זומביט – גיליון מספר 18

מגזין מחשבים צעיר – נסרק על ידי Ingsoc

OCR (הסבר)
2 3 : , - ו ג ' 4 . ָ 0 : ו 1 ו לייו - 41 1 . - : . דוו 2 - א ז-- זו 1 ב > 5 -%-<- == דר בוק שש שרח שרי שר רע ו 1 ד 7 שחר וד הזחה רד 7 ד הקד שחר רל הדל היל [צז - צע ‏ ו" , . 2 1 / ְ / : . : 5 = - : 4% % , 1 1 0 = ד יז )20 = 1 004407 41-ה 4+ == = ₪ 21 0 7" , "ו שק ד ו 7 ווה ו ו . "ג ל וו ו ו בגו ות וו הו 1 לוקישקהקי-% 5 ו . 0 5 8 ב 2 5 : : | י . : הו ד ו ודה יו ו . ו הדו רז רג רוורו וו ו ' ם 5 ל 0 2 / . הו 1 ו 2 / / / ₪ רנ ו ודו כ 2 5 5 ו רו 7 דב ו ו "ו " . 4% ו ל ו | חל 0 , ע . 2 / . 7+ 4 / 2 0 + / 3 / 0 0 ו / : ו 0 4 / 0 ₪ ל "ו 2444 / : + ו ויו 0 ו 07 0 / | . ל 5 א 0 5 -.*. 5 ק') .. ו / יג| ו / וו ו ורוו וי " ה ל ל / וו - ו צר בכעש 0 ו 1 / , / ו 3 ו ו , / / 4 |( 0% וו ואכד יוו 2 בערו ונד ד וו לול גו / 2 לורלר- ל הוולי 2 ל וקד ל בו ו 1 , ב ו ל וי ו : ! : טי 6 / ל ו / ו 0 אבו 0 ו 7 | / . ! ל וא / ו ו ה / 0 ץ / ל ו , / , 4 6 ו . 4 " ו וו ו ו , ל 4 0 ל ו " , ורי / ו ו וו ד / 0 ועו | 0% 0 ' ו , 4 ו .. 8 ו וו 2 , 6% 0 הו 7 הז / 0% ₪ / הווה 0% " כשבכר; ל 2 / 0 ו יו 7 7 = 5 - 4 ל | 2 2 ₪ " 0 4 ו ו 1 ו ל כצ כל לכ ו ד קופסת ההפתעות ענקי המולטימדיה - מחשבת, באג, מטח, וסי.די. מדיה גאים להגיש לך את הפתעת העונה. אוסף לומדות ותוכנות לכל הגילאים אי "שש כדורבל במחיר מיוחד. 6 משחק הכדור;ל המהפכני שקטף את | 7 [ תקליטור הפש ₪ עיתוו מולטימדיה , | תקלימור הפתטוות,, / הציוניוו הגבוהים ביותר ל-1996. "ההיר, חכם, חזקו!ו" - /. 18516 65וח33) % -- 658/06 0 - 0וקץחס5 % - עב| 70 -- פַחוקבּ30וקס | % - 300 5% - /.7 05]35107וחב:) 0 | הוגו % - 02ת1) | 92% - 105 ח0סו5131ץב!כ אין צורך להציג, הכוכב הגדול בקרוב % - 3561)) %-- א05 ]סד אצלך על מסך המחשב. ד בי פח מהשבה-הרנתקאה שאינה נגמרח . 4 דכו שיווק: דחי ארלוזורוב 28 הרצריה 8 טל 22 - 8 בקם' 2 -₪8 ו חמייכה: 2 557 -₪8 (להשיג בחנוי וח המחטובים וברשוחוח ו ברחבי הארץ, ",וש" שב = 7 2 -- ₪ 2 6 - : / ' , בו כ ם 2 וו ו רק ו זז 2 ג . - - - ו - - : ' לוג ה ב 1 1 - ו ו [ .7 ו בי ד עיצוב ממוחשב:. משה אלחנתי הפקה ועיצוב מלל: לילך גול עורכת משנה: עדי עליה עימוד ממוחשב: איריס ניצני, עדי אורן = סגן עורך טכנולוגי: נמרוד קרת : מנהל ומעצב אתר האינטרנט: מייק רוזן צייר המערכת: קורן שדמי 0 | עיצוב תוכן: אדם כהן. משתתפים קבועים: עידו אמין, עומר הולצינגר, תום ברגר, ערן פיין, רן הרוש, טל גוטמן, בועז וונקין, טל פרץ, ליאת גלר, אייל מושקוביץ, גרי - פרידמן, רן כוכבי, יניב קסנר, אמיר אבירי, דורון פרידמן, אבנר הנמן | מו"ל: כ.פ. עתונות ותקשורת בע"מ , עורך אחראי: אורן ציבלין - מנכ"ל: אורלי עטיה-רוזנבוך סמנכ"ל: שירי אבישאול מזכירת מערכת: שיר ליטבק . לקת 5 כ 8 1 03 ב 0 0 ן י ה , / 0 / 0% ' . יז הדפסה: צצ הפקות. כריכיה: "צבי ובנו" הפצה: בר 8 03-6952118/9 א המערכת אחראית. ו / 7" 0 3 ו 34% 0 ןי הר = ו ו ודי ד 0 0 וו כו לו ב ור כ --- )= 1 יכ 4-ב גל >-----425 = ו ו 0 ג | וג ו 2 | ו |מיפד | 5 | 45-ו 41 44 ו ב-44 0 4-4 ]44 4 ל ט ו . "ץז | ו , 1 : 2 | ר'. ה " / , . 0 | ו , /0 . 7 % - 1י 0 ' / ו 3 4 4 / יו ו א / / 0 , . ו | 8 שו צ י :. 2 1 1 ל 0" / | | | והי ו 5 ה + ו 8 ב . .2 ל | ו ל ₪ ₪ ו ג א . 3 2 4 ו . 0 :ה 0% , או א ג 5 "7 ג מ ו ₪ ב 6 ו . ד 8 7% . - ₪ - . 0 / , 0 / / 0 / 0 5 7 / / : / / ב | ה ו ו 0 | 6 0% 0% 0 ולו יא ". בו 8 ד ו / 0 / ו '. / , וד ל + + ₪ ./ ו = = ו . ₪ ול שי 1-2 [ ך וזח תדר ₪9 א" ₪ 1 %, "4 זו 5 אוד % 2 0 7 ו 0 הי א - ו 2 , אל = שנאר ;ופדר , = ה - 7 8 - 2% 0 / סה ! 1 העולם. ‏ תפ , | 1 המציאות. ה"אינטרנטי " של ר את--| > המודעות 1 חופש הדיבור, תז ימנות שוות... גודש זרימת המידע באוטוסטרדות הסיוברות צ מענוק > 9 - + לגר את התחושה של נגישות. וי "ות לכל פיסת אינפורמצית, = | - לכאורה, נושא הריגול שייך שתר לסרטים ופחות להוויה האישית/יומיומית שלנו. א 1% באו . 4 5 7 -- הטֶכנולוגיים הללו. 5 מטרידות למדי. למנו > מצב בר הרשתות מאוכלסות ב'סוכנם" ל נכך בלו ּ וק - דמ דמייג ינר לעצמכם מצב בו הרשתות לסות ל המפוזרות באינסוף- וס תמצאו אתרים רבים המאפשרים צפיה בחלל מציאותי בזמן אמיתו), > חיכולת - . בהן ולעקוב אחר ו לם מבלי לשלוח לשם כתב טלוויזיה רב מרץ ואמג ד לת הל מ 6 שאם לא נפתה ג מנגנונל הגנה לפרטיות 2-7 821)) ולא נדע מה עושזס 7 . ו | ו , / | בשמי 5 ינית זם (עמ' -417) על ו - - נמצא את עצמנו תחת. : בדו שו ה נוספת (עמי 3 | ( בנו במקומות הותר ל כואבים.- . | בינתיים, נשחק משחקי ריגול ונ טחקים א זרים (עמ' 24-39) ונשב מסובץ בליל הסדר; : = 0 = | ו וארוב לוונהוט.י ו . ₪- 4 המא =" ה > ור = . ו ו ןי עפוש הו הי או 1 > | א 1 4 0 כ ₪707 שר 6-8" 1% רשוע 2 1 ודו ו 0 6 = ₪ [ אלכה ₪ 4 0% . 0 ו ₪ % (ב-5) בטיי ו 5 וי /₪ 8 ₪2 ו , 0 1 , . % 0 4 ו 4 4 ו ו וכ 1 ג 2 ו ג . לי וי 1 יי / ו ו צר לי קה קש שי ה .ה דר . ל 4 ו 6 ל ו ו ' % א ו 8 ץצ ליער ו . ₪- 0 0 ₪ > % , | 0 0 0 ל ו , 7 0 - ו /- 4 7 0 3 ו יצב + ּ . /" " ו ו ו ל ו מזג 4 מוזיאון המלחמה הברי ב 0 א ו ו . ב 5 "ו ו שד .ו ו :+ 0" | קךָ. המקוטו = ' / / 1 / " " ה / ו חנ 0 > האירו וע: 3 מסיבת -עית ו - כתבים ו נדו להציג את מה ! ו - %*.ול / 0 מ [ / ו 4 / 6 / %. , / % 2% - ו 0 6 0 7 1 0 - 9 - ו ו 2 ו הק 0 ו , 2 ו ו / 0% 1 ל / ובא 6 1 -. ל טופ - 6 משתי = אותו, ישי עוד כמהה הפתעות ו בתהלי . [ ו שַ % 5 7 יי * | פוד: ו . וו לד 7 0 ( יי - ב ו 5 4 0% / - יליאם ק / ₪ / 0% ו 7 ו ;בר ר יי , 0 . זי 7 / 4 ו ו 8 | קלוג'ון א = ו / ו הו - ה = > ודוס ארנולז 7 כ 7 0 ודוק 4 ₪ ְָ 0 מס ו ינש 2 1 ו / : %/ [ 7" / 1 . יד - 4 24 /: - ישי ו 0 לי 5 א וי 0% . . . 0 [ 4 /, > ל / ה 4-ו "-₪ / 2 %/ 4 ₪ . : :2.4 1% זו - 5 -- 7 = לו .ן ו 4 0% | "₪ ו ור + ף 1 4 ו אי % , 1 .0 5 ו "א 3 2 : ל "ל ה 9 9 , / , 1 ד . כ 18 ג ל ו = | == | שו - ל יצ לכו 4 ו גצ ביצי ד . 4 : / 1 ו , . % ג ' .ו 9 / י / , ו ו ו ] 2 1 94 2 ו שו א בצ כ כ 31 4/5 1 / . [ , | מחטב קר 4 "= 0 / 0 ו 2 ו לדל ל יש = 4 "ו וו ו עו שי ו - 2 . / 2 אצ 5 2 . רו עד ור ין 5 מעונין - הרד דיסק עד 0 ל ו זכרון. 7 /פקס, תוכנות שונות ומשחקים. לש "1 לוג / , - 2 : = - והז / ב | הנכ 21455 ב (4ג2 1₪ז, מסך 64 08 1 34 / / / . באז 5+ 2 2 מחשב 0% כְרטיס ל 0 יש 0 / ו / ' 0 . / 40 4 זכרון, מזאטג קז | "4 כרטיס קוו 0 מודם לי ו זרפ ל ש הי -ויה רזש " | ומשחקים. ערן - 052-523840. 21 4-78 47% , יי 400 ו ד 2 / 0 7 מל /. ]יי 98 % ה ב ד + מחשב ה 6-0 מהורות. כפולה,. + 8 48 יה טיבי 7 - 03-5440591. ע עד ד שְעה 00 0 1 מכזרים. לאינטרנט. בי 3" 7 כתבה: 08 (עפרה/ לילף))- / ! , . 2 ו / /, בת ג - ₪ . ' ו י וו ג 2% עו -) ₪ / ו : / . , : - , / , / % 4 0" : כ ג 3 + - חד 8 ורא; ד ו וש 4 4/7 ו : ו[ צ*?==> = | *ו ער טי גו כתב לנו ול 6 ווירוסים ושלא ידעתס ל קיומס: . - 4 = ההזהרחן שה או = 4 / ,| שמ שכי = אב 4% > ווירוס ו שוורצנמי 0 --. ה - ו -- * וויהוס אלוויס:- המחשב שלך נהיה שמן, איטי ובסופו של קה 0 ו אנרכיה ב " וע ו ו הכל והוסיתה 1 = ומועמדים - מסוכנים וקי), מסכנים. את רעיו חותווה עוד בימי מה 5 א ו ל ₪ וש עד שו שו ו ו ו 6 לו גי ד ו ו , 4 יא ו 4% לנש /4 0 "ד 4 ל לצ - זוא מש 0 הסדר 8 ו , ₪ ועו 0% ו 1 מרג - 4 0% ל /ר ו ת' ו | המוביל.: מחסל . ₪ ו , ילוו 3 , ו ןוג 7 1 / ו ₪ 6 ,ג 0 0% 0 0 וחוטיים ושאר 8 רא , 92 - ה אויבים, + 5 3 0 4 7 יש 22 / 0 ו / / ה - 0 4 ן ב 5% 0 ו ו ו ו מכשיר 2 ב גאנים, אגב, בון סוכני הריגו ולו האמרי ל הדוסים: ל ו וא;) | 2% <> ו , 0 / 0 , 0% ו ו ק ו ! 41 2; ש , 1 4% 0 ל . ! : / , ו יהיו 0 ב 1 0 0% ליפט 0. , , - : גי 2 1 . וי 1 ו 0 ל ו טר ב ב כ ל וש 4 . בבריטניה. | שוקלים כעת אמ ל וק ו נוי ץ מזה, המשחל / ו חק מ , א : , // . | ת-א ו ל עו / 0 יו ו טי טע גים ‏ בוימן - המו מדיה, | שזכה. אתלד , 0 7 0% 0 ו () בולג ול : "7 יו - ו 2 , וו ו א ו מיוחד. ל / ו 0 1 , - ו 401 כ // = 7 ₪ יקיוו קל , / ב 7 ואבוהו ג אשד . . ה ו 4 ' . : י "ו 0 ו 4 8 0 3-ל אל 0/8 ו 0% . א ו לוו - >אתהי. / שו ו 4 -- 7 . א / / 0 0 / / 0% ו 1 0 שש נא / , = 2 ו + 0 2 מי תיות- וה | / ' 1 ות | 1 ו 2 דר | + ליי / : / /) . : 0 , /. ב ו . /י ו ו ה .7 פיי 0% [ ו 0 ילות | ודמויות. חדשות, . - 4 ועברו מסרים מ לי . המשח , ל , / / / ו ג , 1 גינו מחובר מ ו ג - %" -% ו וא% - / ₪ 1 : 0 ל שק 5 אי -% יי שש" של ו 4 - 3 7-ו ו ו ו ו ו נ:סרסי ג 7 7 ו ו , מ .- , מה : " ו = , 9 2 .'י - /ו % , ₪ 0 1 4 ל 6 ו 4 ו 0 / / וי / ו ו אים ו 7 2% ₪ "0 . 0 : 4 א 0 0 - ל 4 , יי 1 0 ה מדיאן > 3 | משמיד את עצמו, רק כדי להופיע לאחר כמה שנים' בחנויות מכול | ' / /" 0 | ו בכל ה 0 וז ו וו . 4 ה א ור . = דוי רא . . 7 0 ₪ ₪ / לי ו -י 2 סי ו ו טאו 7 *לוצ ;9 8 * ווירוס: גאלו והמידע 14 אחוז מהזמן (עם תקן של 3.5 אחוז).. נשאלת השאלה, בזמנים פוליטיקלי קורקט אלה האם זמ מן לקרוא לווירוס "מיקרואורגניזם ? ל מה להעליב. ו שהודבקו אבדו 8 אחוז ו % - 0 ל 1 0 לג 7*--1:-- ז לאו > ג 1 ביינאר יי גו 0 7 ְּ ה דד 4 % ששכ ל ו 2 4 שָ " *" / 6 ו 1 | [ 0 ו יש . ' . ,/ . " א / , ' ו 2 / .% + - "6 ב | = דקשחי המופ 10 הניש = 6 < הש במ 0 "הזור תפוק לט שג ה 4% ה ו ד ו / 7 / ההח ! 0 וי גי . /, 2 צדזר = 1% שד -ר2-וי ג 9 3 1 + ו רוצי 245 499001949 עעי=- ו זי ל הציב |-1+ ונ ו ו )| והפעם, לרגל נושא הגליון - חדשות פשעי מחשב ואבטחת מידע =? תומס "ניק" אלפנטס, הידוע בתעשיית התוכנה כ"קפטיין דם", נעצר בנובמבר בביתו על-ידי התובע המחוזי של אל.איי.אחרי חיפושים שערכו במשך כחמש שנים אוטודסק, מיקרוסופט ומפתחי תוכנה אחרים. "קפטיין דם" הודה באשמה וצפוי למאסר של שש שנים. =? תוכנת ₪5/וו68 האמריקנית מאפשרת למשטרה ליצור קלסתרונים של חשודים, ברמה של צילום. התוכנה עושה שימוש בבסיס נתונים בצבע מלא, גווני עור, תסרוקות, אפים, עיניים, צלקות ועוד. המשטרות בלוס-אנג'לס, בוסטון וסן-דייגו כבר אימצו את המערכת הזו ומקוות לשיפור בזיהוי ומניעת פשעי >< ה-ום] לכד חשוד בזיוף תוכנת אוטוקד בהיקף של מיליון דולר. החקירה נמשכה כחצי שנה וכתב התביעה מאשים את דניס ברנס מלוס אנג'לס בהונאת לקוחות ששילמו עבור תוכנה גנובה. =: יענא החלה לשווק את 9908 חסוו0פ!!6 - מוצר המאמת את זהות המשתמשים באופן ודאי. המוצר פועל על מערכת "חלונות" בסביבת שרת/לקוח תוך יישום פרוטוקול אבטחה פסזפפז6א. *? 8פחזו1 ₪000 - הוירוס שלא היה.. אזעקת שוא שהועברה בדואר האלקטרוני באינטרנט והתריעה על הדבקה בוירוס הנגרמת תוך קריאת ההודעה האלקטרונית - הבל וכזב. ₪? צהווץם - וירוס חדש ואמיתי - מוצפן ופולימורפי, כלומר מונע את זיהויו בזמן פעילותו. בדומה לוירוס הותיק, ו| חוס מדביק את כל הקבצים, בדיסק הקשיח או בדיסקטים, בכיוון נקודת ההתחלה ברישומי הספריה אל קוד הוירוס. =? בוזה - וירוס ראשון הפועל על "חלונות 95". פותח באוסטרליה ונתגלה בבריטניה. הוא מתחבר לתוכנית בעת ריצה ומשכפל את עצמו תוך שהוא מוציא אותה מכלל פעולה, לעיתים אף מציג על המסך הודעה "טעם התהילה הפך הרגע למתוק יותר!" ו כ 4% 3 % גכ "קיד ל > רל 48-מ ו ה = אורקל מפתחת מערכת כספית מוגנת לאינטרנט שתאפשר ביצוע תשלומים וקניית מוצרים ושירותים ברשת, ללא חשש גניבות. "מחקר אלגוריתמִים", חברה ישראלית, תתקין מערכות לבנקאות ביתית מאובטחת בחתימה אלקטרונית ומשתפת פעולה עם ענק הכרטיסים החכמים 5 וקו65 מצרפת בפיתוח הדור הבא של הארנק האלקטרוני. ב + "ד, מש "'. 1 / | 0 4 - 0 י / - / , / 25 6 1 5 . של" 5% :| 5 א נש . -% 9 1 ו / ו 0 0 ו .1 . 0 . 78 1 3 0 ב : :ו 2 2 25% הנה, תקופת 1-5 הארוכה עומדת 2 הפרק השלישי, | בסידרת משחקי הפעולה-אסטרטגיה-קווסט וסחזא0ס6 ההזפ של חברת פסג 0001 נמצא כבר בשלבי חלים ₪ הסופיים, ויהיה מוכן, כבר בחודש"חודשיים הבאים. הצעירים מביניכם אולי לא מכירים, -. ו 2% את שני המשחקים האחרים בסידרה, שהמשחק הראשון שלה יצא: לראשונה לפני כשש שנים והשני שנתיים אחריו, אבל תשאלו כל: שועל משחקי מחשב ותיק על וס זאס6 חגז6, והוא ישקע בפרץ | של גלי לה עזים. המשחקים מתקיימים בעתיד הרחוק, כאשר פדרציות אינטר-: גלאקטיות שולטות על היקום. כמו בכל סיפור, גם כאן יש טובים, ורעים, וגם כאן הם נמצאים במלחמה מתמדת שסופה יביא לנצחון או לאבדון. על השחקן מוטלת המשימה לפקד על אחת הפדרציות,, הטובה או הרעה, כאשר כל פדרציה מורכבת מכמה גזעים שונים, | וכשלכל גזע יש חלליות וכלי הנשק עם תכונות מיוחדות. החוכמה. היא לדעת איך להשתמש בכל אחד מהם, נגד מי, איפה ומתי, + . בדיוק כמו בכל משחק אסטרטגיה. ו 6 = ו שש = ףד חק על 7 ירבש 8 שג - גשב 16% 2-ל ל רישל הדירי ה-א -%בד-:ם-ש-.9-שכידל ישוש ש-לו-%ש-05ל0--%ה-בש סרכ 4% וי 5 ל ו ו ו שרשי השוני בא לידי ביטוי בקרבות עצמם: שלא כמו במשחקים אחרים, כמו 686 |ו-דההסהג)), שבהם המחשב הוא זה שבאמת "נלחם" וקובע את תוצאות הקרב ב- 01הז60% 5 קטעי הקרבות הם בעצם משחקי אקשן קטנים בעצמם, והשחקן הוא זה שמנווט ונלחם בעצמו. : חיק 00227 24-2212012 18100 ד-ג שי אשי לתהתוההההוווקווונקוותתתןוהוווווווחחרוה יר עה ממי 7 דש הרהה המושגה להקר הההחט,) 77 הדחה 4 עה --2%- 8--0200.-0 21 ב5-ה --6 א ות ₪ הממחח = . ה הרהה ₪ 4 - = = שה דואד >=3==== ו ב ו ו ו 2 0 0 / ה ו 0 ו( שר ₪ השא א א 1 מק = ייא בשו 9 0040או401-/0(33040 043404 הו|,רי|וווצלן+:/>ןו5 ;ו לולסר)ד)אלד =-> כ ₪) ]ד רן שור וכטר-, ‏ נו ו הלד ] הכר ה קורר= ופיה" =- ל ררה 6-ל ו ל וו וש וררש > שרחו ‏ למולל לויתלרבר רלכיב 1-55 א-ש 3 "השירק א ".לבקת לוו + ודו מ" 020 התסהה הההת/ו ו = . 2 ./ 2 , ו ] 0 .24|ק ו , / ו ו" : 4 י , 7 / ל 1 ו ו . ישן 44 - , 7% . 4 : 2% 0 0 + . . " 9 0 /, 3 ו יש , / / ו - 0 %- %/ ו = 4 = א %. ל ד ו %' ו ב ו , / 1 9% , ו / ו א וס : ה 0 י ה , / /, 0 6 : 09 ל: ה ג % 1 ו ,ו ו 9 ו / ו" / 0 27 0 ו 7 1 , ה 0 שו 0 . ושי = 5+ 6 4 / 0 0 0 "7 ו 2 1 0 1 ו 0 .הח ש . : ו /] , 4 א 0 ושיקה 2 0-2 - ל ורב ₪ ל % ! 2 : , 0 ו - ל שש ד * 7 ל , א / ] תר חזק ו - 7 - 0 | ש"כל. משחקי ה תיימרים: ו 2 | להיות כ 0 ולולים מדויקים, ] 0 | תגובות רכב מוחשיות ו ורמת גו ה מפותחת, עד שהתכונה . ו ו שאמורה 7 - נמחקת כליל.. ו . 1 - המ( עצמה" : - ה 8 2 1 1 ב-שא המצב אמור ל / ו = ו > סגנון משחק מהיר ופשוט המזכיר. ומזשס 0 | ש / סגה, גראפיקה מצוירת סטיי נה 16 ו 1 רחב של כלי נ יק והרבה ה ה ]| תמורת מקוות, וזה 'דעתי, מעשה מחוכם ‏ + 0000 ו ופ - ם טכנול ולוג 0 -- - וו ו ]| יתר מו מיליון דולר הו של חברת: -] ו ו , ו ובדומה: 8 | לקודמו,. הוא: ו הקודם. ןה חברים נוספים . מ | בתחלת המשחק נג -- 3 , 3 פרש ו 8 0 0 2 סגנון החיים 0 + 0 > מי שו צפוי להילחם. - 0 7 | הת הקודם יולה םל א חוזרים, מה 0 - ל 0 0 | הצורה כבר * בחלק 05 - 0 = 0 | חברת ו יצרנית סידרת ז 610 הו ו | משחקי התפקידים הממוחשבים משעמם למדי ה : 0 5 = |להחלטותה, היא עובדת בימים אלה = /- ו 0 2 ו 4 את הקערה 0 פיה | ו וו ו 1 תפקידים. ד ה כ 8 |ההם שמשוסטים במבוכים 2 - 2 0 גל 0 6 - | אימתניותואוספים אצת רה 8 -. - / | |האם חשבתם 0 מה קורה לכל | אוצו .- 0 אחד 0 עושים בשבתות? איך הם מעבירים את שעות הפנאי 8 ולאן הם ופאש בלו בכ , מ' מתחזק. את המבוך באופן שוטו = |עושה ספונג'ה, מחליף את נורות החשמל, משחיז את הקוצים ומפעי |המלכדות? גם אם א ו ו ּ 0 .. - | םשא סאפ יהפוך ו אתכם לבוס הגדול של המבון ו 7 | - / ו 0 /) דיק ורי "ופרוק וס הו הטסוק מרהמדקהמההההממהממדההמומאם תה םה יע יק רק 7 "ןז - 1 ו > : ו 4 2 . ד 7 2% ה / פניוות מכל ארצות הברית. עשב שוטה צומח בכל מקום ואני צריך אותך שתנקש אותו". הוא התיישר בכסאו והישיר מבט אל אנדרסון. דרגתו של הצעיר אמנם נמוכה משלו, אבל הוא לא העז לזלזל בו. | לא עם המוניטין שיצאו לבחור. = "הם כנראה עובדים בשיטה קבועה. פעמיים בכל עיר. אני חושב שהפעם השניה תהיה אצלי, כן". "אבל אתה אומר שהבית הלבן כבר מטפל בעניין. בשביל מה צריך פרי"לאנסר?" "עזוב אותך', חבט המנהל בחוזקה על השולחן, "עדר הבטלנים. אוכלי החינם האלה לא מבינים שום דבר מהחיים שלהם. יחידה מיוחדת, התחת שלי! אין להם שום סיכוי למצוא אותם בכלל, וגם לא לתפוס אותם". "אז אתה רוצה שאני ארגל אחריהם? שאני אסגיר קולגות שלי למשטרה. מעניין! ומה ייצא לי מכל העניין?" "אולי הפסקת העונש שלך וביטול העונש על"תנאי, מה אתה אומר, נשמע סביר?" "אתה תוכל לסדר עם השופט את ביטול העונשים שלי?" "כן, אם תצליח לרגל אחריהם. אם תצליח לחדור לתוך המנגנון ולהביא ראיות מרשיעות נגדם". אנדרסון התרווח בכסאו. נעים מאוד לדעת שצריכים אותך. כל אינספור השעות שהשקיע בלימוד מערכות המחשב הוכיחו את עצמן, אין ספק. אבל משהו אצל הלקוח שלו עדיין הטריד את מוחו המיומן. משהו פה לא לגמרי ברור. "ומה בדיוק ייצא לך מכל העניין, מר טיילור? ואל תנסה | להתייפייף ולדבר איתי על אהבת המולדת או איכפתיות". טיילור הניף את שתי ידיו. "אני נכנע, אנדרסון", ציחקק, "אני יודע שאסור להתעסק איתך. בסדר, אהיה גלוי איתך. ברגע שאתה תחדור לתוך הקבוצה ותתפוס | את המנוולים, אני אקבל את הקרדיט לכך ואדאג שהנשיא אישית יידע מכל העניין". הוא הסב את ראשו אל | החלון שבצד, מביט אל האופק | בהרהור. "הקידום שלי יהיה מהיר 40 | מאוד, תהיה בטוח". ב כדי לעשות סדר בעניינים, נבהיר | שאנדרסון לא סובל חוסר בהירות, ובשלב זה, חוץ מפנטזיות וגחמות שלטון, אין למנהל כלום ביד. הוא חייב להחזיר אותו למציאות, ומהר. "שמע! למצוא אותם לא תהיה לי בעיה, ואני גם לא מצפה ממך לעזרה בעניין. מה שכן, יהיה לי קשה מאוד | לקנות את אמונם בי ולחדור לתוך | הארגון כדי להשיג ראיות שקושרות אותם לגניבות המידע". "אִיך בדיוק אתה מתכוון להגיע אליהם? תפוסם מודעת בקשה ן באינטרנט? אתה יודע שהם מעולם | לא נפגשים עם הלקוחות. אפילו 2 "*- | ששל יו יו לו ו האף.בי,איי לא מצליח לסדר אותם. שש 2 נה שיו יח אז איך.." "אל תדאג לזה", הרגיע ז אתה מבין שמדובר בבעיה לאומית, כן?" עשן 1 הסיגריה שבידו היתמר מעלה, מצטרף לכתם ₪ האובאלי השחור על התיקרה. המנהל לא הפסיק לעשן. למרות שרופאו חזר והזהיר אותו, למרות שליבו כבר החל להתרעם על הזלזול שהפגין ולמרות שזה מאוד לא אתי במפגש מעין זה, הוא המשיך לינוק פיח מול פרצופו חמור הסבר של אנדרסון. "בעיה חמורה מאוד", לחש בדרמטיות. "הנשיא כבר מעורה בכל הפרשה. לפני שבוע הוא הטיל על סגנו להפעיל יחידה סודית שתטפל בעניין. כל הנושא סודי מאוד ומכוסה במסך ערפל קרב, אבל יש לי כמה קשרים טובים בגבעה. מישהו דאג לעדכן אותי". "יחידה מיוחדת, מה אתה אומר", אנדרסון שרק בהתפעלות. "עד כדי כך? כמה פעולות הם כבר ביצעו, אתה אומר?" "חמש. שתיים בסן פרנסיסקו, שתיים בניו יורק ואחת פה, בג'פרסון". "ואתה חושד שהם יינסו גם כאן?" הממזרים האלה מקבלים אינסו 4 2/7 אנדרסון בחיוך, "יש לי את שיטות ו | משלי. אני יכול ללמד את האף.בי.איי. | ₪ 7 מה שכן, אני צריך חומר שישכנע וט ,0 אותם שאני אמין, אתה מבין?" "טוב, 2/0 2 2 0 ו 2 2 תכין לך משהו..." "לא בא בחשבון! 5 החומר חייב להיות אותנטי. אתה , 0-4 2 / % .ג , תו - , / . 