₪1 ' | ו / : " !/ / 2 | ו | ] " | וג ו / ו / | . ו ו ו | / .+. | 1 ו 1 ד ] / ./ ₪ 7 / ו%ן|-- ).א ה ו ו /ם . . ' " | / ₪ | מר ו | ו || ית " || | 1 / | / ' 7 / | | ה 1 . ₪ גו ו ו / ו ₪ ו ₪ 4 | 1% ₪ 0 0 ו שא יש > 9-7 % => ל 20 4=אש 0 יש בכ אל אתב חן 0 - 0 "157 ה ב-א ל 5-2 ל יר ה - ו 2 א" א ו כ בי - ההזי 4+ 2%->-- ₪ שיע=-=- ₪747 5% ₪ ₪9 = שר ללש 7 7% שוה-ער עצה 077 2 שב א ב לדה 7 2 %+- שב ++ ל ב-א -- = == -ב = = >+ם מש = = ה פפת,=. == ==-<ות(ם=. %<==(2== )68/8 |./3=אקן/ 2 תק2/הג=======- || 1-ה --=- -<-*ש- בלש 3 "ל כ = ו כ א (כ1 בלכ םיאפוק ב או 1 הממ || השרה ! ד ו : ו ו . ב ו | ו ו / [ ה 0 , ו ב ושרי | = / . " 0 . / / / 0 /// ו 0% 0 - ות וו יו שלוו ו , ו .. 1 ₪ . 1 77 | | ייק" יֶּ . - , ' 4% . | ו | 0 יי יר "ו ₪ אא %' יו ו :ו וו - ה בו 4 ו + ל ל 7 0 0% וחמ 1 ווה . ו / ו / יווה ו ₪ וש 4 לקה - 4-2 א 2 7% ו בוש -< 5 ואר בת 5 שי 6 וו וו ש 2 = ו" ו 4 2 "של -- :3 מ 2ב ג ו '/) 0% 4" יט 2 יקויכ בוו סוחד =4=->- ,של וו ממוור פישמן אבי | 3 פוליטיקה במשחקי תפקידים הוא נושא שלעיתים מזניחים אותו, * ולעיתים מדגישים אותו יותר מדי. עד כמה מההרפתקאות שאתם יוצאים 1 = אליהן מבוססות על דברים פוליטיים? כמה פעמים נשכרתם עלידי ]1 היועץ כדי להרוג את הנסיך של הממלכה היריבה, או ניסיתם לעודד = יריבות פוליטית בין מחנות ניצים? הרי כל המערכות הגדולות-באמת ו צ / ב"י == ראש!), או יריבות בין דוכסויות - בכל מתערבבת פוליטיקה. אבל ] השאלה היא, האם אנחנו באמת גם שמים לב אליה? האם הדמויות 1 מעורות בפוליטיקה? האם השחקנים מבינים את זה? האם האנשים ב כ | 1 = ברמה העולמית של "העולם הולך להיות מושמד"? אחרי הכל, אני חושב ] . שהדיעה הפוליטית היא עניין אלמנטרי בכל אדם, ולכן גם בכל דמות. אם 2 = / ו ב > ט 5% ).69 עשפל שבי ב "ב 2-6 2 וק "ו ע, --2 = -צ! שישב ער / 7 0 " / / 0 4 / 0 0 0 / 6 0 2 ו י | 4 0 | ב ו ו ו ₪ . וו ג , / 0 ה ו / ו 0 וו 0 / ₪ ג 2 0 , 2 ו = ופ 0 +>ו4)/ 4 ו ב / 1 2 , כ וו לרק לכי ו לו" זוטתב וכל |ו תי שי ה ו [ב-י ו ד הל'התהורה לה=/ -- / %-+ ה 7 45++=+4 ההטוטודל 0-ה ל ה ל ו 7 / יווהה .יו ו . | ו = ש ו 0 8 .-- 0 . 0 0 / / / ו בש ו כ ו ו / ה ו " . ום 0 00 אתה מתכנן מערכה, או אפילו הרפ מסוים על המצב הפוליטי. אחד האספקטים הפוליטיים היותר מוזנחים היא של דמויות ברמה גבוהה. הרבה מאוד שחקנים נוטשים את דמויותיהם בדרגות הגבוהות יחסית, בעיקר בגלל שאין יותר אתגר, והרי אין דבר שיכול לעמוד בפני תקאה, נסה לשלב בתוכה ידע כדור אנרגיה מתפוצץ שבדיוק המצאתי, או בפני חרב הדורות שבדיוק השגתי. כל זה נכון יחסית (למרות שתמיד אפשר להמציא מפלצות חזקות יותר, דבר שיגרום לשחקנים להתחזק וכו'), אבל חלק מהאתגר בדמויות בדרגות הגבוהות הוא לאו דווקא לנצח מפלצות, אלא לנסות לעלות במעמד המדיני. בחוקי הדכ8כ הפשוטים, כאשר עלית בדרגה קיבלת גם אחוזה ודברים כאלה. בספר לשחקן היו הרחבות רבות בנושא הזה, בעיקר בנושא המלווים. מה ששכחו לחזכיר שם, הוא איך בעצם לנהל מערכה פוליטית. ובכן, כרגיל הרעיונות הכי טובים באים מהעולם האמיתי. חסרים מצבים פוליטיים בעולם שלנו שאפשר לתרגם למשחק תפקידים מוצלח? אני לאו דווקא מדבר על ארועים פוליטיים אקטואליים (כגון המצב בישראל), אלא דברים כגון מלחמות עולם, שאפשר בקלות לתרגם למערכות ענק, והפעם, אתה לא רק ביחידה המסתננת מאחורי קווי האויב, אלה דווקא הגנרל, או מפקד יחידה, או מדינאי המנסה להשכין שלום. תחשבו על כל התככים שיכולים להיות בזה. מערכה שלמה שבה כמעט ואין קרבות. ואפשר לגוון. למשל - תככים בחצר המלכותית. כל מי שקרא פה את סדרת אמבר יודע על מה אני מדבר. נסיונות התנקשות חביבים, אותם צריך להדוף, כל מיני רעלים ורעלנים כדי לעלות בדרגה, ולהתקרב עוד טיפה לאותה ירושה ענקית... זוהי באמת אופציה טובה לכל הדמויות הרשעיות שלא רוצות להפוך לאל (ראה "רייסטלין מאייר"), אבל בהחלט רוצות איזה מקום להוציא את יצריהן הסדיסטיים (מלבד כל אותם אסירים חביבים במרתפי העינויים/גובלינים מזדמנים). נפלא! איך לארגן מערכה פול?ט?לת כאשר ה-6%1 מתחיל לתכנן את המערכה, הנה כמה צעדים הכרחיים שהוא חייב לעשות מלבד כל הצעדים הרגילים (עלילה, מפות, איזה אל ינסה להשתלט על העולם הפעם..). שים לב, ראשית עליך לרכז רשימה של כל סוגי המשטר הקיימים בעולמך. ו / השוב /85%01805 )החדו וכל שכור -:ש000600 200 = - רורד 0 060% ה רד 00/0000 ה באר | ב 4 0 ו ל ול לו ה ו ליל הו ה לר/י-- - = וש לחר == 0 | קר דלי ---- ו 577 א הרה ה 7 חד ה ₪ -ר + ו : אי --- 8 המו הגו . 7 / אי / / - 2 | , | ₪ ו ו ו וה 0 ו 5 ₪ /. / ו 0% 2 . ו - 1 ב = ו 1 2 , ו ו ₪ ו 1 ה ל ו ה / : / 2% יע 0 ו % ו י / י ו 0 א 5 07 ה ו ואצ א ו , 0 , / "/ 0 0 ו | 0 7 / / = ל 0 [ ו , ו וו יוו , / . - שו ו 9 [ 3 / ו / 0-0 . 0 / ו " ו 0 ו / לוי . ' 1 | . ויז ו | אי כ -,' ודו 4% וב" וו וי כאן אתה צריך לחשוב איזה משטר פופולארי יותר. דיקטטורי או דמוקרטי? האם אנרכיה שולטת בעולמך, או שמא האתו קראתים, שלטון הכנסיה? מכאן - פזר את השלטונות כראות עיניך. יכול להיות שביבשת אחת בכלל לא שמעו על אריסטוקרטיה, בעוד שבשנייה - בכל עיר יש שלטון אחר. שנית, תכנן עימותים פוליטיים מרכזיים. זה כבר יכול להיות חלק מהעלילה שלך, או סתם חומר רקע מעניין בנוגע לעולם. מצא עד כמה הדמויות שלך חשובות לעולם הפוליטי: האם הדמויות שלך הן ראשי ממשלה, שליטים מקומיים, או אולי אף אחד לא שם לב אליהם בגלל שהם מצביעים ש"ס? לבסוף - קבע עימותים פוליטיים משניים, ואיך הם משפיעים על השחקנים (אם בכלל). אלו, כמובן, רק הצעות, אבל אם תלכו בדרך הזאת, רוב הסיכויים שהאספקט הפוליטי במערכה שלכם ישתפר מאוד. / 0 לי ליו ור / ו רעיונות למערכה פול?לטלת הרעיונות למערכה פוליטית, בניגוד לקוסמית, הם עצומים בהיקפם. אם רק ניקח דוגמאות מההיסטוריה שלנו, או מהמיתולוגיות השונות, אפשר לסדר מספיק מערכות עד הפרישה. המהפכה הצרפתית: שוויון! אחווה! חירות! שלושת הצבעים זועקים. העשירים המושחתים עושקים אותנו, בשיתוף פעולה עם כל המכשפים ואנשים הדת המסריחים... הבה נעלה עליהם, ונשחרר את עמינו מעול העריצים! בזאת אפשר בערך לסכם את המערכה. בזזז! טעות! נאמר שהקבוצה משחקת חבורה של אינטלקטואלים מהפכניים. המערכה יכולה להתחלק לכמה חלקים. החלק הראשון - תכנון המהפכה. זהו בעצמו חלק מרתק, במיוחד אם ה-01 יעשה את חי השחקנים מעט יותר קשים ממה שחיי המהפכנים הצרפתיים האמיתיים היו. החלק השני: ביצוע המהפכה. זה יכול להיות השיא של המערכה. לאחר פגישות ארוכות. בסתר ותכנון מתוחכם, סוף סוף הצלחנו לעשות את זה! אבל כאן מגיעה הבעיה הרצינית: מה עושים עכשיו? כאן צריכים השחקנים להילחם בימין הקיצוני המנסה להשתלט על הרפובליקה, להחדיר את רעיונות הדמוקראטיה (אם הם רוצים) או אולי אפילו להצטרף לימין הקיצוני ולנסות לזכות בשליטה ובכות. ותחשבו שעד עכשיו דובר אך ורק במערכה נטולת מפלצות וכו'. תחשבו מה קורה אם צבא המפלצות הנודד של אורו היי (מי?) מחליט שלצ'יף הגדול אורורו החכם (יודע לספור עד 4) משעמם, ו"רוצה כובש עיר גדול", בדיוק כאשר המהפכה נגמרת. מגוון האפשרויות הוא עצום. אפשר לשנות את המהפכה הצרפתית גם למהפכה הבולשביקית (נסו אתם להאכיל מליוני איכרים רעבים) או המהפכה האמריקאית. -- מערכות פוליטיות הם הזדמנות נפלאה ו | 0 ₪ ו 0% / . 