7 | 0 ה 1 0 ו / - ו רגע כעס יוליאן בפנסו של לום.. וימור הצר כ ריהוג חייב להקריב פעם אחת כדי שאוכל לשכנע אותם". "איך אני יכול לעשות דבר כזה?" טיילור הניד את ראשו בספקנות. "אתה יודע מה יקרה אם יתפסו אותי? חוץ מזה, אפשר להכין משהו דומה..." "אי אפשר", אנדרסון קטע אותו וקם ממקום מושבו. הוא התהלך בחדר ברוגז, מתחמק מענני העשן של טיילור. "אני צריך משהו שיוכיח את עצמו בבדיקה. הם יבדקו את אמינות החומר, מה אתה חושב? הם לא פראיירים. הם לא יקחו צ'אנס, אלא אם כן יהיו בטוחים שאל"ף, אפשר לסמוך עלי, ובי"ת, שישתלם להם לעבוד איתי. הם אולי שמעו עלי, אבל מכאן ועד לשתף פעולה איתי, הדרך ארוכה". טיילור נאנח בייאוש. הדברים נשמעו הגיוניים. אם הוא רוצה לצאת נשכר מהעניין, הוא חייב להשקיע בו, לתת משהו מעצמו, אחרת שום דבר לא ייצא אל הפועל. "בסדר", נשבר לבסוף, "אני אביא משהו מדוקטור כץ ואתן לך..." "שלילי. אתה תביא משהו מדוקטור כץ ותשים אותו אצלך בבית. אני אפרוץ אליך הביתה ואקח אותו". "מהההה?" "מה שאתה שומע!" "בשביל מה לפרוץ?" "אתה לא חושב שהם יתעניינו לדעת איך בדיוק הנחתי את ידי על החומר? אני לא יכול לפשל, אתה מבין? הכל חייב להיות מוכן לבדיקה שלהם". "אתה מסבך אותי, אנדרסון". "זוהי הדרך היחידה, אדוני. הדרך היחידה". % "קראשינג פייב", חמשת המופלאים שמשגעים את הממסד האמריקאי בחצי השנה האחרונה, התאספו כד' להכות פעם נוספת. חבורת גאונים המתמחה בפריצור למערכות מחשב המוגנות ביותר, שעוסקת בגניבת מיד בעבור בצע כסף. אף מערכת לא היתה חסינה בפניהם והמצב הלך והחמיר כל כך עד שמנהלים החליטו להוציו חלק מהמידע הרגיש מתוך המחשב ולשמור אותו, כמ בימים הטובים, על נייר. זה לא הרתיע את החבורה. להיפך רק גרם לה להתאמן בפריצות לבתים ומשרדים ולצלם או החומר. כל מבצע כזה לווה בפעילות מקדימה, שכללו בדיקת אמינות הפניה (אם לא מדובר בתעלול משטרתי) סריקת מקום החדירה ומעקב אחר בעלי החומר הרלוונטי הפריצה היתה תייבת להישאר בגדר סוד, אחרת החומר היו משתנה ומאבד מערכו. התשלום התבצע פעמיים: חצי שולו בפניה והחצי השני לאחר שהחומר הוכיח עצמו כאמין. עתו היה עליהם לבחור מטרה נוספת מתוך ים הפניות והבקשור "יש עוד משהו מעניין בפיניקס, או שאנתנו חוזרים מח הביתה?" שאלה ג'ודי את סטיבנס. הוא התעמק בשל ההדפסות של הדואר האלקטרוני שלהם. שרת האינטרני הנייד שלהם חובר לרשת בחיבור סלולרי, מה שעזר לה להתחמק מהמשטרה והאף.בי.איי ולהמשיך להיות מוצפי בפניות אלקטרוניות ללא הפסקה. הם ישבו בחדר מעופי במוטל בפאתי פיניקס, שאותו שכרו עם הגיעם. אח התנאים שקיבלו על עצמם היה לא לנוע בקבוצה ולשכו חדרים בנפרד, כדי לא לעורר אפילו חשד קלוש ביותר. ג כך היה להם קשה לשכור חדר בלי לזכות במבטים תמוה שֶלא לדבר על שכירות בקבוצה. "הרבה זבל", השיב סטיבנס בעודו מדפדף. "אנחנו כג צריכים לקבוע תעריפי מינימום. יש יותר מדי פניות. השר לא יוכל לעמוד בעומס כזה עוד הרבה זמן". ''בואו נדחה את כל הדיונים הטכנולוגיים", אמר ג'ונס מנהיג ומקים הכנופיה. יתר החברים שמו לב שעם הזמן הו החל למאוס במחשבים והתרכז בעיקר בפעילויות שטו מעין לוחם רחוב חדש שצמח מאחורי המקלדת. "השא היא, אם יש לנו עוד עבודה פה או שאנחנו מתקפלים". הו הביט בסטיבנס, שקם ממקומו והתלחשש עם צ'ארלי האיטלקי, הבריון שבחבורה, שהיה עסוק באותה שעה עם אקדחו. הוא דווקא לא נהג לדבר הרבה. האקדח ביטא את מחשבותיו הרבה יותר טוב. "מה העניין?" שאל צ'ארלי. "סתם", ענה סטיבנס, "קיבלנו הודעה מאחד שרוצה להצטרף אלינר.." "נו, אז?" קולין התערב. הוא היה רעב ורצה לסיים את הפגישה ולהזמין אוכל. "החלטנו שאנחנו לא מקבלים אף אחד חדש, הרי". תמיד היתה לו דרך מעניינת לסדר את המילים במשפט. "כן, אבל תשמעו את זה..." מספר דפיקות בדלת קטעו את רצף דיבורו. כולם הביטו בצ'ארלי, שהחזיר לכולם מבט אדיש. הוא נאנת, קם ממקומו, דרך את האקדח ופנה אל הכניסה. "מי שם?" שאל בטון נמוך כשהוא מכוון את האקדח אל הדלת. "המים מתוקים בסולט"לייק סיטי', נשמע קול נשי מהעבר השני. הוא פתח את הדלת באיטיות ואיפשר לאלברטה להיכנס. "יופי שהואלת להגיע", העיר ג'ונסי בכעס. הוא שנא מאחרים. "מצטערת. איזה שיכור ניסה להתחיל איתי אז התעכבתי קצת". "ומה קרה בסוף איתו?" קולין שאל. "הוא יתעכב קצת בבית החולים", חייכה ברפרוף. "האגרופן הזה שווה כל סנט". הם הביטו על כף ידה הקמוצה. "בכל אופן", התערב סטיבנס, "מדובר בלויד אנדרסון, או ככה לפחות הוא טוען שקוראים לו". "לויד אנדרסון?" ג'ודי התפעלה, "אנדרסון שבילגן את נאס"א ונתפס?י" "הוא לא נתפס. הלשינו עליו", השיב סטיבנס, "זה יהיה משהו אם הוא יעבוד יחד איתנו. שום דבר לא יעצור אותנו!" "אל תתלהב כל כך', ג'ונסי ניסה לצנן מעט את התלהבותו. "איך אתה יודע שהוא לא מנסה לרגל אחרינו? אולי הוא בכלל משתף פעולה עם המשטרה?" "למה שישתף פעולה עם המשטרה, הרי הוא כבר נשפט. זה לא הגיוני". "כן, זה לא הגיוני", אמר קולין. "זה לא הגיוני שאנחנו מקשקשים פה במקום לאכול משהו". "רק רגע, קולין. איך הוא מציע לקדם את העניין?' "הוא טוען שיש לו חומר על ניסוי לא צפוי במעבדה כימית. הוא אומר שזה יקרח בעוד יומיים והוא מוכן לנדב את החומר, חינם, כדי להוכיח שהוא אמין". "תשאל אותו איך הוא השיג את החומר". "הוא כבר אמר. הוא אמר שפרץ לביתו של מנהל המוסד, הרדים אותו בלי שהרגיש וצילם את החומר". "הוא מקומי, נכון?" שאלה ג'ודי. "הוא מפה, מפיניקס, נכון?" "כן. הוא כנראה שמע על המכה שלנו בג'פרסון, התלהב והחליט להצטרף. זה דווקא מאוד הגיוני, לדעתי". ג'ונסי כבר התחיל להתלהב. "הייתי בטות שאנדרסון תקוע כל היום מאחתורי המחשב. לא ידעתי שהוא עושה גם עבודות שטת". "אז עכשיו אתה יודע", ענה קולין, "ועכשיו אתה גם יודע שאני הולך לאכול". "מאה אחוז", ג'ונסי סיכם את הפגישה. הוא פנה לסטיבנס. "תגיד לו שישלח לנו את החומר יחד עם מועד הניסוי. אנחנו נבדוק עד כמה הוא אמין ונחזור אליו". "יש כאן משהו מעניין", סטיבנס חזר לערימת הפניות. "אולי נוכל לעשות איתו איזו עבודה קטנה כבר פה בפיניקס, ככה, בשביל הנסיון". "כן, למה לא. דבר איתו". פּ החומר של אנדרסון אכן הוכיח את עצמו ואחרי כמה ימים הוא כבר ערך היכרות עם חמשת המופלאים. איש לא חשד בו שהוא נושא על גופו מכשיר הקלטה. מאוחר יותר באותו יום כבר דאגו להציף את קבוצות הדיון ברשת והודיעו שמעתה הם מכונים "קראשינג סיקס". "זהו. כל מה שנשאר לך לעשות זה לטלפן למשטרה וליידע אותם בכל הפרטים שנתתי לך', הוא אמר לטיילור אחרי שהשמיע לו את ההקלטה. "תגיד להם שיביאו כמה שיותר שוטרים לשם כי הכנופיה הזאת מתוחכמת משהו- "אל תדאג", הרגיע אותו הקול מהעבר השני של הקו. אנדרסון הוא הביט אל הרחוב הריק דרך חזכוכית הסדוקה של תא הטלפון הציבורי. הערב היה חשוך במיוחד, אף כוכב מיותר בשמים. "כל המשטרה תגיע לשם. אני אביא אפילו את הצבא אם יהיה צורך. המשטרה לא תרצה לנזבז הזדמנות שכזו". 52 שעות מאוחר יותר הוא רכן מול צג מחשב המחברת וניתק יחד עם אלברטה את מערכת האזעקה של הקורבן הבא. תוכנת ההגנה היתה פשוטה מאוד ולא לקח יותר מרבע שעה עד שג'ודי הניפה את ראשה והודיעה חגיגית לחבורה כי האזעקה מנוטרלת לחלוטין. צ'ארלי בדק שיש לו מספיק סרט הדבקה וטען את האקדח. הם הגיעו ברגל אל כניסת הבניין. "נעשה סיבוב קצר מסביב למבנה", פקד ג'ונסי והביט באנדרסון. "נוודא שלא הגיע מישהו ללא הזמנה". "בבקשה", מצמץ אנדרסון. הם בדקו מסביב ולא ראו דבר חשוד. אלברטה ניגשה לטפל במנעול דלת הכניסה, והחבורה, לבושה שחורים, חמקה פנימה. "מהר", לחש ג'ונסי. "לחדר למטה". הם ירדו על קצות האצבעות במדרגות וכשהגיעו למטה הבחינו בשומר שהסתובב במסדרון מולם בין החדרים, מאיר בפנסו השחור מסביב ובודק שכל הדלתות נעולות. "צ'ארלי", ג'ונסי הצביע על פינת החדר וצ'ארלי הנהן בהבנה והתמקם מולם. ג'ונסי דחף בכוח את השולחן שניצב בצד השני וכולם מיהרו להסתתר מעברו השני, "מה לעז..." השומר מיהר לעבר מקור הרעש. הוא נכנס לחדר והעיר לכל עבר. "היי, מה אתם עושים..." הוא לא הספיק לסיים את המשפט. מכה של קת אקדח בעורפו מוטטה אותו מיד על הרצפה, והוא נשכב עליה, מעולף. שלוש דקות מאוחר יותר כבר ישב קשור על הכיסא ופיו חסום. הוא ניסה להיאבק בסרט | ההדבקה אך ללא הועיל, ₪ המשימה היתה קלה ביותר עכשיו, | כשמערכת האזעקה הושבתה. תוכנת | מחשב מתקדמת שרצה על גבי | המחשב הנייד הפעילה מנגנון פתיחה מיוחד שמצא תוןך ובע שעה את | הקומבינציה הנכונה של מנעול | הכספת. ערימות הכסף המתינו להם | בפנים והם דחסו אותן לשקים | שחורים ומיהרו לצאת מהבניין. אנדרסון התבונן| סביב, | מחפש שוטרים, מכוניות משטרה או לפחות | שאריות סופגניות. הוא לא ראה דבר. | איש לא הופיע ברחובות והם עשו את דרכם חזרה. חצי שעה מאוחר יותר כבר חגגו במוטל, צוחקים וצועקים. "הוי, זה טוב", ג'ונסי מחא דמעה | ולגם מהמשקה שבידו. "למה לא חשבנו על זה בעצמנו?" "אמרתי לך", | אנדרסון חייך באושר, "ידעתי שיש לכם פוטנציאל גדול וביחד נוכל | לעשות דברים נפלאים. רק לא הבנתי | למה אתם מתעסקים בשטוות | . כשאפשר ללכת בגדול ולשדוד בנק". | "אתה צודק, אבל כשאתה מתרגל | לפרוץ למחשבים ולהעתיק קבצים, | אתה נוטה לשכוח שיש גם אפשרויות | אחרות, מכניסות יותר". "אז מה, אנדרסון", אלברטה טפחה על כתפו, "שיחקת אותה, מה?" "רגע, | : אני לא מבין", התערב קולין, "אתה |: נשלחת כדי לרגל אחרינו ולהסגיר | לתפוס אתכם? המנהל השאפתן שלי תכנן לתפוס אתכם ולהרוויח מזה בגדול. הוא חשב שיזכה בלוטו על הגב שלי ובחלומות השחורים ביותר שלו לא תיאר לעצמו שאתן לו כתובת שגויה ואשלח את המשטרה לצידה חשני של העיר כדי שלא יפריעו לנו. אני כבר יכול לראות את הפרצוף שלו כשיקרא את העיתון בבוקר. עוד יחשדו בו שהוא שותף בשוד". כולם צחקו. "כל הכבוד, אנדרסון", ג'ונסי חייך, "אתה יותר מתוחכם ממה שחשבתי. סוכן כפול, מה? זה טוב". "כן", אישר אנדרסון, "תסכימו איתי שעכשיו עלינו כיתה". גל צחוקים חדש עבר בחדר. ג'ודי חייכה בסיפוק. "עד עכשיו כולם חשבו שאנחנו בסך הכל גנבים ערמומים שפורצים לבתי ספר או למחשבים ומעתיקים מבחנים כדי למכור אותם לתלמידים. אפשר להגיד שגמרנו עם בית הספר, אין ספק". "בית ספר", אמר ג'ונסי בזלזול. "מי בכלל צריך בית ספר כשהחיים יכולים להיות כל כך יפים בגיל 12. לחיים". "לחיים", צעקו כולם ומיהרו לסיים לשתות וללכת לישון. הם החליטו כבר להישאר לישון יחד באותו חדר הלילה כי אירועי היום עייפו אותם נורא. רגע לפני השינה פנה ג'ונסי לאלברטה, עוזר לה להתכסות. "תגידי", שאל אותה, "את לא מצטערת לפעמים שאנחנו לא הולכים לבית ספר?" היא התמהמהה בתשובה, ולבסוף הפנתה את ראשה אליו. "לפעמים אני חוששת שאולי יחסר לנו קצת ידע בחשבון, אתה יודע", ענתה בחשש, בודקת את תגובתו. היא רצתה לתת תשובה הגיונית אבל גם מצחיקה, שלא תטריד אותו יותר מדי. "אתה יודע, שלא נתקשה לחלק בנינו את כל הכסף שנעשה", חייכה אליו. "אל תדאגי", החזיר לה חיוך, "עם הכסף שנעשה נשכור לעצמנו מנהל חשבונות שיטפל בנו. לילה טוב". "לילה טוב, ג'ונסי'. ₪ / פחד, ואם הם לא ייתפסו הפעם, לא תהיה הזדמנות נוספת. מה גם שלא בטוח שאני אשאר חי אחר כך". אותנו למשטרה?" "כן, היית מאמין?" גיחך. היית מאמין שישתמשו בי כדי 8 מ או ראש חציץ פתאום מהחור חקרוג.. | ו | . = שו א יי : - | ו בב 0 לדומה == 3 בפברואר 1996 נצבעו בשחור דפים ובים ב" לשו 9166 6תס/ו שבאינטרנט, ועוצבו באופן סמלי כמודעות אבל למשך יומיים, כאקט של מחאה על הפרה בוטה של זכויות חופש הביטוי ברחבי האינטרנט - הרשת הגדולה בעולם. המחאה החלה לאחר שנשיא ארצות הברית, ביל קלינטון, חתם ובכך אישר את תמיכתו בחוק חדש, שאוסר להפיץ חומר "בלתי הגון" ברחבי האינטרנט. החוק החדש מגדיר הפצה של חומרים אלה, בין אם הם שירים, תמונות או קטעי עיתונים, כפשע שהעונש עליו יכול להגיע לקנס של 250 אלף דולר ותקופת מאסר של עד שנתיים. ו ה"ס6) 1066 6ס)), מ/ממ]]קן הממשק הנוח, האינטראקטיבי = והנפוץ : ביותר שחוותה האינטרנט 1 מעולם, הוצף במיליוני : מחאות של אנשים פרטיים : ושל חברות שעיקר עיסוקן + הוא באינטרנט. | חברת 16811088תנותנת0ס<) 186150806 4 - | יצרנית = תוכנת : 656806 המהווה : סטנדרט בינלאומי בכל + הנוגע לבראוזרים (תוכנות : שיטוט) של ה-שטא, 1 היתה הראשונה לצבוע : בשחור את עמודי ₪00אצ 1 - המדריך הפופולרי ביותר | . *" בעולם, עם מעל 100 אלף ושתמשים ביום. באתר תוכלו למצוא פרטים על החוק החדש של קלינטון ותוכלו אף לשלוח מכתב לנשיא ולהביע את דעתכם בעניין. מרק טווין כ עומד בחתקו הגוף השני שפתח במחאה גדולה הוא "העמותה לגבולות אלקטרוניים" (ח00ג6תטסי] זטוומס1 טומסוסטון). העמותה מציגה בעמוד ה-אואואו שלה דוגמאות מעלות גיחוך לחומר שהפצתו תיחשב לפשע אם החוק יקבל שיניים. בין הדוגמאות מופיעים קטעים מהספר "הרפתקאותיו של הקלברי פין" מאת מרק טווין, | האיש החזק בעולם נגד הרשת הגדולה בעולם || המאבק על חופש חביטוי בינטרנט רק התחיל. עמיתינו האמריקחים לרשת חשופים לקנס של 250 אכלף דולר או שנתיים מאסר אם בו כמשל, קטעים מ"חהקלבר'י פין". לא עכיוו שירים של להקת הסמשינג פמפקינס ושל להקות רוק נוספות. ה"זם כותב: "הקונגרס מתכוון להפוך את האינטרנט ממקור מידע תרבותי, חברתי ומדעי, לרחוב סומסום ממוחשב". בתגובה טוען סנאטור מנברסקה כי "החוק מיועד להגן על ילדים מהפורנוגרפיה הקשה ששורצת באינטרנט כבר היום". השאלה הקשה היא האם השליטה על מה שהילדים רואים או שומעים היא בידי ההורים או בידי הממשלה. עוד עובדה קשה לא פחות שקלינטון יצטרך לחיות איתה היא שהחוק בלתי יעיל ולא ניתן ליישום, כי האינטרנט היא רשת מחשבים בינלאומית ואינה נמצאת בשליטה של מדינה כלשהי. איגוד הזכויות החופשיות של אמריקה כבר תבע מהסנאט לבלום בחוזקה את הצעת החוק, ושני סנאטורים אמריקאים כבר הגישו בסוף השבוע האחרון בקשת ערעור. אחד מהם, פטריק ליהי, הצטרף למחאה במילים: "עמיתי לרשת האינטרנט" ובהשחרת עמוד ה-/ואו/ץ הפרטי שלו. כשנשאל ליהי האם הוא חושב שזה בסדר שחומר פורנוגרפי זורם באינטרנט בצורה כה חופשית, השיב: "אני נגד פרסום חומר לא הגון ופורנוגרפיה באינטרנט, אבל הפתרון שהוצע רק יפגע בהתפתחות הרשת ולא יתמודד עם הבעיות שהיה אמור לפתור". וזלדימות ללא עונעש הצעת החוק החדשה נגד חומר לא הגון באינטרנט באה יחד עם הצעת חוק נוספת, שמחייבת התקנת רכיב תומרה שנקרא "שבב ה-/" בכל טלוויזיה שתיוצר או תיובא לאמריקה משנת 8 והלאה. השבב יותקן בתוך הטלוויזיה ויאפשר להורים לחסום תוכניות מסוימות המכילות קטעי סקס או אלימות שהילדים לא צריכים לראות. סקר שנערך באחרונה מציג כמה עובדות מעניינות על תוכניות הטלוויזיה שאליהן חשופים רוב בני הנוער האמריקאים. על פי הסקר, 57% מהתוכניות כוללות קטע אלים כלשהו ו"73% מהתוקפים בתוכניות אלו יוצאים נקיים וללא עונש. ממצא נוסף של אותו סקר מגלה שב-58% מקטעי האלימות האלה לא מראים שהקורבן סובל, דבר שמטעה את הצופים ומשלה אותם שהאלימות לא מזיקה והיא מהווה אך ורק הוכחה לכות. מאות אלפי עמודים ב-/ושואו קושטו בסרט כחול בראש העמוד, הזהה בעיצובו לסרט האדום שעונדים ביום האיידס, כסמל לאחווה ותמיכה בחולי האיידס, ולסרט הוורוד שעונדים כסמל למלחמה בסרטן השד. מכאן כבר אין משחקים. המאבק הוא על חופש הביטוי הפרטי של כל אחד מאיתנו, ובתוצאותיו של המאבק הנוכחי נוכל להיווכח כבר בעתיד הקרוב. ₪ = - אאא שר לה = -- ?977 .------- - :רשו == ד הדווה ל | - |- מש היו = | 04| - . | | וע 0 | | ד שופו עי .2 גג 2 שופ אק המה = ========שאצונהווההוייתם ההמהסנתו<<====== | 06 6י[/יי 0/ 5028 49א2//, (/90798 5/5202 2// 06/0 - 69 2/6862 7 כ /0/9 5/ כ)י[6[26 -2 2 9?+ ה א ו 7 ו | 3110 7 057 6 ב)צ|4 חס סה 1 פד 6 הח 6 ו 2 הסוההא ו ₪ | דו8580 ספה חההז05 0 | 3 60531 |הזחסוו על כל רכינצוה מצטברת נול 5 תקליטורים תקליטור בחירה* שי | (ג% 77 | מו 5/66/0] 00% ל )וקית שי ו ראי . .'. 0 6 זר "סו הוח - ₪02 חסוופע 1 / | = | | 1 -. -ז) 8+ "ו = 0 ו 0 א די ה 1 5 =-1 5 - המד הנמנ זראמ טוא = 5 ונ טי יש ו ן לת לאחדונה הציעו לך 9 6050 ₪ 16 "וו יוו רקוי ו ומ | רו - | | יי ו יינ קור יו רו מ = שו . (מוכק מועבת הפועלים) "4 03-9640473 09- 7 המחירים בשקלים וכוללים מע"מ ודמי משלוח. * מתוך רשימה. אוסף נחשב כתקליטור. המבצע על פי תקנון החברה. מסו+. רסומאיות > יש מלחמה, איז מלחמה, את ( הלוויינים למעלה זה . " לא ממש מ . חם ימשיכו לרגל אחרי כל העולם: % ום אחרי או שופכת ת מיליארדו ‏ ו כמי השלום. ממשלת . : מז חלט ות בכל ל הקשוו 6 אי סו מ מיך תחייכו יפה = מצַלָמים אתְכֶם: -,/ 0 תחפט היתה מלחמה / לפני שנפתח בדיון מסעיף: על חייהם המרתקים, גםאֶם בודדים "משהו, של לווייני הריגול, שגמה עלער לספה. מעט מחחיסטוריה טל הלוויינים בכלל. אנ יודע, אנ יודע, זה משעמם, אבל -אין ברִירה 0 .| הכל התתיל אחה? מלחמת העולם השניה: 2 יחידו ו | . | = בלימוד-נושא. הטילים. שהתחיל לתפוס יר וע סו 0 עבר" - אדם בשם וורנד'פון בראון, אבי הטיל 2% המפורסם, לשיְרות האמפיקאי. = צוות מיידית לקמוצת המְדֶענים שתכננה. | ובנתה את הלוויין: הראשון. . האמריקאים עסקו מאותו זמן במניק: מואצת של טל ענק רב"שלביים, ההכרחיים לשוגוך מוצלוז,של לוזיין. וכל כך למק? משום שהלוויין ייב להני לגובה של כמח מאות ק"מ מעל לפו? כדגה הארץ ולמהירות של לפחות 7.9 .: קילומטר בשניה (המהירות המענימליתי -הדרושת' *פדי להחזיק גוף במסלול ‏ הקפה מסביב לכדור הארץ - אבל את זה'לא חייביט לשנן). כדי להשיג נתונים .: אלה יש צורך בהרבה מאוד דלק לכ גם בשטח' אתסון גדול. חסנל ! הבליסטיים הבין יבשת שפותחו: -בשנים 7 -1956; התאזמר מאוך' + שטער 5 חלוויין נראה ליט למדי: הו היה נמוך קומח ושקל-14 קיג. תם בי ה חלו.בטוחים שהם מקדימים את כל העולם > בטכנולוגית החל 8 וק בלל 1 ו ה שקט תעשייתי ו /. - - סובייטי י ואשון,. גאה ונחרץ.: טמ "סמוטניל 7 שוכ . בכדור, משקלו 84 ק"ג והוא שייט בגובה ממוצע של 575 ק"מ. הנקודה הנמופה : ביותר. במסלולן. חיתה .213 ק"מ והוא 1 בירידה מתמדת. אחרי שלושה | חודשים, כשהנמיך טוס, האט תיכוך האוויר את מהירותו מתחת למינימום 0 1 9% ארצה ו מעל יי השקט. ארה"ב בקושי /שמה! 0 0% + ממחסור ד בו ו נופריל ‏ 8 שוב האט הלווין "את מחירותו נשרף באטמוטפירת," 5 5 0 ועת הקהל 0 רתחה מזעם. המונג אדם קוא בחוצות -. 6 6% > הצעקות עשו את פלהן (כמו בכל למ ובא בפברואר -158 שוגר בהצלחה לוו"ין'אמהיקאי ראשון, שענה לשם "אקספלורר 1".-היו: הרוס התריסו בפני האמריקאים שהלוויום, ל ה ו בהרבה על יריבתה הסובייטית והיא ממוזערת יותר, כלומר, דורשת פחות מקום כדי להשיג אותן תוצאות (ולפעמים טובות *ותר). הלוויין טייל במהירות של לא פחות מ28,0007 קמ"ש, מקיף כל 115 דקות את כדור הארץ. = = הוא טס גבוה יותר (הנקודה הנמוכה ביותר שלו היתה 350 ק"מ) ולכן הצליח 5% 0" לשרוד כחמש שנים, עד שנגמרו לו הבטריות. ההצלחה עלתה 0 לראש והם יצאו ב"מבצע אקספלורר" לשיגור 25 לוויינים. אחר כך היתה עוד מלחמה רוב הלוויינים ששוגרו לחלל היו מדעיים ועסקו בחקר תופעות שונות, אך מהר מאוד הבינו בסוכנויות החלל שלוויין המקיף את כוכב הלכת שלנו ואוסף מידע לגבי האטמוספירה מסוגל, בלי הרבה בעיות, לעשות דברים מועילים יותר לאותה תקופה, כמו לצלם שטתי אויב ולשדר את התצלומים לארץ. באמצעות טלסקופים חזקים הלוויין מסוגל לאתר כל אוניה בים וכל מטוס - באוויר. מכשירי ראדאר מסוגלים לקלוט שיוט טילים, שניות ספורות לאחר שיגורם ו " את כל כדור הארץ ומסוגל לקלוט ב בכל מקום, אש , והי 8 המשוות (דוו שני הקטבים). יק מל ו את 9 דקות, יראה 0 כדור הארץ מסתובב תחתיו - ל"24 שעות. במשך יממה/ובל 0 לי 5 ה ו בכל רחבי הכוכם.. 0% יד %, / 6 . מ בי ובי ב ב ו רש מתתילת הלחמ | הקרה, הסוגיה המכרעת ור מבחינת ארת: 0 שח היקפו וטיבו של הנשק הסובייטיי, ושל העוצמה הצבאית ה 0 0 ל זו רק תצפית מהאוויר יכולה לתת מענה עקבי, מהימן ומדו = תקופה הפעילה ארה"ב את מטוס הביון 20 לצילום. מעל ווסיה. המ מטוס | מו והסוחוי הרוסיים: ל % ו 2 .. : יצאה לדרך בשנת 0 למרחק של 65 ק"מ מ ו לב לית 4 זר ו - ות הנלי הסתמכה על מג ון הב 2 של מערנ 0 הלוו 4 /] 1 / למ מטות 5 . צילומים לבחון לת מל ולבחור מתוכו. בלס לבחינה == ל 0 % וייים הראשונים יר את סרט 1 ל א ל השתכלל לה ה 0 -2 ו , - | מראת' ל מכוונת ל ו | היה ו לעומת. טי הק "/ "הצע עצוע | תקצלת לאְָתות סיפרתזים דרת או אותם ל כדור הארץ, ו הלגיטימיות ש * סוכנויות מתחרות. 7 = | / / . וריםבתר של ה-811-11. מאחר שהעברת חַמידע ל | ץ, אינת וגבן קןיאורך חייו הלוויי. גדל לכדי שלוש שנם, > לוי נים. המשגרים סרט וציָלום לארץ לוקח מספר ימים אגעשבוע 5% מתקבל מיד , הלוויי 4 מחזיר את המידע מיידית, וניתן" ע ָָ 7 4 / + 2 ג אך ובו - 4 סק בריול. , > הסאור 3 ומצע מל 5 מה הלת - בניתוח מ מערכות ריקה המשמשות לי 0 מו , כ 0 ד ו "יו" . ובו - 2 ו . היק לאל - )= *: יש לעי 0 "2 0 ו .0% ' ₪ = וו ו ג ור ו ו ראד 0 0 ( יי וו לב . / -1 שק 6 2% % -% ו - ₪ - ., ו 0 = .)ו :-/ . ל ו ₪1 ו יב וו 7 ו אוו /. ו . / ו \ % ו ל וש 4 6 א ו 6 ו , , "ל / 2% לו 4 המשימה | ו באיזור 0 ד סי 6 בסיאיי אל אחר יי 0 הלוים חלס מ מלארי ל ל אתה דה י: ענים ל ו לוויינים אחרים ל ליירט שיחות של טרוריטטים, | לאתה העברות " כספים אלקטרו-מגנטיות של סוחרי סמים בין תשבונות בנקאיים ולראות. גם מים או נפט בקרקעית המדבר. ארה"ב מפעילה שלושה סוגים בסיסיים של -/ לווייני מודיעין לאותות (1אז510), להבדיל מלווייני הצילום. שדנו/ץ נהם עד = עתה. משנת 1962 היא משתמשת בלוויינים מנמיכי גובה, המיועדים. לורט- - אותות המיוצרים על ידי מכ"מים להתראה מוקדמת, נגד מטוסים. ואותות ' אלקטרוניים אחרים של הסובייטים, הסינים ושל אומות אחרות, אש לוו נתמכים על ידי רשת א שלו תחנות קרקע המקבלות מהם מידע, 0 = | ית ביל קלינטון לחטוף את צולומל-* ו של תוכנות "קורונה". 0 ל כאן מראה בסיס אווירי -- | סובייטי של מפציצים ארוכי טוות ליד דולון, קזחסטאן. התמונה צולמה ב"20 ).= "באומוסט 1966, היא מציגה את היכולת 0 מערכת ה המוקדמת ל באוי ישן פציציםו בד סובייטית:... ב דמלתמ - ואה וח; החשובה ביותר של | מה" (2581). כדי ל "שומ כיצד פועלת מערכת הו העוסקים 8 | 1 ₪ . - ] הסִי.איי.איי הוקם בשנת 7 וב יתר תפ 0 0 צולומים. 0 שהוקם ָ שנו 1958 אל - המדע ו לת 2 + יחידות שעסקו בפענוח 0( - ₪ כמחלקת פענוח"צילומי | ./ המשרד לפיתות והנדסה< <> 2 "ו ה" 2% 2 בלו . > בב - ל אא 0 - תמונות כלליות הוא בל את הפצת ה המוי הרגיש 2 ₪ באופן כזה. ₪ ה 1 הדרישות % = משרד התצפית הלאומי (0אא) הוקם באוגוסט/1960 תחת מעטט ק כבד של ות הא שקובע אילו סוגי לווייינים יש לפת ומה השימוש ‏ שויעשה המשרד ר מל את תוכניות הריגול הלווייני עב כָל 2% המוז / ] . 3 % 0 1 4 % + ₪- --- = בהיותם בחלל. הוא מנוהל המודיעין האמחיקאית. משר = בפנטגון ובמקומות אחרים,. והיא מעסיקה כ-5,000 איש יפעולתו" ושמו של + המשרד נשמרו בסודיות הבה, ולמרות. שמידע לגביו הופיע בעלתונות החל "5 2: משנת 1973, רק ב"18 בספטמבר 2 הוא נחשף לציבור. בהודעה רשמית₪: לגביו נמסר כי המשרד נוהל כסוכנות של מחלקת ההגנה במטרה להבטיח = שלארה"ב יש כל הנכסים ותטכנולוגיה הדרושים להשגת מידע מודיעיני בכלי : = חעולם, כולל. מעקב אחר ביצוע ו הסכמים %. שת נשק והתראות לגבי ו ₪7 , וו 2% תמרונים / | 0 7, / לדבא ופי יי פגיעות שר הנמו ונמוכה. מ / ההשמיים מתגברת ההכרת ו כ ₪ הלונ הרול -- -- -] ר האמריקאי. התוכניות: יי אוסוף של מידע מודיעיני בצילומים ובאותות, ומעקב ימי. המשרד' אחראל על הפעלה. שוטפת של הלוויינים, ‏ ותמרונם על ודי עדה המונה את כל הסוכנויות של קהיליית 0 0 דיה שוכנים מאחורל דלת נעולה: בחדר 4-0 ו שיתופית לגילוי לוויינים. ראה הסבר והוראות הפעלה בהמשך). 2 4 / 0% /" מדענים .צופים כי כל עימות' עתידי קוד ר התוכנית: 4-. שחובנים רבים מצליחים. לקת אחר ל . -- | רב.'כל מדינה המסוגלת להרשות לעצמה משקפת, 3 טל אשיו יכולה לחקנת את פעולתם ,("זומביט" מעניק לקוראיר תוכנה > / קוד התוכנית: אל 00 / | > ייעוד המערכת האופטית: בי] רזולוציה: 6% 2+ 8% 7 קוד התוכנית: 60804 ייעוד המערכת האופטית: 1-48 רזולוציה: 66 5 נסיונות שיגור: 34 שיגורים מוצלחים: 33 .= שור ראשון: 9 באוגוסט 1966 , ".. סננה ו 5 במאי 1972 ייעוד המערכת. האופטית: / ₪ רזולוציה: 168סחו 8 | נסלונות שיגור: 38 : שיגורים מוצלחים:: 36 == שעור ראשון: 12 ביולי 6 לות > / שעור אחרון; 2 בול 7 ה קוד הותכנית: - = יעוד המערכת האופטית: 8 0 7 שיגור ראשון: 29 ביולי 6 ה ו זו 1 באפריל 4 . יש חשש מתגבר כי לוַיינים גדולים: ולקרים. עשויים להלפגע ולהישמד על 5 = = ידי חימוש לא מתותפם יחסית' הנגיש למ יינות + 04 |לפי לעי 0 = .... אמריקאים, ל . החכיבים: של חימוש אנטללווי סחי "/. = = הביולאומ. / ] השמדה ראשונית של לווייניה. ה-0א!:מטיל 6 כ ל כל הנוש יר *י... אין לחוקרים הרבח מה"לעשות בנדון. לדעתם, כשהחשאיות מעוותת את. ל ו דוי | , . ב ל . ג ה ו ו וו וו ו ו , ל | | אש -- , , 7% 0 ! / / ו / ד שר | . - | | נסיונות שיגור: 20 | שיגוהים מוצלחים: 19 = שיגור ראשון: 15 ביולִי 1971 שעור -- 8 באפריל 6 המציאות, מערכת הסיןוג הופכת 7 25 ו -- הגו 0% קוד התכנית: 4א6080 "', ייעוד המערכת האופטית: 7 רזולוציה: 6% 10 / נסיונות שיגור: 051 = , / / | שיגורים מוצלחים:.%6 " . | שיגור ראשון: 28 בפברואר 1963 | שיגור ו 0 מז 7 | קוד התוכנית: דצ ,אבאאחא מעוד. המערכת האופטית: 1 | חולוצית: הו 6 . . נסיונות שיגור: 8 " שיגורים מוצלחים: 7 ה שיגור ראשון: 19 בדצמבר 56 שיגור אחרון: 26 באוקטובר 1987: ל שימוש צבאי 2 מאחר = 2 בגובה 0 של 0 ק"מ'עד 700 ק"מ = גבוה מדי עבור מערכות . יט המוגבלות /- מומחים. שאינס נמנים 0% וו %. מצלמו תצפית, מכל הנראה סורק עבור 6 אדמה ו יי מ חברת. אל"אופ הישראלית' פותחה.. כאשר מ 4 ו 2% ל תמונות של ו במבצעים צבאיים. יכותה הזאת הצק תמיכה א לא 8 > ]] תחליף אֶת | אספקת. | המירע מלוגינר .4 כ -.%4 אמריקאיים, - ל . "אופק 3" ו 25 לג ונושא זוג משטחים | סולֶריים. ‏ הוא. תוכנן לשאת: מתקני תקשורת;- ו אסטרונומיה, אסטרופיזיקה וחישֶה מרחוק' לשימוש 4 1 ישראלי, ואם יידרש גם על ידי לקותות מסתריים + בינלאומיים. ₪ מם בועז רונקין ₪ 5- קש אם הלוויין מרגל אחרינו, למה שלא נרגל אחריו? "זומביט" מעניק לקוראיו תוכנה שיתופית לגילוי לוויינים. הוראות הפעלה אין כמו להשתרע על כר דשא או בכיסא נדנדה, - 8 להביט לתוך ליל כוכבים בהיר ולאתר לוויינים חמקנים מתוך המאות שמסתובבים להם שם למעלה. צפיית לוויינים יכולה להיות תחביב מעניין מאוד, ואנשי ממשל אמריקאים שונים חוששים מהיקפה הרחב של התופעה, שעלול לשרת גורמים עוינים לארצות הברית ולפגוע במערך הלוויינים הרגיש. השורות הבאות נועדו לעזור לכם להבין מה מאפשר לראות לוו"ינים | המשייטים מאות קילומטרים מעל האדמה, וכיצד אפשר, למעשה, לגלות אותם. ניתן לראות לוויין מהאדמה בשעה שהשמש שקעה = ומקום הימצאכם חשוך, אך הלוויין המשייט למעלה = עדין מואר על ידי השמש. בעצם, מה שרואים זו = | השתקפות אור השמש מהלוויין. למרות שניתן לגלות = = את הלוויינים הבהירים ללא ציוד צפייה, מומלץ להשתמש במשקפת שדה כדי לראות גם לוויינים גלויים פחות. "צק5 541" היא תוכנה שיתופית (זיכרו שעליכם לשלם עליה לאחר שסיימתם לבחון אותה) המאפשרת לחזות את מסלולי הלוויינים השונים. לכל לוויין יש מערך נתונים ((560 )מסותס₪1, או בקיצור: ,)%‏ שאנשי מקצוע וחובבים מצאו והקלידו. = באמצעות נתוני הלוויין ניתן להציג בעזרת המחשב = את מסלול הלוויין יחסית לגורמי השמים. זיכרו כי הנתונים משתנים כל הזמן ולכן רצוי לחפש באינטרנט, כל ו אחר ‏ ₪56 חדש. אתרי ₪5 טובים לכך הם:\ [רת. 111.81 1/6 870 ץסם.בפּת.1קן. עסע[%1 | .10 אן 61.11ח10. א 60 תסקרזה. [ס1. 8608 שק = ו זי ורג ברור שנתוני ה"ואו שנמסרים על ידי | | גורמים ממשלתיים (כמו נאס"א, למשל) | אינם מכילים נתונים על לווייני ריגול | שאמורים להיות סודיים, אלא הק על | לוויינים אזרחי?ם. אך מאחר שולוויני | הריגול משייטים בגובה נמוך מאוד, חובבים | רבים מצליחזם לאתר אותם בשמים ולמסור . כ יי ו א ו כ ור / ימי א 0 . 0 : יי : מ . 0 ד . וו ו ו | וו ו יוו ץרו וו ויו יווה יי יוו ו = ורוו ונ מיו| ןוו ו אש 0 וו ןו ווה | ןז + וו ורוו די ה זו ב ו % , ו 0 1 5 לו ו ו ו / ו ו - = 6 הי ו ו = ו ו 1 / 1 0 0 .+ ו וה 0 ו 7 6 ו ו 1 0 יבול ו ב" שרדו ו ו ודא וו וי ו ו 0 0 ו .ו וק ו -5ו ו 4 .ו כל ו ו נש |אפו . ... וי ור . וו נה וו 0 ו ו ו וו ו / ב וו " -- 3 .- כב 5 ו 1 את נתוני ה₪₪67 שלהם באינטרנט. אם אתם נתקלים בנתונים כאלה, זיכרו כי הם מיועדים לשימושים מסווגים ואסור להשתמש בהם. מומלץ מאוד להתרחק מאתרים כאלה - סתם אזהרה ידידותית. איך עושים את זה כדי להתקין את התוכנה עליכם לפתוח את הקובץ "ץז צש15 54" בעזרת מאם פנ2אנזאע ולהתקין את הקבצים על פי ההוראות. לאחר מכן יש לפתוח באותה צורה את קובץ "5.217 זם". עם הפעלת התוכנה יש לפתוח את "קובץ" ולקלוט את נתוני ה₪15607. בשלב השני יש להכניס את נתוני מיקום התצפית שלכם. בחרו מהרשימה את "ץזטג ‏ תחן", או בחרו להקליד את הנתונים באופן עצמאי אם ידועים לכם נתונים מדויקים יותר. שימרו את הנתונים ואתם מוכנים לפעולה. אם הדברים נראים לכם מסובכים מעט, אל דאגה. התוכנה מלווה ב-ץ זמ תא11-אס ידידותי מאוד שיעזור לכם. לתוכנה מצורפים שני קבצים נוספים: קז סז אתפנז'", המספק מידע כללי על התוכנה, וקובץ ":195.21ד", הנותן מידע כללי לגבי צפיה בלוויינים. בהצלחה! ₪ %/ 1* "א קי: ( גו זיג % 06 0 0/2/15 6|26['2 - 0/0 8190 .עקרק דר וזל ז-----ק2 77 7-ה*++---- - - . - -₪ . = . = | - היד- 1-7 הה- ב / . - ל ישן 0 / | 2 |[ שי | 4 12 / ו 4 / ו / / ד 1 ו / | חסוובּו|הּ)5ח!ו - 0 וצ -- 4 ו יו רו ו ג 6 שרה 1.0 הסוצזס/ צאוסטחושו זס) עק9)ו8 5 6 ,7 עזהטחם) וו הקההקההטמטהההההקהוחוקו. שוחו של זס] עק 5 : ל ד ו 0 0 ו ל ו ,וה ,צוורגי,ו.,, | 4'. ב ש₪ וי ו | 0 0 /ן ש+ / החוהצו!סט?] 8!!8קה43 1995-96 ל והטוועקט: הזז צוחשוה !וא 3% הסוובחוזס]חו ההואה6זם-3]6] זס עזבּוהפחופ!קהוט 08%וצסזכן והפחוטוסטט אוו ד .תסווה )חווט פאוסחוש זס] עכ 85 5 [זהטחה)3 6ח] סו והפחופ|מקנול = = 5 5 = םא 5 מה היק חן ₪ 5% וו = חן תו = 5 ולה ה ו 3 בה אה ה ₪ חן או מה ו כ כ 3 ו מו) 5 הו ו ד כ זה חח ]ד דה זה חח חן וה 1 חח אה חח חח חח הו וה אה ]וטס צוח 1 1136 סו אוסו 0. 1 9אוסטתו/צ זס! 58159 שחוווה)פה! 0 8] !58 |הח8!= פח) וטוסטה 0 58 |תסחום!= )הק החו] ס! פזפח 0 5וחון] טחה צקוז 0 5 >אוסטחו/ טוחה עק5ו58 ( ₪ ו תון הג מו עו וו וש חל ויחו בה פה 1 2. 3. 4 הודעה חשובה לכל השאננים והרגועים, שמאמינים שבגלל שהצנזורה הישראלית לא יכולה לפתוח כל מעטפה שהם שולחים, הדואר שלהם עדיין בטוח. ובכן, לא. רק דבר אחד באמת בטוח: להיות פרנואיד אוקיי. עברתם לדואר אלקטרוני. הכל מהיר ויפה, אבל מי מצותת לכם? אנשים נכנסים, ובצדק, להלם בפעם הראשונה שהם למדים עד כמה קל לצותת לאנשים אחרים באינטרנט. אם בחיים האמיתיים עוד היית צריך להשקיע טיפה מאמץ - לפתוח את המעטפות ולסגור בחזרה כך שלא ירגישו - כל מה שאתה צריך בימינו הוא להיות בעל הגישה הנכונה למחשב כדי לקרוא את סודו הכמוס של כל אדם. את מי מעניין הדואר עולי? תתפלאו. תמיד יימצא מישהו שיטרח לקרוא את הדואר שלך. חסרים אנשים שרוצים להשיג פרטים אישיים על בני אדם אחרים? אני, למשל, שולח דברים אישיים למכביר בדואר האלקטרוני (ובקיצור - דואל), ואם המישהו הלא נכון היה תופס אותם, הוא בהחלט יכול היה להשתמש בהם לטובתו. לכל מי שחושב ש"אצלי מנהלי המערכת אחראים מספיק", הייתי רוצה להזכיר כמה מקרים שבהם נפרצו סיסמאות והתגלו מנהלי מערכת מושחתים. הפתרון - להיות פראנואיד מקצועי. עצות טובות (ממדריך המשתמש של צאג אע 600 עדא - ?) אז יש תוכנות להצפנת דואר, אבל למה לי להשתמש בהן? הרי אין לי מה להסתיר. ובכן, מלבד הפרטיות שלך, שגם היא חשובה, אם אין לך מה להסתיר - למה אתה לא שולח את הדואר הרגיל שלך (הג11באסזהא (58א) טכניקת הצפנה חדשה בשם קליפר. הקליפר היה צ'יפ שאמור להצפין מידע בצורה יוצאת מן הכלל, בטכניקה סודית וחדשה. הוא היה מיועד, לפחות לפי תוכניות ה-84א, להפוך לסטנדרט בתחום ההצפנה. המלכוד היה של-54א היתה יכולת לפצת את הקוד ולחטט, תיאורטית, בכל מה שזז. בעקבות לחץ ציבורי בוטל העניין, אבל לא עבר זמן רב ועזר חדש קם למרגל הפדרלי: חוקי הציתות. בעקבות התקדמות הטכנולוגיה, והמעבר לטכנולוגיית טלפונים דיגיטלית, הפכו הציתותים קשים וקשים יותר עבור ה-זָמע. לכן נחקק חוק שמחייב את חברות הטלפונים בארה"ב להשתמש בציוד מסוג שה-81ע יכול לצותת לו. תחשבו, לדוגמה, שאפשר היה לחוקק חוק שמחייב יצרני מחשבים למכור כל מחשב עם מצלמת וידיאו קטנה, ושבעזרת המסמכים הנכונים (צווי בית | משפט וכו') יוכל כל חוקר ₪1ת להציץ לביתך. השלב הבא הוא דיון בעתידן של תוכנות המצפינות את קולך, כך שלא יוכלו לצותת לך. האם צריך להוציא אותן אל מחוץ לחוק? מצד אחד, יאמרו לך שאם אתה אזרח שומר חוק, אין לך מה לפחד מציתותים, או מהעובדה שרק הממשלה יכולה לקרוא את הדואר האלקטרוני או הפקס שלך. אבל מה יקרה, למשל, אם יעלה משטר אחר, פחות דמוקרטי, ויהיה לו הכוח לקרוא מידע "מוצפן" כביכול, ולצותת לכל אדם, בכל מקום, רק משום שמערכת הטלפונים נבנתה כך? זאת לא תהיה הפעם הראשונה שאנו שומעים על מערכות ציבוריות- סטנדרטיות שנעשה בהן שימוש לרעה על ידי השלטון. במקרה כזה, חזונו של ג'ורג' אורוול יהפוך לאופציה מציאותית מתמיד. ריגול בעתיד ככל שיותר מאגרי מידע יהיו ממוחשבים, ומחוברים לאינטרנט, וככל שהכלכלה תתבסס יותר על מידע, כך גדל הסיכוי שרוב הריגול התעשייתי בעתיד לא ייעשה על ידי חדירה לא חוקית למפעלים על מנת לפרוץ לכספת, אלא על ידי חדירה לא חוקית למחשבי החברה, כדי לשדוד את מאגר הנתונים שלה. פלישות כאלו יכולות להיות מסוכנות ביותר, במיוחד אם מערך ההגנה הוא חלש. כרגע, למעט מאוד אנשים וחברות יש מודעות לבטחון מחשבי. כמו שלקח לחברות מסחריות זמן רב להבין שצריך לשכור מומחי בטחון כדי למנוע ריגול תעשייתי רגיל, כך יקח להן זמן להבין שמגרסת נייר היא לא הדרך היחידה להיפטר ממסמכים, ושצריך לחזק את מערך האבטחה המחשבית. עד אז, יכולה להיות פריחה בשוק ה"פריצות למטרות רוות", כאשר חברה מתחרה משלמת להאקר המזדמן. אחרי הכל - האינטרנט מתמסחרת, אז למה לא ההאקרים? דווקא בתוכנות שאת הפצתן מנסה ממשלת ארה"ב לאסור, תוכנות ההצפנה החזקות - מצוי הכוח לעצור את הפריצות ולהגביר את הבטחון נגד ריגול. אם כל הנתונים במאגר הנתונים שלך יהיו מוצפנים, לא משנה כמה פעמים יפרצו אליו, עדיין יצטרכו לפצח את הקוד שלך כדי להפיק תועלת כלשהי. את ההגנה הבסיסית הזאת מנסים לשלול מאיתנו, בטיעון הקלוש שהגנה מסוג כזה אסור שתהיה בידי עבריינים, ובאותה נשימה הופכים צדיקים כפיל זימרמן לעבריינים בעל כורחם. ₪ 5 לס 5 אלגוריתם הצפנה "כמענו מושלם", טכנולוגיה המיישמת אותו - אלו קיימים כבר מספר שנים. אז מה מעכב את כולנו מלהשתמש בהם? פוליטיקה מעצבנת. וגם חוסר מודעות אלגוריתם 854 פותח כבר בסוף שנות השבעים על ידי ריבסט, שמיר ואדלמן, כמחקר ממשלתי אמריקאי. אלגוריתם זה עושה שימוש במפתחות ציבוריים (צםא 16 [ט0זע) ומבטיח הצפנה והגנה שאינה ניתנת לשבירה. בניגוד להצפנה רגילה, בה קיים מפתח יחידי שצריך להעבירו בין שני הצדדים - המערכת הזו מעניקה לכל משתמש מפתח פרטי/סודי משלו, ומפתח ציבורי גלוי המתפרסם ברבים. בעזרת המפתח הציבורי שלי כולם יוכלו להצפין 4 / עבורי הודעות כך שרק - אני אוכל להבין עם המפתח הפרטי שלי. בעזרת המפתח הפרטי שלי, אוכל אני לחתום על הודעות כך שכל בעלי המפתח הציבורי שלי יוכלו לקרוא אותן ולהיות בטוחים שהן ממני. כמקובל בפיתוחים מכספים | פדרליים, בעת מיסחור המוצר, שייכות הזכויות לתברה | המסחרית (למעט שימושים ממשלתיים), במקרה זה, חברת ?8ק שקנתה את הזכויות, פיתחה מוצר מסחרי וקיבלה החלטה למכור אותו רק למוסדות גדולים. באופן | כללי, - גם בארה"ב, גם בארץ, לא אוהבים שאנשים פרטיים ישתמשו בהצפנות. פיליפ צימרמן, יהודי אמריקאי, זיהה את הצורך במודעות לפרטיות והצפנה ברשת ופיתח תוכנה מקבילה ל₪54 הנקראת 67ק. בעודו טוען שתיאם עמדות עם חברת ץאק, הם טענו שמעולם לא דיברו איתו. כאשר הפיץ צימרמן את תוכנת 267 באופן חופשי באינטרנט (בעודו מסתמך על חוקי זכויות יוצרים המבססים על רווחים כספיים) - תבעה אותו ?2% תביעה מסחרית. תבעה אותו גם המדינה על יצוא תוכנות הצפנה מארה"ב. , לפני כחודשיים, לאחר משפט שארך קרוב לשנתיים, זוכה צימרמן. בינתיים, המשיכה חבורה אירופאית לפתח את התוכנה שלו. בימים אלו, אסורה הפצת תוכנת 207 בארה"ב (אחרים פיתחו תואמי ?0 והגיעו להסדר עם ץאקע) אך בכל שאר העולם ניתן להשתמש בה, גם רצוי. חפשו באתר זומביט הפניות להורדת התוכנה מהאינטרנט. ₪ ו וי מוצו- .יי 00 / 0 ו ה / ה ו 0 : ל / / 0 , / 0 / 0 ו ו ו ל 0 7 0 זק הצליחה להפתיע את ציבור משתמשי תקשורת המחשבים בישראל כשנודע ברבים על הקמת הקיוסק הגראפי שלה. הקיוסקו. שיתחיל לעבוד בחודש אפריל הקרוב ומספרו 135, יאפשר בין היתר גישה לאינטרנט על בסיס זמ עבודה, ללא תשלום דמי מנוי חודשיים. החברות > המספקות את שירותי הגישה לאינטרנט בישראל שמצבן בין כה וכה ארעי ושברירי - הן ו ונופלות מדי יום ביומו - חוששות לקיומן עתה יותר מתמיד. האם הן חיות על זמן שאול? אם בזק תציע . מחירים נמוכים יותר ממתירי השוק, עלוה: להתרחש עריקה המונית של הלקוחות אל מחנה" המונופולין. "זה לא צודק", נשמעים קולות רוטנים מאחוךל = שרתי הגישה. "לא מספיק שבזק מרוויחה מהשימוש בקווי הטלפון, היא צריכה הכנסה נוספת גם משירותי הגישה?". מחפשים שכל ומוצאים רל: | שרירים. נדמה לכולם שבזק פשוט מנצלת את כוחה הרב לשם הגדלה והרחבה של הכוח הזה. למה חברה. שיודעת לקשר שני צדדים, ויש לה ממילא מונופול בשוק קטן, צריכה להתחיל לתת גם שירותל תקשורת מחשב? ככה זה כשחיים במדינה שחצי ממנה מושך לכיוון שנת אלפיים, בעוד שהחצי השני תקוע אי שם בימי המנדט הבריטי. בלאגן - כמו שהתרגלנו בתחומי חיים אחרים. כדי לבדוק את תגובת הרחוב לשמע הידיעה המרעישה, ולרגל חג הפסח הממשמש ובא, פנינו אל ארבעת הבנים בבקשה שיביעו את דעתם בעניין. הכס, לה הוא אולרו הממסד הישראלי יודע להתפאר בהתקדמות רבה שהשיג (לדבריו) בתחום התקשורת בארץ. זכייני טלוויזיה, זכייני רדיו - הוא סוף סוף מאפשר את אותה תחרות קפיטליסטית שאת שמה כל "המבינים" מהללים. אבל החובבנות הישראלית המרגיזה, השגורה כל כך בעצמותינו, מולידה את האירוניה הגדולה שדווקא בתקשורת המחשבים, שיא ההתפתחות הטכנולוגית, העניינים "ו 2 בפלמ"חניקיות עתיקה ומופגנת. בעצם = שתיקתו מאפשר הממסד לרכז יותר מדי כוח בידיים | של גוף אחד. בזק כבר מעניקה את התיבור הפיזי. | מדוע שתציע גם שירותים? באמצעות הרווח הכפול | הזה היא לוכדת למעשה את ציבור המשתמשים = במעגל קסמים. קווי הטלפון שלה מאפשרים לה הכנסה גם משירותים, והשירותים מדרבנים את | ההתקשרות, מה שיגדיל את ההכנסה מקווי הטלפון, וחוזר חלילה. מה, לדעתכם, יקרה כאשר בזק תתחיל להניח את ו האופטיים שלה? כאשר בתים בישראל | יחוברו לטכנולוגיה שהעברת וידאו חי תהיה עבורה | משחק 4 דים? אם בזק תספק גם שירותי גישה עם חר אופטיים, אף חברה אחרת לא תוכל התחרות בה. יהיה לה מוניטין, כסף, נסיון ויכולת טכנית לעשות במשתמשי התקשורת ככל העולה על רוחה. היא תוכל לשוב ולהעלות מחירים או לנקוט צעדים אחרים שרק "ירעו את מצבם של המשתמשים. יש לפתוח את שוק התקשורת הישראלי לתחרות, בדומה למתרחש בשיווק הגז. חברות פרטיות ובורסאיות יתחרו על כיסו של שקע הקיר של הצרכן הפרטי ויעסקו בנושאים ספציפיים. המדינה חייבת להגן על אזרחיה. תס, לה הוא אולרו אין צדק בעולם! החברות הישראליות המספקות היום גישה לאינטרנט שוות בכוחן, פחות או יותר, ונאבקות ביניהן על כיסו של המשתמש בתקשורת המחשבים. מאחר ששוק הצרכנים הישראלי קטן, קיימת מלחמת קיום תמידית בין החברות. זוהי אולי אינה אידיליה ויש מקום לשיפור רב, אך ניתן לחיות עם המצב, פחות או יותר. אבל אי אפשר לסבול מצב שבו חברה בסדר גודל של בזק נכנסת לתמונה, עם ופ שאק קרד = * בלצל ד אא ה קאה ה ה בח ₪ > לעטת /27- היכולת הפיננסית והטכנולוגית שלה, עם העובדה שהיא ספקית קווי הטלפון היחידה בארץ. במצב לא תקין כזה, שיווי המשקל התחרותי מתערער ועלול לחסל את החברות האחרות. זה כמו להכניס זאב לכלוב מלא. | כבשים ולצפות שיתרחש נס תיאולוגי. / וו = להרית קודם אן עגבמיה 2 = בלי למעוך? לא הרבה, סביר להניח. חוץ מזה, נראה גם שלמדתי כבר לשו אם בזק שייכת למדינה, והממסד הישראלי מרשה - דבו כבר ל שאול. 2 בעת כתיבת 0 וב נרים אלה. ישראל. > (וכנרא אה גם. הרבה מדינות לה להשונולל חופשי, אין בעצם מניעה לקבוע שזותי ‏ לפגיעה גם במשתמשים הפרטיים עצמם. אף אחד עוד לא הרווית ו 4 מאלה שש + תחרות הוגנת. ושע, לה הוא חופוו ,. מה איכפת לי מתחרות הוגנת? מה מעניין אותי כן: מונופולין, לא מונופולין? לי, כצרכן קשה יום, זה בכלל לא מזיז. מצידי, שכל המדינה תהיה מונופול. אחד גדול. אני יודע רק דבר אחד - שאם בזק. תצטרף לנותנים שירותי גישה לאינטרנט, אולי היא תוכל לתת לי מחירים נמוכים יותר מהשוק, בגל > חוסנה, אורך הנשימה הגדול שלה וכו'. אם היא תרצה למשוך אותי אליה כ"תייר מזדמן", מה שיגרום לי לכאב ראש קטן הכרוך בהפסקת השירותים שאני כבר מקבל ובמעבר אליה, היא תצטרך לשכנע אותי שכל הבלאגן כדאי. איך היא תשכנע אותי? באמצעות מחיר נמוך יותר. ומי ירוויח מכל העניין? אני. אני אדרש לשלם פחות, ולא זו בלבד, אלא שגם לא אהיה חייב בתשלום בתקופות שבהן לא אשתמש באינטרנט. אהיה חופשי כציפור, בלי לתת דין לאיש, ואיהנה משירותים ברמה הגבוהה שבזק ידועה בה. מה לי ולחוסר הצדק הזה? ומחד שאיגו יודע לשאול, לה הוא אופרו כמה מאיתנו היו קונים היום מכנסי ג'ינס בלי למדוד, דיסק בלי לשמוע בחנות, גבינת קוטג' בלי 8 | - ש איננה מאמינה באינ "ארץ אוכלת יושביה", לא? מה שיקרה למעשה הוא - 2 לו שמונופול בזק רק יתחזק עוד יותר, מה שבסוף יביא = = 0 וה להרוויח מ אינט המספקות. שה לאעטונטי ובונות 0 | בזק מתכוונת 0 תער על ציבור המש %% 3 0/01/71 נטרנט, ובמיוחד ור להתקשרויות עסקיות ו ת אתרים בשביל , נתקעות הרבה | פעמים. אצל הלקוחות יאליים שלהן בשלב הוכחת הכדאיות. גוו להיום, היחידים. שמרוויחים מאתרי - 1 0 אינטרנט הם בוני האתרים. מה ות 1 בעתיד | עשר הדבר. לחשתנות, כאשר הא | מקובלת יותר .