0 0 5% 0ט ‏ ומ לבנףתוור יש ו - 1-2 5/0 >= = = = | 4-ו !וח ל הח רק הפ = | הווא / / ". דוקה הלכו ריכי השיה; 0 -- 1 ה ו - ו ו ו 0% ו ) שי ו ש כ ו שי ב ב 0 00 20-00 .| למערכות היסטוריות, אבל אולי קצת שונה. בסגנון "מה היה קורה אם". = | לדוגמא נפוליאון לא היה נעצר בווטרלו, או במוסקבה, או אלכסנדר הגדול לא היה מת ממלריה. איך העולם היה נראה היום? סיפורי השולחן העגול: המידה של התככים שהלכו סביב השולחן - העגול היתה גדולה ממה שחשבו. מה קורה, למשל אם מורגנה לה פיי, חצי אחותו של ארתור, באה ודורשת שבנה, ארתור, יקבל את כס המלכות? או אולי המטרה שלך היא להשכין שלום בין בין גוונביר, לנסלוט והמלך בעצמו? פוליטיקה בכנסיה: שני אלים גדולים וחזקים מנהלים ביניהם מאבק: גדול בשמיים. בסופו של הקרב, ברור שאחד יפול. שניהם דורשים קורבנות וכל אחד יה*ה מאוד מעוצבן אם השני יקבל קורבן. למי מקריבים קורבן? יכול להיות שהעיר חלוקה בדעתה, או הכנסיה, שעד עכשיו האמינה בשניהם יכולה להתפצל. אולי עלייך כמתווך, לעלות: לשמיים ולהרגיע את שני האלים, או אולי לתווך בין שני הפלגים בכנסייה. מגוון האפשרויות במערכה פוליטית הוא עצום. יש לציין, אבל, שהסיכויים לבזוז כפרי מפלצות עצומים לבדך עשוי להיות קטן, ולכן לכל = ה"5 51 סאה 10% שבכם, אולי מומלץ לוותר על הסוג הזה של | המערכות. הצעות נוספות אשמח לקבל, למיין ואף לפרסם, דרך זומביט". אוןליין, או אם תשלחו לי מכתבים למערכת. ₪ . ביגש ור ו 8 ו ל 0 ויו | 4 רשאו חחואה יודיו = ( בתבכההססשסֶל" ורג ו ו ה 7 ו ו // . / . ו 0 - ו / ו , [זרשת היא הבית לאחד ממאגרי משחקי התפקידים הגדולים ביותר בעולם. משחקי התפקידים והרשת קשורים זה לזה, בדיוק כמו שמשחקי מחשב ומשחק תפקידים קשורים זה לזה. הרבה מאוד אנשים שנהנים ממשחקי תפקידים מצליתים למצוא לעצמם מקום גם ברשת, ואולי מכאן נובעת הפופולאריות שלה. מספר האתרים שיש למשחקי תפקידים ברשת הוא עצום. החל == מדברים מוכרים כמו 8 (שעליו עוד נדבר בהמשך), דרך שיטות שהומצאו ברשת, וכלה ב"5סנזא, = אסופאטואז אפ צי זוא - משחק תפקידים שבו משתתפים = עוד מאות אנשים, כולם באותו "מימד" משותף. זהו המקום בו "= אני נפגש עם שחקנים אחרים, בדמויות מגוונות ועסיסיות. שס "= אני משיג את רוב התמונות לכתבות שלי, כשאמנים מוכרים מפרסמים את תמונותיהם לכל דורש. בכלל, מקום מומלץ. | "= ְ - . ישנם כמה "מוסדות" ברשת, שלא ניתן להתעלם מהם. הראשון - סידרת הספרים של הרשת. מדי פעם מתפרסמים לרשת חוקים משלה... ראשון דרת הספרים של הרשת עִ סִ .. | : ברשת ספרים (באמת!) העוסקים בנושא מסוים. זה יכול להיות לרשת חוקים משלה, עם מוסדות משלה וגיבורים משלה. אחד בקי ו - ספר הדמויות הגדול, שבו מתוארות כל מיני דמויות חדשות, ה מקימות הדוה ביותר בנש השקי הפי ה מדריך עם מפלצות חדשות, או אולי אפילו ספר הקסמים הגדול בקבוצות הדיון. אם לא בא לכם להתעדכן בכל"כך הרבה הודעות של הרשת, שהוא מוסד בפני עצמו שכבר רץ הרבה שנים - (בדרך 3לל יש שס רבה מא עאעות), תוכלר פוט לשוטוט ורואים את התוצאות. ספר הקסמים האחרון של הרשת הכיל לכם ב"₪/, ולחפש דברים מעניינים (כתובות - בסוף הכתבה). : 8 יותר מֶגֶה בגודל, עם יותר מ-300 עמודים של קסמים שהומצאו אך ורק עלזידי אנשים פרטיים ברשת. את ספרי הרשת ניתן להשיג באתר של מורפיוס. הכתובת בהמשך. עוד דבר שיש לרשת להציע, הוא משחקים דרך הדואר, או זאמע. זהו משחק, + שכולו מתנהל עליידי דואר. זה דומה לשחמט בדואר, אלה שפה מדובר במשחק תפקידים אמיתי. כמובן שיש גם את המשחקים | היותר - פשוטים, | כמו "דיפלומטיה" ושאר משחקים, אבל משחקי = תפקידים בדואר הם חוויה בפני עצמה. אני שיחקתי עד לפני כמה זמן במשחק בדואר בשם "טקי". משחק שבו אתה חי בעיר עתידנית ומנסה להרוויח מעמד וכות. בתחילת כל שבוע אתה שולח למנהל + המשחק את פעולות הדמות שלך, והוא שולח לך בסוף השבוע דיווח עירוני. כמובן = שזו רק דוגמא למשחק. עתידני. משחקי תפקידים יכולים להיות הרבה יותר מסובכים. לדוגמא - ה-1א6 שולח לך תיאור 0% ו וו 0 ו . 4 גם מקומם של משחקי התפקידים לא נעדר ברש המשוטטים הנסרצים 'םוצאו עשרות משחקים, קבוצות דיו ואפילו ספרים שלחים. "זובוביטיי מוגיש: המדריך המולא למשחקי תפקירים באינטרנט ו וה יי , 25 ו ו יי הניו ה יו דתי / א 8 מה . ור ובו ור וו 1 / . 0 , . ו 1 / ב . ל = :אק בלל ו ל 1 "יי 3 י, 8 , / ל . 2 7 0 ו ו ו ו ו ו / / 0 0% 0 ל 0 ו א רוא ו . וי , 0 0 ו היז וו ₪ , 1 6 ו / / | - / ו / 2 ₪ ₪ / , ו ו 3% ! :בי 0 0 ו ו 0 / וצו ו 7 ו 0 ו 0 יו דוה 0 ו 0 ב 0 ב ו ו ו וו ו 2 ו ו וו , % 0 0 / ו אוהו 0 יש שְ / ו . ו ולי ויו / /] / 0 וו ו ו | ו ו ו וו ו וו. וכו 0% / ו / ו /" ו גו ו ו ּ ו '' 9 0/0 ו ו ו ה > 4 א ו ו / 0 0 ל גו 7 ו ו : ו ו וו י. " 0 / , 5 0% , אי ו ייד ו ! ו וו וווהה וה ווה 0 ו - * : וכ רייש 0 0 4 / 0 . /. 0 , 0% 0 0 .ו 0 , 2% ליי . ש וה , ויוי ו ו | הויההה ו 0 וג וו ו א ל יי .א ו 2 ה ₪ יצ ה 2 : וו ו וו בוו ו . ו י 1% ו 0 ו וו 1 ו . א 0 / 7 / 0 ל 0 ב שי 4-75 א ו א 6 ו 0 ו 0 ו "ו 00 ו 2 : , ] ר"ד ו ליד !6 ו ל יי הרו א ב 3 0 יי . 0 , 2% + [הוע והשו | - 6156000 7 של הסצינה, ואתה וכל שאר החבורה מתייעצים ביחד 1 ו וה 1 מה לעשות, ולאחר מכן שולחים לו מכתב מה כל אחד עושה. הוא מודיע לכם עד כמה זה הצליח וכו רשימה של משחקים בדואר ניתן להשיג ב- [מום. 00/2181 הנפדו ץ. 188ס. והדוס1//:קוות. שיטות ברשת ...| מבחר השיטות שיש להן תמיכה ברשת אינו מוגבל רק למספר השיטות הקיימות, יותר מזה, הרשת אפילו המציאה משחקים משל עצמה. השיטה "מסכטת", אחת מהשיטות הפופולאריות ברשת, היא שיטת.- משחקי תפקידים שהומצאה על"ידי האנשים שם, 06 10מטטס 376 6בת50 6[מקט משם 6ם) -/ רו יווהה - 7 - 2 תת חח ונטס 11 | --₪-7-%)-> == הטאה הי == -/-7- די וי ה ז הפיו 36 ו מס +0ם פ'וג 17 7עס? 1608 6 'גוסקי ?המק 6ם₪ ל חב 7 לט 50 .1 400695960 1 ספב 116% ס) מבסגת 065% ו ו ו 7-ה == . דחו הז שה 6 , | , | םס 080067 ונוק 1 חב סג 8 986 8 ?