| בצורת' בטוחת. בשק זה, . , 0 מתקבלות מדמי. | 8 היחידות השימוש ברשת. אם טשתמשים דווקא 7 = ולהעבירו אליה, הרי שהיא משאירה נו חִ קטן מאוד - | מההכנסות ועלול להיגרם נזק כבד לחברו -- ה החברות. הללו. יביא. לצמצום. של מספר האחרות. "המחלפים" לאינטרנט. אם דבר כזה באמת יתרחש, הרי שיש בכך סכנה רבה, משום שבהעדר חלופות, תקלה או בעיה קשה עלולה לגרום לנזקים אצל המתחברים הפרטיים. עסקים המתבססים על האינטרנט אינם יכולים להיות תלויים בספק תקשורת אחד. הם חייבים להבטיח לעצמם גיבוי במקרה של תקלה. ככל שיהיו פחות חברות, יהיו פחות חלופות. למדינה יש אינטרס שיישארו מספר אופציות חיבור לאינטרנט, ולו רק בגלל הנזק הכלכלי שעלול להתרחש אם תהיה רק כניסה אחה. ₪ו 8 - | -| 4 / / ] 0 0 לו / א %- ו / 7% וו ווה | ו ואר וו / 0 ג / לו ו 1 ו 6 // 1 // ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו 0 ו ו ל ל וו . / ל 0 ו ו "ד ד יד רו ו ל ו , ל ל לש 4 % , שי 4 ' , , ו / / ז 1 ו , ו : ו ש 4 ל | . / 7 ו : /, = . ה / וו / 7 ל / /- 7 ' 0 :> , / , , | ו . . : ב בשי ו כ 8 0 0 ל 1 5 7 ו 0 ₪ , , / ו ו / 9 % ו 7 ו . . י . / הו ו , 3 ו ו ו יה ות''. ו | בו 0 / / : | נקיפים בהאונה לשיחז חסרה אינפורמציה נועשיו ו : ו 0 ו 0 ו וו ו ו / ו ו" 1 ו לו ו / ו רו וו 1 ורוו ה / = חליב לעבור בהצלחה הוא שיעור ציתות. טלפונים, פלאפונים, אפשר = מכשירי קשר, חוט תיל עם קופסאות שימורים משני הצדדים, = דולרים. יתרונות הג חד השיעורים הראשונים והבסיסיים שכל מרגל מתחיל אבל. בחריל | 8 ומת ו ו 0 / לח / , 0 , / 0 האחרות, , עצומים: , | הכל הולך. ניתן להשתמש בו 0 . / 0 | אני בטוח שכל אחד מכם רצה, אפילו בשלב מאוד מוקדם מהמטרה), לא חייבים 3 לבת לידו כל היום | היקף הפעולות חייה. ב למה - החמודה ו תמקנ שלו הרבה *ותר רחב, וכמעט בלתי אפשרי להיתפס. | היחיד הוא שניתן לצותת דרכו רק לטלפונים מכשירל קשר ופלאפונים, ולא למכשירי טלפו שאלה אינם פועלים דרך גלי רדיו. ו להיות: ניידים בזמן הציתות, כלומר, 'האזין > פלאפונים. אחרים, גם להם יש וצר | שנה ל מעיתונים כתבות יט שהודלפו סופיות ור ו 0 וו ו להומ ו | וס אפערי. אבל( לידיעתכם, זה אפשרי, ואפילו די 4 שזה לא חוקי, ובתי המשפט בישראל . מסוימים, שעושים "כסף קלי | ממכירת מידל שמוכנים לשלם הון עתק עבורו. ]> יש כמה דרכים עיקריות לצותת לשיחות. . והמוכרת שבהן היא להסתובב מחוץ לבית המו לציתות עם טלפון אלחוטי חדיש, ולקוות לתפוט אות בדיוק בזמן שיחה, על התדר הנכון. לדרן זו יש כמו חסרונות רבים והיא לא ממש יעילה. לא הכל וח לחכות בחוץ במשך שעות, עם טלפון אלחוטי בד שלא לדבר ע ל עוברים ושבים. ₪ 2 / וו אחר כך. ם את הקוד = צורוף/ של מ מספרים וסימנים לבסוף מקלידים את פר המיועד. לציתות. עבשיו, .| כל :ךו ימת קצ תגרום. גם מ הראשון לצלצל, השיחה תישמע בשני המכשירים. ערכה למתקלדסים בנוסף, התגלגלה לידי ערכה פיראטית של תרשימים | וראות המראים כיצד ניתן לתכנת מחדש כמעט כל מכשיר פלאפון שקיים היום בשוק, על ידי פירוקו ומשחק ברכיבים פנימיים שו כמה מהאופציות מאפשרות לשנות את קול ₪ קודים סודיים לנעילת המכשיר, ויש אמופן מאפשר לשנות את מספר ו לצמיתות. ה 6 = וו / 0 ג 8 0 ו ו רה, ו יוור / ו ו ו ו 0 0 0 7 ו 4% יו. ו ו / / .1 0 0 / 0 0 | ו ה במציאות, אל אם כן אתם רוציו הגבוהים. ' / 2 3 א שמישהו 0 ו - . / 0 ( ו / 0 / ₪ א /0 ורוו בצוי ! ו ו 0 / / ל)/פוןיי) 2-ו[ 5/0 2/2 ת, 2173/62 ק31 סופִי כ/ו20 2 ודו / זג כ ₪ בישת כרים\ ₪ / בו / . . בו ) 4-7 1+( 2 =---= ב"י 5 י-. ( ו > ).4 )== = וו ד . 3-4 בש רצי א ג 40| 0 -> - . וי 71 1 ו / / 0 // / 0 - , ו 4 ל + 0 1 ו ו 0 0 = 2% לוו יח - - 8 ב 3 2% -4%- ן- דש = = . צ + == ל של 7 4 ו 00 - 7 ני, / ו 0 שי ו 0 0 % / 0 % 1 * . ו , / ו % לפת להעברת נתונים בזו כל אפיק תקשורת ‏ קרה בעבר עם מערל להתחכר בלי לשלם, וזה ק "לגנוב" או לצותת לשיחות בטלו ו / / ו 0 . ם קרובות 8 בקוד המיוחד גם / ₪ כלל המטרה היא שיחות מודם משחקים פיראטי ארצה. כשזה קורה הלפוס הרבה ידיים, ופתאום עוד: ים על קיום ה-אפק ומשתמשים בו.. יים לחבר ה הגיע בעקבותי | / , 7 " ו 0 5 ו ו - ור רו וגיו רו רבו 3. ביום בהיר אחד קמה חבורת מדע "אם הטלפון כל כך זול וזמין, למה: המחשב?" הרעיון המבריק יצא אל הפועל ו יוצר ויצא לשוק מודם שמהירותו 0 2-0 ועם ה נוספו לו תכונוו 66 - = אם -. שבזק המ לאו זז ה טעיתם. את הרעיון הגתה חברת זאזא/ לפנל בע והנפיקה ללקוחותיה כרטיס עם קוד סודי, שאפשר. בעזרתו מכל מקום בעולם לכל מקום בעולם. החשבון, יגיע הביתה. הרעיון החדש פיתה מיד אי אילו עבריעים, = ששאלו את עצמם למה לא להשתמש במספר הכרטיס ובי וד הסודי של מישהו אחר. אבל איך משיגים מספרי כרטיסים ואת =" הקודים הסודיים שלהם? כל כך פשוט שזה טיפשי. 1 הפורצים נהגו לעמוד במקום מרכזי שיש בו הרבה טלפונים > / ולחכות לאדם שישתמש בכרטיס שלו. כשקלטו אדם כזה פשוט נעמדו מאחוריו ורשמו את מספר הכרטיס. ואת הקוד . = | הסודי שלו, ואחר כך השתמשו בו בעצמם. = בשנה שעברה סבלה חברת אד / או ל ו 7 ה ,/ : 5% / ו % וו וי שמשגעים את ו ללא ידיעת כ צה לרשת הטלפונים יכולה להתבצע בכמה דרכים 2 קרי ח. רוב השיטות שאמנה כאן ניתנות לשימוש בישראל ף מתבצעות כאן, מן הסתם, ממש ברגע זה. בגובה 0 זנטרל רישו 8% - ראשי התיבות של 86חגהסאם הסמגזם סוגוק, כלומר הטלפונים. ב 0 - ענף פרטי של רשת הטלפונים. לחברות גדולות יש בדרך כלל חשם אס סטום ניתן למכשלר כי. = צורך בקשר שוטף וישיר עם חו"ל. הקשר מתבצע באמצעות. המשטרה היתה בצבע כחול. ‏ = / . שיחות / בינלאומיות בין אנשי החברה לחו"ל. כאשר הרכבת קופסה כזאת מצריכה. = = העובדים מדברים ממקום העבודה מחויב חשבון הטלפון של כמה רכיבים אלקטרוניים, ותוכניות בניה שאפשו זברה, אבל לפעמים יש צורך להתקשר לחו"ל גם אחרי בקלות באינטרנט. ₪ ו ה. במקרים כאלה החברה נותנת לאנשיה מספר יוחד, ו הם יכולים לבצע שיחות ו 0% ו / , ו, חטף מממשלת ארת"ב 4% / / ו | 0 מ "ונים, תוך כדי שהוא 3 אחר סרט אנימציה קצר שבו הנשיא.. / 2 7 לקי אתה 0 , ו . , ו / . /: | 0 1 ערים ברחבי - ה 6 וש | הודעות. "= | ללה 4 ה היו חברה ל שולת בת כשנתיים, ווה ל ם "שח ף" שמיועדת לבנקאים מתחילים, ל בזיהוי מטוסים, של הפאואר ריינג'רס, שזכה לפופול ו זי, ב'24 תמונות 1 בשניה. 5 ו הטעינה . 2 0 0 6 אל א 0 / 8 ציורי וו 0% ' זי ו-1, ויו וצ 7 44 לבצע מעקב אחר תיק שכל הזמן מועבר מיד ליד, בסצינה אחרת אתה מפרק פצצה, ובירושלים אתה נאבק בפושעת ישראלית ונעזר במוסד. בין ובמהלך הסצינות יש. כ-50 קטעי אנימציה, המון דיבורים, מוזיקה, אקשן ודיאלוגים שחלקם די שיעשע. אותי (וחלקם ממש לא). הקפיצה מסצינה לסצינה, חייבים לציין, הורסת את כל העלילה. | למעשה, זהו משחק לינארי שבו עליך לעבור סצינה אחר סצינה ללא חופש פעולה, ואין הרגשה של הבדל ממשי בין הערים השונות. ו שבינינו 2 שרמת האוש הנמוכה ו כפי ג / . | ידנית ומהשמירה האוטומטית. ל 20 לע | במפת המשחק. אמ 0 0 ו ברינול = ממט | יע שאנ 3 זו ג ו / / , י וה 0 דיאלוגים ‏ ומוה ק 2 ופצ ואו וש ב---₪ 4 ןדו 4 = שלבה ל ו = 0 0 0 ו , : 0% .ו .ו 2 : ו / + / - : [ 0 , / 2 7 0 41 ]ו | 0 זו . יש 7 0 / , ₪ 0-3 / 0 / ב [ 2 2 ₪ '," 4 . / ו ₪ בוו 2 / / ! )= - 8 = 14 וו שו 4-ו ו]ונר2וכרםי0 ו -)ז-הה-- זו ורבןר 0 המ || 2 ש-- רבייש ה: רפצב ו ו 0 גר וש !) 1 ו ("' =--.5, ו 0 - ו שר ל רו 4 , / ,+ . זני 0 2 0 - 0 . ' ד , ד ז זי '/ הידיל , 1 1 : ו ו" , ₪ : לי ו יו : : ו : : כ 14 / 2 גד 0 : + רצ הכ יו רו זוב ד ל ג ל לא זי ה ביא" לכו שת"ץ לש ו בי 1-מ ו , 0 : ו 0 ל . / / ' , ודו 0 בוע 2 ו ו . לו 1 0% , + כ / ו ו ו וכ ו ו ," , ו / : ו . , . 1 1 וצו וי סול סי ו ו ב ו ד והי רכ וי וש טי ינר ב ו כ לול בית ,כ ב 0 / : : 5 ד ב 0 לכל / וו ו ו [ ו / יע וו ז 0 1 ו 0 / . , / /. ו וו ויוי וו לולצ ילוי , ו וו 2% 0 לי , 2 0 4 / , ד וו סי שח , ו 6% ו רז 1 )| ש וריו דוד נקל) דוע - ונ וש ב 4 רל רר בייק 2 ו ו 2-4 שי לי . אי ה 1 0 ו 1 / ו וו רו ש 2 0 גי ולי א / / ו ד ₪ / / . / , וו / :יי 11 ו ו ל 7-ו גה . , ו . כ ו י . / / / / בי . : 1 - : ו 7 % / כו וניו / / ו ל , ושעי ל רש 2 בד רו והי 5 / / ול ו , 1 ו ו ורח רש הור - ובו לה שמ 7 1 3 / ל רד 0 , ה "רות : ו ו כב 0 / / | : : יברו יי כ 2 . 5 ד 1 , ל ן / 0 ו ו / רו / "ו " . , : 0 | . .י* ...| 2 . ₪ / ג" - / 7 ו 5 4 ו / / 4 ה / .! - ב , 5% 0% 2 1 7 / ו | , 1 | 7 / . / 5 4 . 3% / 0 ו / " . / / / / 0 / 1 / . 0 - 7 ו ה גנוה 2% 8 לבשא שו לככו הש א ה | | מיווו ו זו זר ור וו | פע" | הראשונה : שפגשתי ‏ ה --- ]1 מפם ו סד 01 התלהבתי עד הגג 0% של רציחות הוודו = 88]] בעיר הגדולה ומקטעי החלומות, שהחזיקו אותי צמוד חזק למשחק. = = 8]] בזמנו, הוא היווה פריצת דרך והשפעתו ניכרת כמעט בכל הקווסטים תג ה ו היום. 0 המשחק. החדש, 8 כתיבת ספר 09 - 0 ההתלהבות הזאת היא כלום לעומת. 2 --/ - | למקטים מבינינו שלא התנסו אף פעם ברל נווט", נספר || שכוכב הסיפור הוא בעל חנות ספרים קטנה בפרברי ניו אורלינס. 5 במשחק הראשון. גבריאל. הוא: סופר מתחזל שבעזרת העוזרת של 5 הגגרלס, פותר ות של מקרו רצח"וודר וכותב עלוהם ל ספר 0 | 4 ה מכר.: / : - ]| גבסף המשחק ל הוסך גברול -,+% ציוך לט טבעי, דרגה ...= | | השמורה למעטים ומיוחדים בעלר כוחות נפשיים ייחודיים ובלעדיים.. 1 0 במשחק ,| 4 ו || לטירה. של משפחתו . ה 1 . 1 = --- - 1 ותח 5 בעיקר בעזרת שוטטות בסביבת הבית . 7 | / | 1 לדה ש שנחטפה, | ור 5 ש 9 מה ל 5 מק 2 | ו / .- 0 -' ל 0 -0 מלאים. קטעי וידיאו ודיבור, הרפתקאות ופחד 5 ]| מלאים בחומר שממנו עשו את 1 6 את אינדיאנה ג'ונס ועו כמ מה ₪88] מהקווסטים הטובים בעולם. /‏ 0 ' גי שישה פיז רוי וומכוויה | אך למזלכם יש מפה שעליה מצויינים אתרים, וברגע שתסיימו את כל מה שהייתם צריכים לעשות באתר מסוים, הוא יפסיק להבהב על | המפ ה 0 | קטעי החלום. מופיעים גם כאן, אלא שכאן הכל מופיע בקטעי / ודאר שהשקיעו בהם המון. לאורך כל המשחק משולבים קטעי ולדאו, ומה שיפה בהם זו מהירות הריצה שלהם, והאפשרות להפסיק את בכל רגע נתון, על ידי לחיצה קצרה על העכבר. |ונהיגה כבכ זוווח | במשחק הראשון היתה ההשקעה בסאונד ובמוזיקה יוצאת דופן ה מסוגה בשוק. במשחקי הרפתקאות הכוללים מתח וקטעים = מפחידים המוזיקה היא אחד מעמודי התווך של המשחק. הפקת | הסאונד ב"682 שוברת את השיא שהציב החלק הראשון. חמוזיקה - שבוקעת מתוך ה62-8017 נכתבה על ידי רוברט הולמס, ונעשה כאן | שימוש בשיטת "מוזיקה לכל דמות", שמתאימה לכל דמות מנגינה מסוימת, בהתאם למצב שבו היא נמצאת במשחק. בתחילת המשחק גבריאל מתאפיין במוזיקה כבדה וקבועה ואילו גרייס מתאפיינת = בצלילים עדינים ורומנטיים של פסנתר ונבל. ההפקה לקחה את המוזיקה שמאפיעות אותם. כך, לדוגמה, את סמל המשטרה מייצגים צלילי | תופים חדים המזכירים אווירה נוקשה של משמעת ומסדרים. ה כל כך ברצינות שגם לדמויות המשניות יש מנגינות לאלה ששיחקו בחלק הראשון מצפה הפתעה נעימה באיזור ה- 1 שם יושב בחור ומנגן בגיטרה את אותה המנגינה שניגן בחור אחר בגן הציבורי בניו אורלינס. | כמו בהרבה משחקי הרפתקאה מהסוג הזה, תצטרכו לשוב יותר | מפעם אחת לרוב המקומות על מנת לסיים את אפשרויות המשחק באותו מקום. למזלכם. יש כאן מפה שכוללת את כל אתרי העיר, ואתר מהבהב מסמל מקום שהייתם בו אך טרם סיימתם את מלאכתכם בו. 7 נקודות יש במשחק, 697 נקודות שניתנות על איסוף מידע ועל פתירת חידות ונותנות הרגשה שאתה אכן מתקדם ועושה משהו, וזו תחושה שחשוב מאוד לקבל במשחקים באורך ורמה כאלה. המשחק פועל יפה תחת 95 פאסטפו/ו, הדרישות הן : 1 > שמונה מגה זכרון ורצוי גם 1א(80-כ6 מהיר. ₪] = | גראפיקה = 100. גראפיקה מושלמת מהירה ובלי עיכובים בווידיאו שמוקרן על מסך מלא. = סאונד - 100. נפלאות ה-/6-80 באות לידי ביטוי, לא נחסך שום מאמץ והתוצאות משקפות את זה. ליטה - 90. מעולה, אבל לפעמים צריך להקליק ארבע | - פעמים על אותו מקום כדי לקבל תוצאה. אורך חיים - 100. המשחק פשוט מסרב להיגמר, 697 ְּ ו שנפרשות על גבי שישה תקליטורים, כיף אדיר! ו ו לש שיב ו שלשרלמקן ‏ שש1 ול 3 77 =| ה ו " 1 הצורו וליאל 1 ו : 5 . 0 0 = | 7 = ל התה יי 04 ₪0 42705 ושרי )ו ד בב - | מס 0 ה 0 0 ה 0 ה חלשל הס ומטתרלתט ל השרה א אופאיישאט - 0 0 של שיפ ּ: . % " ו אק ואו 7 0 ו נא יפור 333-190 ל ל א-ש 1 / - ןו 1 / 1 . . 9% / . , | | 0 [ 1 ' 0 ו י ₪ 1 0 / | |, 0 // = י [ 7 . / ב / ו - ל ל 2 % / ./ / 0 / / 0 2 0 0 , ו . 2 , - "₪ [ | - ו | . / ,"ה 5 : ו , 6 גי ש י " ג . | 2 / .0 י 8 / יו . ו ₪ ו . , : 4 0 1 : . + . / 2 | / 0 , , / 2 1 0% ו ו 3. 0 / 41 ₪ : , 1 1 / , / י + 2 2 /)] : 2" : ו כ יי / ל / - יה - 2 0 ו ו 5 : | ה ] 9 ו 1 2 / 1 זי 2+ 0 1 / . . 1 | / / / - : 2 / / אשיו וי | 0 , / -ו 0 0 ל , , / ו 2 יי | - % . 6 | | - שש [ , 2 7 2 יְ צ /, . / ו ורוו | לשל ו יי 24 1 2( / 3 /) ב ב 7 / , , 3 , 0 5 ש רְ . . ו ה : : / 1 שְ 5- / | 7 / יי 5 2 , 14 5 -. / ו ₪ . הכ .‏ לב / 7 7 / 1 , ₪ " 2 ] / [ ד] 2 בק ב 2 ער + 2- 1% ן גוו , ו / ו וו י כו .ה ₪ ₪ . , ו ל / 4 0 2% ו / | ו ו ?- 2 01 / 25 ו . 4 . 0 | 6 ז ו , - . ₪ 0 - ₪ / : נ' ו , , | ן | | , | ' / ו / / | | ג גראפיקה - | סאונד - שא "+ 2-ל 8 / 7 . " | יש 3 , , ₪ . + + 0/6 : ו ל וו טי א ו זי 2 .ו ומדה ד ועו 7 1 ו 5 ו/ [* , / / יש ב . ! 4 " / | חיים של חברת מא או50כ1 מסודרים להרבה זמן, וזה לא פלא. היא האחראית ליצורו של משחק ה"0ק המצליח ביותר של השנים האחרונות: ]אססק. תאריך השחרור של המשחק הגדול הבא שלה, 0048₪, נדחה בערך כמספר הפעמים שהזכרנו אותו כאן, אבל בזמן הזה לא מפסידים כסף ב"ם: והקצת-מיושן של ]אססכ, ומוכרים את זכויות השימוש. בו לחברות קטנות יותר, שלוקחות את המנוע הבסיסי ומוסיפות לו גראפיקה, אפקטים וסיפור חדשים, וכן נוצרים עשרות משחקים חדשים דמולי ₪ - כמובן שכל חברה מנסה לחדש ולהוסיף שיפורים ליצירה שלה, לרוץ ולבתר כל מה שזז, בלי שום קשר לעלילת הרקע המעורפלת, | ב-5181:8 אי אפשר להסתדר בלי העלילה, משום שהיא מכתיבה לשחקן את סדר פעולותיו. הכל מתחיל בדמו קצר שמסביר את תמונת המצב העגומה: לאחר מטח רצחני של מטאורים על כדור הארץ, אוכלוסיית העולם כמעט נמחקת כליל כתוצאה מנגיף שהיה מצוי על המטאורים, והמעטים שנותרו בחיים מצאו את עצמם בעולם חרב שדי מזכיר . לתמונה ח חבורה מחתרחית ל מורדיט, שתעשה . כדי לעחור . את האנושות מעול העבדות. לא מקורי, אבל לא נורא. 88 0 = השחקן מגלם, כמובן, את דמותו של אחד מהמורדים, שנטלח. למשימות שונות נגד המשטר. 4 ציינתי כבר ש-818178 הוא לא משחק אקשן נטו והוא אפילו מתהדר בכמה תכונות שמזכירות דווקא משחקי תפקידים: אפשר לנסות לדבר עם כל דמות שרואים, והיא תענה לכם לפי נטיותיה המוסריות. יהיו כאלה שיסבירו לכם פנים ויתנו לכם מידע חשוב שבלעדיו לא תוכלו להתקדם,. כך שאסור להרוג כל אחד, ומצד שני, יהיו כאלה שיפתחו עליכם באש ברגע שתפתחו את הפה, כך שחייבים לעמוד על המשמר. בנוסף, קלימת אפשרות לאסוף כסף ולקנות מידע מסוכנים כפולים, לרכוש כלי נשק או אביזרים חיוניים באחת מהחנויות הרבות שמפוזרות באיזור, ‏ ואפילו יְ .|| || | | || - ה 0 על ע50 2246 באל-=-5 ל א ==( 0 ואקק ריוואו | 4די שו דדנ לי ( 0 שג ג ןש ו שק וכ ו-! שו1250. ראשי > החברה מנצלים את שארית הפונציאל שעדיין טמון במנוע המקורל" חברת. אפ/\/א כבר עשתה את זה עם סודפקמן ראמאמוז = המצוינים, ועכשיו מגיע תורה של חברת 1.0611 עם טיזתד8. - כדי להפוך אותו לקצת יותר מחיקוי-דום, וב-מי 81 גולת. הכותרת היא העלילה: בעוד שב"ו00 המטרה העיקרית היתה. את סידרת סרטי "מקס הלוחם". עם הזמן, אנשים התקבצו בעיירות קטנות, עם תקווה להתאוששות, אבל כמובן שלא הכל > הלך חק והבעיות הרציניות ה כאשר צבא דיקטטורי וחסר 0 / ו מ 0 / ג ! גא " 0 / ו ד ה 1 רקיו קז ררג ' 0 ביט רקשה + ו 5/0 ש%450- = =וא-=-/ שת = מ ה כו = ו 138 לה ל 3-ו 4-40 4-כ | 15 4707 08/4 דט וב ו ₪ 1 4 7 <ן / 2 % 00 ע נמכרות לת חברות קטנות שעושוח" בו כמיטב - במקוה 1 מזותד5 אפשר לומר שיצא תיקוי עם הרבה סטייל להתאשפז בבית החולים המקומי כשחשים רע. בקיצור, צריך גם מוח בנוסף לכוח. חיקוי עם סטייל מבחינה טכנית 5118 לא מחדש הרבה, ואין מה להשוות בין רמת הגראפיקה והאפקטים שלו לעומת זו של ס3מאטס, למשל, אבל אם משווים אותה לגראפיקה החד-גונית של /00₪כ, היא לא רעה בכלל. מסבאה נראית כמו מסבאה, כלא נראה כמו כלא, ולא |[ סתם כמו חדרים אפורים ומשעממים עם כמה אביזרים שאמורים |] ] = לרמוז על סוג המקום. בנוסף, יש כמה קטעי-קישור במשחק, 1 = הכוללים כמה ציורי קומיקס מדהימים ורוויי אלימות. מכיוון. ש |ן מקז51 תוכנת עם המנוע. המקורי של 00%1כ, השליל . שה בשני המשחקים כמעט זהה, רק שב-ם:5181 קיימת אפשרות. דיבור, וניתן | גם, ל ה בי 6 למטה, כמו ו ב"6[ךסס. 4 : :2 2 , יו . 1 7 האפקטים 7 הקוליים 2 טובים מאוד, | במיוחד אלה | אש : של קולות ₪0 ה א לחהו טי והקשר של 06 האויב. תבל רק שלא יכלו להוסיף עוד כמה מנגינות. = בסך הכל,. מדובר | כאן ב מ ש ח ק. [אססע עם סטייל, יותר מ א שר ב מ ש הח ק 7 ס טייל- א 0 0 כ , 0 שנותן לשחקן מימד נוסף של עומק ומעורבות, | שוב ₪ ולא רק הופך אותו למכונת הריגה משומנת, וזה, | 316 > אם תשאלו אותי, חידוש מרענן. | | שליטה 2 9 מוכרת מא" | אורך ז חיים - - 0 ו -- / *ן % / 0 , 8 תיה 5 = ו - ו 0 למ ורי הידש יי הו אי של 0 ו ָ 6% 8 ה . שי בבא 20 0800 - ביל לת 0 2-2 . / שאר - 45806 0 ד דד א 9 ' לור *->..4 54415 / 6 : . : - 7 בש - 0 > בבוש הכ השס" | 7 ו )17 = | | + 7 0 | 3 | ו 1 ו -- | . 2 | | 0 | - = יר 2 - ד . יָ יי 7 7 . | ו ו || מה , 2% 5 / 1 , " ל % := . משחקי הארקייד בכיכובן של דמויות מצוירות (כמו 11 ]ואס זודתם) דועכים בתקופה האחרונה, ויותר משחקי ]00% וקווסטים | נראים | על | המסכים. פא0ד 200 צאאטס הוא אחד מאותן דמויות. ג'וני הוא חיקוי-אלוויס (אותה בלורית, אותה חליפה לבנה ואותה גיטרה), ההבדל בין ג'וני לאלוויס הוא שג'וני יוורה אש מן הגיטרה שלו. מטרתו היא להציל את העולם (לא נמאס?) מפני שלדים, פרחים עצבניים, קרציות ירוקות ושאר מזיקים דמיוניים. השליטה על ג'וני נעשית בעזרת תשעה כפתורים: ארבעת מקשי התנועה, הרמה, קפיצה, ריצה/סיבוב, שאיבה וסופר"כוח. הרמה היא הרמת חפצים. ריצה/סיבוב גורמת לג'וני לרוץ, לקפוץ גבוה יותר ולהסתובב כדי להימנע מאויבים. השאיבה נשארת בגדר מסתורין / בעיני. אני יכול רק לומר שניתן לשאוב בעזרת הגיטרה חפצים מסוימים ממרחק. סופר-כוח גורם לג'וני, על ידי פריטת מהירה יותר ויותר על המיתרים, מויצורים. זחלנות קטלנית זה מסכם פחות או יותר את המשחק, ולכן אעבור לנושא קצת יותר מעניין - התכנות מול הגראפיקה. הגראפיקה ב-18 יפהפיה, אפלה מעט ומשרה אווירה מוזרה, כיאה למשחק שמתרחש בבית קברות. יש אנימציה חלקה, יפה אבל לא מהירה. כאן נכנס התכנות. המתכנתים גרמו למשחק להיראות כבד, וזה מתבטא בתזוזה יפה, חלקה אך איטית משום מה, קפיצה שאורכת שנים, ובכלל, כל המשחק זוחל לאיטו למרות. שלא ניתן להצביע ג'וני בזוקה- טון הוא גיבור דמוי -אלוויט, עם חליבה לבנה, גיטרה ובלורית מתנפנפת. את הגיטרה שלו הניכו לדובה, אבל חוש הקצב שלו קצת דפוק (או במילים אחרות: למה הבל כל כך איטי?) ל 5 -- יי 1 - . צַ %. לו 00 . , 1 00 וח ש ו ּ / 0 ל ו שי / "= "ו ' - , הי מ ו + . - / ה / % ה / /.- , , /. לירות פלסמה סגולה וגדולה שמנקה את המסך ( א 4 ."₪ -- ד 7 7 2 7/7 - 7 7 כ 0 1 במפורש על שום קטע איטי או אנימציה זוחלת. נשמע מסובך? צריך לראות כדי להאמין. המשחק לא יכול להיקרא. איטי משום שכולו זז באותה מהירות, אבל יחסית למשחקי ארקייד אחרים - הוא זוחל. התכנות גרוע, ועל כן מונע מן המשחק להיות "משחק אקשן מהיר ומלא כאסח". דוגמה הפוכה היא 8817 108% 27ג1, שבו היתה רמת תכנות גבוהה מאוד, הכל היה חלק ומהיר מאוד אבל הגראפיקה היתה אסון. אם רק היו המתכנתים משקיעים יותר זמן ומאמץ היה 18 = הופך למשחק ארקייד אדיר. בנוסף לזחילה שלו, הוא סובל גם מחוסר גיוון. אחרי שעברתי 7 שלושה"ארבעה שלבים המשחק עדיין שש נשאר אפל/כהה מאוד, עם אותם 8 *"*ייצורים מעצבנים שאינם משתנים. לפחות 8 גיליתי סוף סוף מה אני צריך לעשות: על 13 לאסוף תווים צבעוניים שמראם שונה משאר התווים המפוזרים במשחק. את ]1 התווים הצבעוניים קשה יותר להשיג ורובם חבויים במקומות סודיים. כאשר אוספים תו כזה, מופיעה מעין רשימת תווים בסוף המסך והתו שנלקח תופס את מקומו באותה רשימה. כל הרעיון הזה של תווים וגיטרות משעמם פחד. אנחנו רוצים רובים ורימונים, או שאולי זה אמור להיות משחק אנטי-אלימות? אם תיתקלו בו בחנויות לא הייתי ממש ממליץ לקנות, אלא אם כן באמת חסרים לכם משחקים. ₪ גראפיקה - 90. תלת-מימדית אבל אפלה להחריד. סאונד - 76. רעש עצמות ומנגינת בית קברות. שליטה - 89. הרבה כפתורים, אבל השליטה קלה יחסית. אורך חיים - 70. אין גיוון ואין הרבה שינוי. = שפצ ו [ | או 5 ד 7-ה 4 םהה ₪ ראה רלוק הרהה רתיהה התרה סרל הרהה 77-77 הדל ההר רדח יש 2 ו = | / + - ו | | 3 | | - : וו ו כ ו / / / 1 ו יווייד ה |ופוותו רו יפו 0 כ ויווויו 0 3 ו ו א 0 : 3 - / ,+ ו גה ₪ ₪ 98 | 2 זוא מוצר של חברת דופוא, הוא עוף מוזר. והי = כאשר הגעתי לשלב 15 הבנתי שהמשחק לא מתקדם, שאין שום מעין סימולציה של מאמן עתידני, כאשר במקום שחקנים, מרכז ‏ = שינוי משמעותי ושכל מה שאני עושה הוא להתחרות על העניינים הוא רובוט. בשלב ההתחלתי הרובוט הוא בסיסי ביותר | המקום הראשון, להמר ולשפר את הרובוט. זהו. וחלש מאוד. מטרתכם היא לשפר אותו, תוך שימוש בכסף = 1 | ההתחלתי שקיבלתם. יש כמה קטגוריות בסיסיות לשיפור: מש ח'פה החקשו? -. מגן, מנוע ותקשורת. לאחר שבזבזתם את רוב הכסף המשחק = האקשן בשלבים עצמם פשוט ומאכזב. הרובוט הואא פיקסל בעצם מתחיל. : ו החצי וקשה לתמרון. יש אמנם מעט תחכום, כמו מוקשים זזים, /' == א"קטליגנציה מלאכותית, פאזלים פה ושם, אבל זה סוחב רק הוספים מפחתות ּ08ּ0 ₪80 == >> > == = == = שעת"םשלוש. בסיסו של המשחק הוא טוב, אבל לטווח הארוך אם נשאר לכם מעט כסף, כדאי לחמר: איתו, כדי שתוכלו: . הוא לא שווה הרבה. רק לעקשנים באמת תהיח מוטיבציה להרוויח פ" שניים אם תצאו חיים מן השלב הראשון. | כעת > = לשחק יותר מעשרה שלבים (לי לא היתה הרבה ברירה. עליכם לחתום על חוזה ביטוח שיקנה. ה לכם חלק מן הסכום אם לא תעברו את = [וחנים לך. "ובוט חלשלוש ומצפיו שמועות חשודות מחו"ל השלב. בשלב הזה אתם משחקים את / ותשפר חותו ככל החזפשר. ב יחסית לזבל שמציף אותנו. בזמן ןו הרובוט, והמטרה היא לאסוף מפתחות ואתה מהמר. עושה קניות בוק | האחרון זה משחק טוב, ועם קצת שיקנו לכם גישה ליציאה. הסופית.: [וחזר השקעה הוא היה יכול להיות. אפילו | לעזרתכם מותקנים על הרובוט טילים, - מצוין. חסרים בו אלמנטים, אין בו מערכות א ירי (הניתנות לשיפור עם ‏ הרבה אקשן, הוא יותר מדי מלאכותי הזמן) ומבערים אחוריים. השלבים ן והגראפיקה טעונה שיפור. הסאונד הראשונים קלים מאוד ואין שום בעיה. 1 מאכזב, אבל מזה עוד אפשר להתעלם. | לעבור אותם. = 7-5 ,| 2 / . שמעתי שבחו"ל המשחק מצלית לא --0 ₪ | רע, אבל זה נראה לי חשוד, כי מבחינה הנוח בשוק השחוף = - 8 חיצונית הוא לא ממש אטרקציה. כעת, כשברשותכם סכום כסף פה אפשר לנסות, בעיקר כדי להעביר את תוכלו לשפר את הרובוט. מערכות היחי הזמן עד שייצאו משחקים טובים יותר. יקרות וטובות יותר וכן המגינים,: חן --וגו 2 -- מכשירי הקשר והמנועים. יש גם שוק. שחור שבו אפשר לקנות טיפים על ן רכישות כדאיות יותר או פחות. יש שנל. סוגים של חנויות: חנות יד שניה, שג מוכנה לקנות מכם את הציוד הישן: ומחיריה | זולים יותר, וחחנות היוקרתית יותר, שמציעה את שיא | פלאי הטכנולוגיה. תחליטו אתם מה שווה יותר, משוכלל או זול. לאחר שעברתם מספר שלבים : תתקדמו בטבלת הליגה וככל שתעלר. כן יגבר הקושי, יעלו המחירים וחברות. רבות יותר ינסו לחבל ברובוט שלכם. גראפיקה - 72. בכלל לא מרשימה. סאונד - 64. מאכזב. שליטה - 74. בקטעי האקשן היא | קצת מעצבנת. אורך חיים 5. נמאס אחרי שעתיים" שלוש. שי ,שיש ייק הר , ו ו רו 2 אוו ו 3" ו וה 8 וו | / ו 8 וו רל = / וי ה - , ץורע וו ו 2 "ישיד ו בר 7 יְ ל 2 0 / / ו 0 2% 2 / -- 0 | ו / / 5 7 ו 0 / / . : 4 ו , א 7 255 כ 7 ל /, / ו ו ו 0 2 ה ו ו /" 6 8-מ יי מ ,יר . 0 2 . . א 1 | 6-4 | 1 . % ! ב" / . 2 = 1 ו 4 קיר:= + = 4 ב ו % /אומל 8% ו | 2 " יש . . , אני ג | השני הוא ה ה / / , 4 . ה ד | וק ב 0 | 6 / -- 0 ןח | / | מץ של ו , ₪ א קי | / ו 7 3 המו המטחק ג או אין 0 ללה - 1-2 לבכ כמעט, .. -- ולזכור שיש ע' דל ו םי 1 מע ער 2 - ה - ל זה מש -- 1 כף לשחק בו גנל לאסו משולבות ב .| , / 0 . יי 6% / . 4 ו גם ליצור זעיר שמתרוצץ במ ל ל בעיה 0 רים אגרוף על אנשים ה / ,ו / לקצה א אן. חמישה לפחות. היד של ידידנו מאוד לא שיגרתית: ו | תיתן | תלויים. באוויר. הממ וו לרו1 [ 0 בצורה אופיינית לארקיידים: מ תפצל למספר כיווני משחל .1 מה הסתי נפוות לאזורים ענ 6 1 1 0 0 1 ---- -] שרה . ו 0 2 4 0 ןו. / וו ות גם המ סכים. עצו כ : וו וו 70 וכו' מצוירים 5 עגר האג כ רז - 8 3:- = ה >= ו 4 וי ===> ו - ו % בינוו הי 3 וע ו ו 4 ל של ד ' הבונוסים הם מ --] ו שונות שעלולות לו מהסאונד לא נ כז 0 דאנס | רועש המסג כ %ם: 9 ע עצמם בור םש 8 0 . . = 8 / 8 מאחוריו . 0 המקה . 9 0 נכנס למשח חק שוכת די מהרא / - וי שכבר -- זהה ה 4 בו - ו 3 0 / 0 ו חפט טס / ו ואפ חיפה, = 0 תוומים > . 4 0 - ממש יקה : - 85 "7 יחסית > ו | סביר. בהחלט,. 0 ו א את זה , -, 1 - | 80.- 2 18 ו ו ה , ו 4 2 2 ב 6 לשבו 6 ו 0 0 7 ב , 1% . זר ו . 23 . ".1 * . . 0 0 ו| /, . " : 0 ן / , ! ."₪ ה ה ו 0 / דייר % .4 0 "צ ₪ 2 / . , שב-שש = | 4% 52| 3% ה . <.: ו /. "ו , 4 . . ציצ כ | , -- . . ו / 8 - 00 - / יו 0 , | . ו : ו . י . . : | , ! ָ : . = , ₪ / ו יי 0 ,ה ז / | י 0 4% - ו / //י - ' .4% |: ו , = / | / 0 1 / | . : / בו 4 י 1 | ו | , / 1 4 : : 0 / / (₪ / [ - ) 0 - 0 0 0 . - ' ו . / - ל - 4 / , 1 . . - ה 1 5% . [ . 7 0 יְ -7. יי 5 -. ₪ 4 - : ג / נוורין ה - 7 1 2 2 . [ ו ו , 2 0 , 0 זה | / וו 7 ולו / 0 0 /. - ל % ה 0% ו = 5 - ,7 : ל . שי " . . 7 ו : : = 5 - וו / / ₪ 0 , ו : ב 2 1 9 - ]| . . , . | - - = : , : / 2 0 0% 1 , : : ל ו / 1 0 8 ולו . - ו ,. 0 0 יש / 0 ו / / : [ , 6 ו 4 : 2 : 5 ו לי = , . ו 1 7 : ו / 4 / 2 / : , 0 , ' ו / : : 0 5 ל , , ו . .+ * בש רצ 5 ו ו וו ל ישי 5 0 : 5 0 - = ו | = ₪: , 1 - וו ו ו / . 0 / 0 - 0 ו / .ו וו " (; 0 ו יו 5 ו , גוו /,' 0 , וו ו וו . ווווה. ויו ו יהי ו ב 7 ויו . 3 . ₪ [ י. 00 ו כ 0 0 5 ב 0 0 ו 1 ור ו 1 רישו רו ל ריב ריר רל ו ₪ 8 5 ;- יו ' הי ו ויוווווו ואה 1 0 6 - . אש ורוו לי 8 ה כ 0 / / "4 / 0 ₪ - , ו 9 וו ו 5% ו ו ויו 0 | לי . 0 וח . ו /( ו ו / ו ו ו כיוו וו ו א ו( ד ו ו ו -/ 0 4 ,ו )ו . . / ו וו, / 3% 5 6 9 7% , % : : 0 9 2 + ב . ק א -. ה ו ל ן 0 / . = 7 / : קד ו ל 4 ב 0 ו 0-0 1 וו 0 רו ו יי וו כ א ד וצ ד עקרו + וו ו וו ו 2 / . ,₪ 02 לי ד 0 זז וו ויל 1 ו ו - שו 0 / ו 2 - 2 וו ו . , ו 8 0 0% ה ר-,* /, . ל / ו 0 8 ./ 5 . 0 . = *-- ו 0 = ג 24 1 4 4 ל . / / ו 2 0% ב / 0 1 0 5 יי - - 2% : 6 , 4 7 ו 0% 1 7% : ו 0% : 2 / ל יפ + 0 1 ו ו - , " / . , 2 : . , : 5 / 2 2 [ : . ו . 2 , 0 | = 7 , / 0 / . 0 / 0 / :. : : 2 . / / ו 7 ₪ , ו 6 / 0 ו ו 0% יי 0 0 / 5 / 2 ₪ יש ' 7 6 5 0 . ה'נל; 4 7 . 7 2 ₪ 9 / .' / ו ל 1 / 2 0 1% גלד גל ג 2 0 י ו - . 1 1 ו ( 0 0 2 ו ו 0" 0 2 וה / ו / , ו אוו ו לוו 0 0-ה ו ו ו ו ו 00 ו ' "ד + י' 2% | חר ו 0 ו 1 / ל . / י , ל 1 קל | | ₪ | מל 7 , - ו ו 0% / 0% ויו ואר ו 6 ל 7 ל ה % ₪ ו ודו אדו צן ד פאס אל!סר סם, א' אמ ג 4%? 1 א4מן1 מ[4כים? 0 2% שמ 0 = עה ו ותוו | קיו וו ורבשירי בל דא "שש 0 ו ק | / : ו 8 0 ו 1 ו דול" - רלה ג עו ו , / ו 6 ₪ -/י "1 ו וצ ו וי ל 9 . ג או' א6מ''כ 4צם הו[קכרש ששר!|ק/ט כשהתפרן! !תכ [ת72+[! פאססי קט 924! % / 170 ₪) > 4 / / "א כ כן ! 1',' / / 2 / א 1 0 ו 1 ₪ | 2 2; / ז , * .% 1 ו 97 % | 4 4 0 . ו : .+ / ך' / , ו רת ר = ,. - + 2( - ו ! %- -7 - 2 0 !)יט אעם כ . ₪ 12 % ₪ וי | +5> 000 שו 1 שי" | ק 7 > 7 0 חר 06 + עו 4 | 300 7 0 7 7-7 . וו / ו : , , 1 | / | ו | / ו | 1 0 / | 2 70 יו 2 . ₪ / % /-- >< : . := . ₪ ו ו ו י . , | 4 | . -%] יו | י - 4 .ו / - ו 6 ו ל 7 . . "2 ו 7 5 י. / --" | 2% - 0 "נל ה - , יְ וו ]| | ו | ! % |‏ ] . 1 *. + / וו 0 / ו 4 שר 7 ְ 0 / "מעבר לבחד". רמת אלימות גבו יש לי בעיה מוסרית די גדולה עם "מעבר לפחד", משחק ההמשך החדש ל" = יתר מהראשון, חוץ מהגראפיקה. הוא אלים באותה מידה, ואפילו יותר. גם 0 שיצא 0 כשנתיים. למי - וכיר את מאזדאן/ש0, .= כאן, דרייק עדיין נלחם בכוחות הרשע, אבל הפעם הוא מקבל הוראות "אלימות, שבו השחקן מגלם נהג מונית "קול" = . ממנחוג כות המורדים. הוא ל 0 7 4 0 קוא עושה את המנסה לברות מעי כוחות השלטון | רבים לא הרתיל כת מעבר למשחל המקור: זה לא ו נוא מה שכן הפרע | ה (לימות ז המוגזמת וחסרת הטעם. שלא תבינו אותי לא נכון - אני גד חקי מחשב. ו אנ - נגד אלימותת כשהיא גמיוו | שהיא לא תיתן 5 א א | | לה עוד משחק" והעלתה את - ב' / ר לפחז = רחוק מדי. שם מו זעללים גם בחיות ובהולכי רג' , דרגה ו % % ₪ 1 הבריטלות . ילו = חפים ממשע: ניתן לדרוס אותם, לשפד אותם, לבתר אותם, לפוצץ אותם אותו לגול דו של האלה | | | וי 1 | ל | ו . מהרה הוא ה ה םי 5 להדג . ות לעמ = ל, וכ ל זה ב בה . 4 :כ ה כמשחק | שניתן. לראות בו אנשים 3 ] הצליחה במאמציה לייחד את המוצר ד טל ]) היעד הפוטנציאלי שלה, כלומר - ילדִים. / ה . , ציאות (בא ץ או - . 1 " / | 7 הח = חחח" -- ,ה | באיופה, ל כאמור, המיל / המשחק לבני 17 ומעלה. 2 ווה לע ]| )| ו ₪8 6 כ לבו תוכן המשתק. 0 אולי | שש >= ייוו | שד גובל אפילו בעבירה על החוק. אלה מביניכם שירוצו לקנות את המשחק בגלל מה שתואר כאן, שיחשבו שוב: המשחק עצמו לא"משהו בכלל. רלו" ,; ו 0 7 / 1 / 0-7 48-06 == צחשנמקקמט< <> המת שי 2417221254 14 תיה 3-28 = =ו%4% 2 - ₪ 2 . : -- ו 5 / 1 := 0 0 אק" ו ב הט הידד דחה ההיה דהה חוידהחהדזה-ההה%% 1 1 וג ₪8] ש - 118 = האווירו 1 | 0 | . , וקל ל ה , . שו נוקר. תפי אד - 2 18 משחירע] פני חשמים | וצל גדול | ]| 18 מכסה את הטירה. כל מ ו" שה לול 4 188 עובר 1 /. | | מתו חמק בקושי. ובור חּ מהטיר ה | ] לא לפני שהוא מספיק לראות || 8]] פרצוף מפלצתי | באמ ומצע - | 4 | וו | מביט אליו. 8%]] = עשר שנים מאוח - ה "בה יותר מתאים - כשהוא מל לטירה נגלית בפ מו - , [ *. | | , 1 צ 2 5 | הו ו / 4 5%" וצ .8000 1 1 - "- /] 1 ל הזמו / רלוד דרק קוו [ שמצ | כזאת כבר מזמן לא ראיתי: הווידיאו, ]1 שגורמות לסרטון להיר אות. כמו | סרט. של ממש ולא ] כחלק ממשחק, כל זה גרם: לסיפור לא מ - קצת | טיפשי. , את הציפיות 1 מהמשחק. / / 9 / :" / ל / : ובר קל 7 1 ופ > = * - " , ובו %. ו 4 "1 0 - 4 . ובו ווה 8 ו ו .. יז ו , [ ו 0. ו ו | וו ו / ו עו % 0 1 ו 6% וו 20 וו ו רג = > ₪) /. + ' 22 ו 0 2 , 0 7 | בשו ב | מו בו , ן 4% א 2 0 - ו ו כ 2 2 ןי 3- ו , : - , רי + ו 1 1 וי " . %/ ו ב / , ל וו ו ₪ ₪ / | / / ! ו ז , 2 4 , 20 ל ל גו הר ה----ה 9 2% / 0 4 - - ו - ויו ו - - / ₪7 ודו ו / 0 / 0 /". [ 2% ו 0 2 : 7 / 8 פפר יי - ----27- 4 - 8 א 7" ו מו . 1 0% 0% > 2 א ו יו -! %- 4 0 0 = 9 3 ₪ 2 . . וצ / ו 27 4 יו / 8 7 / - ו / 4 - ל 7 8 | '/ זו ן ₪ 1 1 1 / , = 1% + ו 2% ו 8 | ו / / | | מו / | 4 4 -. 1 / / ל / / ו ₪ יו ה . . ו ₪ 8 ₪ - 4 ו - -י | 1 שא | - ₪ ₪ שו מ 9 כ ו ו ה 9 1 , עד שו | | ו 1 ע ו ו 4 ₪" | חק צה לחי ות לוחם.. ז שלוו היא שחו הוא א תמב פודל. שלון: אבי ל זה ₪ מפריע ל חר בטירה : 0-2 עם עוד כמ א .]| שלו ₪ אלו ל | בטירה > שו ה , ן / ו 2 4 | ו גדול שי 6 ו כ כ ' מעליו מת מיד, : ודרייק: / היחיד. | - . חואו הניצות ו הוא חוזר, * יותר שיש = ל צר יפוד שר == 7 5% -[‏ "ר מש גל || קפעם התואר "ל את כל שביו ה גגב וו וי דרייק לשות. - לזיו 2 2 ". ' ] ו י ף ./ , 0 1 ות יְ | ]| 1 1 6 | " - למרות שהסיפור ה אעו מקוו ורי י במיוחד סרטו. הווידיאו : אותו בתחילת | המשחק. ₪ פש וט מהמם. פתיחה לה זפוך למרתק, וכנ ₪ שאחרי פתיח | עצמו לו ה ז ות הצלמה / ל ו ו מא ל ו ה-א ₪ ל א ב ן ₪ בושו ממא ימא | ויו א ל ל [ 8 4 קד - 1 , אי 2 ₪9 ]| 0% - | 1 ' 0" | ן ו ₪ 5 ו / ואוו 0 וו ' 20% 0 | -- ₪ ₪ - :2 . | . 21 1 4 2 הש . / / ו רתרו וג 1 | | , 1 זָ 1 % ₪ | --. הש | ₪ ₪ 9 4 ְ ו , החו לוחם- 1 ל ששצא. 09 0 ו הו סוק בסגנון 8 כלומר מ סימולטור ה 3 משחקים אחרים מהסוג הזה, אתה לא צריך.. 2 = לשחק כמו -- בו בזמן, אלא רק את דרייק. הגראפיקה: סאונד נחמד, אב - כמה בעיות בסיסיות הפקו | / ומשו חק : 2 3 1 (אדמה ומספרת לו שהיצור שביקר בטירה לפני עשר שנים | להוריד אב בשם ו ולקח' אותה > .. יו 4 ₪ 0 / | 0 ו | ו קה 0 ]| 0 זו סמ רה והז ] הממו שי יש בב = וה - 0 נז[ ה 2 42 ב ה 7 . שלא: % 0 ב . 7 'מר, יותו * מדי מבוכי. בהתחלה אמנם נחמד מאוד | 7 / | לטייל במבוך 6 - ו ] תצטרך לפנות, אבל אם אחרי חצי . - ] לאותה נקו ודה: שממנה יצאת, | מאוד מע ו | | עוד בעיה ה הי א א האקש, או יותר נכון, ה ל כאפות. | | חוץ. מזה,. | היצורים. הכב ועט אותך. | -0 / / חוץ משתי הבעיות האלו ה המשחק פחות או יותר בסדר. הגראפיקה מאוד. נחמדה. והסאונד טוב ימד פעם אפשר לשמע מישי הו ו מאחור 2 נפתחת או צחוק. מו ושע בוק . מהא פיל 0 ח שלפניך.. גח נחמד. ₪ = ל שי" 1 - 80 לא רעה. . " 4 ו ו 2 4 4 ו ו ה . / | [ . / . . / ' / יי הז [ / / , . / / | .0 ו | . ] , , / 2 , החד / = א (₪) | 1% 8 %. 7 ד- 10 -חביב. ו 80 סבירה. = | 0 0 שיא 1 חי 1 ₪ - ב ," 1 1 7 0 ליי 0 זה - ממוצע. ו חשוך, מבל 0 לדט (ת 3 ₪ מה יקרה בעוד שני מטרים ולאן. ] שעה של טיול אתה מגלה ה : חוסר האקשן. - מצ שעה מופיע גמד מכוער וקירח שצורח לעברך ומנסה || ] 0 יחידים / | ה = שתצטרך לה רוג זה גוקים ענק יים שמשו ם מו ה ז החליטו 4-0 | לביתור שבמעמקי. האדו מה אנ מש ויר לכ לנחש מה מ ה .₪ 1 ו וי / / | % -- . ו ו . / / 1 : : | . . 4 י ו[ ו / / . /. | 0 ו ו וג .ו ו : , / / ו ו | 0 [ / ו . ן ו / | , . , | , ] . לי ' או יג א ו וצו 3-0 הח . י ו / . 1 / / ו ו ף /% , וו ' ' ו | "(" 2 י ה : , , ל 6 ו / ' /, וי ו ג . ו / | 4435-ל הרעקה "וריה ידו לדיר לש = = 55-00 נג: | 1 / , ו ו וו . / [ 5 8 לשפר קצת את החזולוציה. של ל קורו "ובר נוך ה | החושת אוריות יי ו גוו ענ בזוו - 1 ב מושג "חיקוו" ו מיד מחשבות. 0 "משהו 4 - ₪ נעים להודות, אני מוצא את עצמי נהנה מהחיקור. הרבה יותר -- [ מאשר מהמשחק המקורי. חיזרים ושמ בתודש האחרון נפל לידי אח תאום של ז 0 [ שהוא מעין סימולטור חלליות סטייל 00 תלתרמימדי), = לגבולות ₪ אבל רק 0 הבל שקשה 7 משחו , ] שהיה כה מוצלח עד שנאלצתי להתאמץ למצוא סיבות לחזור אל | של התאום הוא: והוא. | מגיע: | המשחק המקורי. 1 "יפוס שמו מחד פאסצסם, הצלחות רציניות במשחקי מחשב.: כפי שכבר הבנתם, גם כאן מדובר בסימולטור. הלתדמימדי / מ זאת הפע הואשונה | טיכולתי | המל לח אחריות. | ] מזווית של אספק דפחז (כלומר, אתם רואים את המתחש מסוימת | לגורלו של כדור הארץ. משחק מומלץ לחובבי ! ה ו - למ אבל גם אלה שמכורים דווקא ל-ו000% יפיקו 0 והרבה. סיפור הרקע הוא 0 ו הר וא 0 00 .. -) 1% יי . ₪ | ן ה או 9 4 0 0 נצחית: מה הככו השחקו. משרת. לומ . במק וקרה. בחרו דווקא: מ כדי לקו ות 0 ב | . | ו 1 הת 7 ואת | איזור הבסיסי מאותם 3 ו על לים (הנה זר גראפיק קה - 0 --. רעה 0 יש מקום לשיפור הרזולוציה <-כון , חמלשיט חומל ה סא - - 7 פישול רציני, נקודה מכאיבה. 4 3 -. --: . רא המרת 0 ורק עם ג'ויסטיק. ו 2 המשחק. | עצמו. ל 6% דומה ן - 0 / 4 | הגראפיקה מושקעת מאוד, עם' תלת"מימד. מוחשי לגמרי. ] תתו | למרות : זאת, אהבתי יותר את הגראפיקה של סט | ]= שהיתה צבעונית יותר, ופחות קופצת בעיניים. אפשר היה | 0 0 | | מהפיקסלים ‏ | הגדולים,: כ - | שפוגעים = בסימולצי וה | 8 הל ובהרגשה. הושלמתר של | מצוין להיות בתוך המשחק. | | טוב מא השליטה.. נהדרת = ובמשחקים . מסוג זה וש --1]א -. שה | וו וו ו ה מותאמים למתרחש, אך מוזיקת הרקע ממש קטסטרופלית. | . 0 8 -. . . לא רל שהיא כמעט אינה מתחלפת, אלא שהיא היתה יכולה | ה להתאים בול ללוויה של החתול שלי (ובשמים יודעים שאין לי | א א ₪ --- | אלינן = מ" | . , ו 56 6ןם, בית. תוכנה ה לכותו לא מש - לצ בש | 0 ו ד שד כ ו ו ו וצ ו ו 7 ו ו ל ו ל י | | <] ו , 0 ₪ ּ. . / ו וד מ דה > לכו ו כל לוא ל ו ",ל"ש אק יר = ייל גיט שי לש כ ₪ ל ל ה ו 1 2 2 ו 0 % 4 . / , / ! . : ... - ו : " - ו - --. צ 9 : - / / 1 1 . - / 8 = מאוד מגבילים. ומגושמים. כמו ב"]אססכ, גם כאן יש כמה רמות | | משחק. בכל. רמה 7 להתמודד נגד מספר רב שתר. "| / אויבים וחלליות. - 0 | מהסאונד קצת התאכזבתי. האפקטים אמנם . רעים, | = חתול). שוב אותה תופעה מרגיזה - משחק שכמעט נושק | 0 8 עך הפס 0 חיקוי או מקור? ₪ - ג + 5 א 551 1 חם ז| שרי" ה 2 6 - . 1 1 - = ' יי - | 1 1 ו -- לשליטה | חשיבות ז כמעט גורלית. רצוי מאוד - האמנתי. שאי 1 ז| | פעם אודה בכך) להשתמש בג'ויסטיק, משום שהעכבר והמקלדת | 171 1 מהמקור, ובעולט משחקי המחשב זה בולטל כמו ל תחום | אחר. ל"00 למשל, יש יותר מעשרה חיקויים והיד עוד > ] נטויה. אבל לא תמיד החיקוי נופל מהמקור. לעלתים קרובות, לא - 59510006 לילסה 4-בו ל-*יקבלוק ).₪94 בדה : ל 2 < ג 80-60 .ער . 7 ל תמאל = הלמ . 0 0 1 2 - . . 0 ||: > 5 ו ש: תו : "וו ₪ / / | ו 4 4 ₪ - / נוי 4 ו | .₪ 1 ₪9 1 סנר ‏ יי , 6% 1 ו 00 | ב כ "1 ו זו - 5 8 ב , | 2 , , : -₪ % . : ! ! . ה / ?0 / 2 ל ; /- : .1 / 2 , . . 7 / / - 0 . / : 1 ' 2 / 1 1 . 1 . 4 , -=.. 1 : 2 . - . . ּ - - , . ₪ | / . - - - , 0 "די - 4 , . 0% " . 2-5 / ₪ . . . ה י | פה רד" . -- 1 4 % ה 2 / /, 2 ₪ - - 2 , 1 : , : נ 4 2 7 / + ו חי 4+ שי " %. : : , ' 5 - ה 1 2 + 2 4 - : / 4 = 4 - 3% / - 4 - ו 2 ] 2 4 ' . - 2 2 ו |[ ו ' | / פּ 2 1 4% - ' 2 / ישי ו 2 0 / ד -] - . / + : - ' . ה מבי == |[ ל א / ₪ 4 - 6 1 ₪ '. - ₪ . = / - / , | . [, 0 2 ) | 0 . ה ₪ 'ְּ" / %) 9 ם = 10% , , ו : : ₪ - - > | / 5 4 ./ 6 2 ג בש 0 2 | א | : 41 4 2 % 1 | / ו [ / 5 / / / / . / 3% 1 1 ו ו ! 2 7% 6 00 / 25 2 ' > 0 . 0 ל . ".- ₪ . : שו / 4 ו 0 זי "ו 0 ו ₪ 0 1% , . שק .. + : 2 ו 4% : 3 שי - *. 