גוס 60%םם נוסץ ל'מסף. | ומופצת לכל דורש - בחינם. אפשר רק לציין נציגויות | 0 לפק ופ 8 195 סי 15 00108 | רשמיות של 8 ,א זסאודוזואו ,105 ועוד רבות קדהה המרמ הדחה = 7]-------------| וטובות. ישנה, כמובן, גם נציגות רשמית של 158, +45 ה======יק ‏ למהמממהמשמשמם.... יק ברח | | 1 יצרני אסג, דבר שמביא אותנו לנושא הבא: מונופול | | קט 50106 20 6פגו 0 גוסק 0+ 5סמ1 101 04 05 6תנסץת 0 5 7 6 | מרושע או חברה תמימה? | תגוס 00 010303016 6" 5 קופס זנוסק, מ | | | | 1 נמצאת כיו , / 7 2 | | | 1 [מאת כיום במסע צלב לעקדיות: על ה | וני 50 5% א 6 0 0 ב60מב?' 1 53098גוסמך ג רקאס ברשת. זה כמובן אומר שכל האתרים הקודמים האחרים, שלא של 158, חייבים להיסגר, או לרוקן את כל מאגר ה"ש8ש שלהם., זוהי גישה מקוממת, ילדותית. ומונופליסטית, | שלה הייתי. מצפה אותם. קיימות קבוצות אנשים גדולות ברשת שמאמינות בקסם, מ"מייקרוסופט", ואני לא היחיד שמרגיש כך. אנשים שעבדו בקיומם של אלפים ושאר דמויי אדם. בין השאר, הם לומדים במשך שנים לפני שהרשת נעשתה הדבר ה"איני" של מאגרי כיצד להטיל קסמים שונים, ומטרתם היא להפיץ את הקסם הרפתקאות, דמוזות ועוד מאות דברים שקשורים לנושא, השקיעו = בעולם. לאחת הקבוצות קוראים א110 גא אמז.זם, ומטרותיה את הלב ואת הנשמה שלהם בבניית אותם אתרים, מוכרחים תוארו למעלה. ליצירת קשר עם רשימת ההפצה שלהם, ניתן עכשיו עלזידי 588 לסגור את האתר כתוצאה מאיום משפטי. רוב לפנות ל 22.00 160168169- 0 0בתתט. סגה - מ6ץ[6. = יש מנהלי האתר עשו את הדברים הבאים: הם שינו את תוכן לכתוב מכתב ריק, כאשר הנושא הוא "א101". בקשה אחת. מדובר. = המסמכים שברשותם כך שלא יכילו מידע בקשר ל"אס (אלא ‏ = פה באנשים שממש מאמינים במה שהם עושים. אם אתם לא " מידע גנרי של משחקי תפקידים), או שהם מחקו את כל המידל = | מאמעים בקסם - אנא, אל תכתבו לכתובת הזאת. למידע נוסף שהיה בשרותם בנושא. אתרים מפוארים של המשחק הפופולארל > = = על קסם באינטרנט ניתן למצוא בקבוצת הדיון 1.61% 1. ₪ ביותר נמחקו בעקבות החמדנות של 158. ישנה, למרבה המזל, תקווה. בחור צעיר בשם מורפיוס, לדוגמא, (שמו האמיתי בדוי כתובות טובות לביקור: ארכיב משחקי תפקידים טוב: מסיבות מובנות) החליט שהוא לא שם על 188, ובנה לעצמו- זט 010110 /ה656וסכ /0. 1806. 1- ק-0://178 רו | אתר מדהים מלא בחומר משגע על שאפג. הכתובת: / ריר ס6. סכ 1616. אראו // :כו עוד כתובת טובה למשחקי תפקידים: 4 6 60 1 בסה ]כ בד זה לא משחק תפקידים. זו המציאות - לעוד עזרה בנושא משחקי תפקידים ברשת, או סתם להעברת ישנם, מלבד אתרי משחקי התפקידים, כמה מקומות ברשת רעיונות ודיעות, ניתן ליצור איתי קשר בתיבה שלי: - ו . בצורות קצת אחרות. הם חיים 0 [18. ו וו ו 0 / 9 ויוי ו 0% 0 5 יד ינורו , ה ו שי ו ו ורי אי - = יפי ה ל 0 ו א ג - 7 א למנל רו א-ש )) 0% ו .ו + = - | מ" "ו "ו "ש 0-ל הש - ו40 %* ב = בדיוני תמיד הושפע ותמיד -יחיה. מושפע מפוליטיקה. - בניגוד למה שחושבים עליו, מדע-בדיוני הוא סוג ספרות רציני, 5 שפשוטי מתרחש.בעַולם אחר, בזמך אחר. הרקע*של הסיפור חול בדיוק. זה, כלומר = רקץ-הוא לא צריך -- לפלפור, א3.---- להוות. את העלילה המרכזית שלו, מאחר וזה לרוב פוגם" ‏ - בעלילה: סופרי מדע בדיוני-רבים ניסו להעביר מסרים פוליטיים ה על מדע בדיוני. צֶה היא -הלבנה" של רוברט 0 בספרים שלְהם:--ב"ערי ופוליטיקה ----₪7 "₪ 1-ל 0 ל 9% ₪ - 4 ] .= ו , אנחנו שומעים א כל הדרך שיר הלל - המבוטא < ו - . ₪ = > הטובים-ביותר לעלילות של ספרים. | מצב>פמליטי -מסוים גם = יבול להכתיב את הרקע לז'אנר-שלם של-סיפורי מדע בדיוני- 7 > = "כמ שהוא עשה עם ז'אנר הסייבּר פאנק,. שאחד-מהמוטיבים הווהי - -ביותר ַא -היעלמות המעמד.-הב% בממשלות שהוחלפו. בתאגידי. על, ל למען ה"ירוקים" "מו 0 עבירים מסר חזק של 7" - ג ל מיוחד, דבר ל הקנה לו -הילה של פאש'סט, -- > - שלא. בצדק. בספריו היינליין גם מִנְסה להעביר מעט ל = על דמוקרטיה, כאשר אחת מהדמויות המרכזיות שלו, ברנרד1. > דה לה פאז- מצליח כמעט לשכנע את הקורא בכך שדרך החיים שלו, אנרכיה. ראציונלית, היא דרך.-חיים טובה יותר = מהדמוקרטיה. אל אפשר, כמובן לשכוח: -את 1984, של ג'וחל . אורוול, המציג חזון אימים של-...מה יכל לקרות אם מישהו. - זוכה בשליטה בכל הכות כב ו ב אגב, מישהו ראת- 2 + 5% 7.5 = את הקומדיה של וודי 9 על אחש ננשא בי ספריו של 8 יו ₪ ו "ו .₪ . ונה , ו 0 ו = - : 1 / / לצו ל , - . 7 "- " //. | קראשר 0 | זב ב סוציו "אקונומיות רצימיות: . ב כולם. נופלים בקטגוריה- של "פוליטיקה', ניתן לראות דוגמא 7 טובה ו לפוליטיקה במ בדיונל בספרו של לג(7] / 838 .ייר -- רציניוֶם--בבית. הָנשיא הנבחר לא הכי-פופו ו בראנר "הכבשוים- -מסתכלות למעלה". מ'רולבי ...גל ההלם" העוסקים;-בין השאר, בניצול יתר של משאבים, פיצוץ אוכלוסון.. . ושאד בעיות 5 0 יותר. % פוליטיקה בטלוויזיה. > גם שתי סדרות המדע הבדיוני העיקריות. ו כרגע ופטי לחלוטין) הם חלק-מסידרה של-ספרים של הסגפר א" ." -'/ בטלוויזיה, "מסע. בנ כוכבים" ו"בבילון חמש", אינן נטולות.-= פוליטיקה, אם בי" ב"מסע בין מודגש. שם הצד הפוליטל-. "כמה לי ו הקארדאסיאנים;- נוכבים" הצד הזה הרבה -פחותי > תכם בכמה פרקוםי עם רומגלנים, ----= בתחילת.- הסידרה פוליטויקה ה כמעט - הוזכרה, %- ויוי = ו יפיקוד הפדרציה,- אולם עם פרוץ.- העונה = החמישית, הָ הלה נהירה. לכיוון: אספקטים פוליטיים-יותר, כגון מלחמת אחים בין הקלינגונים, הנסיונות לאיחוד מחדש-של ו ו ניצבת בפנ*ו-עם. - "הקארדאסיאנים ו - לי במשך כל ב ב 8 ו בנוסף לזאת, ישנםָ גם קטעים פוליטים מהעולם האמיתכגון= > "פאז [ושוזד ו .פרק העוסק בחטיפתה של בברלי . - + א 7% ו בור דמוי המחתרת האירית. הפרק ורד - למרות מה שחושבים, מדע בדיוני זה לוו רק חללות- יצורים מוזרים וחלל שחור ענק. זהו רק הרקע לסוג ספרותי בדיוק כמו כל ספרות אחרת. וגם כ ב היא גורם מרכזי. ו חבר בי " 7 = אגבנאסר תחילה לשידור.-בָּאנגליה. עוד דוגמא-לפוליטיקת ניתך = = == - למצוא בפרק שהוזמן עליידי "אמנסטי", בו מענים את פיקארד, פוליטיקה במדע:בדיוני היתה ותמשיך להיות א אחד ד ל שבוי המלתמה. זה היה ללא'-ספק אחד הפרקים. החזקים ביותר 7 של "מסע ביןיפוכבים". ב"בבילון* חמש", "שבו-תרבויות שונות-יכולות להיפגש-ולהתדיין על 8% שלא תפרוצנה-עוד מלחמות. כמובן-שזה לא>הכי אל בינתיים בעונה הראשונה, עדיין<אִין מלחמה. עדיין: הפוליטיקה ב'בבילון חמש" גם מהווה חלק מהדמויות. ארבעת השגרירים- וארבעת עוזריהם הינם חלק מהדמויות הראשיות, ובעימותים בי נין כוכביתר- *שנן גם בעיות פוליטיות | שונאי זרים,.--המנסים: ..להתערב בפעילות-- התחנה, ‏ וישנם = לפחות- בעלנה= הראשונה ‏ שכבר. ראינו, " ף -- הפגליטיקה" הי אחך הדברים העיקריים.. למען האמת, התחנה .---הוק ה ה 1 ללנדו) הם-בלתי נשכחים. ..>* --- הפוליטיקה היא"לא, אפעמרשנם. -חוגים > םי -אף אחד..ל יודע כרגע. מה הם בדיוק, אבל בפרק "7 = 5 ו של העונה הראשונה, הם התנקשר בנשיא. המתח גואה... (תודה מיוחדת ל איין סאַתרלנד, ג'ו וולטון, וקווין .ב. אובריין מי וי וי אא אסוד6ו:]: 7 56 ובמיוחד לפיטר הובנר) - - העולם של !מס בין כוכבים" במקורו אינו עולם פוליטי : קאררמוצל את "0 ]| . הרי ה הכתיר. . ו י ו את גומן ליושב ראש, ותמיד הוא מזכיר לו את ההבר, כאשר : ונגוני לכוי , ה = הוריד את הפוליטיקה. מהפדרציה. בעונה הראשוגה ללא 8 א 2 -. - .| וליטה יי -%ון הסידרה: קירק וחבריר -געו- בגלקסיה, נתקלו בףלוסים | 7% מל : 0 שי . זאת ל - קטלניים, עולמות מסמְוריים. וכל מיניי צרות אחרות, כיאה 0 גב -- הח 6 רְ :ו רְ ו 29 | ות ו -- דרה הנניקה ששם. הם. ה ל - ו , = למערבונים של אותה התקופה). אלל רוי . 