7% = ופ ל שי - 2 ווה / ₪0 2% ו 2% 0% / ' 0 / 1 / / 0 / בול ב מש . יו רייק . " . . '" ו . ו ו ₪ 0% / ו - 0 / 5 / רב ו א *י = + לא ] ₪ 0% 8 - - 7 ו ו ב 6 -8-4 ומכש 3/ באד טאהר הוא א'בור ב 'מ'נ שמתפש אחר חברו הפרופסור שנצלם בעצ'ר הגדולה בקוסט תדש, שנו ומפתיצ . אור המחסור בקווסטים בשוק החליטה חברת דוקשוא להוציא הרפתקאה גראפית חדשה בשם "באד טאקר". באד הוא נער צעיר, פאנקיסט מרדן, שמבלה חלק נכבד מזמנו בחברת ידידו הפרופסור. יום אחד, בעת ביקור שיגרתי, מגלה באד כי משוחק בתקופה הנוכחית, כלומר, זה אינו עוד קווסט עתידני שמתרחש לו על כוכב נידח או אי שם בימי הביניים. בדיז₪ אחם מסתובבים בקניון בעיר מודרנית ונפגשים עם כל סוגי האנשים חברו נעלם, וכל מה שהשאיר אחריו הוא קופסת גפרורים. . . % / . " ו , הין|צן! עם פיסת המידע הדלה הזו יוצא באד לחפש אחר הפרופסור, וכאן אתם נכנסים לתמונה. תפקידכם, כמובן, הוא לעזור לבאד בחיפוש ולהדריכו בעיר הגדולה, ותאמינו לי, זה לא קל. תצטרכו לעבור מוכר בלונים משוגע, שוטר אובססיבי, שומר"בארים מאפיונר, זקנה מטורללת ומה"לא. לעזרתכם מספר אופציות: להשתמש, לקחת, לדבר, להזיז, לפתוח, לסגור, לדחוף ולמשוך. עם מספר גדול כזה של אופציות, מגוון האפשרויות שעומדות לפניכם הוא רחב מאוד, מה שהופך את הקווסט הזה לקשה במיוחד. ו (צ/! לאחר מספר שעות משחק ניסיתי לעמוד | על ההבדלים בין התד פס לשאר ההרפתקאות הגראפיות בסגנון, וגיליתי כמה כאלה. למשל הגראפיקה - משחק של אור וצל ש"מרמה" את עינו של השחקן ונות[ אשליה של משחק תלת"מימדי. ישנו שימוש מלא ב- 6 צבעים ויש תנועות מרובות של הדמויות (אם תעזבו את באד לכמה שניות תוכלו לראות אותו מבצע מגוון תנועות מגונות). גם המנגינה שמלווה את המשחק 4 היא חידוש מרענן. לא עוד מנגינות ‏ ; חלשות המתנגנות ב"18 41 אי שם = ברקע - המוזיקה ב"81 היא דאנס. = קצבי שמשתלב היטב עם תוכן = המשחק. | האפקטים הקוליים , מצוינים ומקפיצים עד מאוד, == בניגוד להרפתקאות גראפיות = שיצאו לאחרונה, אמאסטך פטם - המאפיינים את התקופה: ארסים, פריקים, מאפיונרים, ראפרים וכו'. גם הדיבור חופשי יותר, וכולל הרבה סלנג באנגלית. בחלק מן המשחק יש דיבורים של ממש דרך כרטיס הקול ובחלק יש כתוביות, למרות שנאמר לי שהגירסה המאוחרת *ותר תכלול, כנראה, דיבור מלא לאורך כל המשחק. : ב ו % ] . ) 4 | - | ג " | ₪ כ ו / | / ו 0 | / /[ העלילה ב-ך - ממש מקורית והורסת קצת את הרגשת הייחודיות. המחשבה הראשונה שלי כשהפעלתי את המשחק היתה שלפני מונח עוד קווסט שצריך להתאמץ כדי למצוא בו משהו, אבל למזלי, המשחק מפצה על העלילה הירודה בהתחכמויות ובדיחות, בקטעי אנימציה מטורללים ושאר הפתעות. התאסטד פטפ הוא קווסט מצוין, שנון ומאוד מפתיע, שיצא בעיתוי לא ממש טוב, בשיא עידן משחקי ה" [א00. אבל לאור החוסר במשחקים דומים וטובים, %ת06%8ך1 פטשפ הוא בהחלט פנינה נדירה. למי שרק עכשיו נכנס לעולם הקווסטים, ₪1 קצת קשה יותר מקודמיו אבל בהחלט יכול לשמש כקווסט לימודי-ראשוני, אולי עם קצת עזרה מהסביבה. ‏ ער גראפיקה - 89. כמו שצריך, אפקט תלת-מימדי בדו"מימד. סאונד - 95. מוזיקת דאנס קצבית. שליטה - 80. כמו בכל קווסט, נעשית | בעזרת העכבר. ₪] אורך חיים - 94. משחק שון | ומפתיע. ₪ 8 ויו . | /' 0 או 2 , ל ו ,ו ור 4 2 וו " ₪ וו / [ וצ / ו ו 2-ו ו אש ו , '. ל ו 4000-2742 5-0 ו הב רב יע - "ןי 0 0 אש ' - 64 א , - . - ₪ . 2 0 . טש - / ה / 4 . . | / / / , . ו 2 4 : 7 . , , ו : 0 2 , / . , / / ו 0 ל | , : . ' 0 ; 1 , 1 : ו 5 ו : 1 0 . א ו . . 1 , / 0-0 / , ו 7 , 1 0 0 , 0 0 2 י 7 /, 0 0 0 / ו : ₪ ב : 2 / ' . / ...90 וו התמו ו גה ו הוה הו אה |כבופר ץ הכ זר ז\ יק [ה חק ר[הקה|הככנופ(וכות-תיי,והובכ[רככ-ת) 54:95 ברכוה 0 אתה = ווה פ-!וופד> ושוא יאק = ה רא רו 9 ור נכקקי רורש ק 0כ: 0ק!ום וגדד להקה | הנהיכ 0-8 צנ ייק הר( ה רשל דע !רק חרוא לחתה לוח בהזו ה (החקי נר ו הרקה היתו דחו %עקותוץ רהו ה רש ונר 1% הקול הלה תולת רד נכואא | 7 / , ו / ' לק " : ו 0 ₪ . ה ו / , ' " , / ] ו | וו ו .+ ו | [ , 4 וו וו - ו [ . / | 0 ו /% / / : , ו | , , 2 ה ] 2 ו ו ו , ו / . / . - ו /, 0 . / ו הז : 0 / 1 0 | . / ! . , "ו . 1 , ] , " : ! 2 % ו / / 2 | [ י [ 7 , , , רה = יְ י : ו , ו . ו ' ו / , + 0 // )ו . / ו % : 1 / 4 . ו . | . י ו , / / ו ' ₪ ! 2 . / 0 . ה / 0 6 ' ו . | ו ד = " ל 1 / : ו ₪ י 0 , ! וו 0 / / 2 ו / ו ז . ו .| . י , 5 . . / , , , ! ו 1 ו / . . / , / ! . : - . 1 בו - / / , ! 0 / 31 .4 0 : 0 , 1 ו ' [ : , 1 [ , ] , ו 4 / || ו . ' + . ו ו ' . 2 ו / / 0 0 א ו ו !+ / / / / 0 ו : / י / ו ו ל" ו ו / / ו 1 7 2 : / | 0 0 | , : . ו 1 [ / " ] . וו , , , ו / 0 . יו , 1 . | 0 | , וו | י | , ו : 7% / 2 / ו וס 5 | / "ו , י , 1 1 . . 7 , 2 0 . 4 / ו ו 0 / 2 . ו - . ו , . / . / , / ו ו ' . ו ו ו א וו ₪1 . וו . , 0 |' ו " 0 יי 1 / ז / ] ו 0 " ! / ו ו וו ו . ות ו ו 0% / 2 " כו עו ו א ו 0 ן פריד "ב משפש ם? 2 ו ב ו - . 1 1 0 א ור - 0 / , , . " , . : 1% , , / , . , . 0 | | 0 2 : 0 0 | / / " ! ו / / ו / 1 . , 4 : "ו +, ו . , - / [ 2 , , - 0 0 : 0 | / / ו / , ו . , ' % / י , ו 0 ] רו 1 י.' , 4 / - 0 + | % . [ ו , [ 0 + 2 ו " / / [ ו / 7 / 44 ו . 1 - ו 0 . ו ה הי / : 1 : , 1 / 0 0 0. 2 , ו ו : ג 0 , . / . , ו . 1 ו 0 . . . ו , / ו / / ' . , . וו 7 י "ו , " : / 28 0 , : . ! / / 0 י ו : 2 / 0/0 / ו וו ו /, , - : 20 ( ו , . / , , י , / וו [ רדן , י : - 1 " ו [ 2- ו . 1 וע וו / ו , | | וו . | 1 , . ₪ / , " ו . . . , ו . , / . ו , 1 , - ה ו ו 4 : 4 2 | | | 0 / | 1 .שי - , י = . ו / : "ו : ו . . | 0 . ו ₪ פּ / , , * 4 ' ' ' / ו 4 [ וו . + לי / [ , " , 7 ו ה י / : [ ו / / 2 . / ו 1 / : ו "ו "ובו ו . + / 3 ש ו / ו השש | 2 / 00 . , 0 [ ' ו ו / : 4 ו / ' . / 1 : . . / 0 ," -- 2 . , - . / / ו / 0 / | [ י : [ , י / ו 1 . י " . ו זו . ו 0 / : כ / ו / י [ 1 / . ג 4 / [ . " / , [ / ו / / ו ו [ , ] ] . , / : . | מ / / 1 ו 4 / / | / / 0 , 1 . י | ו | ו 0 םד | זשמ , ז / , / ו . ור , 1 , וו / 4 / 0 ו ו 0 [ ו [ , 0 , [ . / + / 0 ₪ 0 ו , : / 4 / ו / / , 2 ו , ו 0 ו , י , : . . " ו ימ -/ - , / / " וו , 1 , רו ד , - 1 [ 0 [ | ו . ו 4 [ | / ו י ו ו / : 0 י 7 . , | 0 / / ו 2 2 , | מ : / 4 / / / [ 1 " / .. 0 0 , . / ו / : / וי " ' / [ ה / , , , , 0 / / 0 0 / / 0 ו 0 0 . / / / י , , /" / ו" 0 1 , / / . [ ו 9 /," [ / " , ו , , ' ו - . , : - ו . , / ו ' / ו - 2 ', / , - : . , . 4 : . 4 " + 9 ' / 0 . י | , , ילו . : , ו . וו - . 7 , | 0 , ו : / | : | , 0 ו [ . ₪ / | ו ו ' , : י "ו . ו 2 : / 2 / ו ו ו 1 0 0 , /. . / / ו / 0 | / / / ו / י רוץ 0 וו ' ו 0 ] . וו 5 . ו / ] :5 : , / : כ י י , / . , , + , . "צע 7 . , - : 5 | ו / 0 / | , י / : / ו , , ,' ו / / / / ,+ , . ו ₪ 0 . 0 , הז לט דט הצרו "וחד ה ו 0 . . : ו 2 = , 3 / ₪ ו וח 4 7 11 דד 0 0 , 6 ' / או ור " , / וה / ₪ 4 / 7 / 1+ 1 / 0 / 0 / " . : , : , , , / ןי 20 / ה / / | - : י ו "ן" /% " .9 " " - , ו /* : / / . 7 / ו , ו / // ו . ו 5 ּ / [ /- ו ₪ , , . 7 . ' / / , : : ו /, : .ו 2 | /, [ / / / / / , / ויו . 7 . 0 . " ו / 0 . 2 - . / . . / ו וי / . 0 , , , . , , ו . " ₪ , , / [ , : , 1 צ זו , . " 4. ו 4 / . / 0 , | / / ו : | | ו ו / 0 ו / ו / ו | , . // 0 /" ' ! 0 / ו , + / / ויו / ו . 0 יה 3 ' לו , . ' 1 " ואו 9. יי ' . 0 " ו ./ / 1 0 , 1 / ו' וו " [ 0 , , ." / / ו 0 ' %8₪. **ארד % א | ל ל "דה" (4 החדש ור = 0 5 0-4 ה הד ל > -%%, 2% י% לטל * ",= ₪ 2-ו ו ו ו ו מו מ ו מ . / / - 1 . / 0 4 0 ו , / רדר 0 0 ו ג י 4 ' ו" , . ו 2 ] / : ו 0 ו / ו ו 0 / / 1% - - / 4 7 / ו . . . / / | | : [ | 1 / 4 , : . ] 0 0% 0 . . - . [ . / : ו" ו ו 7 / כ ו ו / 0 ' כ ' / / / / ו | ו " ו . ג / [ . | / ויו /" , , ) / / / ו / / ו . ! 0 וי , 0 0 / : / 4 0 0 , וו / ז זו 0 / ּ" ו " , 0 / , / : / ' 1 יו ' 0 , . : . הבו , ול / 0 / 0 0 7 , / "7 / מז / גו / וו [ / | ו ו ו / 7 : - ו ₪ 7 . / 5 2 [ . ו / 0 , : י ו . . / . ו / / ! ! ה" , . : ו : . ו 8 , י וו , בד 0 / / ג ₪ - 0 / ו / / , 1 0 . , | ו י רבא 0 . ₪ ץ / ד / . 8 , ד , | / 0 : / 9 ו 1 0 / ו , 0/7 ו 0 . / -וג = [ י ו / , 2 | . ' / . 5 ו 4 הרקי ד ל 0 ו ד 8 ארי ער ברק 5/9 שיד תפות דשל כ ד ל א ה ב ורי ב טר ו הלרק יל ללקל הרל חוציפורו ו / ו דלש אי . ו / / ב = ל =שר = לחר ער-לחליתר = ןאוק נתתו תג לל ,רקחל עלחיש/ וטל + 7* % פו היושעה ,לתה קת-% זחז:ו, כו רו רה = ,> וברה ל ובר ישיש 5-7 6 = ב ו ל ירצ הלות כ אנ קוק לי של ו . ו ו / , . , 1 0 . 2 קב נַ - 0 | . ! / / י י ו 4 . / % . : 4 ו ו : [ / ו 1 " , 1 1 ו : 2 2 : ו 8 / / 0 | 2 0% / / - , ו ו ו 1 , . : ו , | % וח ו / / י ה . . 0 , 0 | ץְ ו י ' , , | 0 ו | | . ו , :, . , ו . : : : / , | .ו / . 0 , 8 ו ו : , , 2 / - / 0 | | ווה . ' " . / 9 ' ו 0 ל . 2 , / / 2 8 ו / , : [ ו ור / , ו . 2 , / + ו / : : דלו , / ו 0 , , / / . 6% , : , - / / 77 , . ' / 2 2 , / / [/ יַ . ) / | וו : כ ן 41 4 ג 0 ג . - 0 5 2 : 2 . 0 , ! 0 , 4 0 % , ו ל / / ו ולי 2 ו ו 2 7% 1 / | 4 2 ל 0 : | 4 00 , " " ו ו '/ש וו ו ו [ , / ו א , 5% וו / / , , . / : , , . / ו , ה 4 י , , ו : / " / י ו ו , : ּ, ו " / . ז ו 0 - - "ה - / . - - 9- ו שו + . - ו [ 2 [ , . - - 0 / [ *כדר ו , : 4 . . 0 1 ּ, 2 : 1 2 ָ | [ 0 2 0 6 : 2 : , . - ו ! , , 0 ו : , 1 : ו /יו 4 / / / . י - / / : ₪ / | / , , / . . [ / ו ו : . ו : , ו , , : / 5 - / / , .- 5 / '/ / ו 2 ו 0 1 / , . : 0 ] ו ו ו | / . י / . 2 ' י 0 / /. , , "0 . ו | . . ו 2 | . / , וד . , 1 . ו / . 0 - 2 / כו . / 0 / 0 . . / . ו / )| 0 וו , ד . ו[ --/----::-:-:-/-]-/--- 0 0-2 2 | | ו ל ל שי קר ל ו 1-ה 0-4 ל 6 ו 7% 1 4 - ו ו ו ו | ץז ₪ ו רו ו 4 ו ו ל ל ו 4 שי - ה : 2 וו ו ו 2% ו /.. וו 6 ד ₪ 0 - 7 , ו 1 אי .4 / ו . זו תא וו הוול ו 9 -. - ור ווורן, ו 7% > 4 0/0 % יש 4 % וו וו / ו / / - ל 1% 8 5 / וו : ו זר 0% 1 , - ו / ל ל ₪ "> | שש , 7 - / / / ד ו ו ב - ' וו או ₪ ₪" לו וו ו | 0 . , , ו 9 %) רו לי ב ה וו .2% ל /ץ וו" . וה - בדו ברח ו "ל כו וז ה ו 4 ו 0 0 , ו וול / יו וו בי / / % / / 1 ו / ו . 1 7 1 אוו ג ו ו 1 . / - 1 ל (, 0 0 5 : ו ו ו ו , ו ' ו 4 ו ו / ו 5% % , 0 ה / / 0 ו י : ב : ) ו 3 / 8 ו / 0 / , ה ב ו ו ל ה | ו וע ד 4-כ ו רו ו ה 438 --קק == הלק . " 0 - 0 יו ( 4 ו 7 או ו ופן דצו (נב>= ו 7% ו 4 >4-- |שף ו == !)> = 2 = )| | 42 "1 1-ו ה ו ).ה = 0 == " מו 5-ה שי == 7 ₪= + 28 ד השקו ₪ אא =ק קלש 7 7-97 0-7 |77)8 -7 ")8 )שרע = "32-14 )שיד == | ] עמשי וט קפ וח יפות 4 %-%:-ב146*:>בוש=) הי >.-ה- 2 6-47 2 / 0 ו ו ; - ה | 0 ל - 9 ו ₪ / / או ו : - == 22=* ל ו 0 ו 0 . 0/0 ו > 4 4- אי << 7-2 ₪ > ו ו 4 מ 0 יק ' ו , 0 קדימה ו גבוה.: - קרח מהשמים.. נמוך: - קרח רגיל,: 9 7 4 שו " זע ו : | . ו ' ור 7 ) , , : = . 1 בל 9 ו מל ) ] : 4 / = + / שא - - ב 0 0 . ₪ 35 ו = ד / ן רש . ₪ כ ו : לש 2 : 2 , / : 0% . ו 5 1 2 1 א 0 . 0 2 ₪ , ו 84.". 1 / שר , ששה / שש וו / ו %- - , , : 4 ל 2" ; 2% ל . . 0 ' / . 0 [ עשי 2 - י . עי) 5 . למטה למעלה - הקפיצו 4 ל 5 / יש 6 + ו צ זז 18 זיז 6 19 זט עס ז צמדם 20 ,טע 1 אאא 1 טס 1 8 7 וניע את התמונה שימו את > כל הרים חוץ 0 -- הקסת והשתמשו. על העט על הדיו צבעו עמז ד - את התמונה ושימ את המטבע על המקום תנו את החיצים מספר הגז ו ו ו ג ו 0 ו % %% ו > כ 9 % " יי - ₪ א / , 8 "- - את הסוס תנו לאב ב = 9 "7" ססשדס בטם ית 5 ודא 30 , זט/ים. ז עידן יצחק/ 02 - מזחו 31 זמעטם 1 סץקפד 32 ,טי ז ד 33 זסות ] ₪ , 1 1 ד % ו / 4 ' י יי ל / -/ / 7 כ ". 7 --הקודים: עש ₪ ה 2 / ו ל ו 5 ו 0 ו צ 4 א 7% 0 5 . - -% 1 | . 4 : / : ' 5 4 : = / % 8 : - ו , , 0 0 שק ₪ 0 + 1 ל , 0 . , , ₪2 % 0% / . 0 + | .. 1% יש "0 ) לפני שרוצים להשתמש בקודים צריך לכתוב: 0 צז 0 נשק - 500080₪ בריאות - 107 אוד / . | - ' % זע . 2 ה + / א ו 0 שי 4 / .ל לקקה, 0 : ל 1 7 2 0 ו " : ו . 7 / - % 1 . 0 | % ! 8 , . 5% הו 0 7 1 ו "וו " ₪ - ו = 0 / 0 ו ל . / ל : 1 5 0 0 ו ל : 2 ₪0 , , -. . . / א . 6 ' , , ' / 0 , א , 0 . ו "ו 2% 0 ו.* 0 , , %" > יו - % .5 . . 9 . ,אי . . / ו 8 [ . 9 :) ו : ו / /-- . 7 . 0 , : , 4 % ו ] 8% . 0% ל 1 - , | : 0 . / , . 0 . / ו . י: , ', . ' " 7 : ₪ / / וז 0 0 . 0 . וש וא ואוו ימומ קב הווהה שדק[ לקועקהורקתרקר-ת--<,<ן-ה הרק תבטריכ.-יה-י !2-0 =-ר איהש יש )2 5-₪--** 9-90 3/7 = ורק == =ונ4%-ש "אישו 3454/0507 === נ -8 58 [53 ו ויו ברמייו לפכשל 4 לשל9/=-ש/) רש י=->--<)//(ש [בפר =->-= .לעי ו בשי == !> ש-5=----ש )| ₪ הככון-ו(1מו0 מ| )לובי | [הההפררי2הוהאקו ו 52 4 | 1 ן ו | / 1 :41 | , / ' 0( ₪0 ₪0₪0009000-08 ₪080 65-08 5-6 טכ נו ל ווגכ יוות מי* דע 5 ₪ 00רק/₪ |[ מהלערודדי-2ד1 ומעעי5. דע תָם ישן מיק-עג. מ *שהשהע ₪4 או . / . ו 000 0 | / 0/. שאר ! - אלוין " + 1% כ 0 7 ו -- ו יי ווה ה . ה" ו ו 4 0 ה ו 1 1 |" 1 / , 7 ו 0 / / / 0 ו[ 0 7 0 : ו , / ו 7/ ל ל , הו 4 7 0 0 /. ל :, 6 4 0 0 0 0 0 -- 0 / // / ו 4 / ך 0% 0 א ו / 7 / : , 0 5 ה 0 0 ו / / / - . / 0 2 // / / // 0 ה 5 / -- / ו לי 0 ו וו ו ו וו ו 6. פקח עלן 3 כדילדתוס תמונה של 640 על 480 לגודל 320 על 400. אם ברצנוך להחליף את כדי לבדוק כמה מקום יש לך בכונן מסויים, בחר את הכונן ב"ופוטקמס6 עו( או = מסך ה"וג/, עבור למחיצת "חלונות", ולקובץ שנקרא 8/%.1.080₪ קרא בסייר וקרא את שודת המצב בתחתית החלון (אם שורת המצב אינה מופיעה, בחר 05 |גמושת0. הזז את קובץ ה".פותט הדחוס שלך למחיצת "תלונות", וקרא 3 518008 ,וטו" כדי שתופיע). כדי לקבל תרשים"עוגה של משאבי הדיסק הפנויים, לקוב? 1/0906.808. כדי להחליף את מסך הכיבוי הבטוח, בצע אותן פעולות עם לחץ באמצעות כפתור העכבר הימני על סמל של כל כונן ובחר ב"סוחסקסוק. כדי קובץ ה-%/0808.8!, רק אל תשתמש באותן תמונות לשני המסכים. לבדוק כמה מקום בדיסק תופסים כל הקבצים בתיקיה מסויימת, לחץ באמצעות כפתור העכבר הימני על סמלה של כל תיקיה ובחר ב"פסווזטקסוק. 3. גרירת קבצים מים מוקטענים בחלונות 3.1 יכולת לגרור קובץ לחלון מוקטן של יישום כלשהוא, אך פעולה זו פעולות חירום של איתחול אינה אפשרית בחלונות 95. היישומים המוקטנים ניצבים בחלונות 95 על סרגל | המשימות, ואינך יכול "להפיל" עליהן שום דבר. כדי לפתור את הבעיה, גרור את הקובץ לכפתור המתאים בסרגל המשימות, והחזק אותו שם עד שחלון היישום שוחזר. לאחר מכן הנת את הקובץ בחלון. סוג הפעולה 7 איתחול גירסה לשנה של 5, אם יש כזו על הדיסק שלך. > איתחול ב-1046/ 5416, בלי תמיכה ברשת, = > יכולות גרפיות ספציפיות או גישה. | הציוד החיקםה 0 וו 2/0 7 : 0% 1% % , כנ' ל /) 0 1 ./ ל 5 / 0 / 4 . / 0 /" ו . ו / ו / ₪ ה 2 | 7 ו / / ₪ ו ו 0 - יוו הצגת ה תפיט של אפשרויות -- 7 4 " 1 --] . ו 0 ו 0 0. כאשר אתה לוחץ על - 0 6 את ו ו 00 / . , וק ו ו ה ונ ---- 0 קמ שם משתמש חדש וטיסמה חדשה. אם הבטיחות. אנה ל | בוער עבור -. | אתה יכוי וסך המחשב 5 כל קובץ מסוג .פוט צבעוני 640 על 480, > אתה יכול להשאיר את שורת הסיסמה ריקה. | כאשר המחשב שואל אותך האם - 0 | כמו למשל לו % חברה או תמונה משפחתית, במהלך תהליך האיתחול. לרוץ = לשמור את ההתקנות עבור המשתמש החדש, ענה "כן". כל סוג מחשב 0 ו - | המזל, חלונות: 5 דורשת תמונה של 320 על 400, אותה היא "מותחת" ל"640 על (קונפיגורציה) שתיצור, *ישמר בצורתו הייחודית תחת שם המשתמש שבחרת. כדי . 0 0. כך שעליך לבצע דחיסה קטנה. הטען את התמונה המקורית לתוך והאל, אחר | ליצור קונפיגורציות נוספות, רק אתחל את חלונות 95, והקלד שם חדש כאשר 1 7 בחר ב"א9000/8% ,6פהוחז. בתיבת השיחה שמתקבלת, בחר ב"אופקי" בחלק = המחשב דורש ממך לעשות זאת. כדי לשנות את הקונפיגורציות, בחר ב" 60ו5, והקלד "50%". לח? ווח כדי לדחוס את התמונה. לאחר מכן תרצה גם | תאסכ וטו5 ,מוגופ ואז בחר ב"וסאו זה0זט0111 ה 8 חס 108 ג אתגזשסתק [81 פס --- התמונה ו עד ל-83.33% מהאורך המקורי שלה, ואת זה תוכנת ומוק = = = . : די לעקוף את המכשלה ה | הזו, השתמש שוב בתיבת = > , ומתח את התמונה אנ נית ל"104%. לאחר מכן פעולות גרור והנח 7 6 גרור קבצים או ספריות לסמל סגגסוטזם עוא, אותו תעביר מאוחר יותר | ה שוב. התוצאה הסופית צריכה להיות תמונה של 6 2 גבעים בגודל של 320 0 | 5 . 6 גרור קובץ למסך הראשי כדי להעתיק, להעביר, או לבצע קיצורי דרך = = על 400. שמור את הקובץ בפו ו ה ל ץ החדש שיצרת למחיצת = = לאובייקט הרצוי כעת, כל פעם שתאתחל או ו 5 תראה | גרירה פשוטה תגרור תגובות שונות בהתאם לאובייקט הנגרר וליעד אליו גוררים. 8 = = = == = = כשגוררים קובץ ממחיצה אחת לשניה, הקובץ מועבר בין המחיצות. כשגוררים קובץ מכונן אחד לשני, הקובץ מועתק לשני הכוננים. גרירה גם מבצעת קיצור דרך של יישום. | כאשר גוררים 6 מקש <> 5 מתבצעת העברה. : /10 / / הו / ז ל 0 01 ו 0 ו א / , 0 ל 7 ו 0 // / 2 0 - ]43 "/ ו לי 8 ו - 6 / הכפתור הימני של העכבר ולא השמאלי, המחשב נותן לבחור בין העתקה, העברה או קיצור דרך. ‏ = 7 גרור את הקובץ לסמל "קיצור דוך. למדפסת" כדי להדפיסו. | 8. גרור אובייקט לפח המיחזור כדי למחוק אותו, 9. גרור אובייקט לכפתור ח"וזגו5 כדי לבצע קיצור דרך בתפריט ה"ג50. 0. גרור אובייקט לסמל יישום כלשהוא בסרגל המשימות, והמתן עד שהיישום ישותזר. הנח את האובייקט בחלון היישום. 1. הנח מסמך על שורת כותרות חיישומים כדי לפתוח את המסמך. 2. הנח אובייקט בחלון פתוח של מסמך עדי להחיל עליו תכונת ₪ 01. | 4. הנחת קטע מודגש ממסמך על המסך : הראשי (ק66360 6תו) או בתוך תיקיה, כדי ליצור מקטע ממסמך אותו תוכל להעביר לקובץ אחר מאוחר יותר. 4. הנח מקטע ממסמך בחלון מסמך פתוח כדי להעתיק את המקטע למסמך החדש או לבצע עליו העתקת 01₪. - / ו ו 1 5 גודל אחיד לא תמיד מתאים לכולם | באפשרותך לשנות את גודל הסמלים והכיתוביות שלהם כדי שיתאימו להעדפותיך האישיות. ראשית לחץ באמצעות הכפתור הימני של העכבר על נקודה בלשהיא במסך הראשי ובתר >טוחטקסוק. לחץ על כפתור ה"ססמגזגשסקה: שמופיע בחלון. בחר ה0ט1 מתוך רשימת ה"מוטון, וקבע את הגודל (ברירת המחדל היא 32 = :קודות). כדי לשנות את מראה כיתובית הסמלים, בחר פונטי שונה מרשימת ח"וחסיץ. = קבע את הגודל על ידי שינוי שדח ה"6ש8. לחץ 0 לאישור / 6. ניקו? המחשב: 10956סוז₪ שו --- כדי לחיפטר מסמל טנאטוטומ עו גרור אותו לפח המיחזור. אם תרצה להשתמש = = | נתוכנית, תוכל לעשות זאת על ידי לחיצה באמצעות הכפתור הימני של העכבר על / קודה כלשחיא במסך תראש" (אר של הלק 0 גל תלון על היקיה) ובף ב - 5 ,אסא 0 0 0 / / 0 6 0 , 7 ₪ אדו ג חץ באמצעות כפתור תזכיר לך שמחקת וסמל אתה - | 008011 6 וו ו , .4 ג 0/0 הז %% קוח הר 8 / 0 ל ]/ ו 4 ל / ₪ / 8. ניקוי המחשב: כדי לנקות את המסך ה יש ו ו קז , וווווהה . ו 0 , וו וו 0 . . ו . 0 %-> והי / ל 1 ו 0 " 3 1 ב - / ו 0 ו 6 : וכזי )| = 6 שר ו ואוו וו ו ל ] 1 7 => ג של הרישום (ע869080) לחלונות 5. לאחר גיבוי של קבצי הרישום (ראה סעיפים = 09| הכנס -- ל660600ק ומשם | גש | לתיק"ת ‏ ה" " 0 0 - טא גוא .1.061 צטא, כאילו היית מנווט בעזרת הסייר. 0 טמא כוללת בתוכה שתי תיקיות שמתקשרות לסמל ו ₪ בוחר באחת התיקיות, אובייקט ב "אטוז או עבור פח המיחזו. 2 שאינך ‏ מעונייך. ו . 1 0 שָ ו לתיקי / ויים. אם. % ל 9 0 / ו" ו 4% 9 / יש / 0 - וו , = כ ל 0 ' ו 6 ו 0 ו , ו 1] -ו₪/-/--- -/--/------ יי 1 +4. 8 כ 1 0-9 רו יי | דני 1 ההסדודדד- - ו ויו ו ו 1 יו ו הא כ / ף לשזור. , רעיונר טוב ב לחדפתקאות,- ולה ביותר היא / 8 פועלים ל ל 0 2 -- החבר'ה -- לת | -, --. שהואנר ' 20 | קשה. מל וד לבנות מערכת שלמת 8 = 8 - 0 2 למ כוו ות ה/ 00 - /ף - . | | אץ. דבר. שגורם יותר: לות להירצח בשנתן, יר ב ישיד /-- ו . וע 5 / / ל . . גול ר . . 4 0 ' וימ . 2 ואר + . . . ₪ 4 מ | לת 7 4 ור דעי / 8 - ' ב רצ יא : , - , ו ו ; 1% : | / ו כ יצ 2 ו 4 ו ו יש ה זסוף: | רצו? 2 7 להו ות שלוש תכונות: ו ביינות,. 0 וברור שלא: ודאי ג את הכריזמה. הוסף : לבונז 0" יי ו מע נדכות ו ומוכרים את המידע לכל הג | לטיה לדמו - גם את אספקל הריגול. מיוו הריגול הא תי שיית | - בנולת 3 אנש 5 ₪ ו ₪ / 1 0 ו 4 ו / . ו ו ו ו ו ו 0 0 .-- 6 ו וי ו וו ו . ן וי שו ו 0 7 0 0 הרחווווותו, ו 0 9 - , . 1 ו 5 7 - א וי ל'עדי / ו / . 7 ו 1 ו | 1 = 4 , ו ' אנ י . . 0 ו . : ו 0 / 1 4 , ' 0 : , / ו / "' , ו ו ו" , .