1 ו % - 7- לוב ו . = הכל היה -טוב: ויפה, ע+>שהאדון הנכבד הכיר - את 2 = 95" טענת מספר אנשים.- שאנ מכיר, הם: אלה-ששולטים וו ל יד יודעיי יצו ה"הוראה הףאשונה" של הפהרציה, שאומרת שאין להתעהפ---> הרצי כי-הרי הם תמיד מודעים מה קורהובפדציה, תראב 8 7 ו ה = הר ללא א הפוק כ | % | והנה, כמו - דבר אחר, הפוליטיקה נכנסה פנימה ללמ -< 5 | משחקים 0 הפרטית ‏ -- . של יי קירק וצָווותו, כי הרי הדרך הקלה ביותר להשתמ ‏ ש-7 | 6 ו שר ל ו | --האנטרפרייז נאבק בעולמותימוזרים שבדרך כלל. נלקתו 7 % אכן "אוך' -- בוט על קוק מיקארד ושאב החנרה ב | - מתקופה כלשהי מעברו של כדור הארץ. (מלחמת האזרחים / ₪ מידע 0 פרום ו ה האמריקאית, הנאצים, קומוניסטים ועוד דוגמאות-למכביר).--> = -7 מצאאמטאה 0 > אמא > מ ל אבל 5 הטובה ביותר לכך הינם -הקלינגונים- גי ו ה 2 שר מהפרק הראשוושבו מציגים אותם (בסוף העונה הראשונה), | | | | . 41 4 6% אורח. חיים. כמעט קומוניסטי, והם מיוצגם 0 אסוז א אי שמית 7 5 ואס א ו 4 ו של צר בו ב שי 000 = שר ₪ זגבול או ה (=: -444 ג . > כמופן ו - א 6-ב * צריך לזכור: בשנות ‏ ה607 הקומוניסטים. הור אם ‏ ו לקפיטליסטים (האמריקאים), ובכך/ עול ו ל נכנס. לעולם הפוליטי 7777 > ה עם-הזמן, לכל אורך ו - בין כוכבים", "הדור ו הבא", "אלל עמוק 9" ובסידרה החדשה "וויאג'ר" - הפוליטיקה. -קיימת -לק-מסביב לפדרציה. איננ?זוכר מתי נערכו בחירות" ‏ ו לבחירת יושב-ראש הפדרציה, תמיד הוא קיים ויושב כ ו ו -. גנל- סאה = ₪ אבל לעומת זאתיהחל 2 -העונה השנייה של "הדור, 7 הבא" אנו מתחילים להכיר את העולם הפול ק אמ יטי 6 : - דרך סיפור כיסני--על' 257% ו 0777" *==₪ו1+= . ש= 5 ל אינו 0 של ו שושנים % או שמח א רו יי 3-. ₪ יוב ראשי המועצוד הנבחר - העולם. וי "דוראס ו 2 הסרט ו 'דורות"]. 9" א ' " / ! | יי יי . - - == ן וי כאשר נתבקשתי להכין כתבה על נשים ומחשבים, ‏ - חדש יותר, חסר כל דעות קדומות ויכול ללא בעיה להציע עבודות נתקלתי בתופעה מוזרה. כל פעם שהתקשרתי לחברת | | ללנשים. מחשבים או חברה שקשורה לתחום - דיברתי עם נשים. אבל למה נשים אינן משנסות מותניים ומתחילות ללמוד לתכנת זה היה מדהים. בנטוויז'ן הקפיצו אותי ממזכירה למנהלת ‏ - ולבקר מערכות ודברים כאלה? עוד שאלה טובה. בעוד עשר שנים מחלקה וכו'. כל זה רק בא להראות עד כמה פתוחות החברות | השאלה הזאת כבר לא תישאל. תוכניתנוּת זה מקצוע טוב, בעל של ימינו, ומעניקות הזדמנויות שוות. האם זה אומנם כך? /::. אתגר ושמשלם הרבה כסף. מהפכה או לא מהפכה - בסופו של דבר ובכן, מתחקיר התברר שכן ולא. בתפקידים מנהליים, אין שום גם נשיים יגלו אותו, בדיוק באותה צורה שכל שאר העולם יגלה ספק שחברות נותנות הזדמנויות שוות, אבל דווקא בתחום | אותו. זה בהחלט מקצוע העתיד. לכל המינים. הטכני, זה של התיכנות וניתוח"מערכות, ו פחות מספר. 1 הנשים. ו נשים פורחות בפייבר.-פפיים קחו לדוגמא את חברת נטוויז'ן. חברת נטוויון, למי שלא. יודע, | | זה נכון. נשים פורחות בסייבר"ספייס. ויש להן סיבה טובה. היא אחת מספקיות האינטרנט בישראל. פה ישנן כמה דוגמאות. = | זה המקום בו אין זהות מינית, אלא שיוויון מוחלט. משום טובות לתאוריה שהועלתה קודם. המנכ"ל של החברה, רות אלון, היא מה, קבוצות דיון באנטרנט, כמו תאמוומטווג, | תמיד מנכ"לית, וחלק ניכר ממנהלי המחלקות הן מנהלות. בצוות התמיכה | מפוצצות. זה הגיע למצב שבו לא יכולתי לפתוח את הטכנית מספר הנשים מועט ביותר. למען האמת, הוא שואף לאפס. | קבוצת הדיון הספציפית הזאת, מאחר והיו שם קרוב ל". במכירות מספר הנשים גם הוא מועטו ואלו בתפקידי י ניהול. =מספר. 15 אלף הודעות. ואני עוד על זמן מוגבל! נשים גם = הנשים הוא גבוה מאוד. | ו ו פורחות בסייבר-ספייס מבחינת זמן. איילה תגאי, = אבל דווקא בניגוד לעובדה הזאת, כ-41 אחוז | מ 100 העובדים. בקריית - אחראית על השיווק בנטוויזן מדווחת: "נשים המנויות. | המחקר והפיתוח של ]18% בחיפה הם נשים, רובן בעלות תואר שני או = אצלנו משתמשות ביותר זמן און ליין מאשר הגברים". = דוקטורט, כך. מדווחת שאולה. הייטנר, דוברת מ גם היא אישה שחגיע. דווקא לגבי מערכות מקומיות יותר, המצב גרוע יותר. = = לתפקיד גבוה בחברה. | , 1 ל 0 בזואי און ליין, מערכת בי בי אס פופולארית, רק 12.5 = במחלקת השיווק, המבוססת בלש אביב, 3 אחוז מהעובדים ם הם נשים. ' אחוז מהמנויים הם נשים. גם בזומביט און ליין ישנןך = מתוך זה בתפקידים "בכירים" ישנו ממוצע של 4 אחוז עובדות.: 0 1 . 0 | | מעט מאוד נשים. יכול להיות שהסיבה לכך שאין הרבה = ועובדה מפתיעה נוספת - מחברי ההנהלה, שתיים הן נשים. מרשים- נשים, היא, שאם אתה אישה - אין לך הרבה מנוחה = = ביותר. ]18% גם עומדת במָלתה. בנוגע שוחה ואנה מפלה את הנשים . במערכת בי בי אס. כולם רוצים להתחיל איתך, א = | בשכר. יישר כוח - אנחנו צריכים עוד כאלה. = 0 | לפלרטט איתך ולמען האמת - זה מאוד מעצבן. אחותי, = אחת הסיבות לכך שהרבה נשים פונות לבור במקצועות מחשבים. שגם היא מנויה לזומביט און ליין לא יכולה לפתוח את = = ובעתיד בטח יפנוּ יותר, היא שחלק ניכר מהעבודות ניתן לעשות בבית, : תיבת הדואר שלה בלי להיתקל בלפחות שלוש הודעות = דבר נוח מאוד. הרבה מאוד חברות היי"טק מעודדות עבודה מהבית) == | "איך את נראית" ו"יש לך חבר?" או "שמעתי שאת כוסית".. = = גם לנוחיות העובד וגם לצורך חיסכון בצרכים משרדיים. עוד סיבה | המצב הוא באמת בלתי נסבל. אנשים - תרסנו את עצמכם, שמסבירה למה יש הרבה נשים בתפקידים בכירים. ביחסי לחברות. / / וכך תעשו את הסייבר "ספייס מקום קצת יותר חביב דרת אחרות, היא שמחשבים, בהיותו מקצוע חדש, יותר פתוח לנשים = -- / | לנשים. אני בטוח שלא הייתם רוצים לקבל הודעות דומות | ובכלל. אין לו את המסורות בנות מאות שנים כמו להרבה. מקצועות | במזכירה האלקטרונית שלכם, בנוגע לאחותכם, נכון? דואר מסורתיים, כגון סוחרים (כמעט שלא היו נשים) או בנקאים (בסלל = ו אלקטורני הוא בדיוק כמו כל מדיום אחר. צריך לזכור שגם זה - = לא היו נשים עד תחילת המאה). מקצוע המחשבים, בהיותו ו 0 | שבצד השני הוא בנאדם. או בת אדם. ₪ . אם יש דבר שבאמת מרגיז אותי, זה השוביניזם שיש בישראל. /-/ עכשיו, - שאני כבר ר קרובה | לגיל גיוס, מרגיז אותי השוביניזם שיש בצבא. כלומר, מה לעשות, אבל הרעיון | של שירות צבאי בתור פקידה שמגישה לבוס קפה כל בוקר פשוט לא מושך אותי. לו הייתי יכולה להיות לוחמת אמיתית, כמו הרבה חיילים בצה"ל, הייתי מרגישה שאני תורמת הרבה יותר. לא שאני שוללת את שאר תפקידי העורף, שגם הם חשובים מאוד, אבל אזנזי רוצה לעשות משהו אחר. אולי בגלל זה אני אוהבת כליכך את "מסע בין כוכבים". כי שם יש שיוויון (אם להתעלם משמלות המיני של הסידרה הישנה ועוד כמה ירקות). כלומר, קפטן קתרין ג'נווי (וויג'ר), א | או אדמירל נצ'ייב, או כל אחת מהנשים שם, היא משהו שייקח עוד הרבה זמן עד שיהיה פה בעולמנו. כל עוד שנשים על ספינות נחשבות למזל רע, ייקח עוד הרבה"הרבה זמן. שלא - -לדבר על מדינת ישראל, למה לא נותנים לי את הבחירה בין לסרוג גרביים, כפי שהציע נשיאנו היקר לבחורה שביקשה לחיות טייסת, לבין להיות לוחמת, או טייסת...? ו ליאת גלר = ו 1-7 == ץש 55 4ר יו דיע אוצי קדו שגי מגק של בקי 2 -ם החקנרצת2ת.ליצ: קת הי 4-1 4 4-24 444+0 -ו(+> 114,403 שה אנא תרדא ראהחיר וויש יי וטים ל הר יג יי צל-./-4 4 8ב צ: 5שו-5-ל 8 -----ת:+!הו:") ו "הכפתורים טל גרג", הינו גו לוה בקרה המשנה ל בחירה את צבעי . הפונט והחלונות טל המכתבה, הודעות ותפריטים. כמו כן אפשר | לבחור בעיצוב תלת"מימדי של כפתורי ההודעות של המחשב והתוכנות ואת כפתורי העדיפויות ו כפתורים אלכסוניים , 6 פתוחות לשינויים דומים, שניתן לעשותם רק באמצעות פריצת תוכנה (₪01₪ 668). אגב, תענוג לעבוד עליה. וש 8 את מקסימום המקום הפנוי לעבודה בלשה כפולה פותחים /), "". חאתט את האייקון הניק עם ה"סם ו למטה. ה נעימה. - 0 1 ו 0 ה 5 0 8 1 וא דש 6 . + 0 0 2 ל ו :3% : ו ו / ף 5 לע ששלץ : . כל 186 אמ 0ע וסיסטם 7.5 והוא 7 0 5 - 9 כפולה | ד ל הכתנה עם יותר וו לגה מם - ג - 1 ה % 4 > - 1 ו 0-ל ול ללר 9 יריאה ₪ הרדש ץיחה ה *פשץ ץש ץש ל 8 58 9+ 4044424 0 59-25 2553-מ ב לט הארשיה, ה ו ו הק ברו ' ב 2 ל לי אופא שש 22-15 4.1 .אלפ 2 5 ליוד ואוו ופטחו הו הרופה רכ חור כ ו4נו-. ו 4 5 לולע רו א5-שיי 2 לי לילל ריצו ורד 0 14570 מק ןור ו הריו רק ז מעַמַעיקה 1 לש דמצ דאור 5% + - רמיח שש ל 4-ל ו שצ לוי תורקי ו וראפ מ הוקאר- בו סנה 1 ₪ְְנ|נ=/=// ור 15 שר ערק החמ שו קה לא 4 וו רו ויי ורי טנ רנוט ו . 0 = / 1 1 4 רו ב 51/8 3:4 הטוי .0 75-74 ה80 39839 ומו0: מה: ה עה1, = == 4844 כ "== + --%זו9ו--וכ. לי 1 תפ ה ה הפמה הווח וכריו וש ד 3 5 11 הצרמ ₪45 פיי ידדצ-וד ישי הרי וש הדל ומ וט ד הב ב 49141 > ו , = ן ז ).25 | 4-4 רו ד ור + ו רל חן וקישה 5 זיק א :אפ יו רא 84 ף רויפ + 5 מל 3 ל == > ו >>> ו -י) רץ ג-א -) ערק ->-לן הררר ד דיר ,הר ררל ם--- = שןוער ל ןל 8 ₪56 ₪ ל ל א-ש ב קר שרוי וי כ + לד כו 0 ל ה ו ולו | / / ! / . 1 / 07 ו . ?7 ו , הש ו / 2 / 0 2-7 , " / ו . ו לו ד . . ל > 0 ו ו ו | / 6 | ה ו הלו הקבצים שיוכלו - | די המחשב. --|) שברשותנו, קביעת שפת העבודה ומ | 1 לבנותו על-ידי כל ] ה*אסידסם של 08 המופיע כ-]א00 דוסה = 88 הקובץ בנוי שורות שורות, ואף ניתן להכניס בו 1 שורות |אחא (שורות כתיבה המופיעות כהערה= אא גאמ לשם = 88 בקובץ). בוא ונכיר את מאפייני הפקודות > ₪ | ו ו ה"0א י-] | 0 בגיליון הקודם למוה על ו התפתחותו יבה נצא מנקודת הנחה, כי אנחנו, בעלי ה" = / וה-8 מז/, צריכים לדעת כיצד לחיות בשלום = ים" עם אותן תוכנות/משחקים . 8888 שעושים לנו כליכך הרבה צרות. | המחשב, אחת. הלצירות: ה"חכמות" של --., המאה ה207, אינו אלא גולם המורכב מחוטים, ] כרטיסים, שבבים, פלסטיק, ברזלים ושאר ירקות, אשר בכולם זורמים אלקטרונים 1% מאושרים, שכמעגל חשמלי לכל דבר, מורכב. 7% 8]] ככל שיהיה ‏ - יוצרים מכונה מופלאה - ] שפועלת אך ור 1 מפעילים את המחשב, בתהליך שנקרא ] יידססגי, לאחר שנטענת לזיכרון תוכנית 6 ה"פסזם ואסא (ראה כתבה קודמת), |]] 11 המחשב מתחיל בחיפושי אחר זוג קבצים || , 8] בשם: דג 6מאטסדט ר8צ8. מ 8 ] קבצים אלו הם קריטיים לגבי הזיכרון || ₪ ואופן סידורו, וכל עבודתנו השוטפת = 1% תיקבע בהתאם להגדרות בשניהם.. 7 0 ו 5 . 60 | - פרט ופרט, 3 2 / הקובץ השני הוא ה-87. אא ן > 0 מטרתו. כשמו. "סד" = אוטומט ,+ ] "מ זמ דטסמן". 6 ] (801) המריץ באופן אוטומטי, עם | איתחול 1/6 המחשב, את התוכנות המוגדרות בו 7 1 המשתמש. לשני קבצים אלה ישנה חשי ות צ | עילאית למראהו של הזיכרון, היום ורכ ] בקובץ התצורה שהוא המורכב והתי טוב ' / ותו 118 מבין השניים. הוא בנוי ככל קוב ץ א אצווו קיצורן של | תוכנות ‏ | זהו קובץ מסוג. 4 ומזכיר מאוד בתוכנו קבצים מסוג זה, לכן ו ניתן עורך פשוט ב-05, מומלץ הבנת הנעשה 0 לפי פקודותהנחיותהוראות - 8] שאנחנו הזנו אותה בהם. בכל פעם שאנו (008 למשל). ההבדל היחיד בין מסזטס רגיל. | לבין 1זסחותסזמכ הוא לגבי מיקום טעינת . = ההתקן, כאשר 10תסז/ מורה למחשב 0 את ו - הגבוה, 8 יש מייד = 0 | / /- הפק ודהה. לדוגמא: | - 0 | 8 - הב את ₪08 בזיכרגן הגבוה, או 88א005-0 - הצב את ₪08 ב-א64 הראשונים. של -. ה 8 א 5. 7 -. - 100% - 0 נמצא ב-א6: % > וניתן לשלב; " 1 0 ור סען 0 כ בחלקר ‏ / ₪ ו ות הנפוצות ג המחשב | ג מקבל ו להצוב בזיכרונן: מסלול, חיפוע 5 דה זו קובעת את כמות הזיברון שישמר עבור "דקט אאא אק" כלומר, יתידת זיכרון. שתוקצה. לשם פסק בתוכנית כלשהי,. עקב שגיאות. תיכנות, שאר גורמים יש גלשה 0 ל מספר 0 ו ה')סטורית ז (וההיסטרית?) של הזיכרון במחשב הל הצרות שהוא עושה לנו. הפעם נלמד כיצד לחיות איתו בשלום "ללא תנאים". דע את האויב: || 0 = כהתקני-זיכרון למערכת ההפעלה של המחשב | - 8 685 - מספר בקרי ו רשאי לפתוח בו - (81.0085 .זסאידא60 ₪ וו שא 66 0 מנהל הזיכרוןההתקן הזה | | בנוסף, לניצול ה"חורים" ה 1 בזיכרון אמטקנ (העליון). שטוו 1 שגם .0 טעינתם ₪ 'חורים* אד / טוענת ו תוכניות 8 בכך ביותר. 0% 3//386ן שדואג לזיכרון מסוג 7 ואמווו || = דואג לזיכרון מסוג /5ו4 - ובין השאר || לצירת איזור ה-ג11 (0סזג עוסמסו הפו |ן הידוע כ-0018) אלו "| חלק מה 0 נציב | | אתו 5 0 = . ה וישנם מנהליזוסרוך מסחריים ו הבאה. 1 וכדוגמא מסכמת, הבה נתבונן בקובץ 6 0 6 טלפומ ‏ - 0-10 1 / אם יש לכם שאלות הלות / א אנא שלחו אות מ לו ה 4 , 1 / לי / וו אה ואס 5 פד הו ₪ / . א א וסט ס-סווסווס || 8 דופ |ן. כ / אל - לכ-ול ריורכ-- וו הי שו וד ר-יריך ו - הו" ו יי ו 2+ 5 = ופ ולור ילרך--י- 2 2-2 2 לע - 2 "ום אחד ישבתי בחנות מחשבים וסיפרתי לחבר שלי כמה אני רוצה לקנות כרטיס 11%א-6118. בדיוק באותו רגע צילצל הטלפון, ועל הקו היה בחור ששאל אם מישהו מעוניין לקנות 18%(-005, עניתי בחיוב בלי לחשוב פעמיים. יומיים לאחר מכן, הבחור התייצב בביתי, סיפר לי על הפרטים הטכניים של הכרטיס, והרכיב לי אותו. לא"- עשיתי טעות. בחרתי בכרטיס הקול המתקדם ביותר שבן"אדם נורמלי יכול לקבל. מדובר בכרטיס קול, שלאט לאט הופך להיות הסטנדרט החדש בשוק. הוא זול מאוד - 5120, והוא הרבה הרבה יותר מתקדם מכל הסאונד"בלאסטרים (הוא עושה מיץ מה"32-ת או !) ונותן תוצאות. = ל זו שאי"אפשר שלא להיות' מרוצים מהן. מדובר פה בכרטיס הקול : > 0 ק המושלם, | עם המחיר , ו "- יש . המושלם, | ₪ א | 5 שר | 0 . 1 7 שמ יי כרטיס הקול תומך ב וו "יוו., 0% ₪ 8 [סחא ‏ [אאפאם6, טהא וו ,0 2% 7 ה 1 ו | -- יר = 6 57 בושנ שיק לבה מו אש בי 2 4-ל 1 רו ל % לק ,א.מ - - בל ב ו ו == קאי מהר ,25% ל ,: בי - " . ו . = כ 2-כ -ב-.ד% שי / . שיטת מוזיקה מאוד טונה ןוויו 7 = "יי 0 0 4 0 / 0 2 ונפוצה. כמו כן. הוא תומך 0000 וו 99-77 טוב | מ"10-ק א כ באמולצייח (הדמיית) , 0 ו ה לי 0-0" 9% וש אותו פאטס5-פא,.ס: ו יי יו פותן פצא6, שנחשב לאחד | | - 0090 << קץ אמור - מכרטיסי הקול הטובים | ןוו ו ו 7 ו 0 מקצועי לו ביותר = שישנם, | .