ו 0 / , 0 | 0" / / ו יי 2 יו ו כו יי / , / : 9 וו 29 ל ו ו 7 ו 5 ו " / , י זי לש ל ו זרז ופ וו 1 ו ל " ו ו ₪ וו ו ו ו / | . . | 8 ו ו / 4 0 גד לוי ּ/ 1 א 1 / 7 יט . ולוו / רו וידי למסל ו 0 ו 0 0 וכוה 0 0 6 ל ו [ 7 2 . ו 2'| ב בושו ו לי *ו1' ו 1 רז | א ו . ו 6 / ו כו '. ו - = 0 ו יי , / ₪ 1 / 2 : , ד 0 , 0 / ל . : , ו וי / | 2/0 וו ו 0 7 . 1 ג , 0 : . 1 ו // / ו חי וו / הויו 2 , / / ? 4 [ ] 0 " / וו ! , , 7 / / 1 . / : . ו 2 : " | /, /. | / / 4 ו . ו [ 11 [ / | ה 7 0 7 : ערד 1 | / ו שו ו | , , , - 9 ו ' יי ו 0% 0 , 0 . / . ! / ו ' / ! . 9 2 וו 0 ו . 2 0 : / . ' / ו 1 % 1 / / 0 . . , / / . . / : ו ג דל | : ו . ! ליו ו ' / ' : 1 , ה , / ו , / 00 ג/ % /, ו / / 0 / , ו / / 0 רוטוו ו ו |,4 ו ו / וו | ו 0 ו 0 / / : , / / , ₪ , יּ ו 0 / // : / 0 ו ויו + 0% : / ה ו" . . / : , 0 ₪ 4 / ו יַּ [ / . וצל . וו " ו וע ל .ה .> , / ור ו . / . 0 3 3 4 ו , ָ שר . . ו , = ו 5 יל לי ו ( / , ו /, 1 0 ו ! ו ו / 0 בש שג ו 0 8 - ! / ו , / ו 0 %/ 0 ו בל ו ו דרו ( ( , ו י ?ו / / / , 0 2 . 0 0 , . . / - / 1 וו וו | ו וח 0 : וו לילל ו ו יצו" 0 ד יי 4 יו 7 1 . ל | /" ימה " / 2 / 5 שי ו | / ו , . - " ויו וו וו !ו( ג ו // 4/ ור יוו, . 5 וו 0 ו ו / 2 ל 5 / 0 4 , / / ו / 5 כ" | / . ש / , / ו % ! , 8 וו ו ו אבצי ו , , ו 1 זן ₪" : 1 0 / ' 7 , רב , 5 " 7 ל 0 0 : / 1% / 0 ו ו ד האלה / / = | :חן ו ו , ! . ו / 7 : ו . 2 ( כ 7 6% ו . א "0 יוות ו וו ו 0 . / - . | : . " ]. כ 5% 2 0 ₪ ין 7 . = " / / , 9 : = / ל י , וו רוי , יבי, ו 5 8 4 ו ו - ז 2 0 ה % 2 ל 7 6 5 : ג : / 0 : ר , % א ו % וד רו ו 2 ו 2 2 ו 0 0 ו ו / 0 / / / 5 2 " ל : 2% בר ו , ו 5 5 ו 0 5 | 0 0 0 בר ְ 7 ו ה 5 / -. / ל : 7 0% ו 7 6 ו / / ו / ו . לו ל : י . /. 0 ו : | הרו - אי ₪ / % הי ו 3 / ו | / וו" / ו / ו ל , ְּ 0 ו ל וש %* ו | ו 0% ו ו י/ בוא ווה , / . % יי ו ' 0 / 0 , יוו ו ו / ו ילוה וליוו /, יי ינ 0 . 0% הוהאהרו ו ! , / 1 וו ' ו ו 0 ו !0 / ו / 4 0 ו דל ו בכ וו וג 0 /[ וו ו , וי ול / ו , ו ו ו ב( או מכ ו יכגו וי /. ו ו ו ו 1 - ו יל . . - /, , , . . , . . . / 0 1 / ה : 2 / : 7 ' ו לו : ו /" 7 וש / 1 ' ו בש % 2 , 5-ל 5 1 / - 4% ו 0 ו בליש 4 ' המל והי ו גל לש / ו . ו = ב ו 11 : / ל ו , 7 0" 5 | 0% | 4 5 ו . 0 . , . 0/0 ו ו . 0 ! 9 / יר ו 4% , / 9 יי , אוהו יאה טש | םג , ה. 1 1 , 8 ישן ו ו | / / / ₪ // / , , 1 | ו 1 כ 5 4 .0 + 0 0 5 2 " ד - 0 . : 0 / 7 /" / /0 2% - %" ! 2 ו ו : 0 / ! . ה - / שת "0% / ו ו , 97 1 ₪ ו 0 / י , / / , 1 // וו ו א-! וההההוו ו ו : /. . , 0 % . . . : : / 0 1 / : , . ו ו .₪ / 9%; | 4 ן , ו ו / . , , / ' . , / ו , גו ו ו 2 : | 0 ף : ה = . 7 5 - ו ו . /" : 1% ה 7 / ב ו / , 0 ו ולו 5 ,0 | שיל 4 0 ,וו ל / / . 0 ו 0 " ו רו וופו ה / 0 ו / | . 0 / ו , שי ו ו ו ור ו . ו 8 0 ו / " -₪ , / 1. | יּ /00 / / , ו 6 % 4 + / . 2% 8 ! 1 7 / צ' . / / , / ו וי / /י - , / 1 / , ו ו וי יְ /י 0 , % . 0 0 - ו ו ו 2% 00 / 0 יה צ; 1 ₪3 ו מ ות ו ו צ'רציל ישב במשרדו החמים ועישן < סיגר, | כשברקע. = נשו שמשת הפגזות בלתי פוסקות על לונדון. | מלחמת העולם" ל ₪ השניה העיבה מאוד על חייהם של תושבי לונדו והרגילה בו: אותם באזעקות בלתי פוסקות ובירידה. למקלטים. צ'רציל = ען במסמכים שהוצגו לפניו וחכך שוב ושוב בדעתו, מעלה - טבעות עשן מודאגות )נעובתוסר נינוחות. = = " .- | לפנר וינסטון. צּ ירצייל, ראש מלחמת העולם השניה, עמדה. עיירה תמימה להפצצה גרמנית, "אניגמה", מכונה שהיום התלטתו, כך הבין, תהיה הרת גורל ותשפיע על מחלך > . המלְחמה, כמן/ על הדרך שבה תשתקף דמותו בראי -ההיסטוריה. בחדר ענק באחד הבונקרים אספו מאות פקידות נתונים ממכונה עצומה ששמה "אניגמה", שהיתה מכוונת > לתדרים בהם נשלחו הודעות מוצפנות של המטכ"ל הגרמנ = בעזרת מנגנון מתוחכם יכולה "אניגמה" לפענת את הצפנים, )| ומבין השורות המפוענחות קרצה המשמעות האימתנית = 0 עיירה בריטיית תופגז ותושמד על ידי חיל האוויר הגרמני. אש 0 רק יפעיל את מכשיר הטלגרף ויתן. אי אילו הוראות פשוטות, ו ה כמו פינוי תושבי העיר או הכנסת. ארטילריה לאיזור, ל"י 7 להציל אלפי תושבים, ! . ליבו היח עימם, עם הילדים, - /- | הקשישים, עם. אחיות: בית. החולים הקטן ועם הסובאים בפאב המקומי. דילמה אכזרית "אניגמה" נבנתה בידי מיטב המוחות הבריטיים, מכנית לחלוטין, ועלתה הון עתק. המנגנונים והלולאות ידעו לפענח = בדייקנות את הצפנים הגרמניים והמידע שיתגלה דרכת זכול 0 0 לחרוץ גורלות של קרבות עתידיים. "לא", אמר לו אמד ‏ 000 0 = = = מבכירי יועצין" "איננו יכולים להרשות לעצמנר להסתלן כ , סוכני הנאצים עלולים לחשוף את הפינוי, ולשנות עקב כך 0 את הקוד, המכונה הזאת יותר מדי חשובה לנו. עד שייחשפו הצפנים החדשים ועד שנתאים את אניגמה' אליהם עברו חודשים, חודשים יקרים, שבמהלכם עלולה להגיע. ידיעה / רבת ערך. אנו חייבים להתעלם מן הידיעה על הפצצת העיירה, אדוני". צ'רצ'יל החל מתהלך. מקצה אחד לקצה שני של החדר, נעצר מול תמונה של אשתו וילדיר ומתבונן. בה בעצב, מכבה את הסיגר, מדליקו שוב, ממולל חתיכות -:- בידו, ‏ מתישב, מביט ביועץ ושואל אותו אם הוא מודע > למלוא המשמעות של דבריו. 1א, ראש שירותי הביון, מסכים לדברי היועץ וחוזר על הטענה בדבר הקושי לגלות מחדש את הצפנים. צ'רצ'יל מבקש מהם לעזוב את החדר, בכי חרישי / %/ | , : % 1 ב 1 שב ' 7 6 ו שו : הוה האמה תתמה חרה=- > כ הרי רייר ו ו 7 ו ו ד ו . . ו : וי , | ₪ וו | 0 , / ו 0 | ההשו ונימן ₪5 . ו וא | ו 1 ' א . הט דהל .ההק חחח שי היוור הרוקה 0 188 000 1 ו ₪ ו ' ו וו ו ורנ וו גו ו . , ו / . "ו יי : , * 1 ו / וגו . 0 כנו דר ואו ו / / [ 0 לסכן א את עתידה של / , : אים לה מחשב .. [ ְ ק י 0 7% | . 5 / / וו 2 . ו 3 6 ענת ל 0 | שיקול. מוטעה . 0 "אנוגמה" (1940) נחשבה לאהד המחשבים. הראשונים 5 ו יולו מ שת כ (נגנוני ענקי מכניים שפיענחו הודעות. מוצפנות גרמניות. כיום <> ניתן: לומר שקיומה של "אניגמה" לא | תרם' לבריטים דבר | ל צ'רצ'יל שלא לפנות = בתקופת המַלחמה, בדיעבד, החלטתו- שי את קובנטרי כדי לא להסתכן בשינוי הצפנים היתה מוטעית, = | משום שאף ידיעה חשובה נוספת לא הגיעה במהלך המלחמה ‏ " דרך "אניגמה". בכל אאת, זָה*היא אחד הצעדים הראשונים בעולם המחשבים, והפיתוחי הזה דחף את כל הענף קדימה. כיום, דרך אגב, תוכל כל תוכנת מחשב פשוטה לתפקד כמו "אניגמה", רק תעתיק את המנגנונים והלולאות לשפת 6. ₪ ₪ חקודאתאטתתהה = " ו וה 1 4 ו ו / / / .ז. 1 - . / . 2 0 | / 0 = + / 0% . ו 2% 0 1 4 / , ד ו ו , " : ו . 0 0 0 0 7 : : , 6 שאו 1 0 0/8( / 0 . / ! / / 0 / 5% 00 - ו "ו גה " 7 /// 0 / /,'. 0 / 2 / . . ג /. וה ב א ו 6 "| ו 7 ה משלה הוא מידע, והאנשים היעילים הנכסים הגדולים ביותר שלה - הם בימינו, וסביר מאוד להניח שיחיה ישי ו 2 ו . ו 2 / / '. .ו ו . 2 - ל ₪ - ו ' 6 14 היה גם להבטיר מי שדיבר בגנותו, ב וו [|מריפיזת / שר ו רו ו 5 0 / " 0 7 0 = 1( לו 8 7 ו |: 7 יכה מלאה של הסנאט אם רצה, להתנגד להם. שסגת', שבו מתחזה קוד ממפקדת הרצון לסרב |1 1 ה ו - 5 ו % : 1 ו ו 0% , ובות הרבה יותר, הוא וו | . של הדומולנים. . 0 2 ו 0 . ו / רל כב וו ד . וו א לוא ל 0 ו % / , / וו / -%. וו ו ו ו / / ו ה ל ו 0% " ו ו 09 יב וול זו % 5 0 ו ו ואוהוו. ל ₪ ו ור וו . " ו ו 0 . ו 8 7 1 צר > . / .ו ו : ו , . 4 , . . ע . 0 -- , ו בא לו יש אב רל רה לוח צלו לוו 4 יש - . ! , - ו ו ד ור יצו ' הויו - , ו 0 4:7 5 ' " ' ית /, / ו על " ו פרד מסדרות המדע הבדיוני, יּעָין הרומולאני הפועל בסגנון הב ומתחטב בסגנון סקאלי-מולדר "תא מצד חס םי אק" מדת = שישנם גם המרגלים "הקלאסיים", בסגנו | כמוב ו , ) מ"בבילון 5". תפקידם בכוח הוא לאסוף מידע ולה ת האור, נגד כוחות החושך. לעומם ישנם אנשי מ! 2 . ו 8 הי ד0זא"), המקבילים לטאל-שיאר, שעו לאנשי המשמרת נאמנות כפולה, וסביר להניח שחלק מהם לא ידעו למה הם נכנסים כשחתמו, אך בחרו להישאר כי מצאה חן בעיניהם האפשרות להיות בעמדת כוח. חלקם עוו שלא - הם המסוכנים ב ב וכו ו מסייע לספינת קרב נא ה 5% ור הגנים של ד"ר הלר עוצבו בצו רה 3 1 שתהיה רו / | | אה מעולה ונאמ 1 דן, ומדווחת באופן והנאמנות שלה לקב על פעולותיה ש ו . , דוו אל - 8% / 0 ל / ו ה / חרת ללכת עם הי אח לפני סיום, אי אפשר לשכוח עוד מרגלת ל 2 ו ה ו /% 4 1 7 ל ו ו ות בקנה אחד, ומ ש ך " והנאמנות למו בחלק גדול יותר של נאמנותה. מרגל זה לא דבר טוב או רע - הכל תלוי בנקודת המבט. אותו מרגל יכול להיחשב במקום אחד ליצור שפל, ובמקום אחר לאדם אמיץ שמציל נפשות ונאמן למדינתו. המדע הבדיוני, בכל אופן, הוא בהחלט לא זה שיכריע בוויכות. מן הסתם, הוא רק יוסיף עוד שמן למדורה.: 7 ו ו / = רו )ו בו ו 0 , ו ו הארץ 2" (2 ודא ם). = עיפב . % אדס כהן ו כב 0" -" רברגב.), | של ו" / ו ול 0 1 / ₪ ו . ו ו ." - -- וו / ו ו רו ה ל 0 7 / / כ ו 8 + ו 2 = // 0 . ר 7 ₪ וכו 0 ו ' ו יוו ' ו וו 1 ה ו 1 %/ . ו 0 0 0 רו ו 4 ו ו . / 0 ו = ו ו 0 = ו ו וק ו / כ : / = ו ו ו 4 1 ו | סוב ו ( ו 1 , % / ךְ ו 4 ( ו 0 , : : ,| ' 1 וה ו ₪0 וו . וי !. - 0 . "וא 5 6 : .. . וי 65 יז ו ו ו ו / 07 1% , ו ו : + / ו ₪ / 0 יו 3 0 ו | / 0 ו וו ו וברו וקוק ר'פוא|ו, == 1 צר יש 4-ו . , .ה / ו 3 ו / וו ו / ו ווה ו ו 4 = 2 שה == יש א 5 . '/ הו ד ו ו ו ו הגור ויו 0 "ו 7 ו ₪ . - . " 2 . 1 = , 0 /- 1 י ו / .ו , 0% 0 ו ל 20 %ם 4 יר , לוש / 2 .. / 6% ב ו . ₪ /,. . ו ו ₪ ?9 ₪ ו ו 0 4 ₪ ו 1 ואריאציה על המשח | 0 קרו 5 5 ןוו 0 7 ו 0 ו אש וש 0 ב / 8 / זוגות קלפים שונים). המשימה היא יוצאת ‏ ממשיך. מ הרוהו ו 6 ה /! / קה / 0 7 . בי ו ו 7 שווי ו ל 0 . הש ו ו לוי ההסברים. ה / 2 לא חושבים עי "נינה" הוו ו 1 ב ל חדווה"! ו ו ו 5 ש 0 / / " / | מדברת. אם לילד ת פשוט בגלל שאוצר: כמובן שבסופו- צ ! - ו "ו ה שק!] | 0 וו ל , . , / " ו / 0 / . יר : 6 / / . 0 1 / [ ה / ו ו 0 1 / 2 , ה ו , , ו , -% , ה . 0 : ו . 0 6 '"י- ' / | 0 ו // 0 זו ו , ו ו נְּ , . . 3 0% + / ו ,4% ו , / / 6 2 ! , ; : 5 / לו ו וו 0 .ו % ו . % ו / 8 0 8 ו וו ו / ו 6 ו ו ולי י) ודו החרהדחחה החדה רתיהו חד וחד / ו / וו 1 4 נ ו יו בל 7% ו ו וו ד דו |ופזוווו4ו ודוה 0 ו' ו .והרוג.וצו / ₪ ו . /- ויו שו קר ו ו ו = / = / ו , 4 %. גו ו 0 . / "ו 0 ,2 ה + 0 , . , ל / וו וקגו 0 לי /[ 0 .ואי . 0 0 "> ו 2 1 ו םור ו ה 0 ו ו / 0 ו וו 0 | מלוזי מ רו כ ה ו 7 . 1 0 | ו / ,' / 0 ו | / ! . וו ורוו" : . . / 7 0 0 ו 0 0 2 2 : 2 0 ' - "4 ₪ . / 2 ו ו 2 | 2 [ - בי ו , 0 , ו ואו : - : / : . : ו , 0 ' , של 2 1 = [ 1 1 ו 4 . - וורוואו, : , / ₪3 . /- | ₪ : ₪ א , . -%. / וו 4 , | ו . / 0 ו 0 | ו 2 ו ו 1 | הלוו ב שו ו".. אצ" : 0 יי ₪ לשו ו ! ז , צ%)רדו - ור 0 הויר|וא (זפרא'רד:וון|ו| זור ו , 4 : 1 4 0 או ו 0 / , שר ו ו | 2 . 0 " / דר ו 2 וע ורכה ,וו רצוווהוו , ו ,4 ו 4 / 1 0 0 1 1 וצ 1 ₪ 2 0 , , ו -/ / : / 0 0 ! 2 ו : / 7% 4 . ורוו ל 5 / .5 / [ ו 6% / ו : 4 ₪ [ | / ו | בל ב / : ! . 7 וו / ו 0 . / ו 0 / / [ ו ו ו" / , 0 ה ו ו ווה .> 0 ו ו 0 / 7 , וו וו 0 ./ ו , ל 6 [ / / וו 0 ו ד , וו + , : / י : / ו ו 0 ( ו ' יוו ו 0 / / ₪ // 1 , / 5% 0 / " ' 2 ו ו ו וו / 2 / ו / ' ]1 ו , / / , 1 / / וו וריו ] 0 0 0 שוו-וועו: ו / , ו / 1 | |וחו , 8 , . 2 . . 0 | . 0 ו ' , 1 0 | ₪ , 0 , 0 , . ו 0 וו 0 / גווו וו / 4 ו ו ו ו וי ו , | / וי / ו ו וו / [ ] 0 / / ו 0 0 0 ו , " , / 0 "' " 0 ₪ , ו 0 ל וי ו 0 ו 0-0 / . 0 / ו : 0 0 ו וז וו ו ו ו ה וו , / / " ו 0 וו / / , , ו , וו /. ," | | 0 / ו י / ו 0 וו וו / 0. הו 0 4 יש 11 " 4 ] וו ו 0 ו ו ו 2 20 , ו ל 9% 0 0 6 6 ו ₪ ו | 1 ו / ג ו ו 0 / , ו י , היו זו יח וו , ו : . ,1 : " 0 וגו / ו ו . ! 4 7-ו / ו 0 3 : . , ו 0 1 ו / ו ו : , / , , 0 : / / ו גד . / . 7 0 . 4% ו ו .א )ו 3 | "ו [ 0 / : 0 , ו י 0 7 וו ָ ו , ( %' / / | | ו " . ו כוי]ן ץ! 1 1 , 0 ₪ 1 ו | / ו ' . 0 ! הי "2 / ] 0 ו " . ".5 0 % %ל ו 0 0 : ו / ₪. / ו / ]1 . ו / . [.7 , 0% 1 . : | .7 : , ו / יִ 1 | / : / 01 / . // 0 2 ו י 8 .₪ יו / מ 0 ו | , שי / , 0 [ 4 / / 0" : ₪ : ' ו ו ו / / . וו [/ 4 / ו | , 1 , . 0 אשי ו , / ו / 0 0 / / וו . // , % ו [ , 0 , 0 וי 0 / / 0 / / 4 . / [ 0 <%) ,. 0 0 ו עו ו , 2 . . 4 = 4 0 , / / , , . 1 ו 'ון -₪ ,'" - יאו | ץז המיר וו ו'ווגו. וא 8 ו. 1 ו [ ה ן 0 וו ו ] . ו | | ו זו + / /| / 0 ו ו 7 + / ו / / / ו 5 , ו 7 ו ו , , 2-27 | ו / / . / . ו / , / / ו : , : י . , . 0% / . ו ו 8 0 וו / | וו . 0 , / ו 0 0 ' ₪0 (ו77-=%+) , .ו . . |" / ו / | , ו | 0 / / . ו -. , . אריו [ / , [ / / | . שג % / / י ו . ג יוו / י 0 ו . . " / ו ו / : ₪ | . 1 ויו 0 וו / ו אגי% ו || 0 וה: 0 וו / ו "ו , + , : 0 ל ו ו ו ו וז ו ו ו ו ו 4 0% ו 0 0 : / 0 : , ו ו , וו ' וי 0 / ' 2 יו 0 ו 8 / 1 11 "ורוו יא / 4 , , ב ו ב ו ו 0 , ו // 0% ; , , | / /. | ' ו / 1 0 י 5 2 + ו י ₪ | .1 --- | . ו 4 0 / : / ., ו , 1 . 0 ו 0% 9" /₪ / 3 / [ 3 ל אוו" / 7 , ו / , ו( ו . . / : ו וול 9 0 שי 0 ו" ו , לי . . ו / יז > "ו 0 וו ל וו ו : ו ואה 1 / | | ו . 1/0 |" 1 וו א ב . בלל שי יב ו / . , ,. / / . ל וו א / , 0 / ו 0 - כ > | |ג/ ו /(/ וו 0 / / | וו ו | 4 ו . וו 4 / ל ו 7 1 . - / % " . ו ו ו רו לו . 1% / %" /- ו ו די בר לצ ו 4 "יו . .| ו 0 00 0 ! ₪ . ו ,0 וו 41 . וו , 00| , "ורוו / וו "₪ 0 0 0 ו או ורוו ו ו 1 / . .)ו ו ו 0 .ו / )ו דרוו יו גוו .ו.-.וו.). 10 ו 4 ו - וש / ו ל לו ו . ,| 0 ו ו וי ) ו ו / 1 עי ד 0 / "בש 0 , 0 7 . ל - , / / | (כיו ל סט ו + | | ' [ [ 4 0 ו . 9% / ו ₪ / גו ו / 0 | ו 8 7 /, 2 / / / 5% / ו 2 0 וו / וו ה . / /, / ל ל ו : 0 , ו וו וו | ₪ / 4 ו ו יוויש - . יי / / / ) 2 וו 0 0 ,. 4 , ו רו 0 . 2 . ו ורוו שיר / | / 0 0% וו ו 1 | | 1 | ו ו , | / 7 / ו , 2 "הי ורוו יוו " לוו אי ו 0 + ו וו ווה 7 / ' ו וו ו 4 מ / ו 0 0 / 4 .7 ו א ל ו ו 0 ו וו וה ו לוי ה דוו וי וו 0 וו ו , ו ו / /// / / 9 / ו | 0 - 0 | | | ו 2 | ו ו 8 , : 0 0 ו / : , / , | / " "ְ / , 0 . 0 0 . / ./ /-. 3( . 0 , יו" / ' ו כ : | / וו . 4 / [ / ו , . 0 4 : 0 ' ו ה 2[ -01 0 . -י 1 [ / 0 ו 0 0 | | 1 י 7 / 0 ו ₪( / ו. / ה ו , צ ו ו -₪ ו / , -- וו / 4 / / , / יו 0 | 0 / י ₪ 0 0 / . ו , וו | י [ " | 0 8 וו לי 0 0% . ו ו | ג / / 7 0 . ו 24 ו ו . יב, /, ו / / ו / 0 / / , 0 | וו , וו : / / / ו ו . "ו 444 , ו וו / / ו "0 [ . 4 , : / / ו ' ו ו / , / / '' , / . 0 7 " " , / | ו , / 0 / , , ו / // / - . ו ו / ] | ו | ו ו ]₪ , / / י / ו, [ / / : / / 0 [ / , ול , . 0 : 2 , אצ , / . / / ; 0 -. וו , / 0 / / .ו , 0 0 0 [ , 0/7 ו . ו / | וו / / 4: ו | ו 7 ו 4 / ] / הו / / 0 ' רו / / ו , / , ורוה . / ו 0 ו 0 וו 0 0 0 ורוו ו | 0 0 . ו . - , / | / / // / וו / . / , , , . - . 0 ,2 0 0 ו ו ' ו , , ו 1 0 || / ו 0 0 בוו ו ו / 0" ו / , וו ו וו / וו ו / / , ו ו וי ו וו | ו | : 0 / ו ! 0 / / / ו ו ו ב גו | / / ו אוו" רו ורוו , / / / 0 ו 0 גוג , וד ור 0 0 ו ו ' | וו ו י ו ווההונ|רווווורצו וו 4 ורוו ו . 0 ו 5% ו ו 5 " ] / 0 ו , ו ו /, ו ו / [ 0 ו , 0 וו 0 ו [ 0 ו 4 0 ו י 0/ . ו ו 2 / [ " ו 0 [ 0 / / [ . ו / 00 / / ) / ו / / ו / /" ו 0 ו" /, וו / ' 0 ו ' ו / קז / / - / ו . [ , ' ו / 00 . 0 / : ו ו /, , ו / ! / 0 / / 1 0 ו ו ו // ו ו / ו שי / | . "ו י וו 0 " .ו ו 20 ])/ 0 ו . . , 0 , / 0 / / וו 0 / 1 ו 0 | / / / / / ו ו 0 , | / / / ו 4 / / 0 : ו י ו / / | ה / 0 ו ו 0% , 0 / 0 "ו ו ו ו / ו / , 0 / / / 0 ו [ | / / ו 0 . 0 / 0 . . / , / / / / ו . 0 . 0 . ,ו 0 1 .ו ' רו וו 0 0 , 0 03 וו . / , / / 0, 0 / / ' , ו 0/0 4+ ' / ו "7 וו ו / /, ו / וג / ו י' / לוו / ו / , ו ו / ו" וו / / / " / ו 0 / ו וו" ו / לוו ו [ ו / / // י , ו / / / | / 1 0 / " . 0 וו 0 /, / 0 , / 0 / / / / / / 0 ו / ו 090 ' 0 וו ו וו 0 0 / ו , , / " , 40 /ְ ( / וו : 2 / / ו / / ו [ ₪ | / , ו | ו "0 = ) 7 1% / ו ווורתווא ה / | ו , זו / | ו / | ו ה ' ו ו - / ₪ 0 0 0 . 0 / / .ו 0 ] ו י 0 " 'ו, , יו וי . . , . , | / . . 0 6 0 / ו / וו ו / ' ו 0 , , או 4 ו 0 , / . ו" 2 ו . ו ו / 1 / 0 ו ו ו / 0 0 | , / יחו ו 7 ו / 0 / : - / / ו ו ' , 0 / [ , / : / , ו / 0 / גו 0 /, י 1 0 0 : 0 / לו 4 0 0 ו ו / . 0 0 | 0 . ו . 0 י / / / 0 / 0 /" ! / ו ו [ | | 7 / | י ו וי 0 | 0 , / ] ו / / ו ו " / ו" . וו / / / ו / / / וו ו | 0 / / ו " י ו / / / | ו ו ' / / / , / י ! / | ו י א ו י וש , 0 / / , . / / / / [ [ [ 0 וגו 0 / , . / , / 0 / // " ו . | ו ו / , / 0 ו ו / / 0 / ו "ו ו [ / : , / , , ּ" / : 0 , ו 0 -> שו . - -- + - - . : = = . : + = " --= >= . - ו * = המאר =י שיבדוק כמה מן האירועים הבולטים של השנה הוא מסוגל לזכור, יגלה בוודאי שאירוע אחד התבלט בבירור מעל כל השאר: וצח ראש הממשלה, יצחק רבין. מי שיבדוק את עצמו כמה שנים אחורה יזכור אולי עוד כמה אירועים, חתימות על הסכמים שונים, פליטות פה של איש ציבור זה או אחר, מבצעים צבאיים, אבל רבים הסיכויים שאם תנסו לסכם את העשור האחרון תשמיטו הרבה אירועים שבהחלט שווים איזכור. אם הייתם צריכים להיזכר באירועים מלפני 50 שנה היית פונים, מן הסתם, לחפש בספר היסטוריה. הזכרון האנושי הוא קצר באופן אכזרי, אלא אם כן טורחים לטפטף אל התודעה את הדבר שמבקשים מאיתנו לזכור, על ידי קביעת יום מיוחד או טקס כזה או אחר. אחד הימים המוקדשים לזכרון של אירועים היסטוריים ו לג ו וי וו (, . י, % ז 1 " / 0 0 | / | 4 9% /. 1 1 | נמ : " ב ו . 7% 4 מרכזי לימוד, ספריות עם חומר עיוני רב,. לים, ספריות סרטים, קלטות, ועכשיו, > זגיע גם תורו של המחשב. עדיין לא. אנציקלופדיה ממוחשבת שעוסקים על קצה המזלג מפועלם של ו - "7 - ו [ - הנצחה שנקרא "לכל איש יש שם" ע - ושונים בימים אלה. היוזמה, שהתחילה בע וקבוצות נוער. נפגשתי עם לימור כהן, המנהל, שסיפרו לי על השי לעתיד. . "במכון שלנו מתקיימים ימי עיון לתלמידים, לחיילים, לסטודנטים ולקבוצות מיוחדות", אומרת לימור. "המטרה היא להעביר את לקחי השואה, לכל קבוצה לפי הרמה שלה. יש לנו ספריה גדולה מאוד בנושא, ארכיון עיתונות, קלטות וידיאו ואודיו, אבל המכון איננו מחקרי. אנחנו גם מהווים מרכז חברתי לניצולי שואה בחיפה". נתן, איך אתם מאתרים משפחות שלא ידעתם שיש להן קשר אל השואה? הפרויקט מקיף את כל תושבי חיפה, ואנו מנסים לברר, ממש מבית לבית, אילו משפחות נפגעו מהשואה. נוה שאנן היתה השכונה הראשונה. היא נבחרה כשכונה מייצגת וממנה הפקנו לקחים. השכונות הבאות יהיו בקריות - קריית שמואל וקריית חיים. היינו רוצים לכלול, בסופו של דבר, את כל הנספים שמשפחותיהם גרות היום בחיפה, ברשומות המחשב. תרומת המכון לפרויקט בשלב הזה הלא נתינת גיבוי מקצועי. כשהפרויקט יושלם, המחשבים יוצבו במכון לשימוש ציבורי. האם הפרויקט פועל גם במקומות נוספים, חוץ מחיפה? לימור: הוא החל להתגבש בפתח תקווה, ויתכן שיפעל במקומות נוספים, אבל אֶין איזשהו קשר ארצי. כל עיר + 7 כתובות עגר - לצערי, רק כדי לכסות את נוה שאנן נצטרך עוד שני מבצעים כאלה, ואין לנו כוח אדם. תלמידים מבתי ספר אחרים יעשו את אותו דבר בשכונות שלהם, כך שאי אפשר להעמיק את הסריקה בנוה שאנן, רק להרחיב לעוד מקומות. מה מצב המודעות לשואה אצל הדור הצעיר? לפני 40 שנה, נניח, לא היה צריך להשקיע כל כך הרבה מאמצים בהפצת נושא השואה. כמעט בכל בית היה איזשהו סיפור או ספר שקשור לשואה, אנשים חיו את זה, ולא היה צורך בכל המשחקים הטכניים האלה כדי לקרב אותם לנושא. הדור הצעיר של היום, שלחלק גדול ממנו אין סבים או סבתות שהם ניצולי שואה, חייב לקבל את המידע הזה בדרך שהוא רגיל לקבל מידע: דרך המחשב. קשה לי להאמין שמישהו מהם יפתח ספר עב כרס בנושא. דרך המחשב יש לנו אפשרות להגיש את החומר בצורה מרתקת, ואולי גם לגרום לצעירים לחפש אנשים שחוו את השואה בסביבתם הקרובה. מי מספק את התוכנה ומעביר את המידע למחשב? חברת מסכי זהב בנתה תוכנה מיוחדת לניהול מידע, שמיועדת לפרויקט בלבד. הם גם נותנים תמיכה טכנית כשאנחנו נתקלים בבעיות. במה מתבטא שיתוף הפעולה בין החברה למכון? את השלב הראשוני בנוה שאנן מסכי זהב התחילה בלי שיתוף המכון. אחר 4 צצו כל מיני בעיות שהם לא צפו - ה דואגים , האם עד כה הפרויקט נראה כמו הצלחה?. > בהחלט. אין כאן איפה להיכשל. כמובן שהיינו שמחים .