| 00 הוא ל ורישל לגב הביט חפנ שש 2 .ו ,= =--א. 6 - דע | ן 1 / / / / די 5-5 קול טוב לא פחות. מעבר | לכל ההדמיות והאמולציות | והשטויות, ישנם משחקים | (בערך 70%!) שתומכים ב" . א%ג1א-005 ישירות! התמיכה הישירה בכרטיס. " ור הקול הזה היא ללא ספק התמיכה המושלמת! המוזיקה יוצאת כמו ] ה שלא תיארתי לעצמי שהיא יכולה! דום"2 תומך ב-אגא-008, = - | והמוזיקה שלוו נשמעת כל "כך מציאותית שהייתי *כול להישבע שעומדת מולי להקת רוק-כבד ומנגנת את המוז'קה! - בר - - ו == א 6% = מס )3 ה---5--5ב-5-5 לוד -=בוב וי חב כב 2 -חנ:ם. שב 7 = כ 8 = יע 877 טוכניקה באפ "דומל ומה שמתקבל זו זה; סטריאו אפילו -1 ועכשיו לקצת פרטים טכניים: כרטיס הקול תומך במוזיקת 32 ערוצים אמיתית. שלא כמו שאר הכרטיסים, שמדמים 32 7 זווא א על ידי פילוג שני ערוצים ל"16. מבולבלים; אני אסְבִּיר: מדובר . קרו היו פה בערוצי קול, שבכל אחד מהם ניתן לנגן כלי אחד בו-זמנית. ובכן ה" ". 0 יותר תו ביחד, מהירויות לתו גבוהות, ועוד 6 . אוא-005 מכיל 32 ערוצים כאלה, אמיתיים, וזה אומר שניתן הוצים 8 קצת מהחסרונות של הכרטי? 1 מהעו לעשות עליהם כל מיני אפקטים, כמו להזיזם באווירת סאטסאאט8. כן, ניתן לעשות ס6אזאאוג (להזש. את .מיקום הערוץ) לכל ערוץ, בתמיכה עם 8 רמקולים. א 0 הכרטיס ו תומך ב"8 רמקולים, ומשמיע מוזיקת 0 7 תאמינר. לי, אנ בו חלמתי ו הכרטיס דוגם. יכויות. צליל,. סקרים והתלו 5 0 מ לו אותו וק הס 7 - >" שור ב ד 25-20-0079 ל לשב = == דשא ו ] 8 0-ה מל וד 0-ו יי ג ד ד ו ,ו ג בג ₪ ו / 5+ 1 ולאל שו יל ריל היל עמ 0 0 ו או ו הר 7 1 יי 0 0115 90/0 הכה 2 ו ו 2 "ו / 0 /- ו ו / ו 0 0 / / וי *או למען הדיוק - 1.08 שקלים *יאספקה תו 0 יום. המבנע עד 0 ***הרלרבליידס במידות | 38 357 בל בד; ר יידַוְל[!", עיתוו הילדים הגדול ההיסטורי של ידרר לילדים". של (ו". כ גליו( ות רת א לו 9 = [ / ! 1 - : ו רו ו ב ל ו \ | זמן 0 רב 1 מאז 0 -] 0 - 3 4 להטתחור ‏ מהא תר | הלא רשמ - ול 0 ₪ , ₪ 0 ל . 0 . 7[ ב ו ו 2 1 . 4 1 // ו ו ו 0 ו וו 7 / צ רשע לק "רל ו לבוצ : 4 ל ורי ו 0 כ ג / 4 ₪ מםל ל "ל 0% ו ו ו 5 / 0 - ו 0 .+ , ו ו ו בו מ ו ' ל' , , 4 ו | . ! . "7 4 / 1 | 4 4 - , : | ו . / : הו ו 0 / 7% ל 7 ו : ו . 0 1 ₪ שו י 6 .₪ כ [ ₪ ו 0 0 2% / "אא וק שעת !ו 0% / 2 ו . -. ל 3 | ₪ של ו = ו ןפ .0 ו פוט | וי 0 ו , 7 1 / ו " 1-7 - ו ו 1 , ו ו .4% . / / ₪ / // % % / / ל / .ו 2 % ו - : % יז ב ו 5% 8-כ 0 שו רנר ו 1 ו / 4+ ל 2 4 1 מ | ." | 0 ו ו | ל / ב 5 -- 6 / ו ל !ה 9 (// 0 וההעוהו 1-ו ירוי (4 / ורד - ה ו 0 . - 0 ו , 4 0 4 , - : . ו = 0% // ו ו ושלט זז ןר 4 ו ה" 10 בוג | ה 0 ₪ 0" ו ו וי ו ו וו וו ב 4 / ו ; ו יי בל | וו ו 0 ו 1% ו 3 / ו / ל וכ 0% ו יש לצו + ו ל 7 | / .4 7 ו יכו ול רו 0 יי ל | 0 : / /, ) ו 0 / = - 2 ) . 4-87 , - | 4 ו " 1 ו 0 [ יו וב ב 650 ה = ורוי ' ו 2 % '[ ב , / / . מ , : / מ 1 4 / 3 לרש זז 0 אפר 0 ה ₪ מו . ₪ | | ו כ 7 -] 07 . | ו .וה סניף | האורופאר. אלו ו 4 לש 1806 | מחובדים. בכל זאת, אומרות | | | 9% 4 נרגדול, אך חואו מ מאיר - 46 | השמועות,, ןו ונ , | עינוו. אולם הפרוייקט המענין. - ₪ :]4 | לתפוס שם את סימון, הפרחה | 1 | ביותר. ו ניתן | לקבל מידע: . -ש 7-ו ל + הבלונדינית > | הקופצנית. 1 | בא ו 00% 8 :26.2 = והאחובה- כ ה וןן .הר | יי ממסיבות . | הליל בשו נו | ה 6 - -- ה | ג | / ו ןו | שמוקם בימים אלו. כבכל ₪ [ ימי ו 0) | | 0 בדי מנין מ בית חוף נאה, 0 . : / / 7 5 00 | | ולשדר ממנו א תּ אווירת חקיץ . | / 8 0 / / / 8 0 0 0 0 . , 0 1 התרי הפעם, מדובר בבית גרנדיוזי ביותר, --. | אלו = בינתי נתיים,- א 8 0 ל | | | ממש בחופח של, איך לא, מאליבו, קליפורניה (אזור שקיבל את = ולקנא, ב ו ₪ . השם "עמק 7 השני ושל רק 0 0 5 --- .-. 1 / -] : | | סולה / ו או לצפות בצ'אנל וי וי ההודי, אלוו 6 מגדש = אנחנר מח וברים . מהבט זי ₪ להיט ‏ אינטרנס: ₪ 0 01 2 4 ו" 0 ה הו + . / / ו / / / 0 / : | ְ | / [ % ' ו .1 0 יזהר אטדות, ו האיש שהביא -. - ירוק -. המחוקצע. העשוי ותה 0 0 " דיסק: ח רש | בחופעה, -. אותו בפתיחתו -/ | - האינטרנט של לאתר ב של רל שמתיימר להיות בו קאי 0% אלה הח שון על הרשת (לא ממש מדויק) ניתן להגיע ה | | | הכתובת. ה 3 וזו בין דפ האתר של יזהר המעוצב כולר בעזרי ע ו ועטונד של ל טר סט אנגליים ו ותמונות רשת בע לות כיתוב ו עברי, ניתד למצוא. צילומים עדכניים, דגימות. מספר שיר שו ואפיל בונוט .דמות עמ 5 ב : 1 התופים לאד מהם (שזה לכשלעצמו ריניון מאוין). לצידם שוכנים מט פר קט וידיאך של. | האמן, הכיקסטי המלא של כל השירים בתקליט, ו | לכל האתרים: החביבים עליו (רשימה נאה, יש לציין). מעבר ל ו זהר אז המבקי ם | לשלות. הש דואר, ולקנות. את הדיסק החדש, דרך. הרשת, יי אמנם ב'דובר ,דיו 1 | דל יחסית, שאינו משתווה בופיר וגודלו לאתרים מקב מ של אמנים אחר .₪ מחו"ל: | | = (כמו אסיד:ז גא של ה"הסוזג5 | של אזא), אבל זהו בהחלט צ צעז נחמד ו ותעשייה ה העולמית. 2 שנותר לנו הח לר 3 | 1 ולהמליץ לכם לקפוץ כ אצל ' , בר ה 3 0 7 -ב . - = " ₪ : - - = , הב = . 7 2-2 א ' אר +יוישיוייקיייוכיוי רדיר ירי שי ו - > -- יר = כ 2 ד 2- - ו ב" ד ב ב כבים כ 5 4 5299 מע ששל 7 ₪ 8 ו 4 0 7 / - - . / / 4 + כתכ ועיצכ: תוס רגר " = | פשעקבנו אחרי גילגוליה השונים של הצעת החוק, נעזרנר בעו"ד הואיל. ובמבט בימים אלו עבר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית "חוק המחשבים". באותו שבוע ממש נתקלנו = ראשון, נדהמנו מהבורות וההיסטריה אותה שיקף נוסח ההצעה (לאחר שכבר עברה . | ו 7 ו / 7 את כ ה = במחשב שנית 0 ,+ | 4 ור מאשר נער ארוך ע שיער. | ראו וו מסנרת)- ו ה ,2 לא רק בדיני עונשין, אפילו בדיני ראיות ל המחוקק מהמציאות בצורה כואבת: . 7 "פלט [מחשב] שהוא רשומה מוסדית לא ייחשב כהעתק מסמך שַעל בסיסו הופק, אלא | מצד אחד - חדירה מתוך כוונה (כיצד מוכחת כוונה?) להזיק עשויה לגרור עונש ח | מזה שקבע החוק לגניבת כסף מבנק. מצד שני, לא מוגדרת חובתו של מנהל מעו המידע להגן על המערכת. בדיני ראיות - התעלם המחוקק מהכלי הטכנולוגי חתימה אלקטרונית, וה והסתפק בציון העובדה של נייר הגיע ו מוגנת מסר על גבי הנייר עצמה = הם מעצרי שוא (ונדיר שהנעצר מפוצה על נזקים בגין אותו . ₪ = קטנים". . כאן ל סעומים לול בח . | /- | חמש שנות מאסר צפויות למי שמאחסן במחשב מידע בך שתוצאת. חשימוש 0 5 | תחיה פלט כוזב (כותב ספר בדיוני במעבד תמלילים?). ששה חודשים למ שעשת = ג (3 שנים אם == . נותה). עליו חל חוק. .. , ל באתרים רבים אמרש. = דרקוני טמה כל טכנאי מחשבים או מתכנת יזדקק לעורך ד חן צמוד ואלפי ו 2 הכרזה רשמית לכל הלקוחות פלן רשימת התוכנות האסורות ל 2 מדנות המ / 0 בכתב בדו לחימנע מ הצפויים לו ו ו השוטפת. - [לו ברשות שימוש שחורג מחמטרה טלמנה ניתנה חישו 9 - ל עבירה -/ מי כל דין אחר, 00 צפול חמש ש שגות תמאסר. לשם ו : 2 .. ו למק ו וגניבת 8 "מזכה" אתכם - ו : 7 0 כל מה ה - 1 7 | = במקור". בימים בהם ברור לכל העולם הנאור שטכנולוגיות חתימה אלקטרונית הן הדרך :. | היחידה לחימנע מזיוף (האיראנים הוכיחו שאפילו את הדולר. האמרי = = לשכפל), מעניק המחוקק יכולת זיוף בידי כל משרד גרפיקה בינונ "ויו יוורה = = נכון, אמנם, שיש צורך בפרשנות של החוקים הקלימים (ובעיקר. חול העונשי)). ו לצורך החלתם על מקרים חדשים שנוצרים מדי יום כתוצאה מחידושים טכנולוגיים 2 אך אין ספק שבית משפט יצירתי כמו ביהמ"ש העליון שלנר מוסמך לטפל במקרים > . = = כאלו (בסיוע מומחים מהתחום, כמובן). במקום בו נדרש ניתוח עדין על"ידי מומחים, | האתגרים שהמהפיכה הטכנולוגית מציבה בפנינו, הרי שהתופעות השליליות בהן מ אם החליט המחוקק להימנע מהניתוח עצמו, יכול היה להסתפק בתיקוני. בבחינת "עזרה ראשונה" ולהטיל את עבודת הפרשנות (המשתנה יום. יום כתוצאה.. מחידושים) על המערכת המשפטית, במקום זאת, החליט המחוקק לנטוש את איזמל . המנתחים, ובמקומו - להפקיד מסור חשמלי בידי המשטרה שגם במקרים פשוטים ' יותר אינה ידועה בעדינותה: על פי דו"ח מבקרת המדינה האחרון - :40% מהמעצרים מעצר). נראה שהמחוקק החליט להקים "גדר" סביב כל הנושאים אותם איעו מבין, ו"להרוג אותם כשהם עוד ] המקרה של גיל ר. ושנ? שר 0 לא פשוט להות מנהל אתר באעטונט. כפי שאמר | ספיידר"מן: "כגודל העוצמה, כך גם גודל האחריות". איל סבן, ‏ , מנהל אתר האינטרנט של "שני טכנולוגיות" חווה זאת | בעצמו. לטענתו של גיל ר. ([ש--/84911א. איאואו//:כווו) בוטל | המנוי שלו לאינטרנט ב"שני" ללא התראה, אחרי שנמצאה | אצלו תוכנה לבדיקת מערכות אבטחה בשם א/547. תוכנה | זו יכולה, אמנם, לשמש ככלי עזר לפריצה לאתרים אחרים | (למרות שזה אינו ייעודה), אך לטענתו, השתמש בקובץ | לצורך עבודתו ב"תדיראן" ומעולם לא הפעיל אותו מתוך "עונ'. 9 בבדיקה עם אנשי "שני טכנולוגיות" התברר: | ו) התוכנה הגיעה כקובצי מקור בשפת 6 ועברה תהליך , קומפילציה בתוך האתר של "שני". מכאן התעורר החשד | ד ו ד ז! 4-ה ווטטוך ו ועוידי מ- ]| %" 1 אי א חוק שהם. בתופעה שהחוק אינו מסוגל לטפל בה. מסקנה מתבקשת: "כגודל העוצמה, כך גם גודל האחריות . | שגזל (או מישהו שהתחזה לו), תיכנן להשתמש או השתמש בתוכנה מתוך האתר. 4 0 ל פי החוזה 0 עם הלקוות, אסור * להם -. 0 או כל פע , תרגם ה 0 4 עה 0 (מחשע שמא היא נפרצה), ו וכשמתקשר המנוי, מבררים איתו את הנושא ה 4) התוכנה לא נמצאה כתוצאה מ"חיטוט" ידני בקבצי המנוי, אלא במסגרת סר | 5 - יי ו של קבציס העשויים לסייע לפורצים כמו א/57 ה - ב 8 אטמתם).. תקצר היריעה 0 את הבורות וההיסטריה אותח מפגין המחוקק בנוסח הר | לאחר התייעצות עם עורכי דין, המסקנה היא של שיש צורך אמיתי בה = החוק לטפל, מוסדרות כולן במסגרת החוקים הקיימים (בעיקר חוק העונשין). מע = יש בסמכותו של שוטר להחרים ציוד אלקטרוני ללא הבחנה בכל מקרה של ו = ל"עבירות מחשבה". החזקת תוכנה "שעשויה לשבש או להזיק" כמו !41.60% | המצוי. על כל מחשב, או החזקת קובץ המכיל שקרים (כמו ספר בדיוני במ = = תמלילים) הם עילה מספקת למעצר, החרמה ומניעת הכנסה. ₪ = ו ה ו ו 4 יש 0% 1 לצערי, מדור טטייל יהחרוג הפעם ממתכונתו הרגילה: בויגוד קלתוכנית המקורית עולי להדגים עיצועוים בפוליטיים באופונה "מחוברת", אני מרגיעו צורך להגיב על עני אירדועים קעוים עולאייפים לא רק על סגנון החיים עומדור זה מתעד, אלא על זכו"תיו עול כל אדם [כולל אלו שמתקלבשים בחוסר טעם]. האירוע הראעשון הוא כניסתו לתוקך עול "חוק המחעובים" |ושבודאי יסוקר במדורים אחרים בעיתון], הוני - הוא התבטאויותיו המסוכנות עול נעויא המדינה בנועוא האסוו בערד. כלא ניכנס לדקויות כלגבי מידו. ה"אמריקניזציה" עוקייועלה בהופעות עול "מעוינה" ו"טיפעקט". עיחתונים ארורים דשו בנועוא מלסביק. הנמעוונלעות. המסוכנת הנעעותולעת מהתבטאות זו היא הטלת האחריות על הילדים עצלעם [התועפעה הזכורה קנו מעוני מעופטי גבעתין. לא הייתי בערד, אבל הייתי בהופעות רוק ומשסיבות [טפו] רייב, בהן הסיבה היחידה כלכך עלא נגדם נזק היתה התנהגות בוגרת מצד הקהל [לא המארגנים]. אותה הטלת אחריות על הנוער מעותמעעת מ"חוק המהעובים" [עובניגוד לדבר הנעעויא, הועשקעו הדרבה זמן וכפף בהכנתו]. כל נער נאור יודע שמערכות כמו כרטיפי אעוראי, פלאנמון, וצערכות מחעעובים רגיעוות, מאובטחות בצורה רעשלנית. חלק מהנוער עשוי למעוד וכבצע מעעוי קונדם במלערכת כזו [(גם בני דודו של הנשיא "סחבו" מהלול כעשהיו בגילם]. נכון, ‏ תמקידם עול המבוגרים [נעויא, כנסת, שוטרים ומנכ"לים] להבין את התוצאותה. האיוצות. עועעוויות לנבוע מרשלנות כזו. הן הנשיא והן המחוקקים הוכיחו החודעו שהם מעדיבים להיעואר במצב עול "הבן עולי מבין בזה יותהר ממני". זכותו של כל אזרח לטמון ראעוו בחול. אבל על מנהיגים חלה חובה להבין לפחות כמו נער בן 15. כבוד הנעויא, כנסת נכבדה, התחברו למציאות לפמני עשיהיה ולאוחר ‏ מלד". 1הבחנה הבסיסית של ערן נכונה: היחס בין כמות המידע הנגיש לנו לכמות המידע שאנחנו יכולים לייצף. הגיע למימדים אסטרונומיים (והוא ימשיך לגדול). מבנה הפירמידה, לעומת זאת, רק מתערער 0 4 מהשטפון הזה. כל יצרן מידע, גדול וחשוב ככל שיהיה, לא יוכל לבלוט באופן משמעותי ומאיים כאשר רעשי - הרקע מטביעים אותו. למרות שמציאות זו מפחידה אם אתה בקודקוד הפירמידה, אותנו - הקטנים--> היא של מפחידה פחות: אין לנו כל-כך לאן ליפול. זו אינה רטוריקה של "אחוות לוזרים". פשוט, כללי המשחק הפירמידה השתנו, ומזל שלא היינו גבוה מדי כשזה קרה.. | בכל זאת - איך נזכה בתהילה? במצב בו כולם יכולים (תיאורטית) לראות את כולם, סינון מדע הוא שילוב של שיקולידעת, מזל, הרגלים והרבה המלצות מחברים. אם יצרתם משהו, ואתם מכירים 100 איש |1 שמתעניינים בכך, הם כבר יפיצו את ה"בשורה" הלאה. לא תכבשו את העולם, אך תצליחו לארגן "קומזיץ' 11 =זר-זו *= 1 "= . או שניים בשכונות מאוד מסויימות בכפר הגלובאלי. מספיק בשביל כיסוי עלויות ועוד קצת. מספיק בשביל" " | להרגיש שנגעתם במישהו, במאה ה-21 לא יהיר פירמידות. רק דיונות נמוכות, עגלגלות וחמקמקות. פחות 2 | + ,. מרשים, אבל פחות דוקר לשבת עליהן. 5 =אר 7 - ו 20| יש לקד 0 0+ )2 + בשורה התחתונה, כנספרנט היא יוזמה ברוכה. אפילו אם לא יוגשם חלום "הדמוקרטיה האלקטרונית" במלואו, גם הגשמה חלקית שלו"תשמח אותי. נוסף לכך, חשוב שהמחוקקים שלנו יכירו את "השד" מקרוּב 2 ב | ווה = = בי סו וז יקוה ו וי ול הווה ₪ שו ו 4 2 ?ייוו ל כ 9007 ₪ 0 ל ו /, / / / /- / / י / ו ה כך. אני מקווה שהזכיין-העתידי של המכרז יגן על המתחם במידה מספקת. במידה = וי בתפקידו, אני מבקש מהעם (כן, אתם) להמנע-מהפחדה מיותרת של נבחריו: אם גיליתם ליקויי. | אבטחה, פנו אל מנהלי האתר ישירות. אל תנסו להתחכם, כי כולנו"נשולם את המחיר. ]| . ₪ ₪ 4 ' 2% + ל 5 = כ שיטת השיווק של טו היתה גאונית, ובוודאי שתיכנס לספרים. לא נעשה כאן נסיון "לתחמן" אף 1 ואין | צורך להיפגע מכך אישית. לגבי ההחלטה של "סיירה" לעבור ל"חלונות" = הנושא לעוס, הגיע הזמן להחליף" אותו. | -. בב פה 1 המאר איש" וי = = 1 ."