לבל אדם בחיפה, ולקבל רשות להשמתש בסיפורים, של - ל הלט ובני ו | של זרימה קזמנ' ים שלכו 0 הפרויקט? - ₪ 0 , ₪ דוו (טפלִים בחומר מהרגע שהוא מגיע למסכי זהב? קורב שואה יהיה דף משלו, ומשפחתו תוכל לשלוח תמונות ופרטים אישיים עליו. התוכנה תפעל במחשבים עם מסכי מגע, כמקובל במאגרי מידע מסוג זה. בנוסף, ניתן גם יהיה ניתן למצוא מידע על קהילות יהודיות שהושמדו ומידע על נושאים נוספים. ₪ היער דהפ ו ההנתרחר ה ----- הדלקה רה 7-ה הח - יל שה שה יניב יווהו ו של חִוְמָרִים ב 5 0 בווידיאו ובכתב הרבת.. , ו -//, % 0 י = 4 .. ו /ן " -/ ₪ וש | כ ו - : 5 0 .ה ששוק - 2 - , 3 / כל -= / <- די לי 2 2 : 2% 0 3 > - ' % ו ו * . 0% ל ו 5-ו * -. . בו 7 ' ארי , 6 - ' , 75; ץק ן . - " , יְּ 0% ו - , / == 7 י. , 2 . . 0 % .| - 1 - | 0% 1' .- 7 ור 7% קְ : 3-ו צ% : - + 4 אל ו ו קְּ האלו 1% "ו 7 = ו וו ו 4 / 0 ₪ | ₪ " ו 7 ב שק - . = 6 5 + 7 . | ו . , % * גג ו*ו 4 י : ה / 2 . / : -- ₪ ף 1 'ו | : | '. י/ ו . 2 70 7 : 2 : 2 : 2 | * ₪ | יְ 9 3 | 8 = ו . / / ו 2 , יָ ₪ ג ו ז ' א 5 :2 - | | ₪ | + ! 1 2 : , 4 א" חיי בתו בזמן אמיתי 5 = שון קונרי נ נבנט לשו הדרקון ‏ ₪ טרנטינו נבנט לאנציקלופדיה בזמן שהעולם נרעש ונרגש סביב הסרט המהפכני של אולפני דיסני, "צעצוע של סיפור", שנוצר כולו על מחשבי סיליקון גראפיקס רבי עוצמה, בדיסני כבר עובדים במרץ על הסרט המצויר ה"רגיל" הבא שלהם. הפעם נזכה להמחשה של סיפורו הנוגע ללב של "הגיבן מנוטרדאם". בזמן כתיבת הכתבה שוחררו רק תמונות מעטות מן הפרויקט לעיתונות, והפרטים הטכניים נשמרים תחת מעטה סודיות כבד. ברור כבר שהסרט יכלול קטעי אנימציה ממוחשבים עוצרי נשימה, במיטב המסורת של סרטי דיסני האחרונים, אבל צפויות גם הפתעות חדשות. עוד בעניין דיסני, מומלץ בחום לבקר באתר האינטרנט של החברה, שהוא בין היפים והמושקעים שראיתי (לדיסני אף פעם לא היתה בעיה בכל מה שקשור לעיצוב). הכתובת: [60%. צמאפזת שוש :> חובבי מחשבים (ואני בטוח שיש כמה כאלה בין הקוראים) בוודאי יגלו עניין מיוחד ב-"₪85א16", סרט המבוסס על סיפורה של חבורת גאוני מחשב צעירים, הכוללת פורץ שהצליח להפיל בגיל 11 את הבורסה העולמית, אשף תכנות שמסוגל להבין כל שפת מחשב אפשרית, ואלוף עולם בלתי מעורער בכל מה שקשור למשחקי מחשב. את הצד הנשי בחבורה מייצגת נערה חמודה שבמקרה היא גם בעלת המחשב הנייד המיהר ביותר בעולם. פלא שכולם רודפים אחריה... הקבוצה יוצאת לפעולה כאשר נבל"מחשבים מרושע מפליל אותה בגניבת מידע, בעוד הוא עצמו בורח 8 . עם הכסף. חברת ההפקה הגדירה את הסרט כ'מותחן סייברפנקי מהיר, עם יד על הדופק בכל מה שקשור ₪ ₪ ץק בטכנולוגיית מחשבים עכשווית". עם מרדפים באינטרנט, קרבות מקלדת עזים ואפילו סיפור אהבה סייברנטי, "- אני לא חושב שיש עוד משהו לבקש. גם שחקני מבוכים ודרקונים מקבלים תשומת לב מיוחדת אצל "דא )תע 00 פס", סיפור ידידות קסום המתרחש 3 במאה העשירית לספירה, בין אביר אמיץ ושבע-קרבות (דניס קוויד) לבין הדרקון האחרון עלי אדמות (המדובב בקולו ‏ 0 ₪ של שון קונרי הוותיק). משימתם האחרונה תהיה לשחרר ארץ משועבדת מידיו של עריץ אכזר, מבלי לדעת שגורלו | קשור באופן ישיר לגורל הדרקון. "הרפתקאה אפית פנטסטית, גדושה בהומור, פעולה, רומטיקה, ואפקטים עוצרי נשימה", מבטיחים המפיקים, ולנו רק נותר למולל את קוביות המשחק בציפיה. [ גו 6-ו הסרט הבא, "₪ואזך פס אסזא מצד אז", מעורר עניין דווקא בגלל הגימיק הטכני הייחודי שלו, אבל ג גם העלילה שלו מעניינת לא פחות: ג'וני דפ מגלם אב צעיר ומסור המטייל עם בתו הקטנה בעיר, , / כשלפתע הם נחטפים על ידי פושע מרושע וחסר רחמים (כריסטופר ווקן), המצווה על האב || לעשות את הנורא מכל: לרצוח בדם קר דמות פוליטית חשובה, תוך שעה וחצי בדיוק. אם | ,]| | לא, הילדה הקטנה תחוסל במקום. אכן, דילמה מוסרית ממדרגה ראשונה. הגימיק הוא שהסרט עשוי כולו ב"זמן אמיתי". כלומר, הזמן שעומד לרשותו של דפ (שעה וחצי), שווה בדיוק לאורכו של הסרט. מתח, מתח, ועוד קצת מתח. אני מציע להתחיל | לגדל ציפורניים כבר עכשיו, כדי שיהיה מה לכסוס. 5-ו באשר למסך המחשב, חברת ז68050קא שיחררה לא מזמן את 96 הזאג]אמאס, -‏ ' / , הגירסה העדכנית לאנציקלופדיית הסרטים הממוחשבת והמוצלחת. ערכים תיוניים כמו ‏ "* "טרנטינו" נוספו, והכל נוצץ מתמיד. מי שרוצה עוד ביקורות, חדשות ורכילויות, אפשר למצוא הרבה מהכל באתר של עיתון הקולנוע הגדול בבריטניה, "מ אקואת", ב"מאקואת/ זסם/ ואס אשוא אראו אני מתנצל בפני מי שמחכה למידע נוסף על "מכסח הדשא 2". הפרטים לא הגיעו עד זמן סגירת הגליון, ולכן נצטרך לתכות עד החודש הבא, אינשאלללה, לפני שנהפוך כולנו לגננים. > מתנה בלעדית! מו ענתיחעם | % שש -- וימ דע ₪ -. שווי המתנה 100 שקלים! .> 4 ו ו שיק ו ו הלד *,) ץצ ל 7 בוה "כ.פ. עיתונות ותלשורת בע'מ" דרך בךצבי 84, תל"אביב / 68104 ] כז, אני מעוניין/ת לצרף את בני/בתי כמנוי לכולנו לשנה שלמה (52 שבועות) 1 במחיר מבצע של 396 שקלים בשישה תשלומים שווים של 66 ש"ח כל אחד. שם מלא: 8 ת. לידהן ‏ . . 6 ו 000 4 ג 7 ]7 800000000 ] טלפון? = > מיקוד: שיו 1% רצ'ב 6 המחאות על סך 66 שקלים לפקודת כ.פ. עתונות ותקשורת בע"מ 1% אני בוחר כשי ] ווקמן [] ספר השיאים [] מצלמה ] דיסק וספר אתניקס להזמנות בכרטיסי אשראי: 7253 א מש שק שאה אשת וה אמאה ופה עמ שאה אה ואה מאה חמה חמה ה .ה - אש - עתההממ שא יקור א 5% ו 0 0 5 ו וו ו וו נוי ו . | ו / / / 0 ו 0 | ה | / ו / , / ו ורוו 2% | | 1 ו 2 0 ! 00 0 ו ו וו 0/0 ו 9 / ו ו , וו ו | ו / . / / - ו / חצרה / / 4 וו וז [ "ו / ו , ו ו ישראל בנימיני חוזר וטוען, בסיומה של תחרות השחמט בין מחשב "'כחול עמוק" לבין קספרוב: ניצחון המחשב אינו מביא את א ל אינטלקט האדם! איוס / שימתי הקודמת נכתבה לפני תחרות השחמט בין מחשב "כחול עמוק" לבין קספרוב. הטענה העיקרית הייתה כי אין לניצחון הצפוי של המחשב - אם לא עכשיו, תוך כמה שנים - משמעות גדולה מבחינת הבינה המלאכותית: ניצחון המחשב אינו מביא את אינטלקט המחשב לעמדת איום על אינטלקט האדם, כי מה שקורה בתוך מחשב השח שונה כל כך ממה שקורה - ככל שידוע לנו - במוחו של אמן השח, בצורה דומה לשוני בין הגעה מנקודה 4 לנקודה 8 בהליכה ברגל לבין הגעה במכונית. כזכור, קספרוב הפסיד במשחק הראשון אך ניצח בתחרות כולה ללא הפסד נוסף. רוב המומחים צופים עדיין כי המחשב יגבר בסופו של דבר, אך חלק מהם הרחיקו את התחזית לאלף הבא (אגב, אני בין הניג'סים שטורחים להזכיר לכולם כי האלף השלישי מתחיל ב-1.1.2001, וכל החוגגים של 0 לא יודעים לספור). התחרות הביאה בפעם הראשונה בשנים רבות לעניין ציבורי גדול בבינה מלאכותית. אולי זו גם הסיבה שקיבלתי הרבה יותר תגובות מהרגיל על הרשימה האחרונה (כלומר, הפעם הייתה הערה אחת או שתיים). הגולס מספר אנשים נוטים להתעלם מכל | העניין בטענה כי אין פה תחרות בין אמן שח לבין מחשב שח, אלא בין אמן שח לבין מתכנתי המחשב, שגם הם בני אדם. אם כך, הם שואלים, מה כל הרעש? בכל מקרה נצח אדם ולא מחשב. לדעתי זוהי התעלמות מהפחד האנושי הבסיסי: הפחד שהאדם יבנה את הדבר שישמיד אותו. פחד זה התבטא החל מהנבואה התנכית "מחריבייך ומהרסייך ממך יצאו" דרך אגדת הגולם מפראג, ועד ספר המדע הבדיוני הראשון בעת החדשה - "פרנקנשטיין" (ובאינספור ספרי וסרטי מד"ב לאחר מכן כמו "2001 אודיסיאה בחלל" ואפילו "טרמינטור" עם שוורצנגר בתפקיד המכונה שנוצרה על ידי האדם ובאה לחסלו). רק פחד זה מסביר את העניין הציבורי הגדול ואת טענת קספרוב כי הוא הציל את כבוד האנושות. ברשימה הקודמת כתבתי כי גם לאחר ניצחון המחשב בשח, ייתכן שישלוט האדם עוד זמן רב במשחק היפני "גו". למספר אנשים קשה להאמין בכך. כדאי לזכור כי כבר לפני כמעט ארבעים שנה ניצח מחשב את אלוף העולם בדמקה. נכון שדמקה הרבה יותר קל משחמט, אבל בארבעים השנה האחרונות התפתחו חומרת ותוכנת המחשבים בצעדי ענק (זיכרון ומהירות חישוב גדלו פי מיליון, בלי שום הגזמה). לפני ארבעים שנה היה ברור לכולם שתוך מספר שנים גם בעיית השחמט תיפתר. אני מציע יותר זהירות היום. ₪ מ שש חק רווזרובר | 4 הא | = | * שש סו ישן = | 1 = מלאכותית ינטלקט המחשב לעמדת מעניין לראות מה קרה לאווך התחרות. לאחו ההפסד במשחק הראשון, קספרוב הבין כי המחשב מסוכן מאוד במצבים של התקפות ואיומים חזקים, כתוצאה מהיכולת הטקטית המעולה של תוכנת "כחול עמוק". לכן קספרוב נאלץ לוותר על סגנון המשחק האגרסיבי האופייני לו ולעבור למשחק זהיר המכוון להשגה איטית של יתרונות אסטרטגיים קטנים עד להגעה לעמדת עליונות ברורה. גישה זו הצליחה כל כך עד כי שלאחר שסירבו מתכנתי "כחול עמוק" להצעת תיקו של קספרוב במשחק החמישי (המחשב אינו מתוכנת להגיב להצעות כאלה, והמתכנתים רצו להמשיך את המשחק מתוך סקרנות מדעית), הגיעה המשחק ברמה גבוהה של תמרונים אסטרטגיים, והמחשב ביצע את טעותו הגסה היחידה במשחק. טעות זו הביאה להפסד מהיר, וכנראה נבעה מחולשת המחשב בניתוח מצבים "שקטים". האלוף קספרוב הוכיח כאן גדולה אמיתית. אנו רגילים לחשוב שדווקא מחשב יכול להחליף סגנון בקלות, לפעמים על ידי שינוי קטן של הפרמטרים השולטים = בתוכנה. קשה מאוד לשחקן שח אנושי להחליף סגנון בצורה כה קיצונית כפי שעשה קספרוב, שהוכיח את עצמו כאלוף אמיתי. אנשי ]18% מצידם, יכולים להתגאות בכך שאף יריב אנושי עד היום - חלקם חזקים ללא ספק מ"כחול עמוק" - לא אילץ את קספרוב להפגין יכולת גמישות כזו. בנצחון קספרוב התבטאה המגבלה הגדולה ביותר של הבינה המלאכותית כיום: המחשב מוגבל לשיטות הפתרון שתוכנתו לתוכו, בעוד האדם מסוגל "לתכנת את עצמו מחדש". הגמישות של הליכה ברגל עדיין מנצחת את המהירות של נסיעה במכונית. אך האם באמת אין גבול ליכולת האנושית ליצירת דרכי מחשבה חדשות ו"תכנות עצמי מחדש"? כבר אלפי שנה יש לנו כל הסיבות לרצות לפתור בעיות אחרות: לפני חודש נרצח אבי יבין על ידי שני שיכורים שהסיע במוניתו. השניים התאבדו באותו לילה. בזמן שחלף מאז רצחו ארבעה מתאבדים חמישים ושמונה אנשים בירושלים, אשקלון ותל אביב, ואנגלי אחד רצח שישה עשר ילדים ומורה, והתאבד. אני מניח שכל הנרצחים יחסרו מאוד למשפחותיהם וחבריהם. לגבי אבי יבין אני יודע - הוא היה דוד שלי. אולי ההבדל בין בינה מלאכותית לבינה טבעית אינו כה גדול - לשתיהן יש מגבלות וכל ההבדל הוא במיקום המגבלות. אולי אנו, כמו "כחול עמוק" מול קספרוב, עומדים חסרי אונים מול הבעיות הקשות באמת. ₪ : ור - . . "1 5% , 4 מ יי מ בה ו " ויוי ו יב ו שב 1 5 ₪ ו - יי . . ו ל , אבב אשיי "4" " לש 56 + ו ו וש שמ יוו רשפ 5-55 5 צ + > = 35-54 5 ו 4-4 ו = שר 471 23% )4 9ו-=-7)-שע ו פ-כ-כ2- .3440 41744 3 == | 4 שב 4 בו בישה הככו 0 31 == = אפל ו 7 ל 057 = כ 9% ילנוק כל לש 1 2-1 דרה ה ויוי - >*י . " : - . / : . . ". שו א - - 4 ו וי % 1 /-- * : 24 - + - ו 8 ו ו 1- ו ו ו ב ו ב ו ו יו אי 4 שר ו יש יי | 0 יי א . / . / == - ג / : [ . 4 ל 1 01 : | / 4 דר 1 " - ה ז | י . ו )| . יּ ! /, : 1 [ - : : . , . , : ו , - = = => . [ . א 0/8 הדשה יכ" -. 4 . == 2 שה + 4 ב ' ב 0 - . . . = 2( שש - . 4 ₪ מ . . . - 8% 4 ו א : <ככ- ו י ו > >= = ו כ ו ב יש לבס )| 20/0098 = = או ,ל יע ו ו - - בבצסיק==- א 0 ו יוק = ור :->יר- עו !שרדיי 3/2 ) == א הציק 4 01 -//63ן " 4 וד 4 0-ל גפ 5:2 אשבפרא-אן ד רדש 17 ד ההא ל | 1 6% 0 4 - 0 % <--ן₪] :ן1₪- > שא )| *% 24 2% . " ו ו" ו 5 ל ו . 0 ל . 7% וצו ל , ל 5 % - 0 0 ₪ ) 0 כג0104/ ח6/ ו [5310/40 = 5 ./ . / / ל +23 <ייש 2 - - וו" א / ו ₪ 5 0 2 - // ו -0?ןוו לי 4 %ן 4-ה 4 "שאמ 1" ] וושו ל הו ייק חאה דסי ? ו מ ו 6 ו מו / [ ג . - ש 0 ₪ ן . ! . 2 . 0 - 1 7 ו / .. ו מו ו ובש . / 0 / ג ו ו | 9% . 7-ה כי: 4 ב גו 0:2 /" לובכ "7 0 4% ₪ 5-5 ₪. - = 4+ /.. יי זו- 1 (. הו 7 ו 1 ו ו / ו ו | ו יל ו / ,> - -=- - כו ו ו =( 0-7 5-4 =-תההההחחהם הנ ה חר הת קררתוה אק המה עו קה רש 8-ל 7 . " - | 6 ו ו צ. || 1 - " // 0 7 [ - ה 0% ה ₪ 4 2 / היו ו |" .0 "0 ב 2 , ןֶ 0 %. /- - .ו 0 ה ' , 5 לו | ' ה | 7 1 , [ . 4 ₪ ז .. השייישי. י, . . , ו 0 - 1 4 מב" . 1' = ור - . 7% -, 1 א + " בו . ' / , , 0 49 3 .7 2 יי" '/. ל למנל אנד 7 שא יש ל 7 . רז למ הד / 1 / . / / יל +" / 8 ל 2 . % . . ו - - 7 שממ ולכיו ה ה .*- 3-3 ו 4 . י = 5% [ ₪ : ₪ ) . "0 - = 0 - ב 0 ,ל 08 3/2410 5.30 8-30 ,5-5 5 ד 8 1 : ו יוור וו אא - - מ 0+ .קת קה > (==. שי 8 06 54 4( .0 0 54-- 057 4 5-4 3-+ = 388 4-ל 0-0 0 ( == הפוס 040 || ה==-ו--/20.-2י-קו. קקהה ו תו המומ מו קמובתקה// טכה ות > . . : |- | - אי פיי = , = .. % , - ב , . ' , , / . - . - ר" .4 ₪ 8 ל א 2 . ₪ 0% . 4 9 שו , 0 , : 2 , / . - משק* 9 נו ל 0 * . ,= 0-0 5 0 0 -ו א % / / שר ו חל ו" : / 0" גל .- כל , 0% * . ב ל << , , - 2 | / / | יוו "0 , ורי א )ו * : | 2 "יי / - 4 "- , / , וז ,0 6 ו 9 א 6 יּ 0 6 - . 1 . . . 0 | 0 70 707 ינ יו ץ- 7 0% / וו 0 4 7 ו ו . ו 0 ו , -%/ אי , - ' 0/0 ו 0 , . ו יּ / 4 |( , ו שר ליו 0 1 שייבו וצל . '" . : ו " " ' - 6 1 וי >" / אשי 2 1 ₪ - ₪ . .2 % -| ₪ ו גי .וו ו ו ו ו פהחטי בהחלט 3 הווירוס שלא היה..אזעקת שווא אכן הועברה. = אבל 1 7 טטות, וכבר נלתב באינטרנט/, ן (:1 על הוירוס. אגב, לא כולם חשבו שזר אזעקת שווא. לדוגמא, "ידיעות אחרונות', העיתון של 4 הזהיר. השה' | את כל משתמשי המחשב מהוירוס הנורא. | שאר לש מלחמה, אין ו את הלוויינים למעלה אולי זה לא מעניין, אבל אותִי זה מעניין איך האמריקאים לולחים לוורנר פון בראון, מהנדס הטילים שעשה להם כל כך הרבה צרות בשרותו של אדולף, רק כדי שיבנה כמה טילים חדשים גם בשבילם, והוא "מצוות מיידית לשירות האמריקאי"... (אם כבה מדברים על ריגול...) בעיתוי נפלא קצת אחרי פיתוח פצצת האטום. מק לא עושים לעצירת הקומוניזם. 2 הצנזורה 0 כבר פתחה לי מכתבים 0 אותם עם חותמת 'נבדק" שיק כך שפרטיות לא % . עי להשיג הצנזורה האלקטרונית לפחות לא תרביץ לך אם תתנגד לבדיקת חפציך ומכתביך, דבר שגם כבר קרה. = "/ הפרטיות היא ערך מקודש, ללא ספק. אני משתמש ב"07 כי מאוד מקווה שאם ארצה לבגוד באשתי עם אחד הקוראים/ות וי טיורינג), אף אחד, כולל מאגר הנתונים של המוסד, לא יוכל לדעת על זה. לא חוקי? סליחה? אנטי דווקא יודע על מוצרי הצפנה חזקים הנמכרים בארה"ב באופן חוקי, וגם על גרסאות 07 הוקת == (כנאמר "על פי כל דין") משום שהן מיוצרות באירופה. אפילו תכנת הדואר הפופולרית 20/5015 מאפשרת ב 0 בסבבה. = כך שהסוף טוב, ואף אחד לא נשאר מקופת. / בזק יורדת ' לכבישו הסיפור של אניגמה ומוי לאנועוות/למחשב לשראל טוען, ובצדק, כי המחשב מוגבל לשיטות הפתרון שתוכנתו לתוכו. אך הוא לפחות משתמש בהן ביעילות, בעוד האדם פה שבזק יורדת לכביש (אם הייתי יצאנית הייתי פונה לממונה על ההגבלים העסקיים), אך עשו זאת כבר קום. 7 7 מספקת כבר זמן רב שירות של אינטרנט לפי שעה, בלי התחייבות למספר שעות מראש, וגם "אקוונט" העלו רעיון דומה. אולל *- בזק תפעיל את חוסנה ותוריד בצורה משמעותית את מחיר החיבור, כך שסוף סוף נוכל גם בישראל לגלוש באוטוסטרדת המידע. במחירים הנהוגים בעולם הנאור (שם אפשר למצוא "דילים" של 20 דולר לחודש.בלי הגבלה). אגב, התחרות הקפיטליסטית של"--> זכייני הטלוויזיה והרדיו, אותה מהללים "המבינים", נתפסת על"ידי מומחי כלכלה רבים כמייצגת יצור כלאיים מונופוליסטי ומסוכן. = | = 9פינת "הידעת?" של אנטי: הידעת, שהמדען הראשי (בערך) של פרוייקט "אניגמה" היה מתמטיקאי הומוסקסואל שנרדף בשל נטיותיו המיניות על"ידי השלטון הבריטי, עד שהתאבד? זהו טיורינג, והוא שעומד מאחורי "מבחן טיורינג" המפורסם בו משתמשים'" עד היום בלימודים ובניסויים בבינה מלאכותית. את המבחן המציא טיורינג בהשראת משחק מסיבות אנגלי פופולרי בו על משתתף. אחד לגלות אם המשתתף שבחדר השני הוא...גבר או אישה. טיורינג, לולא התאבד, היה בוודאי שמח להשתמש ב"0ע, לדוגמא - אך זה כבר סיפור אחר. ]| עיונות כמו "לכל איש יש שם (קובץ?)" מזכירים לי שתמיד אנו מגזימים בהערכת קיבולת דיסקים וזכרונות. למעשה, " סי 5 , רום נמצא מקום ל-6 מגה שמות קבצים רק בתנאי שנקצה לכל שם 100 בייטים בלבד. הרעיון להנחיל את את זכרון השואה כזכר - ₪ | קשיח ועממי יצטרך אם כן להמתין מעט להתפתחות המדיה - ואז, עם איזה מגהזסי,די. של השואה בכל בית, נוכל אולי להפוך = = ל( המולטימדיה לא תחזור על מוזרויות תעשית ההוצאה לאור שהתפרנסה שנים רבות מהשכול וההנצחה. ושיהיה שלום. מוגבל גם הוא לשיטות הפתרון שלמד או שלימדו אותו, אבל מתעקש להפוך כל באג 6 מדומה ל"תכנת את עצמו מחדש". ממש כמו איזה אמ חביב... - כשמדובר במולטימדיה... היום העולס עגול ת פרסומואים והחידוש האחרון-1א0א 62 במהירות פי 5... ולם המולטימדיה מתפתח בצעדי מו | / -] -) ענק. מה שרק אתמול נראה כבלתי - \ / ₪ ₪ המורשים של גרפיקס ובקש אפשרי הופך היום להיסטוריה. / | -1 לראות מוצרים חדשים, נוספים ה וכשמדברים על שנוי ופריצת דרך, ומקוריים של קריאייטיב. לכל באותה נשימה , מדברים על מקוריות = לכן, כאשר אתה מחליט לשלב מולטימדיה במחשב תמצא כי הדרישה לציוד תמיכה = מוצר מצורפת תעודת אחריות יצירתשת וחדשנות וזה כבר עניין של = מקורי של קריאייטיב הינה הסטנדרט המבוקש בקרב אנשי מקצוע, יצרני משתקים, = של גרפיקס. קריאייטיב - החברה מסי 1 בעולם כותרים ותוכנות. כי, כאשר קריאייטיב משנה את העולם רק ציוד מולטימדיה ולא פחות חשוב.. בפיתוח וייצור ציוד למולטימדיה. | מקורי שלה מבטיח שרכשת ל-26 שלך את המילה האיכותית האחרונה. | ערכת בונוס. היכנס עכשיו לאחד המשווקים מ | | | 7 . / . , : 2 וו | 1 : ריאייטיב בישראל - מקבוצת קונלוג + / 4 גרפיקט מולטימדיה בעיימ נציגת ק | | משווקת בלעדית של מגוון מוצרי המולטימדיה המקוריים של קריאייטיב: 0 : ו(--%/1= | : | 1 == כונני ₪ כרטיסי קול ₪ 50% 62 ערכות מולטימדיה ₪ 5% "פאונד בלטטר" שכר טיסי וידאו ₪ עשורות תוכנות ומשתקים. 'י'וידאו בלס 1%" הכרטיס שקבע את סטנדרט הקול הכרטיס שקבע את הסטנדרט העולמי העולמי ב-.86 מווצר על ידי קריאייטוג רת' הסזנא ז א.ת רעננה 09-9911913 ידאו ב--6/ מיוצר עיו קליאייטיב 0 .ג די אוהה 0 המ האידיא ללימודים ולעבודה ים חדעוים באיהירים חטרי תקדיח החל -53 52 ש"ח כולל 15" ₪ דגם 120: מעבד 1001772 ₪ וכרון בסיסי 8/8 86 דיסק קשיח 63513 מל = מעולה "14 ₪ תוספת לערכת מולטימדיה למחשב - רק 888 שיח כולל מעיימ / * המחיר צמוד לשער חדולר היציג ביום הוצאת החשבונית. שער בסיס לחישוב: 3.10 שייח. מבצע מיוחד לרוכשים דגמי 931 ו-941: ערכת תקליטורים נבחרים במחנה. ₪ ₪ ₪ 0% : . / . : ם-י בר --1))) 5 " וערז ו - בשמש ל מ - / 3 ָ 0 לפרטים והזמנות חייג עכשיו ל- יבמ 6 ישיר 77-022-3993!ז . 697-777 0 0 8 או פנה לכל סניפי "אופיס דיפויי, יישקם אלקטריקיי בדיונגוף ו | . . - א : , -. סנטר או ליייאיר תקשורתיי רחי קרמניצקי 2 תל אביב 0 / 0 - 4 לית ויו ו א ב ל ו ( כ (44-+4 , לצן ו ו די - : - לע ל . ה / | / / / : שש 3 . = 0 : 2 / ו / 2 , א ה ו .2 6 , גוו 0 0" . . .| .ו ירהו ,. 0 י "ו / .₪. .' : . 4 -). .. ו / ומו ו / 0 . | . (5 ור , : ו א קוש יל 0 " 5 '"-אוו.. 5 . 0 0 ו ו % ל 3 ) ש בי , ו ו | 2 : 2 ו ו .יו ו % - . , 0 ! ה | ₪ ושי 2 ו 0 ו / ו ו 0 "7 - ל 1 / 7 ו יי / "ו ל וו | ץד ייה | . - ! / 0 - ו . - 2 -. ] . ו 0 | ודד 4 - יָ 1 ו , הח 0 ו / :- . / . ועו 2 ו" א הכ [ . 0 " / 5 ג / הדור ו ו וה ל ל | . יי ₪ . + - . ל ל / יבל ל וו ו | .. / [/ לוי וו" .י.. 1 7 / 4% / 0 . 3 . . . , " / ' %6 בו 5 0 7 - / וצו עו 34( , ו ה . . , 0 . בו וי וו "= ו) בל ו ב ו כ" ו 7 , י. . !ו - ם' : ו | שא שאו ו אל ל ו | אלל או / .. / . 0 וו וצו דגם 931 ו