- . בש לשויב,ן.. יו . שב כ ה ו ב צר כ . . / - 7% . ווק שיויוויורי-שהוייקו היווחה חר ור העלקט- ירי ש-; ו . - - 3 ₪ : : ד 7 . שרק הנמ גי = ןי - - -=-ת - רפה חצ שב הטרה מה בטור[ רשב לרא ו אשנר-וירורוו- יק ןור ריוור הסה הררש )5 שר ₪ וש שרפתיהם 7 8 בשה ופ שרפה 5 = 41 יא 5 ב = > טס 1 סיכ .4 שו רצו של מס ער 2 שב כב עתפ המה לא לשה בת הפ -%י = / <שר-- = אש קש |" ד 1 7 בש כ = : הק / 4 | / ו / : / - , - 0 ו ו 3 : ו 0 ! -ו / "ו אדם שמתנגד לצנזורה על מידע, נשאלתי פעמים רבות לגבי כל אותם "מתכונים" להכנת פצצות, פריצת מנעולים וכדומה המופצים ברשתות השונות. ראשית, אי אפשר לעצור מידע, ולכן השאלה אם צריך לעצור אותו, היא טפשית. שנית, המידע הזה מצוי בספרים ואנציקלופדיות הנגישים לנוער מזה עשרות בשנים. שלישית, רוב הנוער מסתפק בקריאת החומר ומוצא את מלאכת הכנת הפצצות עצמן מעייפת מדי יו ' | לאלו שבכל אופן מרגישים צורך להתנסות בהכנת פצצות: אין פסול בהכרת הנושא, אך מומלץ להימנע מ"ניסויים" בלתי מבוקרים. זריקת מיכל ספריי למדורה ו אמיתי לוקח אחריות מלאה ו 0 7 0 . | ו 0 02 ו 0 / ו / / "0 / 1.0800 כ | וכו 0 . = | , ', רב 3 בו | ל 0-8 ו . ה 11 שי ל . - : ו '. ₪ ברה [ "7.2 . " %א/א-205) הוא באמת כרטיס מרשים. התיאָור שלו בכתבה, לעומת זאת, חובבני ומבולבל: 1132 אינו 0% קול. 2 ערוצי 0א5 אינם עדיפים על16א2 ערוצי |טזוא בגלל שהם "אמיתיים" ולא זו הסיבה לכך ‏ 1 | 2 שאפשר להפעיל אפקטים על צלילים. 4% אינו "סתם" תדר גבוה יותר מ-/11א44.1, אלא תדר העבודה | ||. | -- של טייפ 1גכו (עובדה חשובה מאוד למוזיקאים עניים), והעובדה שכרטיס קול נשמע טוב יותר מכרטיס | | || ו ויו הכין מקצועיים. 1 0 == למרות. מל, 0 מעולה עבור ₪ 7 == טטק- השאה . - כש-ב, - 5 = = - = -%%- - .= 4 ו יר +-ש 2 4-ב .+ - - ו 0₪, 9-כ , ו = )בי ו מ המ--| בר ו 7% - כ א 'שו"ווייש, - ה= = 7 -.-05 תשש שו = = א 4 2-7" - את שד > > >.₪ א רדר ל -לייק ‏ / כב 2 . מא ₪ = 2 -"- = 5 "צ=. - - 7 - = 4+ י סא = + וש א ד ו א > ו כ>-אצ 22 0 ה 0 = 126% , 50 . : בחר = 5 == - /. 5 - - ו - - 09 - 7 / ' 0 "ו / כ מוזיקאים (מסיבות- וגיו מ ווזכ אחד הגילי הראי . 0 /- 1 יי | | 42 % . 0 . א" . 1 . ₪ . %- - 0 .יו | 4" . 0 2 0 : . . וו | : וש ו 0 ₪ / ₪ ו 0 0 . ' * 5 ו ל 4 = וויק דעוי -- = - . - ו 0 / 1 ו ו וו = שו מו יי א 2 וו 0 ב 0 , ו ו ו | ו ואוו יצו = י - . ו | 4 בי / 7 שר רל וו ור 20 - 4% = 4 ו" : 8 ב ו 0 : 0 ₪ ו ו ו |( סב אנ ב |[ ל ו ב מו הט ו א ו[ ב ב 3 ( ו" 7 - % ו ל ור יי ו 5 ו ב / 2 . הו ו א . ב 2 יו = ו = כ / ₪ או וו וי 7 כ שי ו ה ל 2 - וש -9. ,א , . יי מכ יי | "ו ור זו וו . 4 ו ל %) 0 ל וו ו ו ו ו ₪ י 0 - א | ל יר 12 א = 0 ו ור 1 ו + ופה ו 3 ל י-) << = "1 א ו ו ו ו א ו ו ו וויי וו ו ור שש א א 0 ו / ו --כי ווווו ל- וום כ ד קַ / א"י ו , ה ד ו 1 0 0 כ ו ל 7 + . י ו /" = ו" .ו " 2 " 0 /. ו = 2 4 -- 9 " 4 - // 0 ו" ו 5 רוי 4" ן 0 ו 7 ו / 0% 0 ו כ" 1 0 ו 0 ו ו / 0 - 0 . יי 0 / 7-4 0 ₪ / ו ו ב אצ ו 0 ונק 2% ורי 6 ו שש = "ו ו זו * 14 0 ב 5% 4 ו ו שו ו ₪ 7 4 5 סי > | ו לא ו / ב - בל ו ליי זר ץ ו אל ו ו בכרכ ו ו לוו שיק 4 4 - + לשו ולשר- % וו > ל 0 / ד 6 "ו ל |( ה | צ% ₪ 97 ו ₪ 44 = שו יי 0 ו וו 0 /. ו ב כו ו 0 יש --- ו יוו ו ו ורונ ווווהה. - " - 6 וו 0 1 ו ".4 ה" - ו" 1 0 ה , = / , 0% 5 0 ו / // =[ /, / % ו . > ו ווה "ו .. 0 ב' יו ור ': ןי יי ו , % יך ו ו ב לוו די ה . 2 5 4 -י - ו יי ו 0 ו ו . ו . = יי . או --- 0 - ''..%-.- יכוי + 2 --, 35 0 2-2 0 0 1" ון 1 / / / , ינא // + כ : / . ₪ . 5 " / / " יי רו = ו ו יי ו ו "1 יצ 7 0 ו וש 1 שב 7 0 | ו ו .0 הש ו 1 שש המו םוכס 1 ימכ וע שה שר ו ו היו ל ו 0 ב / 4 , 0 ה 1 'ק / 7. / | 0 וו 0 !]| | גת - | וו וי 0 - - 34 0 / . ו ו 0 ב 4 ו ו - ו ו 0 - =.4% 8-ו .", ו 0 0 0 ו 7-2 0 ₪ ! ?2 ו ₪ ו ו , . 7 " ו " ו " / '- 9 ו 4% ו ,4 ו 7 ו /' , / / , ו ו וו /, ור ו , = א ]% ו ו ו 0 7 ו ו א" ל "- . יי * =" = "- 0 7 * שה 0 5 %* - 4" / 1 ו" ו ו א 42 . ₪ -- וכה שי ו - - ב' %=₪ שר || ד ב ו ; עו | * "20-ו ב 12-ו ןוו ו ו רל כ 5 ו ל ו שמ הש לכ ,כ ו 1 / , וו 9%וו ו ג" ב < ו "ול וו וו / / " / ויו 0 "'' 4 .= או ב"ל ו ו ו וע . + ה / 0 ו - וי ו ו ןי 4% 0 -* ל ץר" -.> צ'1- * לקיב שת ל ל = 5 הי 0-5 . כו ב 4 "קעי | ו כמ השפ של א / 0 0 / / ו ברו | ו וריז וו ו 6 ב יו ו . ה 0 ו / 0, / 54 2 0% יי 8 וו וו 0 0-0 ו ו ו 8% 1 7 קר 7 /, ו / ו : . . 0 ו יז ב ו 0 [ 9 /, ן 0 + - 6% . / / מ שק / 0/0 ל שומ מ מ | | . ו , ו 0% / | "= / / ו 1 ל / 0 , 8 / , 0 | של ללכ טר ה ו / : לשל ז )| ו / , / ו 0 5 6 : 4 | ל / 3 2 ה . "ו ,ו . ב" / 7% 0-0 . ו ! ו ]' ל / 1 / וו וו א או - + | ו ל ו ו | :6 ו ו , / יר 1% | ו ו ו ו ₪ 0 - , 0 1 , . ו , | וו החזר כספי של מיקלדת מידי / 7 7 הקניה מוסיקלית / קריאטיב , הוא מחכה לך1 רוצ לאחד המפיצים המורשים של גרפיקס, קנה מוצר של קריאטיב המופיע במודעה זו ווכה על המקום באחד מהפרסים. הערנה הביתית ערכת די מברי ‏ נרמיס נאולפן מקצועי | כרטיס לקולנוע ביתי סוב | [ פד = 604% 96 ב | גב ו ג וכו 0 סו ח₪ זפג.ום ס=סוע = 9 ₪ - - = : ג, 4 של 1 = | -ל:] | : א" ץ 0 ! | שיל ! | כו ך"/ %- % 5 ָ 3 =*1| | " + = > החצונ ). ו₪ם- ב-1ל ב =% == 4 מששמ ש 10% 4 ל 0 -- יש 77 / כולל 24 כותרים ומשחקים בינהס הכוללת 2 כותרים מרתקים. הופך את המחשב לאולפן הקלטה והשמעה הצגת סרטיס מתקליטורים 1 תוכנות מלאות בשווי כ-3000 שייח | | מסדרת ₪וא10ן 05077ןא רק 50 17 ש'יח רק 1320 ש''ח ב 6 5.6 6 5 5 6 ₪ = ₪ ₪5 8 = < = = = = = 20 רק 0ןו ש''ח רק 5 217 ש''ח י | ו הערבה הה: :ו קריאט קח: 2 א 80% 16-02 8.8 של קרואטיב כולל רמקולים עם מגבר ומיקרופון. ובנוסף: 0 תקליטורים בשווי 1591 שייה | הווא . עם תו האיכות-ד'ר סופט של המרכן בל בעיםקהו לטבנולוגיה חינוכית (מט''ה)- 7 5 , . המוסד המוביל בפיתוח לומדות יא למערכת החעוך. וק 1495 ש'ח מ בלול המחצג 15 [|| | 6 /ן / / 0 1 , / / , וו 0 / , / 7 / 7 /, / 0/0 / ₪ ₪ 4 . | | / / ,ו / : / / ₪ נ פרסוסאים יר 1 | : 0 4 5 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ / % | ו גרפיקס מולטימדיה בע"מ נציגת קריאטיב בישראל - מקבוצת קונלוג 20 | משווקת בלעדית של מגוון מוצרי המולטימדיה המקוריי יאטיב; : 4 - : 4 | המולטימדיה המקוריים של קריאטיב ו : ₪ כרטיסי קול שכונני 0%? עפש ערכות מולטימדיה. ו = | ₪ כרטיסי וידאו א עשרוות תוכנו קי ו ע שְ תוכנות ומשחקים. הכרטיס שקבע את הסטנדרט העולמי 9 ו - 09 לוידאו ב-.₪0 מיוצר ע'י קריאטיע ₪ ו | ה 2 / (ט / 6 ו ו ו - / 5 / 0 ו 0 / % 1 לו ו | 4 .ו 1 / / ןי . / "סט אונד בלסט54" הכרטיט שקבע את סטנדרט הקול העולמי ב-. 0 מיוצר על ידי קריאטיג ותה' הסדנא 7 א. 2%